+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 1 2 3 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 16 do 30 z 40

Wątek: Statut PZSzach i ordynacja wyborcza

 1. #16
  Myślicie, że to jest lepsze rozwiązanie?
  Zdecydowanie lepsze. Obecnie PZSzach jest zorganizowany na wzór PZPN.

  Drugie pytanie - co sądzicie o pomyśle, aby oprócz delegatów klubów (lub związków wojewódzkich), prawo uczestniczenia w WZD mieli również GM, IA, IO i FST ?
  Oczywiście, że powinni mieć prawo do brania czynnego udziału w zjazdach z prawem do głosowania i kandydowania do zarządu, bo głównie od nich zależy organizacja imprez szachowych w kraju i ich kształt.

 2. #17
  Dołączył
  Apr 2005
  Posty
  1,257

  Projekt Statutu

  Na stronie PZSzach pokazał się projekt nowego statutu PZSzach.

  Na razie rzuciło mi się w oczy, że zwiększono z 50%+1 do 2/3 liczbę głosów potrzebnych do odwołania Prezesa i członków Zarządu.
  Coś mi się wydaje, że ktoś coś sobie sprytnie policzył i w nowej wersji ordynacji pewnie starczają teraz głosy trzech wojewódzkich związków, żeby zablokować odwołanie Prezesa. A ponieważ wspomniane trzy związki są dosyć liczne :-), to pewnie wymyślili sobie super zabezpieczenie. Ciekawe, że do wyboru Prezesa nadal potrzeba tylko 50%+1. :-)

 3. #18
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Projekt
  STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
  2006 ROK

  PRZYGOTOWANIE

  Komisja Statutowa PZSzach w składzie:

  Andrzej Filipowicz
  Jerzy Gordziejczuk
  Jan Kusina

  Na posiedzeniu w Łebie w dniu 1 IV 2006 zatwierdziła ostateczny tekst PROJEKTU NOWEGO STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO.

  Komisja rozpatrzyła wszystkie uwagi delegatów wniesione w czasie Walnego Spra-wozdawczego Zjazdu Delegatów PZSzach 25 listopada 2005 roku i większość z nich została uwzględniona w projekcie.

  Komisja przeprowadziła także konsultacje z prezesem PZSzach Januszem Wodą, wiceprezesem Piotrem Zielińskim i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Irene-uszem Szczygłem, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do proponowanej treści Statutu.

  Projekt Statutu będzie opublikowany na stronie Internetowej PZSzach i wszyscy członkowie Związku mogą składać uwagi w sprawie Statutu pod adresem Biura PZ-Szach do dnia 6 czerwca 2006 roku.

  Komisja przestudiuje komentarze i uwagi, dokona ewentualnych zmian w treści i następnie przekaże Statut do analizy prawników Ministerstwa Sportu. Dopiero wtedy zostanie opublikowany ostateczny projekt Statutu, który zostanie przedstawiony De-legatom na Walnym Zjeździe PZSzach w dniu 23 września 2006 roku w Warszawie.


  Warszawa, 3 kwietnia 2006 roku

  CZĘŚĆ D
  PRZEPISY PRAWNE

  D.I
  STATUT
  POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO - PROJEKT 2006 ROKU


  Zatwierdzony na Walnym Zjeździe PZSzach w Warszawie, w dniu … 2006 roku.

  Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń w Warszawie……………………….. stwierdził, że Statut uchwalony w dniu ……………jest zgodny z zarejestrowaniem w Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń pod poz……………………………. Potwierdzenie wydano……………………….. 2006 roku.

  Rozdział 1

  Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny

  § 1

  Polski Związek Szachowy, zwany dalej w skrócie PZSzach lub „Związkiem”, jest ogólnokrajowym związkiem stowarzyszeń sportowych, którymi są Wojewódzkie Związki Szachowe, zwane dalej w skrócie WZSzach lub „związki wojewódzkie”.

  § 2

  1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a sie-dzibą miasto stołeczne Warszawa.
  2. Dla realizacji swoich celów Związek może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3

  1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury organiza-cyjne oraz uchwala akty wewnętrzne potrzebne do jego działalności.
  2. Związek ma osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscypli-nę szachy w kraju i polskie szachy za granicą.
  3. Związek zrzesza kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się sportem i kulturą szachową.
  4. Związek działa na podstawie prawa polskiego i międzynarodowych prze-pisów dyscypliny sportowej szachy.

  § 4

  Związek w ramach swojej działalności współpracuje z WZSzach, klubami i innymi organizacjami sportowymi, bądź instytucjami działającymi w dyscyplinie szachy.

  § 5

  1. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), Euro-pejskiej Unii Szachowej (ECU) oraz Międzynarodowej Federacji Szachowej Gry Korespondencyjnej (ICCF) i Stałej Komisji Kompozycji Szachowej (PCCC). Związek może być również członkiem innych organizacji o podob-nym profilu działania.
  2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Fédération Polonaise des Echecs” lub „Polish Chess Federation".

  § 6

  Związek może mieć odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci określonych odręb-nymi przepisami.


  Rozdział 2
  Cele i środki działania
  § 7
  Cele PZSzach

  1 Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań wojewódzkich związków szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyj-nej i kompozycji szachowej.
  2. Cele, o których mowa w ust. 1, Związek realizuje przede wszystkim poprzez:
  (a) nadawanie wojewódzkim związkom szachowym licencji stanowiących pełnomocnictwo PZSzach na określonym terenie,
  (b) nadawanie licencji wymaganych przepisami ustawy: zawodnikom, klu-bom, szkoleniowcom, trenerom, sędziom i organizatorom,
  (c) organizowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski,
  (d) planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, trene-rów, instruktorów, sędziów oraz działaczy,
  (e) integrowanie środowiska szachowego,
  (f) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury szachowej,
  (g) przygotowanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  (h) reprezentowanie sportu szachowego w międzynarodowych organizacjach szachowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współza-wodnictwie sportowym.

  § 8
  Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym.

  Rozdział 3
  Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

  § 9
  Członkowie Związku dzielą się na:
  (a) zwyczajnych,
  (b) wspierających,
  (c) honorowych.

  § 10
  1. Członkami zwyczajnymi Związku są Wojewódzkie Związki Szachowe, działa-jące na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i uwzględniające zasady statutowe Związku i jego zwierzchnic-two merytoryczne:
  (a) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, mające licencję Polskiego Związku Szachowego i przestrzegające zasad statutowych Związku i jego zwierzchnictwa merytorycznego, są członkami PZSzach, reprezento-wanymi na Walnych Zjazdach PZSzach przez delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych,
  (b) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie spor-towej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w wojewódz-kich związkach szachowych, mające licencję Polskiego Związku Sza-chowego są członkami Polskiego Związku Szachowego, reprezentowa-nymi na Walnych Zjazdach PZSzach przez delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych.

  2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, jednostki orga-nizacyjne i osoby fizyczne zainteresowane realizacją celów Związku, wspie-rające Związek organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w Związku poprzez upełnomocnionych przedstawicie-li.
  3. Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego.
  4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów oso-bom fizycznym zasłużonym dla Związku, na wniosek Zarządu.

  § 11
  1. Członkowie zwyczajni Związku poprzez swoich delegatów mają prawo do:
  (a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku,
  (b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom Związku,
  (c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
  2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

  § 12
  Członkowie Związku są zobowiązani do:
  (a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej oraz dbania o właściwy wizerunek dyscypliny i Związku,
  (b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów sta-tutowych Związku,
  (c) opłacania składki członkowskiej.

  § 13
  1. Członkostwo Związku ustaje w przypadkach:
  (a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
  (b) rozwiązania się stowarzyszenia, względnie sekcji szachowej w tym sto-warzyszeniu,
  (c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów Związku lub zaniku działalności stowarzyszenia.
  2. Zaleganie z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka Związku.
  3. Członek zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku, w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Zawie-szenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień Statutowych.
  4. Od uchwały Zarządu Związku o zawieszeniu w prawach członkowskich przy-sługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgroma-dzenia Delegatów.

  Rozdział 4

  Władze Związku, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura.
  Wojewódzkie Związki Szachowe

  § 14
  Władze Związku
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów.
  2. Zarząd.
  3. Komisja Rewizyjna.

  § 15
  Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu taj-nym.

  § 16
  1. Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali zwolnieni.
  2. Liczba dokooptowanych członków danego organu władzy nie może przekra-czać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
  3. W przypadku ustąpienia połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów.

  § 17
  Walne Zgromadzenie Delegatów

  1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenia Delegatów.
  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział de-legaci mający polskie obywatelstwo, wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach.
  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym:
  a) członkowie honorowi i członkowie wspierający Związku,
  b) członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wy-brani delegatami,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd Związku.
  Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wy-borczego.
  4. Walne Zgromadzenie Delegatów jest ważne w przypadku prawidłowości jego zwołania i uczestnictwa w nim przedstawicieli przynajmniej 50% Wojewódz-kich Związków Szachowych, bez względu na liczbę obecnych delegatów.
  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność, przynajmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.
  6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga więk-szości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
  7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
  8. Zarząd PZSzach jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych, honorowych, wspierających i zaproszonych gości, o terminie, miejscu i po-rządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.
  9. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co dwa lata jako sprawozdawcze.
  11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:
  a) z własnej inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych.
  d) na wniosek przynajmniej 50% łącznej liczby stowarzyszeń mających li-cencje PZSzach,
  (e) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
  12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i może podejmować uchwały wy-łącznie w sprawach objętych wnioskiem o jego zwołanie.

  § 18
  Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:
  (a) uchwalanie generalnych kierunków działalności Związku,
  (b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Związku,
  (c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  (d) wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewi-zyjnej,
  (e) nadawania godności członka honorowego,
  (f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Związku oraz o oszacowaniu jego majątku,
  (g) podejmowanie uchwał o odwołaniu Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
  (h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku, w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich,
  (i) uchwalanie statutu i jego zmian,
  (j) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Związku,
  (k) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa uprawnień i obowiązków Związku oraz w innych sprawach uznanych za konieczne,
  (l) uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

  § 19
  Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów i wybory władz
  1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach określa Regulamin obrad zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
  2. Organizację i tryb wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach określa ordynacja wyborcza zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie.
  3. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie Regulaminu obrad i ordynacji wyborczej obowiązują te dokumenty w formie przyjętej przez poprzednie Walne Zgromadzenie.

  § 20
  Wojewódzkie Związki Szachowe
  1. Wojewódzkie Związki Szachowe są zobowiązane do realizacji wszelkich zadań wynikających z treści licencji Związku stanowiącej nadanie funkcji pełnomocnika Związku na danym obszarze oraz
  (a) organizacji wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
  (b) wykonywanie zadań klasyfikacji i ewidencji w zakresie właściwym związkom wojewódzkim,
  (c) sprawowania orzecznictwa w zakresie dyscyplinarnym na danym terenie,
  (d) sprawowanie z upoważnienia Związku nadzoru merytorycznego nad prawidłowością funkcjonowania klubów, stowarzyszeń i sekcji członkowskich,
  2. Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach według następującego klucza:
  (a) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi przysługuje jeden mandat delegata,
  (b) za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń, mających członkostwo polskiego i wojewódzkiego związków przysługuje jeden mandat.
  3. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2, ustęp „b” jest uzależnione od wykonania obowiązków określonych w punkcie 1.
  4. Zebrania wojewódzkie wybierające delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów mają prawo wyboru delegatów rezerwowych i określenia trybu obejmowania zastępstwa przez rezerwowego delegata.
  5. W zebraniu wyborczym WZSzach na Walne Zebranie Delegatów mają prawo brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego Związku.
  6. Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym pokrywa się z biernym prawem wyborczym do władz danego związku.
  7. Organizacja i tryb wyboru delegatów Wojewódzkich Związków Szachowych określa zarząd danego związku, natomiast regulamin obrad zebrania wyborczego określają uczestnicy tego zebrania.
  8. Kadencja delegatów trwa cztery lata.
  9. Mandat delegata wygasa automatycznie w przypadku:
  (a) śmierci delegata,
  (b) zmiany przynależności terytorialnej na inne województwo,
  (c) utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego.
  10. Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego związku wojewódzkiego powiadamiając zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego związku dla zjazdów nadzwyczajnych.
  11. Klub, sekcja i stowarzyszenie, o których mowa w §10 punkt 1, mogą posiadać status członka zwyczajnego tylko na obszarze województwa właściwego terytorialnie i jedynie w obrębie właściwego związku wykorzystywać prawa wyborcze, o których mowa w punktach 5 i 6.
  12. Posiadanie statusu członka stowarzyszonego innego związku nie pozbawia klubu, sekcji i stowarzyszenia prawa do udziału w życiu sportowym, natomiast wykluczone jest podwójne korzystanie z prawa wyborczego.

  § 21
  Zarząd Związku
  1. Zarząd jest najwyższą władzą Związku, w okresie między Walnymi Zgroma-dzeniami Delegatów.
  2. Zarząd Związku składa się z 9-11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów i skarbnika.
  3. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
  4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, prezes podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przy-najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
  6. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o odwołanie członka Zarządu.

  § 22
  Kompetencje Zarządu Związku
  1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  2. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu.
  3. Interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych.
  4. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego.
  5. Powoływanie Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych Związku.
  6. Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Związku.
  7. Zatwierdzanie regulaminów autonomicznych sekcji i kolegiów Związku.
  8. Uchwalanie trybu nadawania i pozbawiania licencji zawodnikom, klubom, szkoleniowcom, trenerom, sędziom i organizatorom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym.
  9. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem szachów.
  10. Uchwalanie i realizacja planów pracy, szkoleniowych i finansowych.
  11. Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych Związku.
  12. Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finanso-wych.
  13. Nadawanie odznak Związku oraz wnioskowanie o nadawanie odznaczeń re-sortowych i państwowych.
  14. Uchwalanie przepisów uprawiania szachów w Polsce, w tym:
  (a) zasad współzawodnictwa sportowego i imprez z cyklu mistrzostw Pol-ski,
  (b) zasad powoływanie kadry narodowej,
  (c) zasad zmiany barw klubowych,
  (d) praw i obowiązków zawodników amatorów i profesjonalnych,
  (e) związkowych przepisów zakresu badań lekarskich,
  (f) związkowych przepisów antydopingowych,
  15. Powoływanie kadry narodowej i reprezentacji kraju.
  16. Powoływanie trenerów kadry narodowej i młodzieżowej.
  17. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Związku oraz ustalanie jego za-kres obowiązków i uprawnień.

  § 23
  Komisja Rewizyjna

  1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu PZSzach.
  2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę cało-kształtu działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki fi-nansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane.
  3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów spra-wozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenia Za-rządowi absolutorium.
  4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Za-rządowi Związku.
  5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania usunięcia nieprawidłowości.
  6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach wszelkich organów Związku z gło-sem doradczym.
  7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulami-nu.
  § 24
  Inne
  1. W celu realizacji zadań statutowych Związek może przekazać część upraw-nień wojewódzkim związkom szachowym.
  2. W strukturze Związku mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu Związku.
  3. Do komisji zwyczajnych zalicza się:
  (a) Komisję Sportową,
  (b) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,
  (c) Komisję Młodzieżową,
  (d) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny,
  (e) Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych.
  4. Do komisji autonomicznych zalicza się:
  (a) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej,
  (b) Komisję Kompozycji Szachowej,
  (c) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych,
  (d) Kolegium Sędziów,
  (e) Kolegium Trenerów.
  5. Regulaminy działania komisji zwyczajnych zatwierdza Zarząd.
  6. Regulaminy działania komisji autonomicznych zatwierdza Walne Zgroma-dzenie PZSzach.

  Rozdział 5

  Nagrody i wyróżnienia
  § 25
  1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.
  2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określa regula-min zatwierdzany przez Zarząd Związku.

  Rozdział 6
  Odpowiedzialność dyscyplinarna

  § 26
  1. Orzecznictwo dyscyplinarne jest dwustopniowe.
  2. W pierwszej instancji orzecznictwo sprawują:
  (a) kluby wobec swoich członków,
  (b) wojewódzkie komisje dyscyplinarne w przypadku braku prawidłowej przynależności klubowej lub niemożności prawidłowego wykonania obowiązków w trybie „a”.
  3. Organem odwoławczym w przypadku określonym w punkcie 3(a) jest woje-wódzka komisja dyscyplinarna, w przypadku określonym w punkcie 3(b) za-rząd związku wojewódzkiego.
  4. Orzecznictwo na terenie danego województwa sprawuje Wojewódzki Zwią-zek Szachowy poza przypadkami zastrzeżonymi dla orzecznictwa Polskiego Związku Szachowego, przy czym orzeczenie Komisji dyscyplinarnej i wyda-wane przez nią pouczenia mają moc wytycznych dla orzecznictwa dyscypli-narnego klubowego i wojewódzkiego.
  5. Zarząd Związku ma prawo nakładania kar na:
  (a) członków Związku,
  (b) zawodników,
  (c) trenerów i instruktorów,
  (d) sędziów,
  (e) działaczy.
  6. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.
  7. Organem dyscyplinarnym Związku jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ma prawo upoważnić inne komisje Związku do orzekania jako pierwsza instancja w zakresie spraw właściwych dla danej komisji.
  8. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych de-cyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Wojewódzkich Kolegiów Sę-dziów, Kolegium Sędziów PZSzach i Ogólnopolskiej Konferencji Sędziow-skiej.
  9. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary zasadnicze i do-datkowe.
  9.1. Kary zasadnicze:
  (a) upomnienie,
  (b) ostrzeżenie,
  (c) nagana,
  (d) dyskwalifikacja,
  (e) pozbawienie licencji,
  (f) wykluczenie ze Związku.
  9.2. Kary dodatkowe:
  (a) wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry narodowej,
  (b) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecz-nych w komórkach organizacyjnych Związku,
  (c) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach,
  (d) kary finansowe.
  10. Kary orzekane przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny oraz Kolegia Sędziów mogą być zawieszane w ich wykonaniu.
  11. Decyzje Kolegium Sędziów w sprawach przepisów gry są ostateczne.
  12. Organem odwoławczym w postępowaniu dyscyplinarnym jest Zarząd Związ-ku i w drugiej instancji Walne Zgromadzenie Delegatów, a w odniesieniu do sędziów Ogólnopolska Konferencja Sędziowska i Walne Zgromadzenie De-legatów.

  Rozdział 7

  § 27
  Majątek i fundusze Związku

  Majątek Związku stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości, wartości niemate-rialne i prawne. Fundusze PZSzach są tworzone m.in.
  1. z wpływów z zawodów organizowanych przez Związek,
  2. z dotacji na realizację zadań państwowych,
  3. ze składek członkowskich i opłat licencyjnych,
  4. z darowizn,
  5. z inne wpływów uzyskanych z działalności Związku.

  § 28
  Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związ-ku wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym prezesa lub wiceprezesów oraz głównego księgowego lub skarbnika, względnie innej uprawnionej przez Za-rząd osoby.

  § 29
  Zakres i zasady działalności finansowej Związku określa na mocy uchwały Zarząd.

  Rozdział 8
  Rozwiązanie się Związku

  § 30
  1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
  2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji, cel przeznacze-nia majątku Związku oraz osobę likwidatora.

 4. #19
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Do członków
  POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO  W imieniu Zarządu PZSzach przekazuję Wam do analizy PROJEKT nowego Statutu Związku, który zgodnie z wstępnymi ustaleniami Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 26 listopada 2005 r. ma zostać zaakceptowany w trakcie naszych wspólnych obrad w 2006 r.


  W Projekcie zostały prawie w całości uwzględnione wszystkie wnioski wniesione podczas obrad Zjazdu w listopadzie 2005 roku. Mamy nadzieję, że zostaną one jeszcze uzupełnione o uwagi i komentarze członków Związku, którzy nie byli reprezentowani na WZD i tym samym nie mieli możności udziału w dyskusji, nie wykluczamy jednak także innych sugestii ze strony obecnych na listopadowym Zjeździe.


  Jesteśmy przekonani, że nowy Statut PZSzach, który w poważnym stopniu nawiązuje do obowiązującego przed 1997 rokiem (głosowali wtedy delegaci Wojewódzkich Związków Szachowych), we właściwy sposób odzwierciedla, zadania, obowiązki i prawa Związku, będzie stanowił podstawę jego sprawnej i skutecznej działalności. Uwzględnia też zmiany w sporcie w wyniku wejścia w życie kilku nowych ustaw.


  Liczymy na uważne zapoznanie się delegatów i przedstawicieli klubów z ww. dokumentem, rzeczową jego analizę. Prosimy o nadsyłanie pisemnych uwag i wniosków na adres biura PZSzach w okresie najbliższych dwóch miesięcy, po czym Komisja Statutowa opracuje ostateczny PROJEKT i przekaże go w ręce prawników Ministerstwa Sportu. Korespondencje w tej sprawie przesłane do biura Związku po 15 czerwca br. nie będą już uwzględniane.

  W trakcie II części Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Statutowego Delegatów PZSzach, która odbędzie się w Warszawie w dniu 23 września 2006 r., przedstawimy Statut do definitywnej akceptacji, mając pewność, że został on przy Waszym udziale dobrze opracowany.


  Jednocześnie też przedstawimy inne wnioski zgłoszone do Komisji Wnioskowej listopadowego Zjazdu.
  Janusz Woda, Prezes

 5. #20
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  W dniu 28 października 2006 r. przedłożony zostanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach w Warszawie niżej zamieszczony, nowy Statut Związku, pozytywnie oceniony przez Departament Prawno-Kontrolny i uznany za zgodny z wymogami prawnymi Ministerstwa Sportu.

  Zarząd PZSzach, publikując ten niezwykle ważny dla naszego środowiska dokument wyraża nadzieję, że zostanie on zaakceptowany przez delegatów i stanie się podstawą dalszej, sprawnej działalności Związku.

  W tym miejscu uważam za wskazane przypomnieć, że poniższy projekt opracowała Komisja Statutowa w składzie Andrzej Filipowicz, Jerzy Gordziejczuk, Jan Kusina, uwzględniwszy uwagi i sugestie delegatów obecnych na I części WZD w listopadzie 2005 roku, następnie jego pierwsza wersja była opublikowana na okres dwóch miesięcy na stronie internetowej PZSzach, zebrano kolejne uwagi i opracowano drugą wersję, która została przedłożona, do oceny w Ministerstwie Sportu. Otrzymana w dniu 17 bm. pozytywna opinia daje podstawę do postawienia przez Zarząd PZSzach wniosku o zatwierdzenie nowego Statutu w trakcie II części WZD.

  Za Zarząd
  Janusz Woda, Prezes

  STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
  zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach
  w Warszawie, 28 października 2006 roku


  Rozdział 1


  Nazwa, teren działania, siedziba władz, struktura, charakter prawny

  § 1


  Polski Związek Szachowy, zwany dalej w skrócie PZSzach, jest ogólnokrajowym związkiem Wojewódzkich Związków Szachowych, zwanych w skrócie WZSzach, innych stowarzyszeń, klubów i organizacji szachowych oraz zawodników niezrzeszonych, zarejestrowanych bezpośrednio w WZSzach.
  Polski Związek Szachowy zastrzega sobie prawo wyłączności do używania skrótu "PZSzach".

  § 2


  Terenem działania PZSzach jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
  Dla realizacji swoich celów PZSzach może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3


  PZSzach samodzielnie określa swoje cele, programy i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne potrzebne w jego działalności.


  PZSzach ma osobowość prawną i jest jedynym reprezentującym dyscyplinę szachy w kraju i polskie szachy za granicą.


  PZSzach działa na podstawie prawa polskiego i międzynarodowych przepisów dyscypliny sportowej szachy.  § 4  PZSzach w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami sportowymi, bądź instytucjami, które mają w profilu swojego działania dyscyplinę szachy.


  § 5


  PZSzach jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), Europejskiej Unii Szachowej (ECU), Międzynarodowej Federacji Szachowej Gry Korespondencyjnej (ICCF) i Stałej Komisji Kompozycji Szachowej (PCCC). PZSzach może być również członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.
  W kontaktach międzynarodowych PZSzach może używać nazwy „Fédération Polonaise des Echecs" lub „Polish Chess Federation".
  § 6


  1. PZSzach zastrzega sobie wyłączne prawo do używania logo w formie przedstawionej na rysunku
  Opis logo:

  Czerwona stylizowana wieża szachowa na biało-czarnej szachownicy w kształcie tarczy rycerskiej.


  U góry tarczy napis - „1926"
  Po lewej stronie szachownicy (na obwodzie tarczy) napis pionowy (z góry do dołu) - „Polski Związek"
  Po prawej stronie szachownicy (na obwodzie tarczy) napis pionowy (z dołu do góry) „Szachowy" (dalszy ciąg)


  Tarcza wraz z napisami jest wstawiona w rysunek stylizowanego polskiego orła ze złotą koroną, z głową, usytuowaną bezpośrednio nad napisem „1926" zwróconą w lewo.  2. PZSzach może mieć odznaki organizacyjne i honorowe oraz używa pieczęci określonych odrębnymi przepisami.  Rozdział 2

  Cele i środki działania


  § 7


  Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu szachowego, organizacja współzawodnictwa sportowego, koordynacja działań wojewódzkich związków szachowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyczynu sportowego w grze bezpośredniej, w rozwiązywaniu zadań szachowych, w grze korespondencyjnej i kompozycji szachowej.
  Cele, o których mowa w ust. 1 PZSzach realizuje przede wszystkim poprzez:
  (a) nadawanie wojewódzkim związkom szachowym licencji stanowiących pełnomocnictwo PZSzach na określonym terenie,
  (b) nadawanie licencji wymaganych przepisami ustawy: klubom, zawodnikom, szkoleniowcom, trenerom i sędziom,
  (c) organizowanie współzawodnictwa sportowego, a w szczególności imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski,
  (d) planowanie, prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy,
  (e) integrowanie środowiska szachowego,
  (f) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury szachowej,
  (g) przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  (h) reprezentowanie sportu szachowego w międzynarodowych organizacjach szachowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  § 8


  Dla uzupełnienia środków finansowych na realizację celów statutowych PZSzach może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym.  Rozdział 3

  Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki


  § 9

  Członkowie Związku dzielą się na:

  (a) zwyczajnych,

  (b) wspierających,

  (c) honorowych.

  § 10

  1. Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:

  (a) Wojewódzkie Związki Szachowe, działające na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i uwzględniające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach, przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (c) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie sportowej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w wojewódzkich związkach szachowych.

  Członkowie zwyczajni są reprezentowani na Walnych Zgromadzeniach Delegatów PZSzach przez delegatów wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą PZSzach.


  2. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane realizacją celów Związku, wspierające działalność PZSzach organizacyjnie i/lub finansowo. Osoby prawne działają w PZSzach poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.

  3. Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

  4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach osobom fizycznym zasłużonym dla PZSzach, na wniosek Zarządu.
  § 11


  Członkowie zwyczajni PZSzach poprzez swoich delegatów mają prawo do:

  (a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz PZSzach,
  (b) zgłaszania postulatów i wniosków władzom PZSzach,
  (c) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZSzach.

  Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
  § 12

  Członkowie PZSzach są zobowiązani do:


  (a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu i kultury szachowej oraz dbania o właściwy wizerunek dyscypliny i PZSzach,

  (b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów statutowych PZSzach,

  (c) opłacania składki członkowskiej.

  § 13


  Członkostwo PZSzach ustaje w przypadkach:
  (a) wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu PZSzach,
  (b) rozwiązania się WZSzach, stowarzyszenia lub klubu,
  (c) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu PZSzach w przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz regulaminów PZSzach lub zaniku działalności klubu/stowarzyszenia.
  Zaleganie z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka PZSzach.
  Członek zwyczajny PZSzach może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd PZSzach, w przypadku naruszenia postanowień Statutu. Zawieszenie w prawach członkostwa polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
  Od uchwały Zarządu PZSzach o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Delegatów.  Rozdział 4

  Władze PZSzach, tryb ich wyboru, kompetencje i struktura.


  § 14

  Władze PZSzach


  Walne Zgromadzenie Delegatów.
  Zarząd.
  Komisja Rewizyjna.
  § 15


  Kadencja władz PZSzach trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów


  § 16


  Zarząd PZSzach i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali zwolnieni.


  Liczba dokooptowanych członków danego organu władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


  W przypadku ustąpienia połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów, niezbędne jest przeprowadzenie nowych wyborów.
  § 17

  Walne Zgromadzenie Delegatów

  1. Najwyższą władzą PZSzach jest Walne Zgromadzenia Delegatów.

  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci mający polskie obywatelstwo, wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach.

  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym:


  a) członkowie honorowi i członkowie wspierający PZSzach,
  b) członkowie Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd PZSzach. Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

  4. Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest ważne w przypadku prawidłowości jego zwołania i uczestnictwa w nim przedstawicieli przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.

  6. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.

  7. Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.

  8. Zarząd PZSzach jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych, honorowych, wspierających i zaproszonych gości, o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.

  9. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd PZSzach raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co dwa lata jako sprawozdawcze.

  11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:
  a) z własnej inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek przynajmniej 50% Wojewódzkich Związków Szachowych.
  d) na wniosek przynajmniej 50% łącznej liczby stowarzyszeń mających licencje PZSzach,
  e) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.
  12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku i może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych wnioskiem o jego zwołanie.  § 18

  Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:

  uchwalanie generalnych kierunków działalności PZSzach,


  rozpatrywanie sprawozdań władz PZSzach za okresy dwuletnie,


  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,


  wybór w odrębnych głosowaniach Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,


  nadawanie godności członka honorowego,


  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PZSzach oraz o oszacowaniu jego majątku,


  podejmowanie uchwał o odwołaniu Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej,


  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu PZSzach, w sprawie wykluczenia lub zawieszenia w prawach członkowskich,


  uchwalanie statutu i jego zmian,


  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze PZSzach,


  podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa uprawnień i obowiązków PZSzach oraz w innych sprawach uznanych za konieczne,


  uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.

  § 19

  Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Procedura głosowania

  1. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSzach określa Regulamin obrad zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

  2. Wybory do władz Polskiego PZSzach Szachowego odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym biorą udział wyłącznie delegaci.

  3. Walne Zgromadzenie wybiera kolejno Prezesa PZSzach, członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną.

  4. Kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.

  5. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nie skreślonych nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uważa się za nieważny, jeśli:

  a) liczba nie skreślonych kandydatów jest większa niż ustalona względnie maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania członków danego organu władzy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek, przed rozpoczęciem głosowania, poinformować delegatów jaka to jest liczba dla danego głosowania.


  b) karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.
  6. Karta wyborcza, na której delegat skreślił wszystkie nazwiska oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

  7. Nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej przez delegata nie jest brane pod uwagę.

  8. Prezesem PZSzach wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów delegatów przybyłych na obrady.

  9. Jeśli wybory nie przyniosą rezultatu, przewodniczący obrad zarządza II turę z udziałem dwóch kandydatów, który otrzymali największą liczbę głosów. Prezesem wybrany zostaje w II turze kandydat, który otrzyma większą liczbę głosów ważnych.

  10. Za wybranych do Zarządu, z wyłączeniem Prezesa, uważa się kandydatów, w liczbie nie przekraczającej 10, którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę oddanych głosów ważnych.

  11. Jeżeli liczba osób wybranych do Zarządu łącznie z Prezesem wynosi co najmniej 9 wybory są zakończone; w przeciwnym wypadku przewodniczący obrad zarządza wybory uzupełniające.

  12. W wyborach uzupełniających wybiera się do Zarządu taką liczbę osób by Zarząd liczył łącznie 11 członków. Liczba kandydatów w tych wyborach ograniczona jest do co najwyżej podwójnej liczby miejsc pozostałych do uzupełnienia składu Zarządu do 11 osób.

  13. Kandydatami w wyborach uzupełniających są osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w wyborach podstawowych. Wybranymi do Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

  14. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

  15. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi nastąpić nie później niż w 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Delegatów. O jego wynikach Zarząd powiadamia niezwłocznie właściwy sąd oraz właściwy urząd państwowy odpowiedzialny za współpracę ze związkami sportowymi. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podział funkcji Zarząd publikuje niezwłocznie w witrynie internetowej PZSzach oraz przesyła do wiadomości wojewódzkich związków szachowych.

  16. Do chwili zatwierdzenia lub zmiany przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej obowiązują te dokumenty w formie przyjętej przez poprzednie Walne Zgromadzenie.


  § 20

  Wojewódzkie Związki Szachowe. Ordynacja wyborcza

  1. Wojewódzkie Związki Szachowe są zobowiązane do realizacji wszelkich zadań wynikających z treści licencji PZSzach stanowiącej nadanie funkcji pełnomocnika PZSzach na danym obszarze oraz:


  (a) organizacji wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
  (b) wykonywanie zadań klasyfikacji i ewidencji w zakresie właściwym związkom wojewódzkim,
  (c) sprawowania orzecznictwa w zakresie dyscyplinarnym na danym terenie,
  (d) sprawowanie z upoważnienia PZSzach nadzoru merytorycznego nad prawidłowością funkcjonowania klubów, stowarzyszeń i sekcji członkowskich.

  2. Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach według następującego klucza:


  (a) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi przysługuje jeden mandat delegata,
  (b) za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń, mających członkostwo polskiego i wojewódzkiego związków przysługuje jeden mandat.

  3. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w punkcie 2, ustęp „b" jest uzależnione od wykonania obowiązków określonych w punkcie 1.

  4. Zebrania wojewódzkie wybierające delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów mają prawo wyboru delegatów rezerwowych i określenia trybu obejmowania zastępstwa przez rezerwowego delegata.

  5. W zebraniu wyborczym WZSzach na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w WZSzach, w liczbie 1 delegat na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w WZSzach.

  6. Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym pokrywa się z biernym prawem wyborczym do władz danego WZSzach.

  7. Organizację i tryb wyboru delegatów WZSzach określa zarząd danego związku wojewódzkiego, natomiast regulamin obrad zebrania wyborczego określają uczestnicy tego zebrania.

  8. Kadencja delegatów trwa cztery lata, chyba, że WZSzach podejmie inną uchwałę.

  9. Mandat delegata wygasa automatycznie w przypadku:


  (a) śmierci delegata,
  (b) zmiany przynależności terytorialnej na inne województwo,
  (c) utraty czynnego lub biernego prawa wyborczego.

  10. Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego WZSzach powiadamiając zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego WZSzach dla zjazdów nadzwyczajnych.

  11. Klub i stowarzyszenie, o których mowa w §10 punkt 1, mogą posiadać status członka zwyczajnego tylko na obszarze województwa właściwego terytorialnie i jedynie w obrębie właściwego związku wykorzystywać prawa wyborcze, o których mowa w punktach 5 i 6.

  12. Posiadanie statusu członka stowarzyszonego innego związku nie pozbawia klubu i stowarzyszenia prawa do udziału w życiu sportowym, natomiast wykluczone jest podwójne korzystanie z prawa wyborczego.


  § 21

  Zarząd PZSzach

  Zarząd jest najwyższą władzą PZSzach, w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów.


  Zarząd PZSzach składa się z 9-11 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika.


  Posiedzenia Zarządu PZSzach odbywają się przynajmniej raz na kwartał.


  W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, prezes podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Zarządu.


  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.


  Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.


  § 22

  Kompetencje Zarządu PZSzach


  Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.


  Reprezentowanie PZSzach i działanie w jego imieniu.


  Interpretacja statutu i regulaminów oraz przepisów wewnętrznych.


  Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego.


  Powoływanie Komisji oraz innych jednostek organizacyjnych PZSzach.


  Uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych PZSzach.


  Zatwierdzanie regulaminów komisji zwyczajnych PZSzach.


  Uchwalanie trybu nadawania i pozbawiania licencji zawodnikom, klubom, szkoleniowcom, trenerom i sędziom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym.


  Ustalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uprawianiem szachów.


  Uchwalanie i realizacja planów pracy, szkoleniowych i finansowych.


  Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych PZSzach.


  Wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania dokumentów finansowych.


  Nadawanie odznak PZSzach oraz wnioskowanie o nadawanie odznaczeń resortowych i państwowych.


  Uchwalanie przepisów uprawiania szachów w Polsce, w tym:


  a) zasad współzawodnictwa sportowego i imprez z cyklu mistrzostw Polski,

  b) zasad powoływania kadry narodowej,

  c) zasad zmiany barw klubowych,

  d) praw i obowiązków zawodników amatorów i zawodowców,

  e) związkowych przepisów zakresu badań lekarskich,

  f) związkowych przepisów antydopingowych,
  15. Powoływanie kadry narodowej i reprezentacji kraju.

  16. Powoływanie trenerów kadry narodowej i młodzieżowej.

  17. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura PZSzach oraz ustalanie zakresu jego obowiązków i uprawnień.


  § 23
  Komisja Rewizyjna
  1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu PZSzach.

  2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działania PZSzach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane.

  3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenia Zarządowi absolutorium.

  4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi PZSzach.

  5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu PZSzach z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania usunięcia nieprawidłowości.

  6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach wszelkich organów PZSzach z głosem doradczym.

  7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

  § 24
  Inne

  1. W celu realizacji zadań statutowych PZSzach może przekazać część uprawnień wojewódzkim związkom szachowym.

  2. W strukturze PZSzach mogą działać komisje zwyczajne i autonomiczne oraz zespoły stałe lub okresowe, jako opiniodawcze i doradcze Zarządu PZSzach.

  3. Do komisji zwyczajnych zalicza się:


  a) Komisję Sportową,

  b) Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu,

  c) Komisję ds. Młodzieży i Szkolenia,

  d) Komisję Wyróżnień i Dyscypliny,

  e) Komisję ds. Szachistów Niepełnosprawnych.
  4. Do komisji autonomicznych zalicza się:


  a) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej,

  b) Komisję Kompozycji Szachowej,

  c) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych,

  d) Kolegium Sędziów,

  e) Kolegium Trenerów.
  5. Regulaminy działania komisji zwyczajnych zatwierdza Zarząd.

  6. Regulaminy działania komisji autonomicznych oraz Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.


  Rozdział 5

  Nagrody i wyróżnienia


  § 25

  1. Zarząd PZSzach ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.

  2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd PZSzach.


  Rozdział 6

  Odpowiedzialność dyscyplinarna


  § 26

  1. Orzecznictwo dyscyplinarne jest dwustopniowe.

  2. W pierwszej instancji orzecznictwo sprawują:


  (a) kluby wobec swoich członków,
  (b) wojewódzkie komisje dyscyplinarne w przypadku niezrzeszonych zawodników, braku prawidłowej przynależności klubowej lub niemożności prawidłowego wykonania obowiązków w trybie „a".

  3. Organem odwoławczym w przypadku określonym w punkcie 2(a) jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, w przypadku określonym w punkcie 2(b) zarząd WZSzach.

  4. Orzecznictwo na terenie danego województwa sprawuje WZSzach, poza przypadkami zastrzeżonymi dla orzecznictwa PZSzach, przy czym orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej i wydawane przez nią pouczenia mają moc wytycznych dla orzecznictwa dyscyplinarnego klubowego i wojewódzkiego.

  5. Zarząd PZSzach ma prawo nakładania kar na:

  a) członków PZSzach,

  b) zawodników,

  c) trenerów i instruktorów,

  d) sędziów,

  e) działaczy.
  6. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny PZSzach uchwalony przez Zarząd.

  7. Organem dyscyplinarnym PZSzach jest Komisja Wyróżnień i Dyscypliny. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd. Zarząd ma prawo upoważnić inne komisje PZSzach do orzekania jako pierwsza instancja w zakresie spraw właściwych dla danej komisji.

  8. Przewinienia sędziów, w zakresie sprawowania funkcji i podejmowanych decyzji podlegają orzecznictwu dyscyplinarnemu Wojewódzkich Kolegiów Sędziów, Kolegium Sędziów PZSzach i Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej.

  9. W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary zasadnicze i dodatkowe.

  9.1. Kary zasadnicze:


  (a) upomnienie,
  (b) ostrzeżenie,
  (c) nagana,
  (d) dyskwalifikacja,
  (e) pozbawienie licencji,
  (f) wykluczenie z PZSzach.

  9.2. Kary dodatkowe:


  a) wykluczenie na czas określony lub na stałe z kadry narodowej,
  b) zakaz piastowania określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych PZSzach,
  c) ogłoszenie orzeczenia w wewnętrznych wydawnictwach,
  d) kary finansowe.

  10. Kary orzekane przez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny oraz Kolegia Sędziów mogą być zawieszane w ich wykonaniu.

  11. Decyzje Kolegium Sędziów w sprawach przepisów gry są ostateczne.

  12. Organem odwoławczym w postępowaniu dyscyplinarnym jest Zarząd PZSzach i w drugiej instancji Walne Zgromadzenie Delegatów, a w odniesieniu do sędziów Ogólnopolska Konferencja Sędziowska i Walne Zgromadzenie Delegatów.

  Rozdział 7

  Majątek i fundusze PZSzach


  § 27

  Majątek PZSzach stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne. Fundusze PZSzach są tworzone m.in.:


  z wpływów z zawodów organizowanych przez PZSzach,

  z dotacji na realizację zadań państwowych,

  ze składek członkowskich i opłat licencyjnych,

  z darowizn,

  z innych wpływów uzyskanych z działalności PZSzach.

  § 28

  Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZSzach wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym prezesa lub wiceprezesa oraz głównego księgowego lub skarbnika, względnie innej uprawnionej przez Zarząd osoby.


  § 29

  Zakres i zasady działalności finansowej PZSzach określa na mocy uchwały Zarząd.


  Rozdział 8

  Rozwiązanie się PZSzach


  § 30

  1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się PZSzach podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

  2. Uchwała o rozwiązaniu się PZSzach określa sposób likwidacji, cel przeznaczenia majątku PZSzach oraz osobę likwidatora.

 6. #21
  § 10

  1. Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:

  (a) Wojewódzkie Związki Szachowe, działające na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i uwzględniające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach, przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (c) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie sportowej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w wojewódzkich związkach szachowych.
  Czyli nadal po staremu, na modłę piłkarską : osoby fizyczne nie będące członkami klubu lub stowarzyszenia nie mogą być członkami PZSzach.

 7. #22
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Wpiszę tu moje uwagi do statutu, bo nie będzie mnie na walnym, a może coś się przyda.

  Polski Związek Szachowy zastrzega sobie prawo wyłączności do używania skrótu "PZSzach".
  Oczywiście możemy to przegłosować i wpisać do statutu, ale jak dla mnie, to trochę dziwne, bo mam wątpliwości, czy w Polsce zastrzeganie wyłączności na używanie nazw / skrótów leży w gestii delegatów. :hmm

  PZSzach jest członkiem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE), Europejskiej Unii Szachowej (ECU), Międzynarodowej Federacji Szachowej Gry Korespondencyjnej (ICCF) i Stałej Komisji Kompozycji Szachowej (PCCC).
  Czy to oznacza, że jak nas wyrzucą (np. tymczasowo za nieopłacone składki) lub wymienione ciała ulegną rozwiązaniu lub przekształceniu, to trzeba będzie zmieniać statut PZSzach? :hmm

  W kontaktach międzynarodowych PZSzach może używać nazwy „Fédération Polonaise des Echecs" lub „Polish Chess Federation".
  Proponuję uzupełnić do: W kontaktach międzynarodowych PZSzach może używać nazwy "Polish Chess Federation", "Fédération Polonaise des Echecs", lub "Польская Шахматная Федерация".

  Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:
  (b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach, przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne
  Czy dobrze rozumiem, że aby klub był członkiem zwyczajnym PZSzach, musi być członkiem WZSzach? Czy wystarczy, żeby był członkiem honorowym lub wspierającym WZSzach?

  Zaleganie z opłatą składek przez okres jednego roku, pomimo wezwania do ich uiszczenia, daje Zarządowi prawo do wykluczenia członka PZSzach.
  To jest niezłe pole do machlojek - za to samo jedni zostaną wykluczeni a inni nie.

  Od uchwały Zarządu PZSzach o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  Biorąc pod uwagę, że walne ma być zwoływane co 2 lata, taka procedura odwołania jest oderwana od rzeczywistości. Klub może przez 2 lata być pozbawiony członkostwa w PZSzach, z tego tytułu nawet przestać istnieć, więc możliwość odwołania się po dwóch latach brzmi mało przekonująco.

  Zarząd PZSzach jest zobowiązany do powiadomienia członków zwyczajnych, honorowych, wspierających i zaproszonych gości, o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.
  Myślę, że warto sprecyzować sposób powiadomienia, przykładowo, czy powiadomienie poprzez stronę internetową PZSzach jest wystarczające.

  Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
  Widzę, że wymagania zostały podniesione w stosunku do obowiązującego zapisu:
  Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 50 % + 1 głos.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd PZSzach raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co dwa lata jako sprawozdawcze.
  To dość istotna zmiana, bo do tej pory zjazdy były co rok:
  Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Związku raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze i co roku jako sprawozdawcze.
  Obowiązki i kompetencje zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów:
  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PZSzach oraz o oszacowaniu jego majątku
  Czy ja dobrze rozumiem, że według projektu nowego statutu, w kompetencji delegatów będzie podejmowanie uchwały o oszacowaniu majątku PZSzach? :shock:

  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci mający polskie obywatelstwo, wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach
  To zdecydowanie najważniejsza zmiana. Obecnie, wszyscy członkowie PZSzach mają prawo głosu na WZD, podczas gdy po przyjęciu nowego statutu, prawo głosu będą mieli tylko delegaci WZSzach-ów.

  Wojewódzki Związek Szachowy wyłania delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach według następującego klucza:

  (a) każdemu Wojewódzkiemu Związkowi przysługuje jeden mandat delegata,
  (b) za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń, mających członkostwo polskiego i wojewódzkiego związków przysługuje jeden mandat.
  Czy liczba delegatów danego WZSzach będzie się zatem zmieniała w czasie konkretnej kadencji (liczba klubów, sekcji i stowarzyszeń może ulegać sporym fluktuacjom), czy obowiązuje stan na jakiś konkretny dzień?
  Drugie pytanie - czemu lepszym rozwiązaniem jest uzależnianie liczby mandatów od liczby zrzeszonych klubów, sekcji i stowarzyszeń, a nie od liczby zawodników posiadających licencje?

  W zebraniu wyborczym WZSzach na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w WZSzach, w liczbie 1 delegat na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w WZSzach.
  Jestem ciekawy w jaki sposób ci "zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w WZSzach" mają wybrać delegata? Jakoś nie mogę znaleźć opisanej procedury. Czyżby Walne Zgromadzenie Delegatów WZSzach musiało być poprzedzane Walnym Zgromadzeniem Zawodników Niezrzeszonych w Klubach/Stowarzyszeniach, Zarejestrowanych bezpośrednio w WZSzach?

  Mandat delegata wygasa automatycznie w przypadku:
  (b) zmiany przynależności terytorialnej na inne województwo
  Czy dobrze rozumiem, że chodzi o zmianę przynależności do WZSzach (np. poprzez zmianę klubu), a nie o zmianę samego adresu zameldowania?

  Posiedzenia Zarządu PZSzach odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
  Może warto dopisać, na wzór ACP, że posiedzenia Zarządu PZSzach mogą odbywać się przez internet?

  W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, prezes podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Zarządu.
  To dość kontrowersyjny zapis, bo skoro zebrania są rzadko organizowane, to praktycznie przez cały rok decyduje jednoosobowo prezes. Poza tym, czy nie lepiej, aby przykładowo w sprawach sportowych, decyzję podejmował wiceprezes ds. sportowych, a nie prezes, który może się akurat na tym nie znać?

  Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach, bez usprawiedliwienia, daje Zarządowi prawo do zawieszenia go w prawach członka Zarządu i złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów o jego odwołanie z funkcji członka Zarządu.
  To jest krok w dobrą stronę, choć skoro WZD mają być co 2 lata, to członek Zarządu może przespać ponad rok. Konieczne wydaje mi się sprecyzowanie, czy po "zawieszeniu w prawach członka Zarządu", Zarząd kontynuuje pracę w pomniejszonym składzie, czy też ma prawo dokooptowania nowego.

  Komisja Rewizyjna przeprowadza, przynajmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działania PZSzach ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. Sprawozdanie z kontroli powinno zostać opublikowane.
  Proponuję dodać "...na oficjalnej stronie PZSzach". Swoją drogą, czy ktoś wie gdzie zostały opublikowane sprawozdania z dotychczasowych kontroli KR?
  Myślę, że sprawozdania Zarządu z działalności także powinny być publikowane w internecie (jak zresztą jest obecnie).

  Do komisji autonomicznych zalicza się:
  a) Komisję Szachowej Gry Korespondencyjnej,
  b) Komisję Kompozycji Szachowej,
  c) Komisję Rozwiązywania Zadań Szachowych,
  d) Kolegium Sędziów,
  e) Kolegium Trenerów.
  Ciekawe jaki argument przemawia za powołaniem tych wszystkich komisji przy jednoczesnym braku Kolegium Zawodników?

  2. W pierwszej instancji orzecznictwo sprawują:
  (b) wojewódzkie komisje dyscyplinarne w przypadku niezrzeszonych zawodników, braku prawidłowej przynależności klubowej lub niemożności prawidłowego wykonania obowiązków w trybie „a".
  Co to jest brak prawidłowej przynależności klubowej? :?:

  Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3, spośród uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
  (...)
  Zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów delegatów, uprawnionych do głosowania w danym Zgromadzeniu Delegatów.
  (...)
  Uchwałę w sprawie rozwiązania się PZSzach podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy liczby delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
  Nie wiem, czy to logiczne, że trudniej jest dokonać zmian w statucie, czy odwołać członka Zarządu, niż rozwiązać cały PZSzach. :hmm

 8. #23
  (b) za każdą rozpoczętą dziesiątkę klubów, sekcji i stowarzyszeń, mających członkostwo polskiego i wojewódzkiego związków przysługuje jeden mandat
  Hmm, ciekawe co to jest 'klub, sekcja lub stowarzyszenie'... ? Bo ja mam taką wizję, że chciałbym założyć ... hmm, ile by tu, .... bez kozery powiem pińćset. Może nie klubów, bo one to składki muszą płacić, ale, powiedzmy, sekcji.

  Gorzej, gdyby każde takie cuś musiało mieć choć jednego szachistę na stanie. Ale cóż, taka Polonia mogłaby chyba wydzielić w sobie choćby parędziesiąt sekcji (w podziale wiekowym i rankingowym)? Przynajmniej na czas liczenia głosów ;-)

 9. Problem...

  Problem...

  Ilosc glosow na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ilosci klubow zrzeszonych w OZSzachach? Czy tez w zaleznosci od ilosci indywidualnych licencji posiadanych przez czlonkow poszczegolnych klubow?
  Oto pytanie! Oto problem...

  k.pytel

 10. #25
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Ten nowy statut w swoich założeniach wcale nie jest taki głupi. Szkoda tylko, że tak późno został przedstawiony do publicznej wiadomości, przez co dokonanie jakichkolwiek poprawek jest praktycznie niemożliwe.
  Pamiętam, że jakieś pół roku temu zabrałem się za sprawdzanie opublikowanego projektu statutu, ale poziom dokumentu był na tyle żenująco niski (zarówno merytorycznie jak i pod względem zwykłego niechlujstwa), że dość szybko zrezygnowałem, bo tego się po prostu nie dało poprawić - można było tylko odrzucić, co zrobiło za delegatów Ministerstwo Sportu.
  Obecnie, poziom dokumentu jest już zupełnie inny, tyle że nie ma czasu na zgłaszanie uwag oraz dokonanie poprawek. Właściwie, pozostaje tylko albo przyjęcie statutu w takiej niepoprawionej formie (co ma tę wadę, że jak znam życie, to raz przyjęty statut nie zostanie poprawiony przez wiele lat), albo skierowanie do jakiejś sensownej komisji, która by błyskawicznie dokonała poprawek, a następnie przyjęcie statutu za około miesiąc (do końca roku musi się odbyć jeszcze jedno walne - za 2006 rok).

 11. #26
  Panie Bartku,

  ta poprawiona wersja jest równie niechlujna jak wersja z kwietnia gdyż niewiele się od niej rózni. Jedyne jest tylko "imprimatur" Ministerstwa Sportu - boję się, że dał je kolega Dionizego Szyszki tzn. prawnik po kursach w szkole Duracza.

  Kilka przykładów:
  "Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego" - oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że zapisanie do klubu nie oznacza, że uzyskuje się status członka PZSzach lecz trzeba skierować wniosek do Zarządu i Zarząd (nie Komisja Ewidencji, nie referent w Biurze Związku a zapisane literalnie, że Zarząd) może dopiero to członkostwo nadać. Powstaje pytanie czy zawodnik zarejestrowany w klubie lecz bez nadadnego członkostwa ma prawo gry w rozgrywkach z cyklu Mistrzostw Polski ?!
  "Prezesem PZSzach wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów delegatów przybyłych na obrady" - abstrahując od pojęcia "delegat przybyły na obrady" co moim zdaniem nie jest równoważne pojęciu "uprawnienia do głosowania" dochodzimy do możliwości prawomocnego wyboru 2 Prezesów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania uczestniczy 2 kandydatów, a delegatów przybyło na obrady 80 i każdy z nich otrzyma po 40 głosów to każdy z nich zgodnie z tym zapisem zostaje prawomocnie wybrany na Prezesa - uzyskał największą liczbę głosów i nie mniej niż połowę. Komu przeszkadza zapis "50% + 1 głos" a swoją drogą dlaczego w I turze ma być większość kwalifikowana a w II turze większość zwykła???
  "Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym pokrywa się z biernym prawem wyborczym do władz danego WZSzach." - pomijając fakt, że WZSzachy mają swoje statuty i na ich podstawie określają bierne i czynne prawo wyborcze lecz mimo wielu prób nie potrafię okryć tej subtelnej różnicy pomiędzy tymi biernymi prawami wyborczymi, które dodatkowo jeszcze się pokrywają. Jeżeli ktoś ma bierne prawo wyborcze to ma prawo być wybieranym do władz.
  "Posiadanie statusu członka stowarzyszonego innego związkunie pozbawia klubu i stowarzyszenia do udziału w życiu sportowym, natomiast wykluczone jest podwójne korzystanie z prawa wyborczego" - czy oznacza to, że klub posiadający 2 sekcje - szachową i warcab może grać w rozgrywkach obu organizacji lecz jeżeli weźmie udział w głosowaniu na WZD Warcab to nie może już uczestniczyć w WZD szachów ?! Domyślam się, że może chodzić o to, że jeżeli klub (sekcja) ze względów organizacyjnych bierze udział w rozgrywkach sąsiedniego WZSzach to nie może uczestniczyć w WZD obu tych WZSzach. Ale winien istnieć Regulamin Ewidencji klubów, który nie pozwala na podwójne członkostwo - ten punkt statutu jest po prosu niepotrzebny bo niczego nie reguluje gdyż wystarczający jest zapis poprzedniego punktu.
  "Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego WZSzach, powiadamiając zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego WZSzach dla zjazdów nadzwyczajnych" - Dlaczego to ma być powiadomienie jak dla zjazdu nadzwyczajnego a nie można tego dokonać w sposób przewidziany dla statutowego zwyczajnego zjazdu WZSZach ????

  Mniejszych lub większych "kwiatków" jest jeszcze sporo - ciekawe kto wydał pozytywną opinię dla tego dokumentu.

  Niezmiennie pozostaję z należnym szacunkiem

  Mirosław P. GNIECIAK
  Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda (Arystoteles)

 12. #27
  Dołączył
  Apr 2005
  Posty
  1,257
  I na przykład to:
  "1. Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:

  (a) Wojewódzkie Związki Szachowe, działające na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i uwzględniające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach, przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (c) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie sportowej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w wojewódzkich związkach szachowych. "

  Punkt (b) moim zdaniem łamie prawo o stowarzyszeniach, warunkując przynalezność do PZSZach zapisaniem się do innego stowarzyszenia ( jakim jest WZSzach).

  Z punktu (c) wynika, że osoba fizyczna posiadająca licencję uzyskuje prawa członka zwyczajnego, czyli takie same jak klub lub związek :shock: Czyli na wojewódzkim zebraniu można dostać mandat do głosowania?

  No i jaki związek z byciem członkiem PZSzach ma posiadanie licencji. Licencja upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym i nie może wpływać na członkostwo w Związku. Co więcej, według tego zapisu nie można zostać członkiem związku, bo jak nim zostać jeśli się nie ma licencji, a licencję można dostać jak się jest członkiem Związku?

  Ale przykład Pana Gnieciaka o wyborze Prezesa jest rewelacyjny. Ponad rok pracowali nad Statutem i takie babole przepuścili? No i za co Ci prawnicy w Ministerstwie biorą kasę? Z powrotem na studia prawnicze!

 13. #28
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  ta poprawiona wersja jest równie niechlujna jak wersja z kwietnia gdyż niewiele się od niej rózni.
  Obecna wersja została znacząco poprawiona. W oryginale pełno było błędów świadczących o wyjątkowym niechlujstwie, jak chociażby literówki. Oprócz tego, niektóre konstrukcje były absurdalne, a w niektórych nawet nie byłem w stanie rozgryść, co autor może mieć na myśli.
  Gołym okiem było widać, że projekt statutu nie nadaje się do niczego, lecz jest jedną wielką kompromitacją osób go piszących. Byłem bardzo zdziwiony, że autorzy nie wstydzili się go opublikować:
  Komisja Statutowa PZSzach w składzie:

  Andrzej Filipowicz
  Jerzy Gordziejczuk
  Jan Kusina

  Na posiedzeniu w Łebie w dniu 1 IV 2006 zatwierdziła ostateczny tekst PROJEKTU NOWEGO STATUTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO.
  (...)
  Komisja przeprowadziła także konsultacje z prezesem PZSzach Januszem Wodą, wiceprezesem Piotrem Zielińskim i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Irene-uszem Szczygłem, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do proponowanej treści Statutu.
  Szczególnie to ostatnie zdanie mnie zaskoczyło, bo jak można nie mieć zastrzeżeń do dokumentu, w którym jest błąd na błędzie, a sensu żadnego? :shock:

  Obecna wersja jest już o głowę lepsza od oryginalnej, choć oczywiście można by ją jeszcze poprawić. Zastanawiam się, dlaczego nie można było powołać jakiejś rozsądnej komisji, która by przygotowała tak ważny przecież dokument? Obawiam się jednak, że na zbliżającym się WZD nasi włodarze nie dopuszczą do poprawienia statutu, lecz będą bezwględnie forsować jego przyjęcie w obecnej postaci.

  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  "Status członka zwyczajnego lub wspierającego nadaje Zarząd na wniosek zainteresowanego" - oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że zapisanie do klubu nie oznacza, że uzyskuje się status członka PZSzach lecz trzeba skierować wniosek do Zarządu i Zarząd (nie Komisja Ewidencji, nie referent w Biurze Związku a zapisane literalnie, że Zarząd) może dopiero to członkostwo nadać.
  Można mieć wątpliwości, czy §10.1 nie jest sprzeczny z §10.3. Załóżmy, że nie wystąpię do PZSzach z wnioskiem o nadanie mi członkostwa w PZSzach. Wtedy na podstawie §10.3 nie mogę zostać członkiem PZSzach, natomiast na podstawie §10.1 jestem nim.

  Cytat Zamieszczone przez PS
  No i jaki związek z byciem członkiem PZSzach ma posiadanie licencji. Licencja upoważnia do udziału we współzawodnictwie sportowym i nie może wpływać na członkostwo w Związku. Co więcej, według tego zapisu nie można zostać członkiem związku, bo jak nim zostać jeśli się nie ma licencji, a licencję można dostać jak się jest członkiem Związku?
  Pytaniem jest o jaką licencję PZSzach chodzi? Sędziowską? Uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym? Inną? Dowolną?

  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  "Prezesem PZSzach wybrany zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów delegatów przybyłych na obrady" - abstrahując od pojęcia "delegat przybyły na obrady" co moim zdaniem nie jest równoważne pojęciu "uprawnienia do głosowania" dochodzimy do możliwości prawomocnego wyboru 2 Prezesów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania uczestniczy 2 kandydatów, a delegatów przybyło na obrady 80 i każdy z nich otrzyma po 40 głosów to każdy z nich zgodnie z tym zapisem zostaje prawomocnie wybrany na Prezesa - uzyskał największą liczbę głosów i nie mniej niż połowę. Komu przeszkadza zapis "50% + 1 głos"
  Ileż by to problemów rozwiązało? Stanowisk tak mało, chętnych tak wielu. Uważam, że powinno być co najmniej dwóch prezesów i pięciu trenerów kadry.

  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  a swoją drogą dlaczego w I turze ma być większość kwalifikowana a w II turze większość zwykła???
  Rzeczywiście. W pierwszej chwili wydawało mi się to oczywiste, teraz już nie.

  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  "Bierne prawo wyborcze na zebraniu wyborczym pokrywa się z biernym prawem wyborczym do władz danego WZSzach." - pomijając fakt, że WZSzachy mają swoje statuty i na ich podstawie określają bierne i czynne prawo wyborcze lecz mimo wielu prób nie potrafię okryć tej subtelnej różnicy pomiędzy tymi biernymi prawami wyborczymi, które dodatkowo jeszcze się pokrywają. Jeżeli ktoś ma bierne prawo wyborcze to ma prawo być wybieranym do władz.
  Tu chyba chodzi o bierne prawo wyborcze na delegata WZSzach na zjazd PZSzach oraz bierne prawo wyborcze do władz WZSzach, czyli wybrani na delegata mogą zostać tylko Ci, którzy mogą zostać wybrani do władz.

  "Zebranie wyborcze zwołuje zarząd danego WZSzach, powiadamiając zainteresowanych w sposób zgodny ze statutem danego WZSzach dla zjazdów nadzwyczajnych" - Dlaczego to ma być powiadomienie jak dla zjazdu nadzwyczajnego a nie można tego dokonać w sposób przewidziany dla statutowego zwyczajnego zjazdu WZSZach ????
  Też się nad tym głowiłem. W sumie delegaci mogą być wybierani np. na zwyczajnym zjeździe wyborczym WZSzach.

  Cytat Zamieszczone przez PS
  "1. Członkami zwyczajnymi PZSzach są, pod warunkiem posiadania licencji PZSzach:

  (a) Wojewódzkie Związki Szachowe, działające na podstawie statutów zarejestrowanych przez właściwe organy władzy państwowej i uwzględniające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (b) polskie kluby sportowe i stowarzyszenia mające osobowość prawną, działające w dyscyplinie szachy, będące członkami WZSzach, przestrzegające zasady statutowe PZSzach i jego zwierzchnictwo merytoryczne,
  (c) osoby fizyczne z polskim obywatelstwem, działające w dyscyplinie sportowej szachy, zrzeszone w klubach i stowarzyszeniach zajmujących się sportem i kulturą szachową oraz zrzeszone bezpośrednio w wojewódzkich związkach szachowych. "

  Punkt (b) moim zdaniem łamie prawo o stowarzyszeniach, warunkując przynalezność do PZSZach zapisaniem się do innego stowarzyszenia ( jakim jest WZSzach).
  No właśnie. To dość dziwne, że klub nie może być członkiem PZSzach jeśli nie jest jednocześnie członkiem WZSzach.

  Cytat Zamieszczone przez PS
  Z punktu (c) wynika, że osoba fizyczna posiadająca licencję uzyskuje prawa członka zwyczajnego, czyli takie same jak klub lub związek :shock:
  To wynika z:
  U S T A W A
  z dnia 29 lipca 2005 r.
  o sporcie kwalifikowanym

  Art. 7
  3. Członkiem polskiego związku sportowego mogą być kluby sportowe oraz związki sportowe działające w dyscyplinie sportu, w której funkcjonuje dany polski związek sportowy, a także, o ile statut to przewiduje, inne osoby prawne i fizyczne.
  Cytat Zamieszczone przez MirekG
  Mniejszych lub większych "kwiatków" jest jeszcze sporo - ciekawe kto wydał pozytywną opinię dla tego dokumentu.
  Cytat Zamieszczone przez PS
  Ale przykład Pana Gnieciaka o wyborze Prezesa jest rewelacyjny. Ponad rok pracowali nad Statutem i takie babole przepuścili? No i za co Ci prawnicy w Ministerstwie biorą kasę? Z powrotem na studia prawnicze!
  Z tego co ja rozumiem, zadaniem Ministerstwa Sportu jest stwierdzenie, czy statut łamie prawo polskie, a nie czy ma sens. Widocznie, taki statut nie łamałby prawa polskiego, w szczególności która ustawa zakazuje związkowi posiadania dwóch prezesów? Innym pytaniem jest, czy to ma sens.

 14. #29
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Coraz mniej mi się ten statut podoba. Zastanawia mnie teraz połączenie dwóch fragmentów:
  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci mający polskie obywatelstwo, wybrani przez wojewódzkie zebrania członków PZSzach.
  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym:
  a) członkowie honorowi i członkowie wspierający PZSzach,
  b) członkowie Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,
  c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd PZSzach. Mają oni wszystkie prawa delegatów, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
  Kandydaci do władz zgłaszani są, w nieograniczonej liczbie, Komisji Wyborczej i wpisywani na listę wyborczą po uzyskaniu ich zgody. Po zamknięciu wstępnej listy kandydatów Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze i opracowuje karty do głosowania w porządku alfabetycznym nazwisk kandydatów.
  A teraz pytania:

  1) Z jakiego zapisu wynika, że delegaci mają bierne prawo wyborcze?

  2) Jeśli delegaci mają jednak bierne prawo wyborcze, to z jakiego zapisu wynika, że osoby nie będące obecne na zjeździe takiego prawa nie mają?

  3) Jeśli bierne prawo wyborcze nie jest zarezerwowane dla uczestników zjazdu, a jeśli dobrze rozumiem, delegat może zgłosić dowolną osobę do władz (przykładowo prezydenta kraju, Piotra Kaima, admina tego forum), to:

  a) w jaki sposób sprawdzić, czy ta osoba wyraża zgodę na kandydowanie?
  b) zakładając, że ten niedelegat wyraża zgodę na kandydowanie, czy dobrze rozumiem, że nie ma nawet prawa być obecny na zjeździe (jeśli nie zostanie imiennie zaproszony przez Zarząd PZSzach)?

  4) Jeśli bierne prawo wyborcze jest zarezerwowane dla uczestników zjazdu, to w jaki sposób można zgłosić kandydaturę niedelegata (np. na prezesa), którego Zarząd nie będzie chciał imiennie zaprosić?

 15. #30
  Szanowny Panie Bartku,

  Może ma Pan takie odczucie ale proszę mi naprawdę wierzyć - nowa wersja Statutu jest niewiele i nieistotnie (poza § 19) zmienioną wersją napisaną 1 kwietnia 2006 r. co poniżej postaram się udowodnić:
  § 1 - zmieniony pkt. 1, dodano pkt. 2
  § 2 - bez zmian,
  § 3 - usunięto pkt.3 wg starej wersji,
  § 4 - bez zmian,
  § 5 - bez zmian,
  § 6 - dodano pkt. 1,
  § 7 - bez zmian,
  § 8 - bez zmian,
  § 9 - bez zmian,
  § 10 - bez zmian,
  § 11 - bez zmian,
  § 12 - bez zmian,
  § 13 - bez zmian,
  § 14 - bez zmian,
  § 15 - zmieniony poprzez wskazanie gdzie odbywa się wybór,
  § 16 - bez zmian,
  § 17 - bez zmian,
  § 18 - bez zmian,
  § 19 - najwięcej zmian lecz moim zdaniem niepotrzebnie. Pkt 2 starej wersji zamieniono na 14 punktów, które mogą być zmienione tylko w formie zmiany statutu.
  § 20 - zmieniono pkt. 5 i pkt. 8 dając prawo WZSzach do ustalenia kadencji delegatów,
  § 21 - bez zmian,
  § 22 - bez zmian,
  § 23 - bez zmian,
  § 24 - bez zmian,
  § 25 - bez zmian,
  § 26 - bez zmian,
  § 27 - bez zmian,
  § 28 - bez zmian,
  § 29 - bez zmian,
  § 30 - bez zmian,
  Największą zmianą statutu jest zastąpienie słowa „Związek” przez skrót „PZSZach” co naprawdę nie do końca się udało – w § 7, w tytule rozdziału 3, § 9, § 10 było „Związku” i pozostało gdyż funkcja Search nie zadziałała.

  Czy dalej uważa Pan, że wersja z 1 kwietnia 2006 r. zmieniona została tak bardzo istotnie – moim skromnym zdaniem nie.

  Chyba na starym forum w dyskusji o statucie pisałem, że rozstrzygnięcie zasady: bezpośredni czy pośredni udział członków stowarzyszenia jest kluczowym ustaleniem zasad reguł demokratycznych. Przyjęto zasadę pośredniego udziału więc konieczna jest zmiana podmiotu budującego demokrację – zamiast klubu WZSzach – i do tego bezwzględnie trzeba dostosować zapisy statutu. Lecz należy pamiętać, że WZSzachy uzyskiwały osobowość prawną w innej koncepcji i ich statuty mogą nie do końca pokrywać się z realiami obecnej koncepcji. Oczywistym jest, że stając się członkiem PZSzach WZSzach zobowiązuje się do przestrzegania Statutu tego stowarzyszenia lecz – co jest bardzo istotne - Statut PZSzach nie ma prawa wkraczać w statuty osób prawnych jakimi są WZSzachy a moim zdaniem czyni to wielokroć. Poza tym Statut ma być drogowskazem a nie mapą szczegółową – to na bazie Statutu mają być tworzone szczegółowe regulaminy i one mają dać odpowiedź na wynikające z realiów podjętych działań pytania. Dlaczego w § 1 pkt. 1 wymieniono „zawodników niezrzeszonych ...”, którzy mogą być zrzeszeni w WZSzach a pominięto zawodników zrzeszonych w klubach, którzy są zrzeszeni w klubach – te kwestie winien regulować stosowny regulamin i na nic byłaby dyskusja o tym czy PZSzach może karać zawodników czy też nie.

  W dalszym ciągu Zarząd ucieka od możliwości pozyskiwania środków jako organizacja pożytku publicznego. Zachowuje się jak przysłowiowy pies ogrodnika – przypuszczam, że ja nic nie otrzymam to nie dam szansy by inny na moim miejscu je pozyskał.

  Niezmiennie pozostaję z należnym szacunkiem

  Mirosław P. GNIECIAK
  Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda (Arystoteles)

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA