+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 1 z 3 1 2 3 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 40

Wątek: Statut PZSzach i ordynacja wyborcza

 1. #1
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267

  Statut PZSzach i ordynacja wyborcza

  Statut PZSzach - zmiana ordynacji wyborczej

  W związku z kompromitującymi wydarzeniami towarzyszącymi szczególnie ostatnim wyborom na Prezesa oraz do Zarządu PZSzach, ale także tym w poprzednich latach, uważam, że konieczna jest zmiana ordynacji wyborczej.
  W tej chwili, prawo głosu (stanowiącego) mają delegaci wszystkich członków zwyczajnych Związku. Ponieważ dla wielu członków zwyczajnych Związku, problemy ogólnopolskie w szachach są dosyć abstrakcyjne, gdyż ich działalność ogranicza się do bardzo lokalnych inicjatyw, więc zdarza się, że ani nie są oni zorientowani w problemach ogólnopolskich, ani nie mają własnego zdania, którym działaczom warto powierzyć zaszczytną funkcję kierowania Polskim Związkiem Szachowym, gdyż na dobrą sprawę, z perspektywy ich drobnej, lokalnej działalności, jest to w dobrym przybliżeniu wszystko jedno.
  Tę sytuację, wykorzystują kandydaci na Prezesa oraz na członków Zarządu, a także ich sztaby wyborcze, jeżdżąc po kraju i zbierając upoważnienia do oddania głosu w ich imieniu. W rezultacie, bardzo często wybierani zostają nie ci kandydaci, którzy są najbardziej kompetentni, mający najlepsze programy i z których pracy szachy polskie miałyby jak najwięcej pożytku, lecz ci kandydaci, którzy "załatwili" sobie jak największą ilość głosów.
  Uważam, że obecna sytuacja, w której o wyniku wyborów nie decydują względy merytoryczne kandydatów, lecz ilość wynajętych autokarów, jest szkodliwa dla szachów polskich i wymaga jak najszybszej zmiany.
  Jeśli ktoś zechciałby zmienić ordynację wyborczą tak, aby zlikwidować obowiązującą obecnie anormalną sytuację, to chętnie go poprę.
  Jako wariant wyjściowy, od którego proponuję rozpocząć dyskusję, sugeruję następujące rozwiązanie:
  Prawo głosu (stanowiącego) mają:
  1) delegaci wszystkich klubów grających w rozgrywkach szczebla centralnego, tzn. w ekstralidze, pierwszej lidze i drugiej lidze. Takich klubów jest ponad pół setki. Każdy klub mógłby wysłać 1 delegata.
  2) delegaci klubów grających w najwyższej lidze rozgrywek juniorskich. Każdy klub mógłby wysłać 1 delegata.
  3) delegaci Wojewódzkich Związków Szachowych. Liczba delegatów byłaby równa dziesiątej części liczby członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego, mających swoją siedzibę na terenie danego województwa. Zaokrąglanie byłoby "do góry".
  Uważam także, że sporą wadą obecnej ordynacji wyborczej, jest to, że prawa głosu (stanowiącego) pozbawieni są sami zawodnicy, a zatem osoby, którym najbardziej zależy na tym, aby Polski Związek Szachowy działał jak najlepiej i którzy w pierwszej kolejności odczują na własnej skórze wszelkie nieprawidłowości i niekompetencję wybranych na stanowisko prezesa lub do Zarządu działaczy. Dlatego proponuję, aby dać prawo głosu (stanowiącego) także wszystkim członkom kadry narodowej (w tym olimpijskiej) seniorów i seniorek. Jeśli jest to za śmiała propozycja, to uważam, że przynajmniej zawodnicy grający w reprezentacji na ostatnich najważniejszych drużynowych zawodach roku (olimpiadzie lub DME - w zależności od daty wyborów) powinni być dopuszczeni do głosowania.
  Dostrzegam, że ze spełnieniem takiego postulatu mogą być problemy natury formalnej, gdyż zawodnicy nie są członkami zwyczajnymi PZSzach. Myślę jednak, że ten problem da się w jakiś sposób rozwiązać, na przykład umożliwiając tym osobom głosowanie jako dodatkowym delegatom swoich klubów.
  Kończąc, chciałbym dokonać krótkiego porównania obu systemów: obowiązującego i proponowanego przeze mnie.
  1) Obecnie, każdy członek zwyczajny PZSzach ma prawo głosu, ale wielu z nich z tego prawa nie korzysta, przekazując swoje uprawnienia sztabom wyborczym, co prowadzi do widocznych gołym okiem nieprawidłowości i wyboru kandydata, potrafiącego zorganizować większą liczbę autokarów, a nie kandydata o najwyższych kwalifikacjach.
  W proponowanym przeze mnie systemie, nie będzie dochodzić do takich nieprawidłowości, z uwagi na to, że wszyscy uprawnieni do głosowania są dobrze zorientowani w problemach szachów krajowych i bezpośrednio zainteresowani jak najlepszym działaniem Związku. Dodatkowo, powstanie odpowiedzialność za głos, podczas gdy obecnie, wielu członków zwyczajnych nawet nie wie, jak ich delegaci, którym przekazali pełnomocnictwa, zagłosowali i często nie ma to dla nich żadnego znaczenia.
  2) Obecnie, prawo głosu przysługuje tylko delegatom członków zwyczajnych PZSzach, głównie działaczom klubów, podczas gdy w proponowanym projekcie, prawo głosu ma znacznie szersze i bardziej reprezentantywne środowisko, gdyż oprócz klubów, także WZSzachy oraz sami zawodnicy.
  3) Obecnie, wszyscy członkowie zwyczajni mają taki sam wpływ na wynik głosowania, podczas gdy oczywistym jest, że ich współpraca z Polskim Związkiem Szachowym jest różna. Kontakty jednych są czysto symboliczne, podczas gdy inni współpracują regularnie. W moim projekcie, silniejsze ośrodki szachowe, częściej współpracujące z Polskim Związkiem Szachowym, mają większy wpływ na wybór władz Związku, co uważam za słuszne, gdyż to właśnie przede wszystkim im zależy na tym, aby ta współpraca była jak najlepsza.
  Jednocześnie, żaden członek zwyczajny nie jest pozbawiony prawa wyboru władz Związku, gdyż ci, uczestniczący w rozgrywkach szczebla centralnego mogą głosować bezpośrednio, a ci, prowadzący działalność lokalną, mogą to uczynić za pośrednictwem działających na ich terenie WZSzachów.
  Proponuję także wprowadzić (po uprzednim sprawdzeniu zgodności z prawem) zapis, że delegat klubu musi być jego członkiem.

 2. #2

  Statut PZSzach - zmiana ordynacji wyborczej

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Proponuję także wprowadzić (po uprzednim sprawdzeniu zgodności z prawem) zapis, że delegat klubu musi być jego członkiem.
  Nie wiem, ale wydaje mi się, że cały statut PZSzach jest mocno podejrzany, nie tylko ordynacja wyborcza. Członkiem PZSzach ZTCW nie są szachiści, szachistki i ew. działacze, a kluby. Jest to sytuacja MSZ wysoce patologiczna. W normalnej organizacji płacę podatki, składki i należę do niej. Tutaj muszę być jeszcze członkiem klubu

 3. #3
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Jurku, to nie jest takie proste.

  Ustawa o Kulturze Fizycznej
  Rozdział 2
  Struktura organizacyjna kultury fizycznej

  Art. 5. 1. (2) (skreślony).
  2. (3) (skreślony).
  3. (skreślony).
  4. Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne.

  Art. 5a. (4) Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w stosunku do jednostek sobie podległych i przez siebie nadzorowanych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, określą, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji celów kultury fizycznej w tych jednostkach, wskazując ich zadania, formy organizacyjne, sposoby finansowania, a także warunki działania stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w tych jednostkach.akty wykonawcze

  Art. 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
  2. Kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, tworzone są w formie:
  1) stowarzyszeń, zwanych dalej "stowarzyszeniami kultury fizycznej",
  2) spółek akcyjnych, zwanych dalej "sportowymi spółkami akcyjnymi".
  3. Kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, mogą być tworzone w innych, niż wymienione w ust. 2, przewidzianych prawem formach organizacyjnych.

  Art. 7. 1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
  2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
  3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
  4. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
  5. Uczniowskie kluby sportowe posiadają osobowość prawną.

  Art. 7a. (5) 1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje się również do stowarzyszeń kultury fizycznej, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, nieprowadzących działalności gospodarczej.
  2. Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4.

  Art. 8. 1. Kluby sportowe, o których mowa w art. 6 ust. 2, w liczbie co najmniej trzech mogą zakładać związki klubów, zwane dalej "związkami sportowymi".
  2. Członkami wspierającymi związku sportowego mogą być również kluby, o których mowa w art. 6 ust. 3, oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.
  3. Do stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

  Art. 9. 1. Do podstawowych zadań związków sportowych należy w szczególności:
  1) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
  2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  3) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
  4) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,
  5) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
  2. Szczegółowe zadania związków sportowych oraz sposób ich realizacji określają statuty związków sportowych.

  Art. 10. 1. Związkiem sportowym o zasięgu ogólnokrajowym, działającym tylko w jednej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, jest polski związek sportowy.
  1a. (6) Członkiem polskiego związku sportowego mogą być kluby sportowe, o których mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1, oraz związki sportowe działające w dziedzinie lub dyscyplinie sportu, w której funkcjonuje dany polski związek sportowy.
  2. W danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu może działać tylko jeden polski związek sportowy.
  3. (7) (skreślony).
  4. (8 ) Polski związek sportowy może być utworzony jedynie za zezwoleniem Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, który zatwierdza statut związku oraz wszelkie jego zmiany.
  5. Do zadań polskiego związku sportowego należy w szczególności:
  1) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,
  2) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  3) reprezentowanie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 1, sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  4) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.(...)

 4. #4
  Wiem Bartku, dyskutowaliśmy już o tym na likwidowanym forum ;-)
  Ale niezdrowe założenia, dają niezdrowe wyniki.

 5. #5

  Re: Statut PZSzach - zmiana ordynacji wyborczej

  Cytat Zamieszczone przez Bartek
  Statut PZSzach - zmiana ordynacji wyborczej
  Nie zgadzam się z tezami jakie Bartek postawił w swoim poscie. Obecny system faktycznie doprowadził do pewnych wypaczeń, polegających na wysyłaniu autobusów i "ludzi-słupów". Jednakże nie zapominajmy że autobusy jadą z największych szachowo województw, którym słusznie należy się największa reprezentacja w Zarządzie. Jeśli Śląsk ma 62 kluby, najwięcej w Polsce to nie ma innej metody na objęcie władzy jak wysłanie autobusu. Inna sprawa - kto w nim zajmuje miejsca!Wydaje mi się, że bezwzględnie należy trzymać się zasady 1 klub/UKS (zarejestrowany w PZSzach z opłaconą składką co najmniej za poprzedni rok ) = 1 głos. Inaczej popadniemy we władzę despotyczną tych najlepszych których głównym zadaniem będzie betonowanie swojej własnej władzy. A skład Extraligi Seniorów za 25 lat będzie prawie taki sam jak dzisiaj. Dajmy szansę demokracji!

 6. #6
  Pamiętajmy, że PZSzach ma być nie tylko dla elity ale i dla mas(a może bardziej dla mas niż dla elity).

 7. #7
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  Pamiętajmy, że PZSzach ma być nie tylko dla elity ale i dla mas(a może bardziej dla mas niż dla elity).
  sorki,ale przy obecnym "demokratycznym" systemie PZSzach nie nie znaczy dla szeregowych członków.Jakby zniknął większośc klubów nawet by tego nie zauważyła.Pozdrawiam
  I znow zlo i wystepek musialy ustapic przed atomowa sila atomowek

 8. #8
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Zarząd Polskiego Związku Szachowego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2005 r. w Warszawie podjął decyzję o przesunięciu prac nad zmianami w Statucie Związku, a tym samym terminu Walnego Zjazdu Statutowego. Decyzja ta jest podyktowana wstrzymaniem prac Rządu RP nad nowelizacją ustawy o sporcie. Zarząd stanął na stanowisku, iż Statut to Konstytucja PZSzach i nie należy dokonywać w nim zmian bez uzasadnionych powodów. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o sporcie będzie najwłaściwszym momentem dla wprowadzenia kompleksowych zmian w Statucie PZSzach.

  Zarząd uważa, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZSzach, który odbędzie się jesienią 2005 roku.

  Za Zarząd
  Jan Kusina
  Sekretarz Generalny PZSzach

 9. Ale sobie wymówkę znaleźli - przecież chodziło przede wszystkim o zmiany w Statucie pozwalające na uzyskanie przez PZSzach statusu OPP. Zaraz wakacje, potem wybory, budżet, sportem posły zajmą sie moze na wiosnę 2006.

 10. #10
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Dwie ciekawe uchwały:
  Uchwała Nr 4/01/05

  Zarząd postanowił przekazać projekt statutu i uwagi (również te, które wpłynęły drogą internetową), autorowi projektu celem analizy i ujęcia w statucie w terminie do końca lutego, a następnie umieszczenia na stronie internetowej PZSzach do końca kwietnia celem umożliwienia i zachęcenia do powszechnej dyskusji. Ustalono termin Zjazdu Statutowego na dzień 25.06.2005 r. (sobota) w Warszawie.
  Uchwała Nr 1/03/05

  Zarząd przyjął zasadę ustalania liczby mandatów delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach:

  - każdy Wojewódzki Związek Szachowy ma prawo do 1 mandatu,
  głosowanie: + 10; = 0; - 0.

  - za każdych 10 zarejestrowanych w PZSzach klubów Wojewódzki Związek Szachowy ma również prawo do 1 mandatu (zaokrąglenia: 1-5 - z niedomiarem oraz 6-0 - z nadmiarem, tj. np. 11-15 klubów to 1 mandat, 16-20 klubów to 2 mandaty, itp.),
  głosowanie: + 9; = 0; - 1.

 11. #11
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Zarząd Polskiego Związku Szachowego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2005 r. w Warszawie podjął decyzję o przesunięciu prac nad zmianami w Statucie Związku, a tym samym terminu Walnego Zjazdu Statutowego. Decyzja ta jest podyktowana wstrzymaniem prac Rządu RP nad nowelizacją ustawy o sporcie. Zarząd stanął na stanowisku, iż Statut to Konstytucja PZSzach i nie należy dokonywać w nim zmian bez uzasadnionych powodów. Uchwalenie i wejście w życie nowej ustawy o sporcie będzie najwłaściwszym momentem dla wprowadzenia kompleksowych zmian w Statucie PZSzach.
  Wspomniana ustawa została uchwalona 29 lipca 2005, w styczniu 2005, p.Woda powiedział w wywiadzie, opublikowanym w Magazynie Szachista: "Pilnie trzeba znowelizować statut, dostosować go do aktualnie obowiązujących w sporcie ustaw", ale do tej pory wokół statutu panuje cisza. Czy ktoś ma jakieś informacje, co już zrobiono w sprawie zmiany statutu?

 12. #12
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROJEKT ZMIAN W STATUCIE I ORDYNACJI WYBORCZEJ PZSZACH
  Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego
  Warszawa, 26 listopada 2005 r.

  Zarząd Polskiego Związku Szachowego proponuje następujące istotne zmiany w Statucie PZSzach i Ordynacji Wyborczej, uchwalonych w dniu 11 grudnia 1999 r., które staną się podstawą szczegółowych zmian Statutu na Walnym Zjeździe w 2006 roku.

  STATUT
  POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

  Rozdział 1
  Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny

  § 1 otrzymuje brzmienie

  1. Polski Związek Szachowy, w skrócie PZSzach, zwany dalej „Związkiem”, jest ogólnokrajowym związkiem stowarzyszeń sportowych, którymi są Wojewódzkie Związki Szachowe.

  2. Kluby i sekcje zajmujące się sportem i kulturą szachową, zrzeszone w Wojewódzkich Związkach Szachowych i mające licencje Polskiego Związku Szachowego są jednocześnie członkami Polskiego Związku Szachowego, reprezentowanymi na Zjazdach PZSzach przez delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych.

  3. Zawodnicy zrzeszeni w klubach i sekcjach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszeni bezpośrednio w wojewódzkich związkach szachowych i mający licencję Polskiego Związku Szachowego są jednocześnie członkami Polskiego Związku Szachowego, reprezentowanymi na Zjazdach PZSzach przez delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych.

  Walne Zgromadzenie Delegatów
  (zamiast dotychczasowych §19, §20, §21, §22 i §23)
  Zostaną wprowadzone paragrafy:

  § 19 otrzymuje brzmienie

  1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów.

  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybra-ni przez Wojewódzkie Związki Szachowe.

  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów są zapraszani i mogą brać udział z głosem dorad-czym i biernym prawem wyborczym:
  a) członkowie honorowi Związku członkowie wspierający,
  b) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani dele-gatami,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku.
  Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

  4. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, które nie są delegatami, członkami honorowymi i wspierającymi.

  5. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co dwa lata jako sprawozdawcze. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Związku zawiadamia delegatów przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.

  7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:
  a) z własnej inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek przynajmniej dziewięciu Wojewódzkich Związków Szachowych.
  d) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia

  8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem jego zwołanie i jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech mie-sięcy od daty zgłoszenia wniosku.

  9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

  10. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 50% + 1 głos.

  11. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów.

  12. Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-dzenia i uczestnictwa w nim przedstawicieli przynajmniej sześciu Wojewódzkich Związ-ków Szachowych, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

  § 20 otrzymuje brzmienie

  W sprawach, w których statut nie określa uprawnień i obowiązków Związku, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Do obowiązków i kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

  1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Związku;
  3. udzielanie absolutorium, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, ustępującemu Zarządowi;
  4. wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  5. nadawania godności członka honorowego;
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku i przeszacowaniu jego majątku;
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku, w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich;
  8. uchwalanie statutu i jego zmian;
  9. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i ustępujące władze Związku;
  10. podejmowanie uchwał przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w innych sprawach uznanych za konieczne.
  11. uchwalanie ordynacji wyborczej i tzw. klucza wyborczego delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

  § 21 otrzymuje brzmienie

  Wojewódzkie Związki Szachowe

  1. Zebrania Wojewódzkich Związków Szachowych są zwoływane raz na cztery lata w roku, w którym ma odbyć się Walne Zgromadzenie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze w terminie, co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia Delegatów.

  2. W zebraniu Wojewódzkiego Związku Szachowego mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym przedstawiciele klubów i sekcji zajmujących się sportem i kulturą szachową, mających licencję Polskiego Związku Szachowego i zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Szachowym oraz przedstawiciele zawodników, mających licencję PZSzach i indywidualnie zarejestrowanych w WZSzach – liczbę tych ostatnich przedstawicieli ustala WZSzach proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych zawodników.

  3. Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów według następującego klucza:

  a) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu przysługuje prawo wyboru jednego delegata na Walny Zjazd PZSzach (1 mandat),
  b) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi Szachowemu przysługuje ponadto prawo wyboru delegatów dodatkowych:
  - liczba dodatkowych delegatów zależy od liczby klubów zarejestrowanych w danym WZSzach, mających licencję PZSzach i opłacone składki na koniec roku poprzedza-jącego Zjazd - za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów – WZSzach otrzyma 1 man-dat,
  - za każdą drużynę Ekstraligi seniorów w roku poprzedzającym Walne Zebranie PZSzach WZSzach otrzyma 1 mandat,
  - za każdą drużynę I Ligi Juniorów w roku poprzedzającym Walne Zebranie PZSzach – WZSzach. otrzyma 1 mandat.

  c) Wojewódzkie Związki Szachowe mają też prawo wyboru rezerwowych delegatów mogących je reprezentować w przypadku, jeżeli któryś z delegatów wybranych według powyższych punktów nie może z przyczyn losowych uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Wojewódzkie Związki Szachowe określają liczbę rezerwowych delegatów oraz ich kolejność dla dokonania ewentualnych zastępstw.

  4. Kadencja delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych trwa 4 lata.

  5. Organizację i tryb wyborów delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych określa samo Zebranie w drodze głosowania zwykłą większością głosów delegatów obecnych na zebraniu.

  6. Wybór delegatów Wojewódzkich Zebrań Członków jest ważny, bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem prawidłowości zwołania zebrania wyborczego.

  7. O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkich Związków Szachowych, Zarząd Związku powiadamia kluby i zawodników oraz PZSzach przynajmniej 30 dni przed termi-nem Zebrania.

  § 22 otrzymuje brzmienie

  1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach określa Regulamin obrad zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

  2. Organizację i tryb wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach określa or-dynacja wyborcza zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie.

  3. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie Regulaminu obrad i or-dynacji obowiązują te dokumenty w formie przyjętej przez poprzednie Walne Zgromadze-nie.

  Opracował w Andrzej Filipowicz oparciu o decyzje Zarządu PZSZach z dnia 8.10.2005 r.

 13. #13
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Głównym celem zmian statutu było przygotowanie Polskiego Związku Szachowego do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Być może coś przeoczyłem, ale która z proponowanych zmian przybliża nas do tego celu? A przecież każdy rok bez opp, to olbrzymie straty.

 14. #14
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Przyjrzałem się bliżej proponowanym zmianom i muszę powiedzieć, że część rozwiązań jest bardzo ciekawa i warto by je wprowadzić w życie, natomiast projekt jako całość jest wyjątkowo niechlujnie przygotowany a liczba najróżniejszych błędów (w tym literówki, powtórzenia i niestety także błędy merytoryczne) przerażająco wysoka jak na dokument, który ma być częścią statutu. Dziwi mnie to tym bardziej, że projekt zmian w statucie był przedstawiony już kilkanaście miesięcy temu i gotowy do głosowania na WZD w 2004 roku. Żeby nie być gołosłownym spójrzmy na propozycje zapisów w paragrafie 19:
  § 19 otrzymuje brzmienie

  1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów.

  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybra-ni przez Wojewódzkie Związki Szachowe.

  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów są zapraszani i mogą brać udział z głosem dorad-czym i biernym prawem wyborczym:
  a) członkowie honorowi Związku członkowie wspierający,
  b) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani dele-gatami,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku.
  Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

  4. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, które nie są delegatami, członkami honorowymi i wspierającymi.
  Nie jestem pewien, czy trzeci punkt już sam w sobie (przynajmniej częściowo) nie powtarza się (początek z końcem), ale po co został dopisany punkt 4, skoro mamy już 3c?

  Nie wiem, dlaczego autor projektu zmian nie przyłożył się do wykonywanej pracy, ale mam prośbę do osób czytających to forum, które będą na zjeździe, aby przypilnowały, żeby przed uchwaleniem nowego statutu dopracować proponowane zmiany. No i koniecznie trzeba dołożyć zapisy o OPP.
  Swoją drogą, wklejony przez Zulu wywiad z Ministrem Lipcem daje sporo do myślenia. Ustawa ma być nie tyle poprawiona, co napisana od nowa, co wymusi ponowne zmiany w statucie PZSzach. Nie jestem zatem przekonany, czy teraz jest najlepszy moment do dokonywania w Statucie zmian, z których być może za pół roku trzeba będzie zrezygnować.

 15. #15
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Niedawno dowiedziałem się, że w tenisie stołowym mają demokrację pośrednią - delegatami na WZD są nie przedstawiciele klubów, lecz związków wojewódzkich, przy czym liczba delegatów w każdym województwie zależy nie od liczby klubów, jak zostało zaproponowane u nas, gdyż "z tymi klubami to jest niejasna sprawa, bo pojawiają się przed wyborami, a po nich znikają, problemy potęgują UKS-y", lecz zależy od liczby zawodników z ważnymi licencjami. Myślicie, że to jest lepsze rozwiązanie?

  Drugie pytanie - co sądzicie o pomyśle, aby oprócz delegatów klubów (lub związków wojewódzkich), prawo uczestniczenia w WZD mieli również GM, IA, IO i FST ?

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA