+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1 2 3 4 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 45 z 48

Wątek: Uchwały Zarządu

 1. #31
  A cóż to ? Czyżby członkowie komisji nie mieli związkowych e-maili ? :szok:
  "Niecierpliwość jest wrogiem myślenia" George Koltanowski
  "Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, być zwyciężonym a nie ulec to zwycięstwo" Józef Piłsudski

 2. #32
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  www.pzszach.org.pl
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU
  Warszawa 25 lipca 2009 r.


  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Zenon Chojnicki, Tomasz Delega, Bogdan Jeżak, Tomasz Stefaniak, Waldemar Taboła, Zbigniew Tyszkiewicz, Agnieszka Fornal-Urban, Wojciech Zawadzki. Komisję Rewizyjną reprezentowali: Sławomir Fundowicz, Bogdan Obrochta
  Pracownicy Biura: Agnieszka Jowik-Giszka, Barbara Szenborn-Dańczak
  Prezes przywitał zebranych na pierwszym zebraniu nowego Zarządu.

  Porządek obrad
  Dodano punkt dotyczący spraw finansów Związku oraz sprawy organizacji Biura PZSzach. Wprowadzony został punkt 3 A – komisje Związku + autonomiczne komisje.

  Regulamin Zarządu
  Prezes przedstawił zmiany proponowane do Regulaminu, które zgłosił pisemnie nieobecny Pan Włodzimierz Schmidt. Zgłoszone zostały również poprawki z sali – przyjmowane przez aklamację.
  Najbardziej kontrowersyjną kwestię dotyczącą zasadności oraz trybu publikacji protokołów z Zarządu PZSzach na stronie internetowej przegłosowano.
  Wynik głosowania: 7 +, 3 =

  Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie Regulaminu ze wszystkimi wniesionymi zmianami.
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

  Regulamin Głosowań Elektronicznych i Zdalnych
  Po krótkim omówieniu tej kwestii Zarząd jednogłośnie podjął decyzję, że Regulamin ten opracują wspólnie Tomasz Sielicki i Tomasz Delega.

  Prezes zobowiązał wszystkich, aby w dokumentach wysyłanych w ramach prac Zarządu poprzez mail korekt dokonywać wyłącznie na oryginale dokumentu w trybie zmian Word lub poprzez zaznaczenie oddzielnym kolorem.

  Podział funkcji w Zarządzie:

  Prezes odczytał propozycję podziału funkcji.

  Sekretarz Generalny - Tomasz Delega
  Skarbnik - Bogdan Jeżak
  Wiceprezes d/s Sportowych - Włodzimierz Schmidt
  Wiceprezes d/s Młodzieżowych - Piotr Zieliński
  Wiceprezes d/s Komunikacji i Promocji - Wojciech Zieliński
  Wiceprezes d/s Współpracy z Partnerami - Agnieszka Fornal-Urban

  Po przedyskutowaniu ww. propozycji oraz wyrażeniu zgody przez kandydatów przeprowadzono głosowanie. Wynik: 9 +, 1 =

  Działalność gospodarcza Polskiego Związku Szachowego

  Prezes poprosił Panią Księgową Barbarę Dańczak o krótkie przedstawienie przygotowanych przez nią na zebranie informacji.
  Zarząd omówił powyższe i podjął następującą decyzję:

  Biuro wraz z pionem organizacyjnym ustalą, czy jest jakakolwiek działalność, którą PZSzach chciałby prowadzić, a która wykracza poza działalność statutową, a zatem konieczne będzie uruchomienie działalności gospodarczej.
  Na bazie tych informacji Zarząd podejmie decyzję na kolejnym zebraniu.

  Stan finansów PZSzach

  B. Dańczak wymieniła umowy zawarte z Ministerstwem Sportu i Turystyki wraz z kwotami, na jakie zostały zawarte.
  Poinformowała również o stanie środków pieniężnych na kontach PZSzach oraz lokatach w tym Funduszy Inwestycyjnych.

  Bogdan Obrochta poruszył kwestię zwrotu kosztów podróży na zebranie Zarządu członków Komisji Rewizyjnej, gdyż w statucie PZSzach jest zapis o jednym przedstawicielu Komisji na zebraniach.

  Zarząd ustalił, że zwrot kosztów podróży na zebranie Zarządu dla członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej będzie przysługiwał wszystkim obecnym na zebraniu.

  B. Dańczak omówiła preliminarz finansowy PZSzach.

  Tomasz Delega poprosił, aby wszystkie komisje i piony przedstawiły propozycje planów finansowych.

  Wszystkie komisje i piony zostały zobowiązane przez Zarząd do przedstawienia propozycji finansowania swojej działalności.

  Preliminarz zostanie rozesłany do członków Zarządu.

  Zarząd zatwierdził przewodniczących następujących komisji:
  - Organizacyjnej - Tomasz Stefaniak
  - Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu - Zenon Chojnicki
  - Młodzieżowej - Waldemar Taboła
  - ds. Promocji Szachów - Zbigniew Tyszkiewicz

  pozostałych przewodniczących zaproponują poszczególni Wiceprezesi w ramach swoich pionów. Na stronie internetowej zostaną zamieszczone składy wszystkich komisji.  Ustalenie działań w ramach uchwał WZD z 18 lipca br.

  Wnioski nr 1: Zobowiązanie Zarządu do aktualizacji Centralnego Rejestru Członków PZSzach. oraz nr 4: Zobowiązanie Zarządu do wykreślenia wszystkich klubów, które nie opłaciły składek za lata 2005 – 2008, a zostały wymienione w komunikacie kuratora i nie uregulowały składek do dnia 15.05.2009 r. Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd jednogłośnie upoważnił Zenona Chojnickiego oraz Bogdana Jeżaka do ich realizacji i przedstawienia na najbliższym zebraniu stanu ich realizacji.

  Agnieszka Jowik-Giszka poinformowała o pismach klubów, które wnioskują o umorzenie zaległych składek.
  T. Delega poprosił Zarząd o upoważnienie go do podjęcia decyzji w tej sprawie.

  Zarząd jednogłośnie upoważnił Sekretarza Generalnego do podjęcia decyzji w sprawie umorzeń składek członkowskich.

  Wniosek nr 2: Zobowiązanie Zarządu do powołanie specjalnej Komisji Regulaminowej, która przygotuje znowelizowane regulaminy wszystkich imprez mistrzowskich.
  Zarząd jednogłośnie powołał Komisję Regulaminową w składzie: Waldemar Taboła i Włodzimierz Schmidt oraz osoby przez nich zaproponowane. Na następne zebranie przedstawią oni ogólną koncepcję (w tym propozycję nowelizacji Systemu Krajowego Współzawodnictwa Sportowego w szachach).

  Wniosek nr 3: Zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w ciągu kwartału strategii rozwoju szachów w Polsce.
  Zarząd jednogłośnie zobowiązał Prezesa do nadzorowania tej sprawy i przedstawienia konspektu na najbliższym zebraniu.

  Wniosek nr 5: Zobowiązanie Zarządu do powołania Komisji Statutowej celem znowelizowania Statutu PZSzach z uwzględnieniem nowej ustawy o sporcie, którą przygotowuje Ministerstwo.
  Prezes odczytał nazwiska osób, które jeszcze na Walnym Zgromadzeniu zgłosiły się do niego w tej kwestii. Po dyskusji na ten temat Zarząd jednogłośnie powołał na Przewodniczącego Komisji Statutowej Pana Mirosława Gnieciaka oraz do prac w komisji przedstawiciela władz PZSzach ks. Sławomira Fundowicza i zobowiązuje się Przewodniczącego do przedstawienia na najbliższym zebraniu Zarządu propozycji składu do zatwierdzenia.

  Wniosek nr 6: Walne Zgromadzenie wyraża uznanie dla p. Bartłomieja Korpaka za zaangażowanie w sprawy PZSzach w okresie pełnienia funkcji kuratora i wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Sportu o uhonorowanie p. B. Korpaka.
  Upoważniono Prezesa do sformułowania pisma do Ministerstwa.
  Głosowanie: 9+, 1 –  Wniosek nr 7: Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd PZSzach do aktywnego wsparcia inicjatyw, w tym Obywatelskiej Inicjatywy ustawodawczej pn. „Szachy w szkole”.
  Wniosek został zrealizowany w formie stałego punktu w Regulaminie Zarządu Polskiego Związku Szachowego. Zobowiązuje się Pana Piotra Zielińskiego do przygotowania opracowania w tej sprawie na najbliższy Zarząd.

  Sprawy różne

  Punkt 1. Regulamin Zlecania Imprez z Kalendarza Centralnego PZSzach.
  Zarząd przedyskutował kwestię składu Komisji Ofertowej. Pojawiały się m.in. propozycje, aby skład komisji był ruchomy, np. 3 osoby jako stały skład, pozostałe zmienne. Proponowano, aby w komisji znalazło się 5 osób spoza władz.
  Zarząd zobowiązał Tomasza Delegę i Tomasza Stefaniaka do przygotowania propozycji pracy komisji ofertowej do dnia 15 sierpnia br.
  Oferenci, których wnioski wpłynęły do końca czerwca otrzymają możliwość uczestniczenia w nowym konkursie poprzez dostosowanie ofert do nowych kryteriów.

  Punkt 2.
  Zarząd rozważał możliwości włączenia do prac komisji osób z województw, których przedstawiciele nie znaleźli się we władzach PZSzach.
  Inną propozycją było zaproszenie na zebrania Zarządu lub utworzenie „panelu” – organu złożonego z Prezesów WZSzach.

  Zarząd jest przychylny powołaniu Rady Prezesów WZSzachów. Spotkania dwa razy do roku. Jedno spotkanie finansowane przez PZSzach, drugie przez Wojewódzkie Związki. Na najbliższym zebraniu Prezes i Wiceprezes ds. Komunikacji i Promocji przedstawią sposób realizacji.

  Punkt 3.
  W sprawie kadencji władz Polskiego Związku Szachowego Biuro wystosuje pismo do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  Punkt 4.
  Prezes krótko wyjaśnił kwestię zgłoszenia Bartłomieja Macieja jako delegata do ECU.
  Poinformował o osobach będących aktualnie w komisjach FIDE i w ECU.

  Zaproponowano kandydaturę Prezesa na delegata do FIDE i ECU – Zarząd przyjął jednogłośnie.

  Punkt 5.
  MP Weteranów zorganizuje Polski Związek Szachowy. Zarząd zobowiązał do organizacji Tomasza Stefaniaka oraz Zenona Chojnickiego. Maksymalne obciążenie budżetu PZSzach to 4.000,00 zł. Zobowiązuje się organizatorów do jak najszybszego rozesłania komunikatu organizacyjnego MP oraz przedstawienie preliminarza. Głosowanie: 7+, 1= (T. Stefaniak i Z. Chojnicki nie wzięli udziału w głosowaniu).

  DMP Kobiet.
  Pan Wojciech Zawadzki przedstawił informację w sprawie organizacji mistrzostw przez Panią Senator Adamczyk.
  Zarząd jednogłośnie upoważnił Wiceprezesa ds. Sportowych do podjęcia decyzji w tej sprawie po przedstawieniu projektu imprezy.

  MŚ do lat 20 w Chotowej.
  Zarząd upoważnił Prezesa we współpracy z Agnieszką Fornal-Urban do zgromadzenia wszelkiej dokumentacji od poprzednich władz związku, wyjaśnienia spraw finansowania mistrzostw oraz sposobów bieżącej weryfikacji działań dla zapewnienia wysokiej jakości imprezy.

  Sprawy organizacji pracy Biura.
  Omówiono aktualny stan zatrudnienia w biurze PZSzach i Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego do pilnego ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia w biurze PZSzach. Rozważone zostaną konkursy na inne stanowiska.

  ICCF
  Tomasz Stefaniak poinformował Zarząd odnośnie przedstawiciela w strukturze ICCF.
  Nowy Zarząd jednogłośnie zaakceptował osobę Józefa Lubasa jako tymczasowego przedstawiciela PZSzach w strukturach ICCF.

  „SZACHY” Jana Kochanowskiego
  Wojciech Zawadzki przedstawił Zarządowi pomysł ponownego wydania „Szachów” Kochanowskiego i poprosił o przemyślenie kwestii dofinansowania.

  Zarząd zobowiązał Pana Zawadzkiego do przedstawienia budżetu wydawnictwa.
  Biuro potwierdzi zgodę na działalność wydawniczą oraz uzyskanie nowych numerów ISBN.  Protokółowała:

  Agnieszka Jowik-Giszka

 3. #33
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU
  Warszawa 26 września 2009 r.

  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Agnieszka Fornal-Urban, Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński, Wojciech Zawadzki, Bogdan Jeżak, Waldemar Taboła, Tomasz Stefaniak, Zbigniew Tyszkiewicz, Zenon Chojnicki. Komisję Rewizyjną reprezentował: Sławomir Fundowicz
  Pracownicy Biura: Agnieszka Jowik-Giszka, Barbara Szenborn-Dańczak
  Prezes przywitał zebranych na drugim zebraniu Zarządu.

  Porządek obrad
  Punkt 4 e – kadra na MŚ do lat 20 został przeniesiony do punktu 6.
  Do punktu 6 dodano zatwierdzenie kierownika ekipy oraz kadry trenerskiej na DME w Novym Sedzie.
  Po tych poprawkach porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  Punkt 3 porządku obrad: Protokół Zarządu z dnia 25 lipca 2009 r.
  Protokół zatwierdzono jednogłośnie bez uwag.

  Punkt 4 porządku obrad:

  Tomasz Delega przedstawił uchwały podjęte przez Zarząd drogą elektroniczną.

  Uchwała Nr I/8/2009 r. Regulamin głosowań elektronicznych - potwierdzona w głosowaniu jednogłośnie.

  Uchwała Nr II/8/2009 r. Koncepcja konkursu ofert - potwierdzona w głosowaniu:
  8 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się

  Piotr Zieliński poruszył kwestię, którą wcześniej prezentował w mailach do Zarządu. Uważa, że organizatorzy nadal będą zarabiać na zakwaterowaniu.

  Zbigniew Tyszkiewicz jest zdania, że należy utrzymać obowiązek zakwaterowania u organizatora.

  Tomasz Stefaniak i Tomasz Delega omówili swoją koncepcję dotyczącą konkursu ofert i poprosili Zarząd, aby dać sobie czas na zweryfikowanie, czy jest ona słuszna. 4 października mija termin składania ofert na imprezy mistrzowskie, 11 pierwsze posiedzenie Komisji Ofertowej.

  Uchwała Nr I/9/2009 r. Skład reprezentacji na DME - potwierdzona w głosowaniu jednogłośnie.
  Kwestie zmian osób rezerwowych oraz pomiędzy szachownicami ustala trener kadry wraz z Wiceprezesem ds. sportowych.

  Uchwała Nr II/9/2009 r. Rozszerzenie kadry kobiet - potwierdzona w głosowaniu 9 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
  Zarząd omówił problem grupy wiekowej do lat 20.

  Punkt 5 porządku obrad:
  a. Systemy rozgrywek i powoływania kadry.
  Włodzimierz Schmidt – obowiązujący system rozgrywek drużynowych uważa za trafny. Problem stanowi kwestia, czy ligi powinny być skoszarowane, czy dojazdowe.
  Z przeprowadzonej na Ekstralidze ankiety trudno coś wywnioskować, gdyż tylko 2 kluby się wypowiedziały. Są one za ligą skoszarowaną.

  Tomasz Delega wypowiedział się na podstawie pobytu na I Lidze. Brak jest zainteresowania władz lokalnych rozgrywkami. Należy zmienić obowiązujący system. Pojawił się pomysł, aby Ekstraligę rozgrywać systemem 3 meczy w 3 dużych miastach.

  Zbigniew Tyszkiewicz poinformował, że na II Lidze zebrano 34 ankiety. Większość klubów jest za ligami skoszarowanymi. Wszyscy są za pozostawieniem obowiązku gry kobiet.

  Prezes – w roku 2010, jeżeli zgłosi się oferent liga zostanie zorganizowana w dotychczasowym systemie. W przypadku braku oferenta możemy sprawdzić system dojazdowy np. po trzy mecze.

  Włodzimierz Schmidt – IMP Mężczyzn

  Propozycja openu z wprowadzeniem ścisłych ograniczeń rankingowych, np. uprawnienia dla zawodników z rankingiem od 2500 + 6 zawodników z półfinału + 3 miejsca dla grupy wiekowej do lat 20 z rankingiem 2400.
  Jest też propozycja dopuszczenia kobiet z rankingiem od 2400.

  Zawodnicy proponują zagwarantowanie pokrycia kosztów udziału w IME 4 pierwszym z IMP.

  P. Zieliński – odniósł się do pomysłu MP w formie openu. Jego zdaniem czołówka ma niewielkie szanse na udział w silnych turniejach kołowych. W przypadku turnieju szwajcarskiego powinien być podniesiony ranking do 2600, gdyż jest to średni poziom europejski.

  T. Delega – propozycja przeniesienia tematu na kolejne zebranie, gdyż do końca października rozstrzygnięty zostanie konkurs ofert.

  Prezes zobowiązał Wiceprezesa ds. Sportowych do przygotowania na kolejne zebranie Zarządu materiału z propozycjami dotyczącymi indywidualnych i drużynowych rozgrywek seniorskich.

  Rozgrywki juniorskie.

  Waldemar Taboła omówił przygotowany przez Komisję Młodzieżową materiał.

  T. Delega – należy wprowadzić konieczność akceptacji komunikatów organizatora przez PZSzach.

  Zarząd postanowił zobowiązać organizatorów imprez z rangi MP do przesyłania projektów komunikatów do biura PZSzach oraz Wiceprezesów ds. Sportowych i Młodzieżowych. Po ich akceptacji można wydać ostateczną wersję komunikatu.

  Uchwała Nr III/9/2009 r. System rozgrywek Zarząd przyjął jednogłośnie. System stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

  b. Realizacja postanowień Walnego Zjazdu w sprawach ewidencji
  Zenon Chojnicki krótko omówił przygotowane przez siebie dokumenty.

  Zarząd zobowiązał Z. Chojnickiego we współpracy z B. Jeżakiem i biurem Związku do przygotowania na najbliższe spotkanie listy klubów wraz z propozycją uchwały o wykluczeniu z członkostwa.
  Lista musi być podpisana przez Z. Chojnickiego i B. Jeżaka oraz uwzględniać umorzenie składek oraz informacje uzyskane od Prezesów WZSzachów.

  c. konspekt strategii Związku
  Prezes omówił przygotowany przez siebie konspekt.

  P. Zieliński – projekt ten powinien znaleźć się na stronie internetowej wraz z krótkim komentarzem, że w związku z uchwałą Walnego Zjazdu PZSzach z 18 lipca zamieszczamy projekt strategii.
  Wszyscy członkowie Zarządu powinni się wypowiedzieć w tej kwestii.

  T. Delega – proponuje, aby do dnia 18.10. zarząd uzupełnił projekt o swoje opinie.
  Zamieszczenie na stronie ma sens w przypadku poproszenia zainteresowanych o uwagi i opinie.

  Zarząd ustalił, że do 15.10. wszyscy napiszą swoje opinie do strategii.
  Do 31.10. przygotowany zostanie ostateczny dokument do zatwierdzenia przez Zarząd listopadowy.

  d. Informacja Pionów ze stanu prac oraz członków podległych komisji.

  Tomasz Stefaniak
  Następującym osobom zaproponowano udział w Komisji Organizacyjnej: Z. Szylko, D. Sanetra, W. Gościniak, M. Mirosław, P. Jaroch, W. Niwiński.

  Zenon Chojnicki
  W Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu powinien być B. Jeżak, R. Siwik, A. Irlik. Na najbliższe zebranie zostanie podany ostateczny skład.

  Bogdan Jeżak – jest zaniepokojony rosnącymi kosztami. Należy bezwzględnie egzekwować wpłat za tytuły oraz turnieje. W przypadku braku wpłaty nie wysyłamy wniosków i sprawozdań do FIDE.

  Tomasz Delega
  Komisja ds. Wyróżnień i Dyscypliny powinna znaleźć się w pionie Wiceprezesa Zawadzkiego.
  Ewentualny formalny wniosek zostanie przygotowany na kolejne zebranie.

  Włodzimierz Schmidt
  Propozycja składu Komisja Sportowej: W. Sapis, P. Jaroch, J. Gdański. Na razie nie ma propozycji przewodniczącego komisji.

  Komisja nie ma szczególnych planów finansowych, poza zwrotami kosztów za przejazdy na zebrania. Postuluje natomiast o nagradzanie wyników zawodników kadry.

  Prezes uważa, że powinno się zmienić finansowanie kadry. Zobowiązał Wiceprezesa do przedstawienia propozycji finansowania kadry.

  W. Schmidt – powinny być nagrody za wynik w DME.
  Została ustalona następująca reguła – wynik poniżej numeru startowego nie będzie nagradzany.
  Zarząd zaaprobował propozycję. Prezes zobowiązał się do znalezienia środków finansowych.

  W. Zawadzki – nawiązał kontakty ze wszystkimi prezesami WZSzach. Spotkanie z przedstawicielami zostało przeniesione na 7 listopada.

  Komisja Historyczna: Przewodniczący Tomasz Lissowski
  Członkowie: Mirosława Litmanowicz, Jerzy Moraś, Jerzy Kot, prof. Wolsza, Cezary Domińczak

  Zarząd zatwierdził jednogłośnie.

  Na najbliższe zebranie przedstawiony zostanie plan pracy Pionu Komunikacji i Promocji.

  Komisja Młodzieżowa
  Szachy w nauczaniu początkowym: Waldemar Gałażewski, Magdalena Łysiak- Półtorak; wymiar sportowy: Andrzej Modzelan; organizacja: Dominik Kulaś; ponadto: Krzysztof Góra, Kazimierz Łaszewski, Marian Sadzikowski
  Z Komisją współpracują Z. Chojnicki, M. Karasiński

  W dniu 2.08. odbyło się zebranie Komisji Młodzieżowej i ukonstytuowanie się.
  Następne zebranie Komisja planuje w grudniu przy ME w szachach szybkich.
  Plany finansowe Komisji – do końca roku planuje się wydać ok. 1.000,00 zł na zebranie komisji oraz delegacje Wiceprezesa w związku ze spotkaniami w MSiT oraz Polską Federacją Sportu Młodzieżowego.

  Pion Współpracy z Partnerami – Agnieszka Fornal – Urban
  Na razie z Pionem współpracuje Danuta Sanetra.
  Trwają przygotowania pakietów dla sponsorów a co się z tym wiąże, poszukiwana jest osoba, która będzie potrafiła opracować graficzny projekt.
  Podstawą jest zdobycie patronatów medialnych. Na początek będzie próba podpisania umowy z jednym z mediów.

  Z. Tyszkiewiecz – propozycja współpracy z Fundacją i Polonią przy zorganizowaniu konferencji prasowej przed ME w szachach szybkich.

  T. Delega – jest to dobra propozycja. Może należałoby współuczestniczyć w tym finansowo.

  Należy stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych za tworzenie informacji na stronę internetową. Trzeba również określić zasady zamieszczania linków, bannerów na stronie internetowej PZSzach oraz opłat z tego tytułu.

  e. Decyzja w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  B. Dańczak – nadal są wątpliwości, czy obecne zapisy są wystarczające dla rejestracji działalności gospodarczej.

  T. Delega uważa, że najlepiej utworzyć gospodarstwo pomocnicze, które przejmie te zadania, które planujemy w ramach działalności gospodarczej.

  S. Fundowicz – nie ma pewności, że statut zezwala Zarządowi na utworzenie gospodarstwa pomocniczego. Być może leży to wyłącznie w gestii Walnego. Wniosek do KRS należy złożyć, gdyż uzyskamy wtedy informację, czy dobrze interpretujemy przepisy.

  Prezes wprowadził poprawki do uchwały dotyczącej rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  Głosowanie nad Uchwałą Nr IV/9/2009: 9 za, 1 wstrzymujących się

  Ze względu na konieczność wyjścia z zebrania Pana Taboły omówiony został punkt 6 a porządku obrad: Sprawozdanie ze spotkania z MSiT
  P. Zieliński omówił przebieg spotkania. PZSzach otrzymał wysoką ocenę od Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Przedstawił wnioski sformułowane podczas tego spotkania.

  W. Taboła – od przyszłego roku inaczej będą klasyfikowane dyscypliny sportowe. Ważne są osiągnięcia w MŚ i ME, duża liczba licencji, zasięg dyscypliny, a także to, że dyscyplina jest uznawana przez MKOl.

  T. Stefaniak – propozycja zorganizowania Olimpiady Gier Umysłowych. Pomysł zainspirowany planami organizacji takiej Olimpiady w 2012 roku.

  Punkt 5 f z porządku obrad:
  Komisja Statutowa – nadal brak składu. Na kolejne zebranie oczekuje się informacji od S. Fundowicza w sprawie M. Gnieciaka jako przewodniczącego Komisji Statutowej. Zarząd na tej podstawie podejmie decyzję.

  g Szachy w Szkole
  Komisja Młodzieżowa nie będzie rezygnować ze swoich planów.
  Odbyło się spotkanie z Panem M. Karasińskim, którym przedstawił pewne propozycje.
  Działania, które są w zamiarach:
  1. Wystąpienie do MEN w sprawie zmiany Rozporządzenia – dopisanie szachów jako dyscypliny wczesnoszkolnej.
  2. Wystąpienie do MEN o wprowadzenie do nauki wczesnoszkolnej zapisu dotyczącego gier logicznych w tym szachów.
  3. Należy pójść w kierunku doskonalenia nauczycieli.

  Planowane jest zorganizowanie konferencji metodyczno- szkoleniowej w lutym 2010 roku.

  h. Rada Prezesów WZSzach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 7 listopada.

  i. Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet
  W. Schmidt poinformował Zarząd, że Pani Senator wycofała się z pomysłu.
  Niezależnie od organizacji DMP Kobiet nie wycofujemy obowiązku udziału kobiety w drużynach ligowych.

  j. Inicjatywa wydawnicza
  A. Jowik-Giszka poinformowała o uzyskaniu nowej puli 10 numerów ISBN, na wydawnictwa Polskiego Związku Szachowego.

  Punkt 6 z porządku obrad:

  1. Zatwierdzenie Kierownika ekipy oraz trenerów na DME w Novym Sadzie.

  Proponuje się na kierownika Panią Agnieszkę Fornal-Urban, trenerzy drużyny kobiet: Marek Matlak i Oleksander Sulypa oraz trener drużyny mężczyzn Artur Jakubiec.

  Głosowanie: 7 za, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

  2. Zatwierdzenie trenera i kierownika ekipy na MŚ do lat 20 w Argentynie – Marcina Dziuby.

  Głosowanie: jednogłośnie przyjęto propozycję.

  4. MŚ do lat 10-18.
  Na kierownika ekipy zaproponowany został Pan Gajdamowicz, ojciec jednego z zawodników, który jedzie na koszt własny.

  Zarząd zatwierdził tę propozycję jednogłośnie.

  Zarząd omówił kwestię wysłanie na MŚ lekarza Pana Aleksandra Grickiewicza.
  Wyniknął problem z wytypowanymi przez Kolegium Trenerów a zatwierdzonymi przez Kuratora zawodnikami: J. Musiałkiewicz, L. Tomaszewska, D. Ostrowska.
  Po obecnych decyzjach MSiT dotyczących wyjazdów ekip na imprezy mistrzowskie zachodzą wątpliwości co do udziału zawodników w MŚ.
  Po przedyskutowaniu przez Zarząd propozycji zgłoszenia na koszt ministerstwa złotych medalistów ME Juniorów pod warunkiem dopłaty przez kluby kosztów w wysokości 2.000,00 zł podjęto następującą decyzję:

  Polski Związek Szachowy wystąpi o dodatkowe środki z MSiT na dofinansowanie udziału Katarzyny Adamowicz i Kamila Draguna oraz Aleksandra Grickiewicza. W przypadku odmownej odpowiedzi PZSzach dofinansuje start zawodników ze środków własnych natomiast Pan Grickiewicz nie zostanie wysłany.

  Punkt 6 c porządku obrad: Informacja o organizacji MŚ do lat 20 w 2010 roku.

  Prezes omówił spotkanie, w którym uczestniczył oraz przybliżył kwestie, które zostały poruszone. Zarząd zaproponował wystąpienie do organizatorów ze zmianę m.in. warunków oferowanych polskim zawodnikom.
  PZSzach powinien otrzymać prawo kontroli warunków w różnych etapach realizacji, prawo do zapraszania gości zagranicznych oraz składu komitetu Apelacyjnego.
  Prezes przygotuje wykaz spraw, na temat których należy prowadzić negocjacje z głównym organizatorem MŚ do lat 20.

  6 b: Ocena DMŚ Kobiet
  W. Schmidt omówił ogólnie przebieg mistrzostw.
  Zastanawiająca jest kwestia 4 przegranych partii czarnymi przez Jolantę Zawadzką, należy w tej sprawie porozmawiać z trenerem.
  Wynik osiągnięty przez drużynę jest na miarę możliwości. Widać potencjał drużyny. Wart podkreślenia jest wspaniały wynik Joanny Dworakowskiej.

  Przedyskutowano skład na DMŚ. Zarząd uznał, że wyłącznie w wyjątkowych przypadkach czołowi zawodnicy i zawodniczki mogą nie brać udziału w takich przedsięwzięciach.

  ME Juniorów
  Ogromnie cieszą wyniki Kamila Draguna i Katarzyny Adamowicz, którzy przez kilka lat wspaniale pracowali.
  Wyniki reprezentacji powyżej prognoz.
  Widać, że jest szeroka czołówka zawodników, dzięki czemu w momencie, w którym zawiedli faworyci inny juniorzy ich zastąpili.

  Ligi Seniorów
  W. Schmidt – Ekstaliga
  Zdecydowany falstart organizacyjny. Zakwaterowanie i wyżywienie nie zachwyciło. Potem warunku żywieniowe zdecydowanie się poprawiły. Powinno być to przestrogą dla przyszłych organizatorów. Podkreślić należy fakt, że nigdy jeszcze drużyna Pocztowca nie miała takich warunków zakwaterowania, a mianowicie wszyscy zawodnicy mieli pokoje jednoosobowe.
  Wymiar sportowy bardzo dobry. Wystąpiły silne drużyny, w których grała czołówka krajowa.
  Należą się słowa uznania dla Piotra Janika za przeprowadzenie transmisji.

  I Liga
  T. Delega – dobre zakwaterowanie oraz wyżywienie, ale zawodnicy, którzy kończyli swoje partie po godz. 20.00 nie mogli już zjeść kolacji.
  Sprawna obsługa sędziowska.. Złe łącze internetowe, transmisja rwała się.
  Przed ostatnią rundą, która była wcześniej, trzeba było zwolnić pokoje.

  Wymiar sportowy – awansowały dwie najlepsze drużyny.
  Niespodzianką okazał się spadek „Ostródzianki”.

  II Liga
  Prezes – warunki mieszkaniowe średnie, natomiast wyżywienie bardzo dobre.
  Tragiczna sala gry: ciasna, duszna.

  Zastanowił fakt zgłaszania zawodników przez drużyny w odwrotnej kolejności rankingowej.

  MP Weteranów
  T. Stefaniak – nie obyło się bez problemów organizacyjnych.
  Wśród uczestników było bardzo wiele osób, którzy pół życia spędzili na działalności społecznej w szachach. Turniej bardzo ważny i należy go utrzymać. Możliwe jest aktywizowanie dotacji dla tej imprezy.
  W przypadku dofinansowania tych Mistrzostw można je zorganizować w dowolnym miejscu w Polsce. W przypadku braku dofinansowania należy je utrzymać w Rowach, gdyż tam są specjalne zniżki za zakwaterowanie.

  MP branżowe
  Powinny się odbywać wyłącznie za zgodą PZSzach. oraz wg przepisów PZSzach oraz FIDE. Poprzez wsparcie ze strony Związku byłby równy dostęp dla wszystkich.
  Zarząd przekazał kwestię do rozważenia przez Pion Komunikacji i Promocji.

  Wniosek o przyjęcie sprawozdania z MP Weteranów oraz rozliczenie pełnych kosztów.
  Głosowanie: jednogłośnie, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

  Punkt 6 d porządku obrad:
  Prezes poinformował Zarząd o podpisaniu ofert na organizację Mistrzostw Świata Szkół w 2011 roku oraz Kongresu FIDE również w roku 2011.
  Do PZSzach zgłosił się J. Kusina z prośbą o podpisanie tych ofert. Organizacja w Krakowie w ścisłej współpracy z Prezydentem Krakowa.

  6 e: Informacja o wynikach konkursu na Kierownika Wyszkolenia.
  T. Delega – do konkursu przystąpiło 5 osób. Jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Z 4 osobami spotkał się T. Delega i przedstawił Prezesowi wybraną przez siebie 2 kandydatów. Prezes spotkał się z tymi kandydatami.
  Zwyciężył Piotr Murdzia, który rozpocznie pracę od 1 października.

  Do czasu powrotu z urlopu macierzyńskiego Pani Agnieszki Szewczak Łukaszowi Skrzypczakowi zaproponowano zmianę stanowiska na Specjalistę ds. Organizacji. Łukasz nie przyjął tych warunków i na razie nie podpisał dokumentów.

  Prezes poinformował o wynajęciu przez Związek mieszkania rotacyjnego.

  Sprawy różne.

  B. Jeżak zaproponował przesłanie do Zarządu propozycji Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2010 przed kolejnym zebraniem.

  T. Delega poruszył sprawę Adama Curyło. Przekazał on informację, że poprzedni Zarząd nie wywiązał się ze zobowiązań wobec niego tytułem prowadzenia Centralnego Rejestru. Koszty zostały wycenione na ok. 4 tysiące.

  Zarząd zaaprobował, że decyzję podejmie T. Delega z Prezesem na podstawie wniosku Z. Chojnickiego.

  Prezes – wpłynął wniosek od Pomorskiego Związku Szachowego o dofinansowanie Kuratora w kwocie do 5.000,00 zł.

  Zarząd nie wyraził zgody na takie finansowanie. Można zaproponować prolongatę zaległości, które posiada Pomorski Związek w stosunku do PZSzach.

  Pozostałe sprawy zostają przełożone na kolejne zebranie.

  Protokółowała:
  Agnieszka Jowik-Giszka

  Uwaga: Protokół zostanie zatwierdzony na najbliższym zebraniu Zarządu

 4. #34
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Uchwała Nr I/X/2009

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego uchwałą z dnia 07.10.2009 r. przyjął w poczet swoich członków następujące kluby:

  705/MA - „E-szach.pl” Stowarzyszenie i Klub Szachowy Wiązowna

  706/PK - Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne

  707/SL - Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Michałek” Sławków

  Głosowanie: 10 za, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu


  2. Zarząd przyjął w poczet członków wspierających klub:

  KS DORS Ruda Śląska

  Głosowanie: 10 za, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu


  3. Zarząd wyraził zgodę na zmianę nazwy klubu:

  608/MP - „KS Cracovia 1906” Kraków (dawna nazwa KS Cracovia)

  Głosowanie: 10 za, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu

 5. #35
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  Uchwała Nr I/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyjął w poczet członków Polskiego Związku Szachowego kluby:

  - 710/SL – Stowarzyszenie Szachowe ARCYMAJSTRY Jaworzno
  - 709/SK – KLUB SZACHOWY PORTO BALBO Bielsko – Biała
  - 711/KP – Sekcja Szachowa „Pocztowiec” Bydgoszcz
  oraz wykluczył z członkostwa BTSz Centrum Bydgoszcz.

  Głosowanie: 9 za, 1 wstrzymujący
  Uchwała Nr II/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Przyjęcie systemu rozgrywek Finału IMP 2010
  Głosowanie: 8 za (2 os. nie brały udziału w głosowaniu)
  Uchwała Nr III/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Przyjęcie systemu rozgrywek Finału IMP Kobiet 2010.
  Głosowanie: 8 za, 2 wstrzymujące
  Uchwała Nr IV/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd wykluczył z członkostwa 86 klubów – wg załącznika.
  Głosowanie: 10 za
  Zarząd postanowił, że zostaną wysłane kolejne pisma w sprawie wyjaśnienia braku opłaconych składek członkowskich do 27 klubów (lista stanowi załącznik do protokołu), które zalegają z płatnościami, jeżeli w ciągu 30 dni nie odezwą się, będą do rozpatrzenia na kolejnym Zarządzie.

  Do klubów, które nie opłaciły składki za 2008 rok również zostaną wysłane pisma z przypomnieniem o obowiązku opłacenia składek członkowskich.
  Uchwała Nr V/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyjął po poprawkach Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2010.
  Głosowanie: 10 za
  Uchwała Nr VI/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację MP 16, 18 lat Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu EL-TUR Bogatynia.
  Decyzję podjęto jednogłośnie.
  Uchwała Nr VII/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację PP 10, MP 12 lat Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku pod warunkiem zagwarantowania przez organizatora dodatkowego miejsca zakwaterowania w takim samym standardzie.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
  Uchwała Nr VIII/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację MP Przedszkolaków Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu.
  Decyzja podjęta jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
  Uchwała Nr IX/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację I Ligi Juniorów Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
  Uchwała Nr X/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację Ekstraligi i I Ligi Seniorów Klubowi „HETMAN SZOPIENICE” Katowice.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.
  Uchwała Nr XI/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd przyznał organizację Turnieju Ostatniej Szansy Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu „EL-TUR” Bogatynia.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.
  Uchwała Nr XII/ XI/2009 z dnia 8 listopada 2009 roku

  Zarząd jednogłośnie powołał następujące Komisje.

  Komisji Wyróżnień i Dyscypliny:

  1. Bogdan Olejarczyk
  2. Jolanta Toma
  3. Kamila Klimaszewska
  4. Jan Nogal
  5. Marek Świerczewski

  Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych:

  1. Barbara Ryszkiewicz
  2. Piotr Dukaczewski
  3. Krzysztof Chęciak
  4. Andrzej Kozicz

 6. #36
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  U/1/01/10 dot. preliminarza budżetowego na rok 2010

  Zarząd przyjął budżet zamykający się deficytem budżetowym w wysokości 600 zł
  U/2/01/10 dot. polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

  Po rozszerzeniu i zmianach w planach kont wynikających z prac nad budżetem Zarząd zatwierdził jednogłośnie nowy plan kont. Polityka rachunkowości po uzupełnieniu o zapisy dotyczące podatku VAT także została zatwierdzona jednogłośnie (patrz. zał. 2 i 3).
  Zalacznik_nr_2_-_Plan_kont_PZSzach.xls
  Zalacznik_nr_3_-_Polityka_rachunkowosci_PZSzach.doc
  U/3/01/10 dot. zasad rozliczania zwrotu kosztów

  Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę (przy 7 osobach obecnych).

  Zalacznik_nr_4_-_Rozliczenia_udzialu_w_zawodach.doc
  U/4/01/10 dot. zasad rozliczania delegacji

  Zarząd jednogłośnie (przy siedmiu osobach obecnych) przyjął uchwałę po wprowadzeniu poprawek dotyczących przejazdu samochodem osobowym (patrz zał. nr 5).

  Zalacznik_nr_5_-_Rozliczenia_delegacji_dzialaczy.doc
  U/5/01/10 dot. organizacji Ekstraligi Juniorów w 2010 r.

  Zarząd przyznał organizację Ekstraligi Juniorów Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Juhas” w Ustroniu.
  U/6/01/10 dot. regulaminu powoływania kadry juniorów

  Po wprowadzeniu poprawek Zarząd jednogłośnie przyjął nową wersję regulaminu (patrz zał. nr 6).

  Zalacznik_nr_6_-_Regulamin_powolywania_na_MS_i_Europy_Juniorow.doc
  U/7/01/10 dot. składu kadry solverowców

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład kadry solverowców (przy dwóch osobach nieobecnych):

  1. Piotr Murdzia
  2. Kacper Piorun
  3. Piotr Górski
  4. Bogusz Piliczewski
  U/8/01/10 dot. przyznania odznak PZSzach

  Zarząd jednogłośnie przyznał złote odznaki Polskiego Związku Szachowego następującym działaczom:

  1. Kuczyński Józef
  2. Gastoł Antoni
  3. Sanetra Danuta
  4. Moranda Marta
  5. Nowicki Ryszard
  6. Stefaniak Tomasz

  Zarząd jednogłośnie przyznał srebrne odznaki Polskiego Związku Szachowego następującym działaczom:

  1. Żarow Elżbieta
  2. Pietrzykowski Grzegorz
  3. Zaleski Jan
  4. ks. Kopeć Jacek
  5. Skrzypczak Marek
  6. Kalinin Oleg
  7. Jaworski Robert
  8. Koziej Sławomir
  9. Barycki Stanisław
  10. Kieres Tadeusz
  U/9/01/10 dot. przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZSzach

  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PZSzach następujące kluby: Komunalni Sanok i Skoczek Choszczno.

 7. #37
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU
  Warszawa 8 listopada 2009 r.

  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Agnieszka Fornal-Urban, Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Waldemar Taboła, Tomasz Stefaniak, Zbigniew Tyszkiewicz, Zenon Chojnicki. Komisję Rewizyjną reprezentował: Marian Kanarek
  Pracownicy Biura: Agnieszka Jowik-Giszka, Barbara Szenborn-Dańczak
  Prezes przywitał wszystkich oraz stwierdził zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd.

  Porządek obrad

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  Punkt 3 porządku obrad: Protokół Zarządu z dnia 26 września 2009 r.

  Uwaga A. Fornal do protokołu dotycząca zbyt szczegółowego zapisu w punkcie 6.
  Prezes nie miał do tego punktu uwag.

  T. Delega przypomniał, że członkowie Zarządu po otrzymaniu protokołu mają czas na zgłaszanie uwag. Po tym terminie protokół zostaje zamieszczony na stronie PZSzach.

  Protokół zatwierdzono jednogłośnie bez poprawek.

  Punkt 4 porządku obrad: Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.

  Tomasz Delega przedstawił uchwałę podjętą przez Zarząd drogą elektroniczną.

  Uchwała Nr I/X/2009 r.

  Kluby przyjęte w poczet członków PZSzach zwyczajnych:

  - „E-szach.pl” Stowarzyszenie i Klub Szachowy Wiązowna
  - Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne
  - Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Michałek” Sławków
  Klub przyjęte w poczet członków PZSzach wspierających:
  - KS DORS Ruda Ślaska
  Zamiana nazwy klubu:
  - „KS Cracovia 1906” Kraków (dawna nazwa KS Cracovia)

  A. Jowik-Giszka poprosiła w tym punkcie o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie trzech kolejnych klubów oraz wyrejestrowania BTSz Cenrtum Bygoszcz – złożył wniosek.

  Uchwała Nr I/ XI/2009

  Zarząd przyjął w poczet członków Polskiego Związku Szachowego kluby:

  - 710/SL – Stowarzyszenie Szachowe ARCYMAJSTRY Jaworzno
  - 709/SK – KLUB SZACHOWY PORTO BALBO Bielsko – Biała
  - 711/KP – Sekcja Szachowa „Pocztowiec” Bydgoszcz
  oraz wykluczył z członkostwa BTSz Centrum Bydgoszcz.

  Głosowanie: 9 za, 1 wstrzymujący

  Punkt 5 a porządku obrad: Systemy rozgrywek i powoływania kadry seniorów, decyzje na rok 2010

  W. Schmidt przedstawił opracowany system rozgrywek seniorskich. Poinformował Zarząd, że w dniu 2.11.br. odbyło się w Biurze PZSzach spotkanie w składzie:
  T. Sielicki, W. Schmidt, T. Delega, M. Matlak, P. Murdzia, M. Bartel, B. Macieja.
  Największy problem stanowi system rozgrywek MP Mężczyzn i Kobiet. Wspólnie wypracowany został system, który teraz przedstawia Zarządowi.
  Proponuje się wprowadzenie nomenklatury FIDE, tzn. nazw: Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Kobiet.

  Rozgrywki drużynowe – obowiązujący system jest najbardziej optymalny. Można wprowadzić od roku 2011, ale wyłącznie w Ekstralidze rozgrywki w formie 3 sesji po 3 mecze. Zwycięskie drużyny z roku 2010 organizowałyby u siebie, ale nie na zasadzie przymusu.

  Indywidualne Mistrzostwa Polski – Pan Schmidt omówił opracowanie przygotowane na zebranie.

  P. Zieliński zwrócił uwagę, że pominięte zostały turnieje kołowe.
  Pan Schmidt poinformował, że ta kwestia została zbadana i nie ma zagrożenia.

  Prezes przekazał uwagę J. Kusiny na zebraniu Prezesów WZSzach w dn. 7.11. dotyczącą zmian w rozgrywkach finałów MP, czy nie jest to krzywdzące dla awansujących z półfinałów. Ale członkowie zarządu uznali że przed półfinałem nie był sprecyzowany system rozgrywek finałowych, a obowiązkiem zarządu jest zapewnienie reprezentatywności finału MP.

  Zarząd postanowił, że w przypadku rezygnacji z rozgrywek Ekstraligi w terminie, wówczas spada do II ligi, jako pierwsza rezerwowa do I Ligi (w kolejności miejsc zajętych w Ekstralidze w roku poprzednim).

  Zawodnicy z obywatelstwem polskim, a reprezentujący inną federację. Czy mają prawo startu?
  P. Zieliński – w juniorach ta kwestia wynika z przepisów ministerstwa.

  Wniosek: w IMP mogą brać udział obywatele Polski lub zawodnicy przynależący do federacji Polskiej na liście rankingowej.

  Uchwała Nr II/ XI/2009

  Przyjęcie systemu rozgrywek Finału MP 2010.
  Głosowanie: 8 za (2 os. nie brały udziału w głosowaniu).

  Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet
  Na 2011 – Openy wskazane zostaną dopiero w styczniu.
  Propozycja zamiany punktów 3 i 4.

  B. Jeżak – proponuje, aby eliminacje odbyły się na zasadzie: ze wszystkich openów odbywających się w Polsce zakwalifikują się te zawodniczki, które osiągną najlepszy wynik rankingowy.

  T. Delega – propozycja dopisania pułapu rankingowego.
  Ustalono, że zadecyduje wynik rankingowy z dowolnego openu w roku poprzednim oraz z rankingiem min 2000 na liście – styczeń 2011.

  P. Zieliński – zamiana zawodniczki nominowanej przez organizatora na proponowaną przez Wiceprezesa ds. sportowych.

  W. Schmidt – po to jest dodatkowy pułap rankingowy 2200.

  Zarząd przedyskutował kwestię zamiany nominacji organizatora na miejsce Wiceprezesa. Zarząd będzie monitorować kwestię dopuszczenia medalistek MŚ i ME Juniorek do Finału MP Kobiet od 2012 roku. Kwestia ta zostanie rozważona.

  Uchwała Nr III/ XI/2009

  Przyjęcie systemu rozgrywek Finału MP Kobiet 2010.
  Głosowanie: 8 za, 2 wstrzymujące

  Regulamin powoływania Kadry Narodowej.
  Na następne zebranie zostanie przygotowany regulamin powołań na MŚ i ME Juniorów.

  Zarząd wprowadził szereg poprawek do regulaminu. Ostateczna wersja zostanie przesłana do członków Zarządu do dnia 10.11. Poddana zostanie przez Prezesa pod głosowanie elektroniczne.

  Głosowanie nad tym ustaleniem:
  9- za, 1- wstrzymujący.

  Punkt 5 b porządku obrad: Realizacja postanowień Walnego w sprawach ewidencji

  Z. Chojnicki krótko przedstawił przygotowane na Zarząd zestawienia.

  33 kluby, które zostały wykluczone przez kuratora zostaną wykreślone z CR przez Z. Chojnickiego – lista klubów stanowi załącznik do protokołu.

  Wpłynęły do Zarządu pisma odwołujące się od decyzji Skarbnika, dotyczącej nie wyrażenia zgody na umorzenie składek członkowskich. Zarząd rozpatrzył pisma:

  1. ULPKS „ORLIK” Rossosz
  Zarząd podtrzymuje decyzję Skarbnika Bogdana Jeżaka.

  2. MKS „HURAGAN” Międzyrzec Podlaski
  Zarząd podtrzymuje decyzję Skarbnika Bogdana Jeżaka.

  3. Nidzicki Klub Szachowy „WKRA” Nidzica
  Zarząd podtrzymuje decyzję Skarbnika Bogdana Jeżaka.

  Do ww. klubów biuro PZSzach wyśle pisma z informacją o decyzji Zarządu oraz przestawieniem możliwości ponownego zarejestrowania się w 2010 roku. W przypadku klubów posiadających sprzęt, jeżeli dokonają rejestracji w 2010 roku, Zarząd wyrazi zgodę na pozostawienie sprzętu w klubie.

  Z. Chojnicki przedstawił listę 86 klubów do wykluczenia z członkostwa w Polskim Związku Szachowym – wykaz stanowi załącznik do protokołu.

  Uchwała Nr IV/ XI/2009

  Zarząd wykluczył z członkostwa 86 klubów – wg załącznika.
  Głosowanie: 10 za
  Zarząd postanowił, że zostaną wysłane kolejne pisma w sprawie wyjaśnienia braku opłaconych składek członkowskich do 27 klubów (lista stanowi załącznik do protokołu), które zalegają z płatnościami, jeżeli w ciągu 30 dni nie odezwą się, będą do rozpatrzenia na kolejnym Zarządzie.

  Do klubów, które nie opłaciły składki za 2008 rok również zostaną wysłane pisma z przypomnieniem o obowiązku opłacenia składek członkowskich.

  Punkt 6 g: Działalność gospodarcza, wystawianie faktur VAT

  B. Dańczak omówiła kwestię rozpoczęcia działalności gospodarczej. Model działalności zostanie wybrany po konsultacjach podatkowych.

  Zarząd podjął decyzje, że rejestracja PZSzach jako płatnika podatku VAT nastąpi najpóźniej 1 stycznia 2010 roku.

  Prezes przedstawił Zarządowi propozycje pomocy Wojewódzkim Związkom Szachowym. W przypadku znalezienia sponsora przez dany WZSzach, PZSzach może być współorganizatorem i wystawić Fakturę takiemu sponsorowi a następnie rozliczyć się z organizatorem z WZSzach.

  Zarząd może na podobnych zasadach uruchomić możliwość wystawiania Faktur VAT dla sponsorów zawodów szachowych, po potwierdzeniu wiarygodności organizatora.
  Opłata manipulacyjna od ww. do 5% - w gestii Prezesa.

  Naturalnie wszelkie te ustalenia wymagają takiego działania, aby były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.

  Punkt 7 a: Komunikat Organizacyjno – Finansowy Nr 1/2010

  Zarząd szczegółowo omówił przygotowany przez Skarbnika KO-F. Wprowadzono szereg poprawek.

  Zarząd zobowiązał skarbnika do przygotowania do opublikowania na stronie PZSzach wyciągu z najważniejszych zmian do przyszłorocznego Komunikatu.

  Wykreślono punkt 1.4, punkt 1.5 otrzymuje nr 1.4. Dodano zapis dotyczący terminu wnioskowania przez WZSzachy do Zarządu PZSzach w sprawie podpisania umów na rok 2010 – 15 stycznia.
  Punkt 2.2. akapit 2 – dodano zapis „oraz zawodach szczebla wojewódzkiego”
  Punkt 2.5. – wykreślono słowa „i klubów”.
  Punkt 3.2. – Ujednolicono opłatę z k-r do kwoty 10 PLN
  Punkt 3.3. – zmniejszono stawkę to 10 PLN
  Punkt 3.6. – Skrócono termin przekazania opłaty k-r do 7 dni
  Punkt 4.1. – zostanie przegłosowany mailowo
  Punkt 8. – Otrzymuje brzmienie: Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach i szkoleniach
  Punkt 12.10. Dopisano zdanie: Potwierdzenie każdego zawodnika zagranicznego (federacja inna niż POL na liście FIDE) obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużynowym w danym roku kalendarzowym.
  Oraz: Po trzykrotnym wniesieniu opłaty za tego samego zawodnika zagranicznego klub otrzyma potwierdzenie reprezentowania przez niego barw na czas nieokreślony.
  Punkt 13.4. Wpłata winna być dokonana na konto PZSzach, w PLN, według kursu sprzedaży EUR W NBP, w dniu dokonania wpłaty.
  Punkt 13.6. Opłaty za wpisanie do legitymacji szachowej tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10.
  Punkt 13.7. Wpisanie tytułu lub kategorii do legitymacji szachowej i umieszczenie stosownego zapisu w Komunikacie KEKiR PZSzach…. dalej bez zmian.

  Uchwała Nr V/ XI/2009

  Zarząd przyjął po poprawkach Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2010.
  Głosowanie: 10 za

  Punkt 7 b: Preliminarz budżetowy na rok 2010

  B. Dańczak roześle do preliminarz do Zarządu.

  Ofertę do MSiT dotyczącą sportu kwalifikowanego Biuro przygotuje i roześle do Zarządu do końca listopada.

  Punkt 8: Sprawy inne, wolne wnioski.

  P. Zieliński poprosił o przegłosowanie Regulaminu Turnieju Ostatniej Szansy. Zwrócono dopiero teraz uwagę, że nie został on do tej pory zatwierdzony.
  Zarząd scedował decyzje na Pion Młodzieżowy.

  Punkt 7 c: Realizacja przedsięwzięć tradycyjnych, Kalendarz, w tym sprawozdanie z Konkursu Ofert na rok 2010.

  Do kalendarza należy dopisać zgrupowania kadry oraz sesje akademii szachowej, a także szkolenia Kolegium Sędziów oraz Trenerów.

  Dodano do kalendarza terminy:
  - MP do lat 20 –;10-18.01.
  - MP J P ’30 / P ‘5 ; 26-28.07.
  - OOM ; 1-8.05. Sękocin
  - Termin IMP i IMPK – styczeń

  Procedura ofertowa.

  Na imprezy, na które nie zgłoszono ofert ogłoszony zostanie dodatkowy konkurs (dotyczy to imprez, które rozpoczynają się za minimum 5-6 miesięcy).
  IMP oraz IMPK zorganizuje PZSzach.

  ˇ MP 16,18 – Komisja Ofertowa rekomenduje EL-TUR Bogatynia.
  Obiekt w Karpaczu jest po wizytacji.

  Uchwała Nr VI/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację MP 16, 18 lat Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu EL-TUR Bogatynia.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.

  ˇ Puchar Polski 10, MP 12 - Komisja Ofertowa rekomenduje MKSz Rybnik.
  Obiekt w Wiśle jest po wizytacji.

  Uchwała Nr VII/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację PP 10, MP 12 lat Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku pod warunkiem zagwarantowania przez organizatora dodatkowego miejsca zakwaterowania w takim samym standardzie.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).

  ˇ MP w rozwiązywaniu zadań
  Zaproponowano zmianę nazwy na solving i wprowadzenie tej nazwy do kalendarza od 2011 roku.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).

  ˇ PP do lat 8 – nie odbyła się wizytacja ośrodka.
  Sugestia skrócenia imprezy.
  Nie głosowano.

  ˇ MP Przedszkolaków – ośrodek w Sielpii po wizytacji.
  Termin ustalony został na 4-6.05.

  Uchwała Nr VIII/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację MP Przedszkolaków Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).

  ˇ Turniej Pierwszej Szansy – organizator AKSz HETMAN POLITECHNIKA Koszalińska – ośrodek jeszcze nie był wizytowany.

  ˇ I Liga Juniorów – ośrodek w Rudkach po wizytacji.

  Uchwała Nr IX/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację I Ligi Juniorów Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu.
  Zarząd przyjął jednogłośnie (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).

  ˇ II Liga Juniorów – ośrodek w Chełmie nie był wizytowany.
  Prezes poinformował, że wpłynął protest od Prezesa Śląskiego Związku Szachowego Krystiana Klimczoka. W proteście jest jednak podana inna cena za pobyt, niż ta z oferty.

  Zarząd ustalił następujący tryb:

  1. Ośrodek musi przejść wizytację
  2. Weryfikacja spełnienia standardów
  3. Weryfikacja ilości miejsc
  4. Rozpatrzyć protest Śląskiego Związku.


  Zdaniem T. Delegi ponieważ oferta wygrała konkurs to po weryfikacji ośrodka należy postępować zgodnie z ustaloną procedurą. Przedstawiciele komisji Młodzieżowej i Sportowej mieli możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ofertowej, ale z takiej możliwości nie skorzystali, więc teraz nie powinni kwestionować decyzji komisji.

  ˇ Wakacje z Szachami.
  Dwie oferty: UKS EL-TUR Bogatynia i AKSz HETMAN POLITECHNIKA Koszalińska
  Obie oferty uzyskały pozytywną opinię Komisji Ofertowej.

  Ośrodek w Krynicy Morskiej był wizytowany, ale ze względu na generalny remont nie przyniosło to efektu. Zarząd nie głosował nad ofertami.

  ˇ Ekstraliga i I Liga Seniorów
  Ośrodek po wizytacji.

  Uchwała Nr X/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację Ekstraligi i I Ligi Seniorów Klubowi „HETMAN SZOPIENICE” Katowice.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.

  ˇ II Liga Seniorów – po wizytacji.
  ˇ MP Weteranów – w Rudkach oraz MP Osób Niepełnosprawnych

  Zarząd podjął decyzje o połączeniu imprez po konsultacji z Komisją ds. osób Niepełnosprawnych.


  * Półfinały – Zarząd zrezygnował z ich organizacji.
  * Turniej Ostatniej Szansy – miejsce Karpacz

  Uchwała Nr XI/ XI/2009

  Zarząd przyznał organizację Turnieju Ostatniej Szansy Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu „EL-TUR” Bogatynia.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.

  Punkt 6 c: Ocena imprez i występów naszych reprezentantów.


  * MŚ do lat 20 – W. Schmidt krótko omówił występ reprezentantów.

  Bardzo dobry start zwieńczony brązowym medalem Michała Olszewskiego.


  * DME Mężczyzn i Kobiet

  Atmosfera panująca w ekipie bardzo dobra. Nie było problemów, aczkolwiek należy rozważyć problem motywacji zawodników.

  Drużyna kobiet – O wyniku zdecydowało zmęczenie, np. M. Soćko oraz nienajlepsza dyspozycja J. Zawadzkiej. Bardzo dobry występ Joanny Majdan.

  Trzeba rozważyć problem interesu drużyny a indywidualnej walki o medale na szachownicy. Aspiracje kobiet były wysokie, ale poniżej oczekiwań.

  Drużyna mężczyzn – bardzo dobry wynik.
  Decyzja Zarządu dotyczyła premii do 6 miejsca a było 7. Zawodników należy wyróżnić, ale finansowo od 2010.

  P. Zieliński – jedno miejsce w drużynie powinno być uznaniowe dla szefa sportowego.

  Punkt 5 g: DMP Kobiet.
  W. Schmidt poinformował Zarząd, że DMP Kobiet odbywają się i są zgodne z naszymi przepisami oraz ustaleniami.

  Punkt 6 a i b: Sprawozdanie z Kongresu FIDE i ECU.
  Oba sprawozdania zostaną rozesłane mailem.

  A. Fornal-Urban poinformowała, że w dniach 12-14.03.2010 odbędzie się Kongres Nadzwyczajny – bez kosztów dla PZSzach.

  Punkt 6 d:

  T. Sielicki poinformował Zarząd, że Kongres FIDE przyznał Małopolskiemu Związkowi Szachowemu organizację MŚ Szkół w 2011 roku oraz Kongres FIDE w 2011. Obie imprezy w Krakowie.

  Punkt 7 e: Komisja Statutowa:

  Zarząd powoła nową komisję,

  Punkt 7 f: Rada Prezesów WZSzach:

  Spotkanie Prezesów odbyło się w dniu 07.11. w siedzibie Mazowieckiego Związku Szachowego. Obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich WZSzachów poza Wielkopolskim i Pomorskim.
  Rotacyjnym (co pół roku) Przewodniczącym Rady został wybrany Jan Kusina a w skład Kolegium weszli: Zbigniew Pyda, Krystian Klimczok i Jurij Zezulkin.

  Punkt 5 d: Informacja Pionów.

  Wpłynęło oficjalne pismo od Pana Wojciecha Zawadzkiego w sprawie rezygnacji z funkcji w Zarządzie PZSzach.

  Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji: 10 za.

  Powołanie Komisji Wyróżnień i Dyscypliny oraz Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych.

  Uchwała Nr XII/ XI/2009
  Zarząd jednogłośnie powołał Komisje.

  Komisji Wyróżnień i Dyscypliny:

  1. Bogdan Olejarczyk
  2. Jolanta Toma
  3. Kamila Klimaszewska
  4. Jan Nogal
  5. Marek Świerczewski


  Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych.

  1. Barbara Ryszkiewicz
  2. Piotr Dukaczewski
  3. Krzysztof Chęciak
  4. Andrzej Kozicz


  Czynimy starania poszerzenia składu komisji do pięciu osób.

  Punkt 5 c: Strategia Związku, organizacja biura.

  Wszyscy członkowie Zarządu powinni wypowiedzieć się na ten temat. Pisemnie na mail Prezesa. Prośba o dodanie swoich uwag w sprawie organizacji pracy biura.
  Informacja o ogłoszonym konkursie na Dyrektora Biura. Jeżeli Dyrektor będzie osobą odpowiednią zostanie dokooptowany do Zarządu i zostaną mu powierzone obowiązki Sekretarza Generalnego a Tomasz Delega zostanie Wiceprezesem.

  Każdy Pion musi mieć oparcie w pracownikach etatowych biura.

  W związku z tym, że Pani Agnieszka Szewczak poszła na urlop wychowawczy zostanie zatrudniona osoba ds. organizacyjnych.

  Prezes poinformował o zakończeniu współpracy z panem Markiem Bartlem – Rzecznikiem prasowym PZSzach.

  P. Zieliński poruszył kwestię A. Modzelana. Przysłał on do biura mail z turniejem i nie został on zamieszczony na naszej stronie.
  Rezygnacja A. Modzelana z pracy w Komisji.

  Prośba do członków Zarządu o odpowiadanie na maile, jest to obowiązkiem.

  T. Delega – dążenie do 5 osobowego biura. Poprawa pracy i wpływ na całą współpracę członków Zarządu. Potrzebna jest osoba ds. public relations oraz marketingu.
  Poinformował, że obecny Dyrektor Biura pracuje normalnie do końca lutego 2010. Potem zależnie od rozstrzygnięć konkursu na Dyrektora Biura.

  B. Jeżak – poruszył kwestię stawek za koszty podróży. Proponuje zmniejszenie stawki za km.

  Głosowanie za stawką 0,25 zł.
  1 za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące

  Głosowanie za stawką 0,35 zł.
  1 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące

  Głosowanie za stawką 0,50 zł.
  Większość za. Zarząd utrzymał tę stawkę. Jest ona prawie o 50% mniejsza niż standardowa.

  Protokół zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZSzach

  Protokółowali:

  Agnieszka Jowik-Giszka
  Zbigniew Tyszkiewicz

 8. #38
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU
  Warszawa 20 grudnia 2009 r.

  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Tomasz Stefaniak, Zbigniew Tyszkiewicz, Zenon Chojnicki. Komisję Rewizyjną reprezentował: Sławomir Fundowicz
  Pracownicy Biura: Agnieszka Jowik-Giszka, Piotr Murdzia
  Zaproszeni goście: Jan Kusina – Przewodniczący Rady Prezesów,
  Józef Chudy – Wójt Gminy Czarna
  Prezes przywitał wszystkich oraz stwierdził zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd.

  Prezes przywitał również Prezydenta ECU Borisa Kutina, który przyjechał do Warszawy na zaproszenie Polskiego Związku Szachowego oraz Fundacji wspierania szachów w Warszawie. Prezes przedstawił wszystkich obecnych na zebraniu i poprosił Pana Kutina o kilka słów.

  B. Kutin – zna dobrze Polskę i wielu polskich szachistów oraz rozgrywki w Waszym kraju. Nie jest obca historia polskich szachów, które zawsze były silne i są w czołówce. Współpraca z Polskim Związkiem Szachowym układa się dobrze.

  Kutin poinformował, że Pan Bobrowski wystąpił z propozycją organizacji Mistrzostw Europy Przedszkolaków. ECU wyraziło zgodę pod warunkiem organizacji konferencji naukowej, której celem będzie pokazanie wartości wprowadzenia szachów w tak wczesnym wieku.

  ECU jest po rozmowach z UEFA w kwestii współpracy podczas organizowanych w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012 i przeprowadzenia przy tej okazji jakiejś pokazowej imprezy szachowej.

  W Paryżu B. Kutin odbył rozmowy z właścicielami zamku w kwestii organizacji wystawy „Szachy w sztuce” (malarstwo, rzeźba). Proponowany termin to 06.2010 lub 2011 w innych miesiącach.

  Jednym z dwóch celów dla organizacji szachowych powinno być „wyprodukowanie” gwiazd. Sam Kasparow powiedział, że złe jest to, iż on z Karpowem nadal są największymi gwiazdami.

  Prezes podziękował Prezydentowi ECU za spotkanie.

  Porządek obrad
  Wprowadzenie punktu 5d – regulamin powoływania Akademii Szachowej
  Punkt 6 – zgoda na organizację ME Przedszkolaków

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  Punkt 3 porządku obrad: Protokół Zarządu z dnia 8 listopada 2009 r.

  Protokół zatwierdzono jednogłośnie bez poprawek.

  Punkt 4 porządku obrad: Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.

  Prezes przedstawił uchwały podjęte przez Zarząd drogą elektroniczną.

  Uchwała Nr XIII/ XI/2009.
  Regulamin powoływania kadry narodowej i reprezentowania barw narodowych w Polskim Związku Szachowym.

  Przyjęta jednogłośnie.

  Uchwała Nr I/ XII/2009.
  Upoważnienie Agnieszki Jowik-Giszki oraz Barbary Szenborn-Dańczak.

  Uchwała przyjęta przy jednym głosie sprzeciwu.

  Punkt 5 a porządku obrad:

  Uchwała Nr II/ XII/2009.

  Zarząd wykluczył z członkostwa w Polskim Związku Szachowym 15 klubów, wg załączonej listy.

  Uchwała Nr III/ XII/2009.
  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków w Polskim Związku Szachowym następujące kluby:
  - 713/SL – Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice
  - 712/SL – MGOK – OP Woźniki
  oraz wykluczył z członkostwa KLUB 642/PL UKS „BATORY” Sokółka.

  Punkt 5 b porządku obrad: Komisja Statutowa
  Brak jakichkolwiek propozycji.
  S. Fundowicz – komisja przygotowuje jedynie projekt statutu, który musi być przyjęty przez Walny Zjazd.

  P. Zileiński – propozycja umieszczenia informacji na stronie.

  Zarząd postanowił zweryfikować, czy osoby, które wcześniej zgłaszały chęć prac w komisji statutowej są tym nadal zainteresowane. Jednocześnie zostanie zamieszczona na stronie informacja, że prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do prac w komisji – max 5 os.

  Zarząd planuje zamknąć skład w styczniu. Do 10.01. skład komisji oraz lista konsultantów.

  S. Fundowicz – zwrócił uwagę, że Regulamin Dyscyplinarny powinien być oddzielnym dokumentem od statutu – są to wytyczne nowej Ustawy o sporcie.

  Punkt 5 b porządku obrad: Regulamin powoływania Kadry Juniorów
  P. Zieliński omówił przygotowany regulamin, w którym uwzględnił kilka uwag P. Murdzi i A. Jowik-Giszki.

  Propozycje zostają omówione drogą elektroniczną i przy wypracowaniu wersji, którą zaakceptują: P. Zieliński, W. Taboła, P. Murdzia, A. Fornal-Urban oraz M. Matlak zostanie zatwierdzony na zebraniu styczniowym.
  Regulamin powołań Młodzieżowej Akademii Szachowej.

  Zarząd zatwierdził jednogłośnie.

  Punkt 5 e porządku obrad: Skład Kadry Narodowej Juniorów i Seniorów
  Skład Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów.
  P. Murdzia – skład zaproponowany został w oparciu o obowiązujący regulamin.

  P. Zieliński zwrócił uwagę, że zarówno T. Markowski jak i M. Krasenkow kilka lat temu złożyli na piśmie bezterminową rezygnację z kadry. Powinni je wycofać i dopiero zostać powołani.

  Uchwała Nr IV/ XII/2009.

  Kadra Juniorów:
  - Kamil Dragun
  - Maria Leks
  - Katarzyna Adamowicz
  - Kacper Piorun
  - Aleksandra Lach

  Kadra Juniorów do lat 12:
  - Agnieszka Dmochowska
  - Jan Krzysztof Duda

  Kadra Seniorów:
  Zawodniczki
  - Iweta Rajlich
  - Jolanta Zawadzka
  - Monika Soćko
  - Joanna Majdan
  - Joanna Dworakowska
  - Beata Kądziołka
  - Klaudia Kulon
  Zawodnicy
  - Bartłomiej Macieja
  - Radosław Wojtaszek
  - Michał Krasenkow
  - Bartosz Soćko
  - Tomasz Markowski
  - zawodnik z najwyższym rankingiem na dzień 01.01.2010 r.
  - Jacek Tomczak

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład kadry narodowej seniorów i juniorów pod warunkiem wycofania rezygnacji przez T. Markowskiego i M. Krasenkowa.

  Punkt 6 c porządku obrad: MŚ do lat 20, Chotowa
  J. Chudy – poinformował Zarząd, że jest pełne wsparcie ze strony województwa. PZSzach może zmienić lokalizację MŚ, ale nie przewiduje tego.
  Z. Chojnicki – wniosek A. Brustman o sędziowanie MŚ. Wniosek o ustalenie terminu składania propozycji sędziowskich.

  Prezes krótko przypomniał sprawę MŚ.
  J. Chudy – prośba do Zarządu o przyjęcie regulaminu Mistrzostw. Na podstawie MŚ w Argentynie, gdzie startowało 51 reprezentacji z czego 2/3 grających było na koszt organizatora.
  Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.
  W Komitecie Organizacyjnym pracuje 9 osób.

  Mistrzostwa w Chotowej były promowane podczas ME w Fermo oraz MŚ w Antalya.
  Nadal trwają negocjacje ze sponsorami, ale są już uzgodnienia z częścią.

  J. Chudy ustosunkował się do poszczególnych punktów wymienionych w piśmie skierowanym przez Zarząd i złożył następujące deklaracje:

  1. Oferta zakwaterowania: domki zostaną wyposażony w nowe meble, więc warunki będą do zaakceptowania.
  2. Amfiteatr powstaje, są już mury.
  3. Warunki dla zawodników polskich.

  Mistrzowie Polski do lat 18 i 16 na koszt organizatora oraz do lat 20 – 2 najlepszych z listy rankingowej.
  Zakwaterowanie wszystkich w Hotelu w Machowej.
  6 osób na koszt organizatora, 10 osób po 40 – 45 EUR w pok. 3 os.

  4. Goście zostaną zaproszeni we współpracy z PZSzach.
  5. Prawo inspekcji miejsca rozgrywek – najlepiej przeprowadzić wiosną.


  Zarząd deklaruje zatwierdzenie Komunikatu Organizacyjnego na zebraniu w dniu 17.01.2010 r.
  Polski Związek Szachowy chce mieć wpływ na to, aby sędziowie z Polski mogli w zamian wyjeżdżać na turnieje zagraniczne.

  Dyrektor turnieju – Jan Kusina. Pomysł tej kandydatury powstał jeszcze za Prezesa J. Wody.

  T. Sielicki – poprawa stosunków z MSiT, więc Zarząd liczy na otrzymanie jakichś środków na MŚ.

  P. Zieliński – jest zainteresowany na ile osób będzie sala gry.
  Jest zdecydowanie za ograniczaniem liczby osób. Np. wprowadzenie ograniczeń rankingowych oraz akceptację Pionu Młodzieżowego.
  Nie jest sprawiedliwe, że zawodnicy polscy płacą tyle samo. Sugeruje zmniejszenie opłat.

  J. Chudy – deklaruje powrót do negocjacji w momencie ustalonej listy startowej. Propozycja 40 EUR jest wstępna i możliwe, że zostanie zmniejszona ta stawka.
  Sala będzie wielkości 600 m2, na 300 osób.
  Założenie dużej frekwencji z uwagi na nagrody powinno zostać spełnione.
  Najlepsza oferta będzie w Chotowej i musi być dla zawodników zagranicznych. Nie ma możliwości wyrównania standardu do hotelu 3-gwiazdkowego. Będzie podniesiony standard w studio – tu będą maksymalnie 3 osoby.

  T. Sielicki – wszyscy polscy zawodnicy powinni mieć jakąś zniżkę.

  T. Stefaniak – kwota ulgi ze strony organizatora dla zawodników polskich to ok. 3 tys. EUR.

  Propozycja ze strony Zarządu do wprowadzenia ograniczeń rankingowych dla dziewcząt 2000 dla chłopców 2200.

  T. Sielicki – prośba o pisemną odpowiedź na list.

  J. Chudy podsumowując dyskusję.
  Punkty 4-9 z pisma Zarządu mają akceptację Komitetu.
  Punkt 3 – zostanie przesłana propozycja do Zarządu z zaznaczeniem, w jaki sposób będzie ulepszanie warunków.
  Punkt 2 – zobowiązanie do podniesienia standardu.

  P. Zieliński – prosi o upoważnienie do reprezentowania Związku w rozmowach z Komitetem Organizacyjnym MŚ do lat 20.
  Zarząd zaakceptował propozycję.

  Punkt 5 c porządku obrad: Konkurs ofert
  T. Stefaniak
  MP do lat 20 – brak ofert
  Decyzja w sprawie imprez, na które brak jest ofert pozostaje w gestii: T. Sielicki, T. Delegi, T. Stefaniaka

  MP Juniorów P ’30 – brak ofert
  Organizacja przez Pion Młodzieżowy PZSzach w Warszawie.

  DMP P ’30 – brak ofert

  I i DMP P ‘5 – oferta Strategia Kożuchów
  Miejsce organizacji Myślibórz.

  Uchwała Nr V/ XII/2009
  Zarząd jednogłośnie przyznał organizację Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski P ‘5 „Strategii” Kożuchów w Myśliborzu.

  Ekstraliga Juniorów
  Wpłynęły 4 oferty:
  - Świętokrzyski Związek Szachowy
  - KS POLONIA Wrocław
  - OW „JUHAS” Ustroń
  - KSz „STILON” Gorzów Wlkp.

  Zarząd podjął decyzję, że oferty zostaną rozesłane do członków Zarządu mailem.

  P. Murdzia zwrócił uwagę na fakt, że Ekstraliga nakłada się na Drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 18.
  T. Stefaniak - Konsultacja z oferentami Ekstraligi Juniorów w sprawie przesunięcia o jeden dzień.
  P. Murdzia wyśle list do Polonii Wrocław, gdyż w przypadku przesunięcia ligi zbiegnie się ona z terminem ich turnieju.

  Wakacje z szachami
  T. Stefaniak proponuje warunkowe podjęcie decyzji w sprawie nie wizytowanych imprez. Wprowadzi się szczegółowe zapisy w umowach.
  Propozycja przyznania UKS EL-TUR warunkowo. Zakończenie remontu do końca czerwca.

  Uchwała Nr VI/ XII/2009
  Zarząd jednogłośnie przyznał organizację Wakacji z Szachami Uczniowskiemu Klubowi Szachowemu EL-TUR Bogatynia.

  Turniej Kadry „Pierwsza Szansa”
  Propozycja przyjęcia oferty z warunkami: inna sala gry, weryfikacja wyżywienia.

  Uchwała Nr VII/ XII/2009
  Zarząd jednogłośnie przyznał organizację Turnieju „Pierwszej Szansy” AZS „HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA”.

  Puchar Polski do lat 8
  KSz STILON Gorzów chce zorganizować w Międzyzdrojach.
  Nie było wizytacji, ale jest propozycja przyznania.

  Uchwała Nr VIII/ XII/2009
  Zarząd jednogłośnie przyznał organizację Puchary Polski do lat 8 Klubowi Szachowemu STILON Gorzów Wlkp.

  II Liga Seniorów
  KSz STILON Gorzów – organizacja w Mrzeżynie. Miejsce po wizytacji.

  Uchwała Nr IX/ XII/2009
  Zarząd jednogłośnie przyznał organizację II Ligi Seniorów Klubowi Szachowemu STILON Gorzów Wlkp.

  II Liga Juniorów
  Lubelski Związek Szachowy – organizacja w Chełmie. Miejsce po wizytacji.

  Uchwała Nr X/ XII/2009
  Zarząd przyznał organizację II Ligi Juniorów Lubelskiemu Związkowi Szachowemu pod warunkiem zapewnienia zawodnikom dowozu na salę gry oraz możliwości zapewnienia wyższego standardu zakwaterowania w cenie nie wyższej niż cena w ofercie.

  Głosowanie: 5 za, 1 wstrzymujący

  Punkt 5 f porządku obrad: Trenerzy Kadry Narodowej – system pracy
  P. Murdzia przygotował opracowanie dotyczące wyznaczenia zakresu obowiązków dla trenera względem zawodników oraz Szefa Wyszkolenia.
  Omówił dokument przygotowany na zebranie.

  Zarząd podjął decyzję o przedłużeniu umów z trenerami na I półrocze 2010 r.

  T. Sielicki poinformował, że MSiT obniża stawki trenerskie do 100,00 zł brutto za dzień. Trzeba poszukać środków własnych, sponsorskich, klubowych.

  Punkt 6 d porządku obrad: Uchwała w sprawie rozliczeń kadry
  Po poprawkach zostanie przegłosowane elektronicznie.

  Punkt 6 a porządku obrad: Ocena imprez i występu reprezentantów
  P. Murdzia omówił występ Mateusza Bartla w Pucharze Świata. Grał jako jedyny z Polaków – awans z ME Seniorów.

  MŚ 14-18 lat.
  4 medale dla Polski. 5-6 miejsce w klasyfikacji łącznej.
  Klasyfikacja punktowa bardzo pozytywna.

  P. Murdzia omówił także przygotowany program Świercz.

  Punkt 6 b porządku obrad: Sprawozdanie z przygotowań do IMP 2010
  Rozdany został materiał przygotowany przez Dorotę Rzepecką.
  T. Sielicki krótko je omówił.

  Punkt 6 e porządku obrad: Przyznanie złotych i srebrnych odznak

  Uchwała Nr XI/ XII/2009

  Zarząd jednogłośnie przyznał odznaki Polskiego Związku Szachowego.

  Złote honorowe odznaki Polskiego Związku Szachowego:
  - Kosturkiewicz Bogdan
  - Ciołczyk Mirosław
  - Ciołczyk Janusz
  - Guzik Henryk

  Srebrna honorowa odznaka Polskiego Związku Szachowego:
  - Guzik Jolanta

  Zarząd jednogłośnie dokooptował Panią Danutę Sanetrę do Komisji ds. osób niepełnosprawnych.

  Punkt 6 g: Nowe inicjatywy
  P. Zieliński – wrócił do tematu ME Przedszkolaków wraz z Konferencją Naukową

  Inicjatorem Mistrzostw jest Pan Piotr Bobrowski.
  Termin 12-13.06.2010 r. pod patronatem Jerzego Buzka oraz patronat honorowy Borisa Kutina.

  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie imprezy.

  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na organizację Mistrzostw Świata Szkół oraz Kongresu FIDE w 2011 r.

  Punkt 7 : Budżet
  B. Jeżak zwrócił uwagę na błędny zapis dotyczący przekazywania 25% opłat klasyfikacyjno-rankingowych.
  T. Stefaniak również uważa, że inna powinna być tabela w kwestii wysokości wpisowego.
  Prezes zobowiązał wszystkich do przesłania swoich uwag do KOF do B. Jeżaka i
  T. Stefanaka, którzy raz jeszcze przedstawią jednolitą wersję komunikatu.


  Płatność za tytuły
  Zostanie przygotowana lista osób, które nie zapłaciły za tytuły i rozpocznie się procedura windykacyjna. Osoby, które nie uregulują płatności za tytuły nie otrzymają kolejnych.
  Nie będą nadawane tytuły bez wniesienia stosownych opłat. To samo w przypadku wpisu do dokumentu.

  Komunikat w tej sprawie przygotuje Skarbnik.

  Płatności za turnieje
  Na stronie PZSzach zostanie opublikowana lista (exel lub link do bazy) zawierająca wykaz nie opłaconych turniejów.
  W przypadku braku wpłaty nie będzie naliczany ranking.

  Punkt 6 f: Strona internetowa
  Wszelkie uwagi dotyczące strony oraz informacje maja być zgłaszane do Tomasza Delegi.


  Protokółowała

  Agnieszka Jowik-Giszka

 9. #39
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZSZACH

  Warszawa, 16 stycznia 2010 r.

  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła.

  Komisję Rewizyjną reprezentował: Zbigniew Urban

  Pracownicy Biura: Barbara Szenborn-Dańczak, Piotr Murdzia

  Zaproszeni goście: Jan Kusina – Przewodniczący Rady Prezesów.  Punkt 1 porządku obrad: Powitanie, stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.  Prezes Tomasz Sielicki, przywitał wszystkich obecnych oraz stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd przy obecności 8 członków Zarządu (nieobecny Wł. Schmidt).  Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć Zbigniewa Tyszkiewicza.  Punkt 2 porządku obrad:

  Zatwierdzono jednogłośnie po poprawkach Porządek Obrad.


  Podczas zatwierdzania protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20 grudnia 2009 r. dokonano kilku poprawek. Ze względu na korektę rankingu Mateusza Bartla na liście FIDE, Zarząd dokonał zmian w zatwierdzonym składzie kadry. W miejsce Mateusza Bartla powołano Roberta Kempińskiego. Zobowiązano Piotra Murdzię do opisania ww. zdarzenia oraz poinformowania zainteresowanych. Omówiono nieścisłości dotyczące zaprotokołowanych informacji na temat Mistrzostw Świata do lat 20. w Chotowej. Dokonano czterech poprawek w protokole zebrania.

  Protokół po poprawkach zatwierdzono jednogłośnie.


  Punkt 3 porządku obrad: Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.  Tomasz Delega przedstawił informację o głosowaniu przeprowadzonym drogą elektroniczną po ostatnim Zebraniu Zarządu. Głosowanie dotyczyło Komunikatu Organizacyjno-Finansowego (6 głosów „za”, 4 „przeciw”).

  Piotr Murdzia został zobowiązany do poprawienia nieścisłości w komunikacie w zakresie "opłaty ELO" i przedstawienia tej poprawki na stronie www.pzszach.org.pl  Punkt 4 porządku obrad: Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego posiedzenia Zarządu.  Punkt 4a. Budżet – plany komisji, oferta 2010:

  Po krótkiej przerwie przystąpiono do prac nad budżetem. Zaproponowano, aby prace nad budżetem, który w przedstawionej propozycji wykazywał saldo 203 900 zł rozpocząć od analizy kosztów. Po długiej analizie Zarząd dokonał wielu korekt wydatków wynikających z urealnienia założeń oraz zmian w komunikacie organizacyjno-finansowym. Kilka wydatków przyjęto do budżetu na poziomie zerowym (uzupełnione zostaną po szczegółowym przedstawieniu i zatwierdzeniu projektów, w tym dotyczące kącików szachowych w gazetach, turnieju TV oraz kilku wydatków w ramach funduszu promocyjnego). Podobnie uzupełniono i skorygowano plan dochodów. W trakcie prac nad bilansowaniem budżetu PZSzach omówiono wpływ kończących się Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Kobiet na ww. Skorygowano błędnie przyjęte założenia. Po dokonanych zmianach budżet udało się zbilansować.

  Uchwała nr 1/01/2010

  dotycząca

  preliminarza budżetowego na rok 2010

  Zarząd przyjął budżet zamykający się deficytem w wysokości 600 zł (zał. nr 1).  Punkt 4b. i 4d. porządku obrad: „Polityka rachunkowości” i zakładowy plan kont w Polskim Związku Szachowym:

  Punkt 4d stanowiący integralną część polityki rachunkowości przesunięto i omówiono wraz z pkt.4b.

  Prezes zaproponował, aby politykę rachunkowości rozszerzyć o politykę w zakresie rozliczeń VAT.  Uchwała nr 2/01/2010

  dotycząca

  polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

  Po rozszerzeniu i zmianach w planach kont wynikających z prac nad budżetem Zarząd zatwierdził jednogłośnie nowy plan kont (zał. nr 2). Polityka rachunkowości po uzupełnieniu o zapisy dotyczące podatku VAT także została zatwierdzona jednogłośnie (zał. nr 3).  Punkt 4c. porządku obrad: zasady rozliczania zwrotu kosztów udziału członków kadry narodowej seniorów w startach krajowych i zagranicznych, oraz zasad rozliczania delegacji członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i działaczy Polskiego Związku Szachowego.  Piotr Murdzia przedstawił projekt rozliczania kadry narodowej seniorów oraz członków zarządu i działaczy. W zakresie dotyczącym zawodników dokument skorygowano i przegłosowano jednogłośnie.

  Dokument w części dotyczącej działaczy i członków zarządu rozszerzono o członków Komisji rewizyjnej, wprowadzono poprawki dotyczące przejazdu samochodem osobowym.  Uchwała nr 3/01/2010

  dotycząca

  zasad rozliczania zwrotu kosztów udziału członków kadry narodowej seniorów w startach krajowych i zagranicznych.

  Zarząd przyjął uchwałę (zał. nr 4) jednogłośnie (przy 7 osobach obecnych).  Uchwała nr 4/01/2010

  dotycząca

  zasad rozliczania delegacji członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i działaczy Polskiego Związku Szachowego.

  Zarząd przyjął jednogłośnie (przy 7 osobach obecnych) uchwałę po wprowadzeniu poprawek dotyczących przejazdu samochodem osobowym (zał. nr 5).

  Punkt 4e. porządku obrad: Komisja statutowa, skład:  Ze względu na brak kandydatów Zarząd zobowiązuje biuro i Prezesa do powołania komisji i przedstawienie propozycji na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

  Przy omawianiu składu Komisji Statutowej stwierdzono, iż Mirosław Gnieciak, któremu powierzono przygotowanie komisji do pracy, w sposób milczący wycofał się ze wszelkich działań. Wycofano rekomendację ww. Stwierdzono konieczność powołania nowego zespołu.  Punkt 4f. porządku obrad: Konkurs ofert na 2010 r., głosowanie nad ofertą OW „Juhas”:  Tomasz Stefaniak przedstawił arkusz oceny punktowej dotyczący Ekstraligi juniorów. Wybrano ofertę Ośrodka Wypoczynkowego „Juhas” w Ustroniu, która uzyskała największą ilość punktów.

  W głosowaniu wzięło udział 7 osób – 3 osoby wstrzymały się od głosu, 4 głosowały „za” (nie brał udziału w głosowaniu T. Stefaniak jako jeden z oferentów).  Uchwała nr 5/01/2010

  dotycząca

  organizacji Ekstraligi Juniorów w 2010 r.

  Zarząd przyznał organizację Ekstraligi Juniorów Ośrodkowi Wypoczynkowemu „Juhas” w Ustroniu.  Punkt 4g. porządku obrad: Regulamin powoływania kadry juniorów:

  Piotr Zieliński przedstawił dwie propozycje regulaminu. Zarząd ustalił, że w sprawach nominacji na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata Juniorów decyduje Wiceprezes ds. Młodzieżowych po konsultacji z Szefem Szkolenia PZSzach i Dyrektorem Młodzieżowej Akademii Szachowej.  Uchwała nr 6/01/2010

  dotycząca

  regulaminu powoływania kadry juniorów

  Po wprowadzeniu poprawek Zarząd jednogłośnie przyjął nową wersję regulaminu (zał. nr 6).  Punkt 4h. porządku obrad: Skład kadry solvingu i sprawa M. Olszewskiego:

  Piotr Murdzia przedstawił propozycję składu kadry solverowców na 2010 rok, Zarząd podjął uchwałę zatwierdzającą przedstawione kandydatury.  Uchwała nr 7/01/2010

  dotycząca

  składu kadry solverowców

  Zarząd jednogłośnie (przy dwóch osobach nieobecnych) zatwierdził skład kadry solverowców:

  1. Piotr Murdzia

  2. Kacper Piorun

  3. Piotr Górski

  4. Bogusz Piliczewski  Piotr Murdzia przedstawił problemy zawodników w wieku 18-20 lat, w której mieści się m.in. Michał Olszewski. Ta grupa wiekowa nie ma możliwości otrzymania z Ministerstwa nagród ani stypendiów. Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo Michała Olszewskiego w zgrupowaniach kadry w 2010 roku, pokrycie kosztów pobytu i zwrot kosztów przejazdu ze środków własnych PZSzach.  „Za” głosowało 8 osób.  Punkt 4i. porządku obrad: Umowa członka kadry narodowej.

  Punkt 4j. porządku obrad: Umowa z trenerem kadry narodowej.  Piotr Murdzia przedstawił propozycję umów członka kadry narodowej oraz trenerów kadry mężczyzn i kobiet, po wprowadzeniu uwag i zgłoszonych zmian umowy zostaną przegłosowane elektronicznie.  Punkt 4k. porządku obrad: Zatwierdzenie Komunikatu Organizacyjnego Mistrzostw Świata do lat 20, Chotowa 2010.

  Do Komunikatu zgłoszono wiele uwag, m.in. brak zapisu, że organizatorem jest Polski Związek Szachowy, w imieniu którego działa Komitet Organizacyjny, brak adresu Komitetu Organizacyjnego oraz obniżonych stawek dla reprezentantów Polski.

  Jan Kusina, jako przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego zobowiązał się do przesłania Komunikatu po naniesieniu zgłoszonych poprawek.  Komunikat z poprawkami przyjęto jednogłośnie – 8 głosów „za”.  Punkt 5 porządku obrad: Sprawy bieżące:

  Punkt 5a. przyznanie złotych i srebrnych odznak PZSzach:  Uchwała nr 8/01/2010

  dotycząca

  przyznania odznak PZSzach

  Zarząd jednogłośnie przyznał złote odznaki Polskiego Związku Szachowego nastęującym działaczom:

  1. Kuczyński Józef

  2. Gastoł Antoni

  3. Sanetra Danuta

  4. Moranda Marta

  5. Nowicki Ryszard

  6. Stefaniak Tomasz

  Zarząd jednogłośnie przyznał srebrne odznaki Polskiego Związku Szachowego następującym działaczom:

  1. Żarow Elżbieta

  2. Pietrzykowski Grzegorz

  3. Zaleski Jan

  4. ks. Kopeć Jacek

  5. Skrzypczak Marek

  6. Kalinin Oleg

  7. Jaworski Robert

  8. Koziej Sławomir

  9. Barycki Stanisław

  10. Kieres Tadeusz  Punkt 5b. porządku obrad: strona internetowa - podział uprawnień:

  Tomasz Delega poinformował Zarząd o uruchomieniu w portalu PZSzach systemu uprawnień, który umożliwia przydzielanie praw do publikacji treści jedynie w wybranym obszarze strony www.pzszach.org.pl. Członkowie Zarządu wyrazili chęć uzyskania dostępu do strony internetowej w celu samodzielnej publikacji treści.

  Piotr Zieliński wystąpił z prośbą o zapewnienie dostępu do wyników Mistrzostw Polski nie poprzez linki do stron organizatorów, ale umieszczanie ich bezpośrednio na stronie PZSzach przez Zenona Chojnickiego.  Punkt 5c. porządku obrad – Rejestracja klubów:


  Uchwała nr 9/01/2010

  dotycząca

  przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZSzach

  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PZSzach następujące kluby: Komunalni Sanok i Skoczek Choszczno.

  Na następne posiedzenie Zarządu zobowiązano biuro do przedstawienia listy klubów, które nie odpowiedziały na pisma w sprawie wpłaty składek członkowskich.  Punkt 6 porządku obrad - Sprawy inne, wolne wnioski:

  - Komisja promocji szachów – dokooptowanie nowych członków i uzupełnienie składu Zarządu. Ze względu na brak propozycji przesunięto sprawę na następne posiedzenie Zarządu.

  - KRS – wyrejestrowanie Zbigniewa Tyszkiewicza.

  Wolne wnioski:

  - Agnieszka Fornal-Urban przedstawiła propozycję Horsta Metzinga rozegrania trójmeczu Niemcy – Szwecja – Polska. Zarząd przyjął propozycję i przekazał sprawę Piotrowi Zielińskiemu i Komisji Młodzieżowej.

  - podjęto decyzję o umieszczeniu na stronie PZSzach wezwań do zapłaty i informacji o konsekwencjach nieopłacenia nadanych tytułów kategorii.

  - Bogdan Jeżak przedstawił opracowany druk zgłoszenia turnieju, w którym wykazane zostaną informacje niezbędne do wyliczenia opłat klasyfikacyjno-rankingowych i opłat do FIDE.

  - Piotr Zieliński zwrócił się z prośbą o przesłanie e-mailem ofert złożonych do Ministerstwa. Wszystkie oferty składane do MSiT powinny zostać przesłane do wiadomości członków Zarządu.

  - Piotr Zieliński zobowiązał się przedstawić do głosowania elektronicznego Komunikat Mistrzostw Polski Juniorów.

  - Zbigniew Urban przedstawił sytuację Pomorskiego Związku Szachowego, zwrócił się z prośbą o przedstawienie zaległości wobec PZSzach. Zarząd przychylił się do w/w prośby i postanowił przekazać informację o stanie rozliczeń.

  - Tomasz Stefaniak zobowiązał się przedstawić propozycję zasad organizacji branżowych Mistrzostw Polski.

  - Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 27 marca 2010 r., godz. 11.00.


  Protokołowali:

  Tomasz Stefaniak

  Barbara Szenborn-Dańczak

 10. #40
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZSZACH
  Warszawa, 27 marca 2010 r.

  Obecni na zebraniu: Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Zenon Chojnicki, Włodzimierz Schmidt.
  Pracownicy Biura: Wojciech Gryciuk, Barbara Szenborn-Dańczak, Wojciech Przybylski, Dorota Rzepecka.
  Zaproszeni goście: Jan Kusina (Przewodniczący Rady Prezesów).

  Punkt 1 porządku obrad:Powitanie, stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  Prezes Tomasz Sielicki po przywitaniu wszystkich obecnych stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd przy obecności 8 członków Zarządu (nieobecny Waldemar Taboła).

  Punkt 2 porządku obrad: Zatwierdzenie Porządku Obrad.
  Porządek Obrad zatwierdzono jednogłośnie po uzupełnieniu go w punkcie „Wolne wnioski” o relację z konferencji trenerów w Karpaczu.

  Punkt 3 porządku obrad: Przedstawienie nowych pracowników Biura PZSzach.
  Prezes Tomasz Sielicki przedstawił nowych pracownikach Biura: Wojciech Gryciuka, dyrektora biura, zatrudnionego od 1 marca 2010 r., Dorotę Rzepecką, specjalistę ds. organizacji (od 1 lutego 2010 r.) oraz Wojciecha Przybylskiego, specjalistę ds. promocji (od 1 lutego 2010 r.).

  Punkt 4 porządku obrad: Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu 16 stycznia 2010 r.
  Protokół zatwierdzono jednogłośnie.

  Punkt 5 porządku obrad: Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.
  Tomasz Delega przedstawił informację o pięciu głosowaniach przeprowadzonych drogą elektroniczną po ostatnim Zebraniu Zarządu. W ich wyniku podjęto następujące uchwały:
  Uchwała nr 1/02/2010
  dotycząca korekty Kadry Narodowej
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził korektę Kadry Narodowej 2010, polegającą na zastąpieniu Mateusza Bartla Robertem Kempińskim. Zmiana była spowodowana korektą listy rankingowej FIDE na 1 stycznia 2010 r.

  Uchwała nr 2/02/2010
  dotycząca Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów w 2010 r.
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin MP Juniorów w 2010 r. (zał. nr 1).

  Uchwała nr 3/02/2010
  dotycząca powołania nowego Dyrektora Biura PZSzach
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził odwołanie Agnieszki Jowik-Giszki ze stanowiska Dyrektora Biura PZSzach i powołanie na to stanowisko Wojciecha Gryciuka.

  Uchwała nr 4/02/2010
  dotycząca powołania reprezentacji Polski na ME w solvingu
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład reprezentacji Polski na ME w solvingu (10-11 kwietnia 2010 r., Wielka Brytania): Piotr Murdzia, Piotr Górski, Kacper Piorun i Bogusz Piliczewski.

  Uchwała nr 5/02/2010
  dotycząca Regulaminu Powołań Juniorów na MŚ i ME
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Powołań Juniorów na MŚ i ME (zał. 2).

  Punkt 6 porządku obrad: Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego posiedzenia Zarządu.

  6a. Powołanie Komisji Statutowej.
  Ze względu na brak kandydatów Zarząd po raz kolejny zobowiązał Biuro i Prezesa do powołania Komisji Statutowej i przedstawienie propozycji jej składu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

  6b. Przyjęcie nowych klubów w poczet członków PZSzach.

  Uchwała nr 1/03/2010
  dotycząca przyjęcia nowych klubów w poczet członków PZSzach
  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków zwyczajnych PZSzach kluby UKS Ciechanowiec oraz Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, a w poczet członków wspierających klub Hetman Wschowa. Jednocześnie nazwę klubu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice zmieniono na Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach.

  6c. Lista klubów do wykreślenia.
  Zarząd postanowił zapoznać się z listą klubów do wykreślenia na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Jednocześnie zobowiązał Biuro do przesłania wszystkim członkom Zarządu drogą elektroniczną listy klubów zalegających ze składkami najpóźniej na tydzień przed kolejnym zebraniem Zarządu. Zalecił także, by na liście klubów do wykreślenia umieścić jedynie te spośród nich, których zaległości są co najmniej dwuletnie.

  6d. Branżowe Mistrzostwa Polski.

  Uchwała nr 2/03/2010
  dotycząca organizacji Branżowych Mistrzostw Polski
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził zasady organizacji Branżowych MP. Prawo do ich organizacji może być przyznane po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł oraz zaakceptowaniu komunikatu organizacyjnego.
  Informacje o turnieju, a także relacja z jego przebiegu będą zamieszczane na stronie PZSzach w zakładce Kalendarz Imprez pod nazwą Kalendarz Imprez Branżowych. Organizator ma także prawo do zwrócenia się do PZSzach o ufundowanie pucharów i/bądź medali (w kwocie do 200 zł). Jednocześnie Zarząd obliguje Biuro do zachęcania organizatorów zawodów branżowych do przeprowadzania ich pod egidą PZSzach.

  Punkt 7 porządku obrad: Sprawy bieżące.

  7a. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
  Biuro zapoznało Zarząd ze sprawozdaniem finansowym za 2009 r., jednocześnie informując, że musi je złożyć do końca marca 2010 r. w Urzędzie Skarbowym jako zeznanie wstępne. Komisja Rewizyjna, a następnie Zarząd musi je zatwierdzić do końca czerwca 2010 r.
  Preliminarz budżetowy na 2010 r. zakłada deficyt w wysokości 10 tys. zł, co jest to efektem m.in. zmniejszenia dotacji MSiT z 735 tys. zł do 600 tys. zł. Jego pokrycie jest częściowo możliwe z zysku wypracowanego w 2009 r. (9 tys. zł) oraz z kapitału rezerwowego (90 tys. zł).

  Uchwała nr 3/03/2010
  dotycząca przyjęcia preliminarza budżetowego na 2010 r.
  Zarząd przyjął jednogłośnie preliminarz budżetowy na 2010 r.

  7b. Kongres ECU w Rijece.
  Prezes Tomasz Sielicki zdał relację z nadzwyczajnego kongresu ECU, którego głównym celem było wprowadzenie zmian w statucie ECU, umożliwiających krajowym związkom szachowym pozyskiwanie dotacji w szerszym zakresie niż miało to miejsce do tej pory.

  7c. Ocena imprez i występów polskich reprezentantów.

  - ME Kobiet i ME w Rijece
  Występ polskich reprezentantów został uznany przez Włodzimierza Schmidta generalnie za udany. Brązowy medal Moniki Soćko, która zajmowała 17. miejsce na liście startowej, został zdobyty w pewnym stylu, choć po barażach. Cieszyć może też awans Iwety Rajlich (18. nr startowy) do MŚ 2012 oraz Bartosza Soćko (53. nr startowy) do Pucharu Świata. Dobrze wypadł także Dariusz Świercz, który wygrał 3 partie z arcymistrzami o rankingu powyżej 2600. Nieźle spisywał się też MIchał Krasenkow, ale tylko do partii z późniejszym wicemistrzem Europy, którą przegrał mimo wygranej pozycji. Najgorszy turniej z karierze rozegrał natomiast aktualny mistrz Polski, Mateusz Bartel.

  - MP juniorów do 16 i 18 lat w Karpaczu
  Jeśli chodzi o warunki bytowe to, zdaniem Piotra Zielińskiego, najgorsze wrażenie zrobiła jedna z dwóch sal gry, która była zbyt ciemna z powodu braku okien i nie właściwie nie nadawała się do przeprowadzenia zawodów. Warunki mieszkaniowe były zadowalające (pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami), a wyżywienie – przeciętne (dobre śniadania i kolacje, dużo gorsze obiady). Cena była jednak atrakcyjna w stosunku do jakości. Zawody były sprawnie zorganizowane, zapewniono transmisję najciekawszych partii przez Internet, a na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy dostali dyplomy uczestnictwa. Walka o medale toczyła się do ostatniej rundy, a faworyci generalnie nie zawiedli.
  Zdaniem Tomasza Stefaniaka ogólna ocena organizacji zawodów to 3 w skali 1-5. Organizator nie poinformował PZSzachu o zmianie jednej z sal gry, nie pojawił się w czasie wizytacji, a w trakcie zawodów nie wykazał się szczególną starannością (m.in. zabrakło wizytówek). Ponieważ w efekcie organizator nie spełnił w wielu punktach wymogów oferty, pojawia się pytanie, czy powinien otrzymać od PZSzach opłatę organizacyjną w pełnej wysokości.

  - MP juniorów do 10 i 12 lat w Wiśle
  Więcej zastrzeżeń było do organizatora zawodów w Wiśle. Nie był on obecny na odprawie technicznej i nie ustosunkował się do wielu zastrzeżeń, jakie pojawiły się ze strony uczestników na początku zawodów. Z 3 sal gry tylko jedna okazała się zadowalająca. Druga była zbyt ciemna (w podziemiach), a trzecia zbyt hałaśliwa, bo sąsiadowała ze stołówką. Co więcej wszystkie sale były zbyt małe na zapewnienie tak dużej liczby grających komfortu gry.
  Z 5 udostępnionych ośrodków tylko 2 były zadowalające. W dwóch pozostałych stwierdzono wilgoć w łazienkach, a piąty był daleko od sali gry i miał słabe wyżywienie. Jakby tego wszystkiego było mało, kojarzenia wywieszano tylko w jednym z nich, a rodzicom zabroniono wchodzenia na salę gry. Organizator nie wywiązał się też z uruchomienia strony internetowej ograniczając się do zapewnienia transmisji partii poprzez stronę ChessArbiter. Rozegrane partie zamiast być dostępne przez przeglądarki, były dostępne jedynie w formacie *.pgn. Na dodatek na jednej z Sali gry był tylko 1 sędzia, który dodatkowo zajmował się transmisją partii przez Internet. Biuro wystosowało do organizatora list z prośbą o wyjaśnienia dotyczące zarzutów, ale do czasu posiedzenia Zarządu nie otrzymało odpowiedzi.

  - Wizytacje obiektów imprez mistrzowskich: przemyślenia i wnioski, potrącenia kaucji
  Kiepskie warunki bytowe i sportowe są efektem preferowania niskich kosztów pobytu (50-60 zł) przy wyborze organizatorów imprez przez Komisję Młodzieżową PZSzach. Coraz więcej rodziców zawodników jest jednak zdania, że woleliby zapłacić nieco więcej i mieć lepsze warunki. Zdecydowanie najważniejsza jest sala i dlatego Zarząd zobowiązał Tomasza Stefaniaka do przedstawienia na kolejnym zebraniu Zarządu zmodyfikowanej oferty, w której będzie jasno określone, jakie wymagania powinna ona spełniać.

  Uchwała nr 4/03/2010
  dotycząca oceny organizacji turniejów zlecanych przez PZSzach
  Zarząd 6 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przegłosował konieczność oceniania organizacji turniejów szachowych zlecanych przez PZSzach i zamieszczania informacji nt. temat na stronie PZSzach. W przypadku oceny poniżej „4” w skali 1-5 organizatorowi będzie potrącane 10% z przysługującej mu kaucji.

  - Międzynarodowe MP w solvingu w Łowiczu
  Mistrzostwa wygrał po raz kolejny Piotr Mundzia, a wzięło w nich udział 25 osób, z czego połowa spoza Polski. Aktualny mistrz świata zdeklasował swoich rywali, ale walka o dwa kolejne miejsca na podium, zarówno w klasyfikacji Polaków, jak i ogólnej, trwała do samego końca. Kacper Piorun potwierdził wielkie predyspozycje do solvingu. Niepokojąco słabo wypadł Piotr Górski, od którego można oczekiwać zdecydowanie lepszego wyniku. Godnym odnotowania jest udział arcymistrza gry praktycznej Aleksandra Miśty, który wyśmienicie debiutował w turnieju rozwiązywania zadań.

  1. GM Piotr Murdzia (POL) – 85,3 (na 90 możliwych)
  2. IM Michal Dragoun (CZE) – 67
  3. FM Kacper Piorun (POL) – 66
  4. IM Bogusz Piliczewski (POL) – 61,5
  ...
  8. Aleksander Miśta (POL) – 56
  ...
  17. FM Piotr Górski (POL) – 41,3

  - Mecz drużynowy kobiet Polska – Rosja
  Zarząd zobowiązał Biuro do podjęcia kroków mających na celu zorganizowanie meczu drużynowego kobiet Polska – Rosja w II poł. 2010 r.

  - II Liga Juniorów w Chełmie
  Zarząd zobowiązał Biuro i Prezesa do podpisania umowy z organizatorem do 15 kwietnia 2010 r. po wyjaśnieniu sprawy transportu zawodników z sali gry na zawody i z powrotem.

  7d. Umowy z WZSzachami
  Na 14 WZSzachów umowy z PZSzach podpisało 8, przy czym w terminie zaledwie 2. Niektóre związki nie wystąpiły o umowę, a nadal pobierają składki. Zarząd zobowiązał Biuro do skontaktowania się z 5 związkami (poza Mazowieckim), które nie podpisały umowy (Opolski, Wielkopolski, Łódzki, Kujawsko-Pomorski i Lubuski) i jeśli nie odpowiedzą one do 15 kwietnia 2010 r., do umieszczenia informacji na ten temat na stronie internetowej PZSzach.
  Zgodnie z Uchwałą z grudnia 2009 r., po 15 kwietnia 2010 r. mają też zostać umieszczone na stronie PZSzach informacje o WOZSzachach, które zalegają na rzecz PZSzach z uiszczeniem części opłat za pobrane od zawodników opłaty licencyjne.

  7e. Organizacja „Wakacji z szachami”
  Zarząd postanowił, że imprezę należy powierzać jednemu organizatorowi i w całości przekazywać mu dofinansowanie z MSiT.

  Uchwała nr 5/03/2010
  dotycząca organizacji „Wakacji z Szachami” w 2010 r.
  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powierzenie imprezy klubowi El-Tur Bogatynia oraz na jej przeniesienie z Krynicy Morskiej do Dąbek pod następującymi warunkami:
  - nowa lokalizacja jest lepsza niż poprzednia,
  - wizytacja przedstawiciela PZSzach odbędzie się na koszt organizatora do 15 kwietnia 2010 r.
  - organizator będzie obecny na miejscu w czasie wizytacji.
  Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, PZSzach będzie szukać innego organizatora.

  7f. Informacja o przygotowaniach do MP juniorów w blitzu i szachach aktywnych.
  Piotr Zieliński poinformował o zaawansowaniu prac nad organizacją MP Juniorów w Blitzu i Szachach Aktywnych, które odbędą się w Warszawie w dniach 26-28 lipca 2010 r. na terenie SGGW (w zał. Komunikat Organizacyjny).

  7g. Weryfikacja opłat wnoszonych na rzecz PZSzach.
  Zarząd na wniosek Skarbnika PZSzach przyjął następującą procedurę postępowania w przypadku organizatorów, którzy zalegają z opłatami za turnieje:
  - w ciągu 2 tygodni od daty zebrania wysłanie monitu do organizatorów, którzy zalegają z opłatami za turnieje rozegrane od 1 stycznia 2007 r. do dnia dzisiejszego przez Główną Księgową PZSzach;
  - po kolejnych 2 tygodniach wysłanie monitu przez Skarbnika PZSzach;
  - po kolejnych 30 dniach umieszczenie informacji na ten temat na stronie internetowej PZSzach;
  - podanie oficjalnej informacji na stronie PZSzach, że wyniki turniejów, których organizatorzy nie wniosą w terminie opłaty do PZSzach nie będą zgłaszane do FIDE wraz z załącznikiem, kto aktualnie zalega z opłatami.

  7h. Informacja o zmianach w Centralnym Rejestrze PZSZach
  Zarząd zasugerował zmiany, jakie powinny być wniesione do CR przed administratora (Adam Curyło) do końca maja 2010 r.:
  - gromadzenie adresów e-mailowych, stworzenie mechanizmu ich pozyskiwania adresów poprzez ChessArbitra;
  - wprowadzenie formularzy umożliwiających wysyłanie grupowych e-maili do tych, którzy już są w rejestrze, np. sędziów;
  - integracja CR z ChessArbitrem w zakresie kategorii, klasy sportowych itd.;
  - wprowadzenie informacji o statusie zawodnika (aktywy/nieaktywny);
  - linki do wyników turniejów wysłanych do FIDE;
  - archiwizowanie na stronie PZSzach kompletnych wyników MP, a nie zamieszczanie linków do stron, których nie ma. Za uzupełnienie tych wyników Zarząd zobowiązuje Wojciecha Przybylskiego;
  - wprowadzenie mechanizmu czasowej zmiany barw klubowych;
  - archiwizacja danych o historii wpłat do PZSzach;
  - zamieszczenie tabeli z komunikatu organizacyjno-finansowego;
  - zamieszczenia check-boksa do zatwierdzania danych do wysyłki;
  - ustalenie kto odpowiada za wprowadzanie do rejestru danych z legitymacji (WOZSzachy odpowiadają tylko za kategorie okręgowe).

  7i. Wyniki konkursów ministerialnych i procedowania przy podziale środków.
  PZSzach uzyskał w 2010 r. od MSiT 10% środków mniej, niż w 2009 r., z czego największe obcięcia dotyczyły sportu kwalifikowanego, na który przyznano tylko 600 tys. zł (w 2009 r. – 735 tys. zł) i sportu masowego, na który przyznano 128 tys. zł (w 2009 r. – 150,1 tys. zł).

  Uchwała nr 6/03/2010
  dotycząca powoływania komisji ofertowej
  Zarząd jednogłośnie postanowił, że Komisję Ofertową powołuje Prezes w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym i że liczy ona 4 osoby, z czego 2 to członkowie zarządu, a pozostałe to pracownicy Biura.
  Do Komisji Ofertowej odpowiedzialnej za podział środków przekazanych w 2010 r. przez MSiT na organizację imprez szachowych oraz dofinansowanie sprzętu wyznaczono Tomasza Stefaniaka i Piotra Zielińskiego, Wojciecha Gryciuka i Barbarę Dańczak.

  7j. Informacja o organizacji MŚ do 20 lat w Chotowej w 2010 r.
  Jan Kusina poinformował o kolejnych zmianach w organizacji zawodów. Odbędą się one w Czarnej, chociaż otwarcie będzie miało miejsce w Chotowej. Patronat nad MŚ objął marszałek Sejmu RP - Bronisław Komorowski. Do dnia dzisiejszego opracowano już scenariusz otwarcia, zatrudniono obsługę, podpisano umowę na dociągnięcie światłowodów do sal rozgrywek. Zatwierdzenia wymaga jedynie obsada sędziowska. Niewykluczone, że Marszałek Województwa przekaże na zawody 100 000 zł.
  Zarząd na podstawie wizji lokalnej (Pan Grygiel) zalecił poprawienie standardu domków, w których będą mieszkać zawodnicy oraz zobowiązał organizatora do przyjęcia bezpłatnie do MŚ 10 Polaków, Jeśli organizator nie będzie się mógł wywiązać z tego zadania, PZSzach, jako współorganizator, zakwateruje ich taniej w innym miejscu.
  Do 2 czerwca 2010 r. organizator ma przedstawić ofertę dotyczącą Polaków. Jest zobowiązany dopuścić do zawodów bezpłatnie 2 zawodników z Polski z najwyższymi rankingami, 4 mistrzów Polski i ME oraz 10 zawodników wskazanych przez PZSzach. Pozostali Polacy mogą wziąć udział w zawodach odpłatnie, po kosztach nie większych niż 100 EUR dziennie, co będzie PZSzach kosztowało ok. 7 tys. zł. Do tego czasu ma być też opracowana oferta uczestnictwa dla zawodników z innych krajów, pod warunkiem posiadania przez nich rankingu min. 1900, jeśli chodzi o dziewczynki o 2200, jeśli chodzi i chłopców.
  Zarząd przegłosował, że te minimalne rankingi nie obowiązują Polaków (3 za, 3 przeciw, 2 wstrzymały się, zadecydował głos Prezesa, który był na tak). W związku z tym punkty 5 i 6 Regulaminu MŚ mają zostać zmienione. Pobyt polskich sędziów pokryje PZSzach (A. Filipowicz, Z. Chojnicki, A. Brustman).

  Uchwała nr 7/03/2010
  dotycząca zatwierdzania i zapraszania sędziów i jury d’appel na MŚ i ME organizowane w Polsce
  Zarząd jednogłośnie potwierdza wyłączność PZSzach co do zatwierdzenia i zaproszenia sędziów i jury d’appel na MŚ i ME.
  Jednocześnie Zarząd sprzeciwia się działaniom osób w imieniu PZSzach, które robią to bez upoważnienia PZSzach.

  7k. Informacja o przygotowaniach do Indywidualnych MŚ Szkół w Krakowie w 2011 r. i Kongresu FIDE w 2011 r.
  Jan Kusina poinformował o postępie prac w tym zakresie:
  - ogłoszono konkurs na zrobienie loga Mistrzostw;
  - dokonano rezerwacji hoteli na przełomie kwietnia i maja 2011 r., co okazało się, że jest w konflikcie z OOM, której rozegranie jest planowane na 29.04 – 11.05; w związku z tym termin MŚ ma być przesunięty na 13-22 maja 2011 r.
  - organizacja Kongresu FIDE jest zaplanowana na październik 2011 r. i ma w nim wziąć udział 37 osób, co będzie kosztowało 25 tys. EUR.

  Uchwała nr 8/03/2010
  dotycząca zlecenia organizacji MŚ Szkół i Kongresu FIDE w 2011 r.
  Zarząd jednogłośnie zlecił Małopolskiemu Związkowi Szachowemu organizację MŚ Szkół i Kongresu FIDE w 2011 r. pod warunkiem przedstawienia przez organizatora szkicu obu imprez do 15 kwietnia oraz deklaracji, że bierze na siebie wszelkie zobowiązania finansowe związane z organizacją. PZSZach oczekuje od organizatora podjęcia działań w sprawie ustalenia terminu MŚ niekolidującego z OOM.

  7m. Zatwierdzenie 5 regulaminów imprez dla juniorów:
  Włodzimierz Schmidt zaproponował, żeby w „Wytycznych…” zrezygnować z dodatkowego miejsca dla wiceprezesa PZSzach, co Zarząd przyjął jednogłośnie.
  Jednocześnie Zarząd zobowiązał Włodzimierza Schmidta do wyjaśnienia, czy klub Hańcza Suwałki, spadł o dwa szczeble w systemie rozgrywek drużynowych czy o jeden.
  Zgłoszono także poprawkę w sprawie zmiany tempa gry dla starszych juniorów na 90 min. na 40 pos. oraz 30 min. + 30 sek. po każdym ruchu na dokończenie partii, a dla młodszych na 90 min na 40 pos. + 30 sek na ruch na dokończenie partii.
  Zarząd przegłosował także „dziką kartę” dla Prezesa stosunkiem głosów 6 za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw.

  Uchwała nr 10/03/2010
  dotycząca zatwierdzenia 5 regulaminów rozgrywek juniorskich
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził 5 regulaminów rozgrywek juniorskich po naniesieniu na nie poprawek naniesionych w trakcie spotkania (zał. 4).

  7n. Informacja o organizacji MP juniorów w szachach szybkich i blitzu.
  Głównym organizatorem zawodów jest Piotr Zieliński. Zawody odbędą się w ostatnim tygodniu lipca na terenach SGGW na Ursynowie, gdzie można zakwaterować 3 tys. osób, są dostępne stołówki akademickie oraz duża hala sportowa na przeprowadzenie zawodów. Impreza będzie trwać 3 dni (2+1). Wyżywienie będzie dostępne za 40 zł dziennie. Na wynajem sali, co kosztuje 20 tys. zł, trzeba poszukać sponsorów (np. Microsoft). Organizator spodziewa się też dofinansowania przez PZSzach nagród w wysokości 15 tys. zł.

  7o. Konferencja metodyczno-szkoleniowa „Szachy w szkole”. Organizatorem konferencji, która odbędzie się 8 maja br. w Ratuszu Gminy Białołęka jest Piotr Zieliński. W jej trakcie Pan Modzelan zaprezentuje program szkolny, a Piotr Zieliński – miejsce szachów w systemie szkolnym. Ma być też podpisana umowa z Microsoftem na korzystanie z e-learningu. Początek o godz. 10.00, żeby zdążyć na zakończenie OOM o 15 w Sękocinie. Informacje na stronie PZSzach, kuratorium mazowieckiego. Potrzebna także lista szkół, które przeprowadzają rozgrywki.

  Punkt 8 porządku obrad: Wolne wnioski.

  8a. Pośrednictwo w marketingu usług.
  Zarząd zobowiązał Wojciecha Przybylskiego do opracowania „Regulaminu pośrednictwa PZSzach w marketingu usług” do następnego posiedzenia:
  - za pośrednictwo PZSzach ma pobierać opłatę w wysokości 15% wartości umowy,
  - trzeba ustalić koszt symultany z arcymistrzem,
  - przyznać preferencje członkom Kadry Narodowej.

  8b. Przyznanie złotych i srebrnych odznak PZSzach.

  Uchwała nr 11/03/2010
  dotycząca przyznania złotych i srebrnych odznak PZSzach
  Zarząd jednogłośnie postanowił przyznać odznaki PZSzach następującym osobom:
  1. Marek Maćkowiak – złota;
  2. Stanisław Mastek – srebrna;
  3. Zbigniew Szymański – srebrna;
  4. Stanisław Hodowany – srebrna.

  8c. Powołanie Rady Przyjaciół przy PZSzach.
  Zarząd postanowił przełożyć powołanie Rady Przyjaciół przy PZSzach na następne posiedzenie Zarządu, a do tego czasu zobowiązać Wojciecha Przybylskiego do opracowania zasad.

  8d. Nadawanie „Hetmanów”.
  Zarząd postanowił reaktywować zwyczaj przyznawania Hetmanów i zobowiązał Wojciecha Przybylskiego do zmiany kodeksu.

  8e. Newsletter.
  Zarząd zapoznał się ze stanem prac nad uruchomieniem elektronicznego newslettera. Numer zerowy ma się ukazać do końca kwietnia br. i być rozesłany w celu zebrania opinii do wszystkich Wojewódzkich Związków Szachowych i sympatyków szachów. Subskrypcja neswlettera na stronie PZSzach powinna być możliwa z końcem czerwca br.

  8f. Puchary im. Zbigniewa Czajki dla najlepszych polskich klubów szachowych.
  Zarząd jednogłośnie przyjął wniosek Piotra Zielińskiego, dotyczący nagradzania 6-10 najlepszych klubów szachowych za wyniki sportu młodzieżowego Pucharami im. Zbigniewa Czajki pod warunkiem, że koszt nagród nie przekroczy jednorazowo kwoty 1000 zł. Za opracowanie regulaminu jest odpowiedzialny Piotr Zieliński.

  8g. Uhonorowanie osiągnięć trenerskich Ryszarda Bernarda.
  Zarząd zasugerował konieczność wynagradzania działaczy za całokształt działalności. Nagrody tego typu mogłyby być wręczane np. w czasie zjazdów PZSzach. Szczegóły do następnego posiedzenia PZSzach ma opracować Biuro.

  8h. Termin następnego zebrania Zarządu.
  Następne zebranie Zarządu PZSzach odbędzie się 29 maja 2010 r. (sobota). Początek o godz. 11.00.
  Protokołował: Wojciech Gryciuk
  Warszawa, 27 marca 2010 r.

 11. #41
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZSZACH
  Warszawa, 29 maja 2010 r.

  Obecni na zebraniu:
  Członkowie Zarządu: Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Piotr Zieliński, Bogdan Jeżak, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła, Włodzimierz Schmidt
  Pracownicy biura: Wojciech Gryciuk, Piotr Murdzia, Barbara Szenborn-Dańczak, Wojciech Przybylski, Dorota Rzepecka
  Zaproszeni goście: Sławomir Fundowicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Marian Kanarek – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Nogal – przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, Zbigniew Pyda – Lubelski Związek Szachowy, Jan Kusina – Małopolski Związek Szachowy
  Punkt 1: Powitanie, stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  Prezes Tomasz Sielicki po przywitaniu wszystkich obecnych, stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd przy obecności 9 członków Zarządu.

  Punkt 2: Zatwierdzenie Porządku Obrad.
  a) Porządek Obrad zatwierdzono jednogłośnie.
  b) Ustalenie terminu następnego zebrania.

  Ustalono terminy następnych zebrań zarządu na:
  • 2.08.2010, godz. 11.00 w Chotowej
  • 18.09.2010, godz. 11.00 w Warszawie

  Punkt 3: Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu 16 stycznia 2010 r.
  Wprowadzono następujące zmiany w protokole z poprzedniego Zebrania Zarządu:
  Uchwała dla Karpacza została błędnie zapisana jako generalna reguła – poprawiono jako uchwałę tylko dla mistrzostw Polski juniorów do 16 i 18 lat rozegranych w Karpaczu.
  Zmieniono zapis o newsletterze.
  Na wniosek Włodzimierza Schmidta dokonano korekty punktu 7 n – Piotr Zieliński proponował zlikwidowanie miejsca dla wiceprezesa, Włodzimierz Schmidt był przeciw, miejsce zostało zachowane.
  Wykreślenie punktu dotyczącego spadku do II ligi klubu Javena Hańcza.
  Do punktu 7 e ma zostać opublikowany załącznik nr 3.
  Punkty 7 f i 7 n, dotyczące MPJ w blitzu i szachach szybkich, zostały scalone w jednym punkcie.
  Wyjaśniono zbieżność nazw komisji ds. imprez i komisji ds. sprzętu – obydwie zapisane jako komisje ofertowe.
  W punkcie 8f dodano słowo „corocznie”.

  Po wprowadzeniu zmian, protokół przyjęto jednogłośnie.

  Punkt 4: Informacja o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.
  Tomasz Delega przedstawił informację o czterech głosowaniach przeprowadzonych drogą elektroniczną po ostatnim Zebraniu Zarządu. W ich wyniku podjęto następujące uchwały:

  UCHWAŁA NR 1/04/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził wniosek Włodzimierza Schmidta i Piotra Murdzi z dnia 12.04.2010 o wprowadzenie dwóch korekt do umowy z zawodnikami Kadry Narodowej. Przy wyjazdach na turnieje zagraniczne diety będą rozliczane po kursie z pierwszego dnia pobytu, nie z ostatniego. Nocleg i diety podczas wyjazdów zagranicznych będą rozliczane ryczałtowo w wysokości 100% stawek ryczałtu zamiast 50 %.
  W głosowaniu wzięło udział 7 uprawnionych, 6 głosów za, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta.


  UCHWAŁA NR 2/04/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego w dniu 20.04.2010. zdecydował o powierzeniu organizacji „Wakacji z Szachami” UKS SP3 EL-TUR w Bogatyni, reprezentowanemu przez Waldemara Gałażewskiego, pomimo zmiany miejsca organizacji imprezy w stosunku do zgłoszonego w ofercie.
  W głosowaniu wzięło udział 8 uprawnionych, 5 głosów za, 3 przeciw. Uchwała została przyjęta.
  Tomasz Stefaniak i Waldemar Taboła zostali zobowiązani do przygotowania uwag do konkursu ofert w celu usprawnienia systemu i uniknięcia kontrowersyjnych sytuacji.

  UCHWAŁA NR 1/05/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego na wniosek Włodzimierza Schmidta z dnia 4.05.2010 jednogłośnie zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych 2010 (Załącznik nr 1).

  UCHWAŁA NR 2/05/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził wniosek Piotra Zielińskiego z dnia 7.05.2010 o zmianę regulaminu Ekstraligi Juniorów poprzez dopuszczenie do rozgrywek dodatkowej drużyny na miejsce Stilonu Gorzów.
  W głosowaniu wzięło udział 6 uprawnionych, 5 głosów za, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta.

  5. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:
  a) powołanie Komisji Statutowej (prot. 6a) - T. Sielicki, W. Gryciuk
  Pełen skład zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu Zarządu. Proponowany skład pięcioosobowy. Kandydatury: Janusz Woda, Sławomir Fundowicz. Proponowana osoba – M. Gnieciak jako osoba o bogatej wiedzy. Zatwierdzono proponowaną liczbę pięciu osób w składzie. T. Sielicki zobowiązał się do przedstawienia składu na następnym zebraniu.
  b) przyjęcie nowych klubów w poczet członków PZSzach do przegłosowania – D. Rzepecka

  UCHWAŁA NR 3/0520/10
  Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków zwyczajnych PZSzach następujące kluby:
  • 721/MA Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dobrem .
  • 723/DS Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica
  • 724/MP Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków
  • 725/SL Uczniowski Klub Hokeja na Trawie „Ósemka” Tarnowskie Góry
  • 726/PL Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” Mońki
  • 727/MA Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego
  • 728/ MA Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Radom
  Oraz zatwierdził zmianę nazwy Ludowego Klubu Sportowego „Nadnarwianka” Pułtusk
  na Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nadnarwianka” Pułtusk.

  c) lista klubów do wykreślenia (prot. 6c) – Z. Chojnicki, D. Rzepecka
  Dorota Rzepecka przedstawiła listę klubów do wykreślenia z listy członków PZSzach:

  KLUBY, KTÓRE NIE ODPOWIEDZIAŁY NA WEZWANIE DO ZAPŁATY SKŁADEK Z DNIA 25.11.2009, L.DZ. 978/2009
  Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce
  Ludowy Klub Sportowy "Orkan"
  Klub Raszyn Poznań
  Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "Wieża" przy DK Pleszew
  Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
  Uczniowski Klub Szachowy "Bolek i Lolek"
  Sekcja Szachowa "Gambit" Uczniowskiego Klubu Sportowego "Helios"
  Klub Szachowy SM "Budowlani"
  Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł"
  Klub Szachowy "Zacisze" przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy
  "Roszmeni" Piastów
  Uczniowski Klub Szachowy "Szóstka"
  Uczniowski Klub Sportowy "Debiut" Lubawa
  Międzywidziałowy Klub Szachowy "DRAGON 2005"

  Do czasu wyjaśnienia zawieszono wyrejestrowanie klubów: Klub Raszyn Poznań (wielkopolskie), Miejski Dom Kultury w Wągrowcu MDK w Wągrowcu (wielkopolskie) – na wniosek Włodzimierza Schmidta oraz Roszmeni Piastów (mazowieckie) – na wniosek Tomasza Sielickiego.
  Zenon Chojnicki przedłożył wniosek klubu MDK Jasło o wyrejestrowanie z listy członków PZSzach.

  UCHWAŁA NR 4/05/2010
  Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o wyrejestrowaniu następujących klubów:
  • MDK Jasło
  • Klub Sportowy "Pogoń" Nowe Skalmierzyce
  • Ludowy Klub Sportowy "Orkan"
  • Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy "Wieża" przy DK Pleszew
  • Uczniowski Klub Szachowy "Bolek i Lolek"
  • Sekcja Szachowa "Gambit" Uczniowskiego Klubu Sportowego "Helios"
  • Klub Szachowy SM "Budowlani"
  • Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł"
  • Klub Szachowy "Zacisze" przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy
  • Uczniowski Klub Szachowy "Szóstka"
  • Uczniowski Klub Sportowy "Debiut" Lubawa
  • Międzywydziałowy Klub Szachowy "DRAGON 2005"

  d) podpisanie umów z WZSzachami – D. Rzepecka
  Dorota Rzepecka przedstawiła stan umów z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi. Obecnie wstrzymane są umowy z następującymi WZSzachami:
  • Łódzki Związek Szachowy – związek ma zaległości wobec PZSzach za 2009 rok. Zostały one częściowo spłacone, jednak mimo próśb biura PZSzach nie zostały przedstawione odpowiednie zestawienia.
  • Mazowiecki Związek Szachowy – związek zaczął spłacać zaległości za bieżący i ubiegły rok; umowa zostanie podpisana po dokonaniu zmian w KRS przez nowy zarząd.
  • Pomorski Związek Szachowy – związek nie istnieje.
  Zarząd zaproponował, aby w województwie pomorskim założyć nowy związek w celu uporządkowania spraw w województwie. Sprawa Łódzkiego Związku Szachowego zostanie omówiona na zebraniu Wojewódzkich Związków Szachowych w dniu 30.05.2010.
  e) zmiany w Centralnym Rejestrze - Z. Chojnicki, T. Delega
  Tomasz Delega przedstawił stan prac nad Centralnym Rejestrem. Zmiany wprowadzane przez Adama Curyło są na ukończeniu. Najważniejszą poprawką w Centralnym Rejestrze jest wprowadzenie zasady podwójnego sprawdzania – każdy turniej zostanie wysłany do FIDE dopiero po podwójnym potwierdzeniu, najpierw przez Zenona Chojnickiego, potem przez osobę z biura PZSzach, która potwierdzi wpłynięcie opłaty za turniej. Wprowadzona zmiana uniemożliwi tworzenie się zaległości w opłatach do FIDE. Opłaty za turniej będą wyliczane automatycznie przez Centralny Rejestr.
  Tomasz Delega zaproponował projekt nowej zmiany w celu usprawnienia rozliczeń za turnieje – system Centralnego Rejestru będzie sam generował faktury proforma za opłaty turniejowe, które biuro PZSzach będzie rozsyłać do organizatorów turniejów zaraz po ich rozpoczęciu.
  Zgodzono się na wprowadzenie zmian.
  f) organizacja meczu kobiet Polska – Rosja – P. Murdzia
  Z powodu trudnej sytuacji w rosyjskiej federacji szachowej, sprawa organizacji meczu została odroczona na czas nieokreślony.
  Zarząd zobowiązał Piotra Murdzię do ustalenia nowego, późniejszego terminu meczu.

  6. Ocena imprez:
  a) MP do 10 i 12 lat (T. Stefaniak, D. Rzepecka)

  UCHWAŁA NR 5/05/2010
  Zarząd jednogłośnie nałożył na organizatora Mistrzostw Polski do lat 12 i Pucharu Polski do 10 lat w Wiśle karę w wysokości 20% potrącenia należnej opłaty organizacyjnej.

  b) Puchar Polski do 8 lat (P. Zieliński) – Mrzeżyno
  Turniej oceniono pozytywnie - brak uwag krytycznych. Impreza niewizytowana. Kaucja zostanie wypłacona w całości.
  UCHWAŁA NR 6/05/2010
  Podczas każdej imprezy centralnej musi odbyć się wizytacja, przeprowadzona przez pracownika biura PZSzach lub członka zarządu PZSzach. Osobą odpowiedzialną za koordynację wizytacji jest dyrektor biura PZSzach.

  c) OOM w Sękocinie (P. Zieliński)
  Piotr Zieliński ocenił turniej pozytywnie. Wśród uczestników nie odnotowano uwag krytycznych. Podczas imprezy było bardzo dobre wyżywienie oraz imprezy towarzyszące. Jedyne drobne uwagi dotyczyły sali gry, która mogła być większa. Jedyny mankament imprezy to brak boiska sportowego, które jest ważne podczas turniejów młodszych dzieci.
  Na turnieju obecni byli także Wojciech Gryciuk i Waldemar Taboła. Wojciech Gryciuk podkreślił wagę sponsoringu firmy Microsoft, która zapewniła zawodnikom dodatkowe atrakcje, przez co turniej zyskał na atrakcyjności w oczach uczestników.
  Uznano, że była to wzorowo przeprowadzona impreza i jedna z najlepszych olimpiad w historii.

  d) konferencja metodyczno-szkoleniowa „Szachy w szkole” (P. Zieliński)
  Piotr Zieliński przedstawił podsumowanie konferencji. Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Obecni byli reprezentanci wszystkich województw poza opolskim. W konferencji jako prelegent wziął udział m.in. Adam Dzwonkowski z firmy Microsoft. Piotr Zieliński złożył podziękowania dla Piotra Murdzi za pomoc w organizacji konferencji.
  Z powodu ogromnego zainteresowania konferencją, świadczącego o zapotrzebowaniu środowiska na tego typu szkolenia, trzeba powtórzyć ją w przyszłym roku.
  Podsumowując konferencję, Piotr Zieliński zgłosił postulat podjęcia próby wykorzystania funduszy unijnych na szachy w szkole. Aby tego dokonać, należy powołać grupę roboczą lub komisję szachów szkolnych, działającą społecznie.
  Piotr Zieliński złożył wniosek o podjęcie uchwały intencyjnej i zobowiązał się do zaproponowania składu komisji na następnym zebraniu PZSzach.
  Wojciech Gryciuk zgłosił akces do komisji szachów w szkole.
  Piotr Murdzia zaproponował stworzenie podgrup lokalnych oraz zaproponował, aby praca nad projektem była płatna, a nie społeczna, ze względu na wielki zakres przedsięwzięcia. Z tego też powodu konieczna jest ścisła i dobrze zaplanowana współpraca z lokalnymi działaczami.
  Wojciech Gryciuk przedstawił projekt Microsoft „Partnerstwo dla przyszłości”, dotyczący edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów ścisłych. Obecnie program obejmuje ponad 6 tys. uczniów i nauczycieli. Szachy byłyby jednym z przedmiotów tej platformy. PZSzach otrzymał z projektu 60 tys. zł. Ponadto Adam Dzwonkowski z firmy Microsoft zarejestrował domenę www.szachywszkole.pl przeznaczoną na stworzenie portalu „Szachy w szkole” i zobowiązał się udostępnić ten adres PZSzachowi, gdy będzie już gotowy wypełnić treścią. Pierwszy wniosek PZSzach ma złożyć do końca lipca 2010. Projekt platformy będzie gotowy w 2013 lub 2014 roku.
  Piotr Zieliński zaznaczył, że konieczna jest ewidencja instruktorów i nauczycieli prowadzących naukę gry w szachy. Ofertę szkoleniową należy kierować nie tylko do kwalifikowanych instruktorów, ale także do nauczycieli uczących w szkołach. Należy również upowszechniać dobre programy nauczania szachów oraz przygotowywać pod te programy odpowiednie podręczniki.

  UCHWAŁA NR 7/05/2010

  Zarząd jednogłośnie przegłosował wniosek o powołanie komisji ds. szachów w szkole. Osobą odpowiedzialną za pracę komisji jest Piotr Zieliński, przy współpracy z Piotrem Murdzią.


  UCHWAŁA NR 8/05/2010

  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie programu „Partnerstwo dla przyszłości” z firmą Microsoft. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Piotr Zieliński.


  UCHWAŁA NR 9/05/2010

  Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wystąpienie do Unii Europejskiej z wnioskiem o finansowanie szachów w szkole. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor biura PZSzach Wojciech Gryciuk.

  e) Mistrzostwa Polski Przedszkolaków (P. Zieliński)
  Piotr Zieliński pochwalił bardzo dobry wybór miejsca i dobrą organizację. Turniej zebrał pozytywne opinie rodziców. Osoby zgłoszone po terminie miały inny standard zakwaterowania, jednak nie jest to poważnym mankamentem z racji nieterminowego zgłoszenia. Podkreślił fakt, że uczestnicy turnieju otrzymywali upominki po każdej rundzie, nie tylko na zakończeniu. Z turnieju został wydany wzorowy biuletyn.
  Mistrzostwa Polski Przedszkolaków oceniono bardzo pozytywnie. Nie było żadnych uwag krytycznych. Podkreślono wzorowy biuletyn i dekorację sali gry.
  f) projekt honorowania arcymistrzyń i Szachowa Noc Muzeów na Zamku Królewskim (W. Przybylski)
  Wojciech Przybylski przedstawił nową inicjatywę promocyjną – honorowanie nowych polskich arcymistrzyń. Do tej pory dyplomy poświadczające nadanie najwyższego tytułu kobiecego wręczane były przy okazji innych imprez. Nowy projekt ma podkreślać szczególna wagę najwyższego tytułu kobiecego podczas specjalnej ceremonii.
  Ceremonia uhonorowania Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej, jako pierwsze wydarzenie z tego projektu, obejmowała wręczenie arcymistrzyni certyfikatu oprawionego w ramkę, kwiatów, wręczenie przez przedstawiciela Dr Irena Eris nagrody w postaci voucheru na weekend w Spa i kosmetyków oraz nocleg na Zamku Królewskim. W uroczystości udział wzięło ok. 70 osób. Na imprezie były obecne koleżanki arcymistrzynie, które przyszły pogratulować koleżance: Monika Soćko, Joanna Dworakowska, Iweta Rajlich i Marta Przeździecka, wielokrotna mistrzyni Polski Mirosława Litmanowicz oraz arcymistrz Jacek Gdański.
  Podczas Nocy Muzeów odbył się także wykład T. Lissowskiego, którego nagranie obecnie można pobrać w pliku MP3 ze strony PZSzach oraz wykład Rafała Mroczka, archeologa Zamku Królewskiego, symultana Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej oraz mecze celebrytów z udziałem kandydata na prezydenta RP J. Korwina-Mikke, posła T.Iwińskiego, Małgorzaty Wojciechowskiej, która była utalentowana szachistką reprezentującą Polskę na mistrzostwach świata juniorek, a obecnie zajmującą kierownicze stanowisko w banku Citi Handlowy oraz Prezesa PZSzach, Tomasza Sielickiego.
  Projekt honorowania arcymistrzyń jest możliwy dzięki pozyskaniu sponsora na 3 lata w postaci firmy Dr Irena Eris.
  g) Szachowy Turniej Gwiazd na Zamku Królewskim (W. Gryciuk)
  Wojciech Gryciuk zrelacjonował przebieg dobiegającego końca Szachowego Turnieju Gwiazd, w ramach którego rozgrywane są trzy mecze: Iwety Rajlich z Aleksandrem Sznapikiem, aktualnej mistrzyni Polski Moniki Soćko z Bartłomiejem Macieja oraz Mateusza Bartla z Władimirem Małachowem. Mecze odbywają się w salach pałacu pod Blachą, będącego częścią kompleksu budynków Zamku Królewskiego w Warszawie. Głównym sponsorem jest Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, imprezę wsparły też Zamek Królewski w Warszawie i firma Polimex-Mostostal.
  Mecz Moniki Soćko z Bartłomiejem Macieją został już zakończony. Trwający jeszcze mecz Iwety Rajlich z przeciwnikiem zaproponowanym przez trenera kadry kobiet Marka Matlaka okazał się bardzo pouczający dla zawodniczki i spełnił swoje zadanie. Mistrz Polski Mateusz Bartel rozgrywa mecz z zawodnikiem ze światowej czołówki, ten mecz również ma wysoką wartość szkoleniową.
  Poza walorami sportowymi, Szachowy Turniej Gwiazd, dzięki lokalizacji na Zamku Królewskim, pomaga w budowaniu wizerunku szachów jako dyscypliny prestiżowej.

  7. Imprezy planowane:
  a) MP Juniorów w Blitzu i Szachach Aktywnych (P. Zieliński)
  Piotr Zieliński zrelacjonował stan przygotowań do imprezy. Jest zapewniona sala, miejsca noclegowe oraz sprzęt. Brakuje kwoty na nagrody w wysokości 15.000. Postanowieniem poprzedniego zebrania zarządu, biuro PZSzach miało pozyskać tę kwotę od sponsorów.
  Piotr Zieliński i Waldemar Taboła zobowiązali się do sporządzenia ankiety dla klubów odnośnie organizacji tej imprezy centralnie w Warszawie.
  Zarząd zobowiązał Wojciecha Przybylskiego do pozyskania 15 tys. od sponsorów. Zdecydowano, że impreza będzie skontrolowana przez pion organizacyjny i oceniona przez zarząd PZSzach.
  b) informacja o MŚ Juniorów w Chotowej (J. Kusina), skład i zasady startów polskich zawodników (W. Schmidt, P. Zieliński)
  Jan Kusina poinformował o stanie zgłoszeń. Do dnia dzisiejszego zgłosiło się 50 osób z zagranicy (razem z osobami towarzyszącymi 70 osób). Zgłoszenia wciąż napływają. Komitet Organizacyjny MŚ do lat 20 zdecydował, że zawodników polskich nie obejmuje przymus zakwaterowania u organizatora. Zawodnicy polscy mogą mieszkać dowolnie po opłaceniu na rzecz organizatora kwoty 100 Euro.
  Zarząd zdecydował, że sprzęt do transmisji zostanie nieodpłatnie wypożyczony z PZSzach. Na chwilę obecną jest to 47 sprawnych szachownic do transmisji elektronicznej. Wyczerpuje to zobowiązania PZSzach związane ze sprzętem.
  Udział polskich zawodników:
  Jan Kusina potwierdził decyzję o bezpłatnym zakwaterowaniu dla najlepszych Polaków do 20 lat oraz mistrzów i mistrzyń Polski do 16 i 18 lat – razem 6 osób.
  Piotr Zieliński przedstawił listę osób, ubiegających się o zakwaterowanie na koszt PZSzach (pula 10 miejsc). Zawodników wybierała komisja w składzie: Piotr Zieliński – wiceprezes ds. młodzieżowych, Włodzimierz Schmidt - wiceprezes ds. sportowych oraz Piotr Murdzia – szef wyszkolenia.
  UCHWAŁA NR 10/05/2010
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Klaudię Kulon i Jacka Tomczaka jako oficjalnych reprezentantów Polski podczas Mistrzostw Świata do lat 20 w roku 2011 oraz zatwierdził przyznanie miejsc organizatora Marcinowi Sieciechowiczowi, Annie Warakomskiej, Marcinowi Krzyżanowskiemu i Aleksandrze Zmarzły.
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził listę 10 osób, którym PZSzach pokryje koszty zakwaterowania (przy ich dopłacie w wysokości 100 EUR) podczas Mistrzostw Świata do lat 20 w roku 2010: Kacper Piorun, Mateusz Bobula, Maria Gościniak, Arkadiusz Leniart, Dariusz Świercz, Kamil Dragun, Aleksandra Lach, Katarzyna Adamowicz, Jan Krzysztof Duda, Marcel Kanarek.

  c) informacja o MŚ Szkół i Kongresu FIDE w 2011 r. (J. Kusina)
  Jan Kusina przedstawił parce nad organizacją Kongresu FIDE i mistrzostw świata szkół w 2011 roku.
  Została wpłacona suma 41.200 Euro jako kaucja do FIDE. Zostało już utworzone logo kongresu oraz strona internetowa.
  Na konkurs na logo MŚ Szkół wpłynęło ok. 300 prac, z których wyłonione zostały trzy najlepsze projekty. Jury wybierze spośród nich zwycięzcę konkursu. Jest już gotowy projekt strony, która ruszy w sierpniu. Zostały zarezerwowane sale gry i hotele. W opracowaniu jest regulamin oraz druki zgłoszenia. Środki są pozyskiwane dzięki pomocy Urzędu Miasta Krakowa.
  Komitet organizacyjny zaplanował następujące imprezy towarzyszące:
  - Olimpiada wiedzy o szachach – co najmniej w Małopolsce, najchętniej w całej Polsce; ruszy od września 2010
  - wystawa w Collegium Maius: figury szachowe, szachownice, dzieła o szachach
  - zjazd historyków szachów przy okazji kongresu FIDE
  Podjęta została sprawa terminu MŚ Szkół, kolidującego z rozgrywkami OOM.
  Jan Kusina poinformował, że MŚ Szkół nie można przesunąć, ale podejmowane są próby przeniesienia rozgrywek OOM w szachach na termin niekolidujący z MŚ Szkół oraz egzaminami gimnazjalnymi.
  Zarząd zobowiązał Jana Kusinę do złożenia odpowiedniego wniosku do organizatora OOM w 2011 roku, którym jest Podlaska Federacja Sportu.

  d) drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Pardubicach: ustalenie składu trenerów (W. Schmidt, P. Zieliński, P. Murdzia)
  P. Murdzia: skompletowany został skład drużyny męskiej i kobiecej:
  Drużyna kobieca: Aleksandra Lach, Katarzyna Adamowicz
  Drużyna męska: Marcin Sieciechowicz, Marcel Kanarek, Kamil Dragun, Zbigniew Strzemiecki
  Piotr Murdzia przedstawił propozycję ekipy trenerskiej, złożonej z dwóch z zaproponowanych trzech szkoleniowców: Piotr Mickiewicz, Piotr Murdzia. Artur Jakubiec.
  P. Murdzia zgłosił wniosek o powołanie do kadry juniorów na wybrany okres Zbigniewa Strzemieckiego i Marcela Kanarka.
  Piotr Zieliński zgłosił Piotra Murdzię jako kierownika reprezentacji i zaproponował pozostawienie mu wyboru drugiego trenera.

  UCHWAŁA NR 11/05/2010
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład reprezentacji Polski na drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w Pardubicach: Aleksandra Lach, Katarzyna Adamowicz (drużyna kobieca); Marcin Sieciechowicz, Marcel Kanarek, Kamil Dragun, Zbigniew Strzemiecki (drużyna męska) oraz Piotr Murdzia jako trener i kierownik ekipy. Jednocześnie zarząd zobowiązał Piotra Murdzię do wyboru drugiego trenera w terminie do 1.06.2010.

  UCHWAŁA NR 12/05/2010
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził dokooptowanie M. Kanarka i Z. Strzemieckiego do kadry narodowej w związku z powołaniem w/w zawodników do reprezentacji Polski na DMEJ.

  e) Turniej im. Dvorkovicha w Moskwie: aktualny stan przygotowań do wyjazdu - skład, trenerzy (PM, P. Zieliński)
  P. Zieliński zapowiedział ustalenie wspólnego terminu i miejsca Ekstraligi i I ligi juniorów niekolidującego z innymi imprezami typu turniej im. Dvorkovicha.
  Dyrektor biura PZSzach podpisze umowę zlecenie z A. Czerwońskim na opiekę nad zawodnikami podczas turnieju (kwota wynagrodzenia 500 zł brutto).
  f) Olimpiada Szachowa 2010: informacja o pierwszym zgłoszeniu (P. Murdzia), sędzia na Olimpiadzie (T. Delega).
  Piotr Murdzia przedstawił skład reprezentacji kobiecej i męskiej na Olimpiadę Szachową 2010:
  Skład drużyny kobiecej:
  • Monika Soćko – mistrzyni Polski
  • Jolanta Zawadzka – brązowy medal (niemożność udziału w olimpiadzie wicemistrzyni Polski Iwety Rajlich)
  • Joanna Majdan, Joanna Dworakowska – zawodniczki z listy rankingowej.
  Piątą osoba w reprezentacji, w zależności od zmian rankingowych na lipcowej liście FIDE, będzie prawdopodobnie Beata Kądziołka, Karina Szczepkowska-Horowska lub Joanna Worek.
  Skład drużyny męskiej:
  • Mateusz Bartel - mistrz Polski
  • Radosław Wojtaszek - wicemistrz Polski
  • Bartosz Soćko, Bartłomiej Macieja – zawodnicy z listy rankingowej.
  Z powodu rezygnacji z kadry narodowej kolejnych zawodników z listy rankingowej FIDE (Tomasz Markowski, Michał Krasenkow) na Olimpiadę został zgłoszony Kamil Mitoń. Może to ulec zmianie po opublikowaniu przez FIDE listy rankingowej na 1.07.2010.
  Następnie Piotr Murdzia przedstawił skład trenerski na wyjazd na olimpiadę:
  Trenerzy drużyny kobiecej: Marek Matlak, Oleksandr Sulypa
  Trener drużyny męskiej: Michał Krasenkow
  Ponieważ Artur Jakubiec kończy współpracę z kadrą z końcem czerwca, jako trener męskiej reprezentacji na Olimpiadę pojedzie Michał Krasenkow. Jako delegat do FIDE został zgłoszony Tomasz Sielicki. Kierownikiem polskiej ekipy podczas wyjazdu będzie Agnieszka Fornal-Urban.
  Zarząd przedyskutował delegację sędziego na Olimpiadę. Udział polskiego sędziego w imprezie rangi Olimpiady jest prestiżowy i podnosi rangę polskich szachów na arenie międzynarodowej. Tomasz Delega omówił warunki udziału sędziów w Olimpiadzie, w tym wynagrodzenie, którego kwota w przypadku rozgrywek poza Europą nie pokrywa nawet kosztów przelotu i postawił wniosek o uwzględnienie wyjazdu sędziego na najważniejsze imprezy międzynarodowe we wnioskach składanych do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Tomasz Delega zaproponował arbitra FIDE, Bogdana Obrochtę, jako sędziego na Olimpiadzie 2010. Przedstawił inne kandydatury: IA Rafał Siwik oraz IA Witalij Sapis.

  UCHWAŁA NR 13/05/2010
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził reprezentację na Olimpiadę Szachową w składzie: Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Joanna Majdan, Joanna Dworakowska – reprezentacja kobieca; Mateusz Bartel, Radosław Wojtaszek, Bartosz Soćko, Bartłomiej Macieja – reprezentacja męska; Marek Matlak, Oleksandr Sulypa – trenerzy reprezentacji kobiecej, Michał Krasenkow – trener reprezentacji męskiej; Agnieszka Fornal-Urban – kierownik ekipy; Tomasz Sielicki – delegat do FIDE, Bogdan Obrochta – sędzia.
  W uzupełnieniu do tej Uchwały Włodzimierz Schmidt zaznaczył, że J. Majdan, J. Dworakowska, B. Soćko i B. Macieja będą powoływani z listy rankingowej FIDE 07.2010 a więc ich powołanie musi wynikać z ich pozycji na tej liście.
  g) Vattenfall Cup: trójmecz Polska – Niemcy – Szwecja: aktualny stan przygotowań do wyjazdu - skład reprezentacji, kierownik, trener (P. Murdzia)
  Piotr Murdzia przedstawił skład reprezentacji Polski na trójmecz Polska – Niemcy – Szwecja: sześciu juniorów (w tym dwie juniorki), zakwalifikowanych na podstawie wyników w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży: Monika Rykała, Judyta Lachowicz, Kacper Drozdowski, Aleksander Kaczmarek, Grzegorz Nasuta oraz Filip Delekta jako mistrz Polski do 12 lat (z powodu rezygnacji Bartosza Nowickiego, wicemistrza Polski do 14 l.).
  Zarząd wyraził zgodę na proponowany skład reprezentacji.

  h) II Liga Juniorów w Chełmie – wniosek Z. Pydy o dopuszczenie drużyny gospodarzy Astra Leśniowice
  Zbigniew Pyda przedstawił stan zgłoszeń do II ligi juniorów. Obecnie zgłosiło się zaledwie siedem drużyn. Z powodu powodzi i problemów wielu klubów z pozyskaniem środków na wyjazd spodziewana jest mniejsza frekwencja w lidze.

  Włodzimierz Schmidt zaproponował ułatwienie startu chętnym drużynom w II Lidze Seniorów poprzez zniesienie zasady trzykrotnego wpisowego (dla drużyn dopuszczanych ze średniego rankingu - 2150) co Zarząd zaakceptował.


  UCHWAŁA NR 14/05/2010
  Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o nowelizacji regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów poprzez dopuszczenie do II Ligi Juniorów drużyn, które zdobyły wicemistrzostwo województwa (w przypadku województw mających prawo do udziału jednej drużyny) oraz drużyn, które zdobyły III miejsce w rozgrywkach w województwach, w których prawo awansu miały dwie drużyny (rozgrywki w województwach liczących powyżej 40 klubów – woj. śląskie, mazowieckie i wielkopolskie wymienione w Regulaminie II ligi juniorów).).

  i) Wakacje z szachami
  Tomasz Stefaniak przedstawił sprawę łamiącego regulamin konkursu ofert podwyższenia stawki, jaka nastąpiła przed rozpoczęciem imprezy „Wakacje z szachami”. Organizator „Wakacji z szachami”, UKS EL-TUR SP3 w Bogatyni samowolnie podniósł stawkę dla uczestników imprezy z 67 zł/osobodzień do 74 zł/osobodzień. Jest to krzywdzące w stosunku do polskich szachistów oraz pozostałych uczestników konkursu ofert. Obecna cena jest o 1 zł niższa od stawki zaproponowanej w konkursie ofert przez drugiego oferenta, AKSz „Hetman – Politechnika Koszalińska” (75 zł/osobodzień).
  Przewodniczący komisji organizacyjnej Tomasz Stefaniak został zobowiązany przez zarząd do wystąpienia z pismem do organizatora o przywrócenie stawek z konkursu ofert pod groźbą wykluczenia organizatora z konkursu ofert na 2011 rok, cofnięcia dotacji lub innej kary zaproponowanej przez zarząd.

  8. Sprawy bieżące:
  8.1. Organizacyjne:
  a) Konkurs Ofert - ocena systemu i zmiany na rok 2011 (T. Stefaniak, W. Taboła)
  Zarząd zgodził się, że ogłoszenia o przetargach muszą być jak najbardziej przejrzyste. Organizatorów należy zachęcać do składania ofert. Należy podkreślać, że osoby będące oferentami nie uczestniczą w rozstrzyganiu konkursu na imprezy, na które składali wnioski. Rozstrzyganie konkursów ma następować w warunkach całkowitej przejrzystości, należy zapraszać na posiedzenia w roli obserwatorów osoby mające wątpliwości co do pracy Komisji Ofertowej.

  Tomasz Stefaniak przedstawił propozycje zmian w tegorocznych pracach Komisji Ofertowej:
  • zmiana druku oferty
  • zwiększenie komisji ofertowej do 5 osób: członek komisji sportowej, komisji młodzieżowej, komisji organizacyjnej, przedstawiciel biura i sekretarz generalny
  • wyłączenie członków komisji ofertowej z udziału w konkursach
  • dopracowanie ankiet ewaluacyjnych
  • ogłoszenie terminu rozpoczęcia konkursu ofert z 30-dniowym terminem nadsyłania ofert
  • najwcześniej 20 lipca Komisja Ofertowa musi odbyć posiedzenie, które odbędzie się w 3 turach: 1) określenie liczby ofert 2) określenie systemu oceny danych imprez w zależności od liczby ofert na każde zadanie 3) wybór oferty
  Tomasz Delega złożył wniosek o zapraszanie przedstawicieli Wojewódzkich Związków Szachowych na każde posiedzenie w roli obserwatorów w celu zachowania transparentności systemu.
  Zarząd zobowiązał Tomasza Stefaniaka do przedstawienia na piśmie wniosków dotyczących komisji ofertowej w terminie do 4.06.2010 pod głosowanie elektroniczne.
  Zarząd zobowiązał biuro do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ogłoszeniu 15 czerwca konkursu ofert z terminem nadsyłania 30 dni.
  b) Konkursy ministerialne 2011: plany poszczególnych pionów na 2011 r. (T. Delega, szefowie pionów)
  T. Delega złożył wniosek do poszczególnych pionów o przygotowanie na następne zebranie zarządu planów dotyczących konkursów ministerialnych na 2011 rok w celu zaplanowania osobnego punktu dotyczącego przygotowywania wniosków do MSiT na 2011.
  c) Sprawy Międzynarodowe - informacja o wyborach w FIDE i ECU (T. Sielicki)
  Tomasz Sielicki omówił sytuację w FIDE ze szczególnym uwzględnieniem rywalizacji pomiędzy Iljumżinowem a Karpowem oraz o sytuacji przed wyborami w ECU.
  T. Sielicki poinformował zarząd o złożonej mu propozycji dołączenia do zespołu Danaiłowa.
  d) wniosek o powołanie T. Delegi na wiceprezesa PZSzach (T. Sielicki)
  Tomasz Sielicki wystąpił z wnioskiem o powołanie Tomasza Delegi na wiceprezesa PZSzach.

  UCHWAŁA NR 15/05/2010
  Zarząd Polskiego Związku Szachowego jednogłośnie zatwierdził wniosek o powołanie Tomasza Delegi na wiceprezesa Polskiego Związku Szachowego.

  e) omówienie działalności Komisji Dyscyplinarnej (J. Nogal)
  Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Jan Nogal przedstawił dwa postanowienia:
  • Postanowienie z dnia 24.03.2010 dotyczące odmowy rozpatrzenia wniosku W. Sapisa.

  Odmówiono rozpatrzenia wniosku o odwołaniu postępowania dyscyplinarnego przeciw sędziemu Markowi Prusowi z powodu błędów formalnych wniosku. Wniosek został wniesiony przez osobę nieuprawnioną, nie została wpłacona kaucja. Komisja nie mogła wszcząć postępowania z powodów formalnych. Odrzucenie wniosku nie nastąpiło z powodów merytorycznych.

  • Postanowienie z dnia 18.05.2010 o odrzuceniu wniosku Tomasza Sielickiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciw panu Wiesławowi Tomaszewskiemu.

  Komisja Dyscyplinarna wyraziła swoje oburzenie zaistniałą sytuacją, jednakże po skompletowaniu dokumentów odmówiła wszczęcia postępowania, jako że pan Wiesław Tomaszewski nie jest i nigdy nie był członkiem Polskiego Związku Szachowego. Komisja zgłosiła postulat, aby zarząd PZSzach niezwłocznie podjął działania w celu uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji.

  Tomasz Sielicki zaproponował, aby stworzyć zasady dotyczące wyjazdu osób towarzyszących na imprezy centralne i międzynarodowe.

  f) publikacje szachowe z dotacji MSiT (W. Gryciuk)
  Zarząd postanowił, że wydane zostaną dwie pozycje książkowe, podręcznik zaprezentowany przez T. Stefaniaka i P. Zielińskiego oraz książka A. Karpowa zaprezentowana przez W. Gryciuka.
  8.2. Sportowo-młodzieżowe:
  a) zmiany w Regulaminie DMP 2010-2011 (P. Zieliński, W. Taboła)
  Tomasz Sielicki przedstawił zmianę przegłosowaną elektronicznie dotyczącą Ekstraligi Juniorów, omówił protest złożony przez Śląski Związek Szachowy dotyczący powyższej zmiany oraz propozycję zmian polegających na zwiększeniu liczby drużyn w Ekstralidze Juniorów do dwunastu drużyn.
  Piotr Zieliński zaznaczył, że powiększanie Ekstraligi i I Ligi Juniorów rzutuje na rozgrywki II Ligi Juniorów. Z I ligi spadają trzy drużyny z dziesięciu, a jeśli w tym roku z Ekstraligi też spadną trzy drużyny z dziesięciu, będzie to sytuacja najmniejszego zła. W 2011 roku z II ligi awansują dwie drużyny i nie będzie wielkiego problemu.
  Po wyjaśnieniach wiceprezesa ds. młodzieżowych zarząd podtrzymał decyzję o rozgrywkach ekstraligi, że w 2011 będą awansowały do I ligi dwie drużyny, aby wyrównać spadek trzech drużyn z Ekstraligi.
  b) powołanie od lipca na trenera Kadry Narodowej mężczyzn Michała Krasenkowa (P. Murdzia)

  UCHWAŁA NR 16/05/2010
  Zarząd PZSzach jednogłośnie zdecydował o powołaniu Michała Krasenkowa na trenera Kadry Narodowej na okres od 1.07.2010 do końca 2010 roku oraz dodatkowego trenera pomocniczego, pod warunkiem, że łączne wynagrodzenie obydwu terenów nie przekroczy wysokości wynagrodzenia poprzedniego trenera Artura Jakubca.

  c) DMP: reforma systemu rozgrywek (ekstraliga dojazdowa) w 2011 roku, powołanie Komisji Regulaminowej - W. Schmidt

  Włodzimierz Schmidt zgłosił postulat, aby nie ogłaszać na razie konkursu na organizację ekstraligi w 2011 roku, gdyż trzeba najpierw zaczekać na ankiety z klubów.
  Postanowiono, że na zebraniu zarządu 18.09.2010 W. Schmidt przedstawi wyniki ankiet dotyczących rozgrywek na 2011 rok.
  Tomasz Sielicki zaproponował, aby do 2 sierpnia przygotować nowy regulamin Ekstraligi, który zostanie przedstawiony Zarządowi i rozesłany przez W. Schmidta do klubów w celu konsultacji w terminie do 30.06.2010. Po przyjęciu ewentualnych uwag regulamin zostanie zatwierdzony na zebraniu zarządu 2.08.2010.
  Tomasz Sielicki zaproponował, aby do 30.06 zamieścić na stronie internetowej informację o przygotowywanej zmianie systemu rozgrywek Ekstraligi – ze skoszarowanej na 3 zjazdy wszystkich drużyn. W zależności od reakcji zainteresowanych drużyn zostanie podjęta decyzja na Zarządzie 2.08.2010 lub odłożona – na po Ekstralidze i zapoznaniu się ze stanowiskami zainteresowanych klubów (ankieta).
  Zarząd postanowił, że z konkursów ofert wyłączona zostaje Ekstraliga seniorów. I liga oraz II liga pozostają bez zmian.
  d) uzupełnienie składu kadry narodowej seniorów o Kamila Mitonia i Roberta Kempińskiego (W. Schmidt)
  Włodzimierz Schmidt zgłosił, że z powodu niepodpisania umowy przez 2 zawodników, należy powołać do kadry dwóch zawodników następnych w kolejności rankingowej. Kamil Mitoń jest pewny, natomiast nie wiadomo, kto zakwalifikuje się jako drugi – Robert Kempiński czy Rafał Antoniewski.
  Włodzimierz Schmidt zgłosił propozycję powołania do kadry Kamila Mitonia oraz Roberta Kempińskiego i ewentualnego dokooptowania Rafała Antoniewskiego po opublikowaniu lipcowej listy rankingowej FIDE.

  UCHWAŁA NR 17/05/10
  Zarząd jednogłośnie zdecydował o dookoptowaniu do Kadry Narodowej Kamila Mitonia i Roberta Kempińskiego.

  8.3 Finansowe:
  a) zatwierdzenie bilansu za 2009 r. (B. Dańczak).
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Fundowicz przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej ze spotkania z dn. 28.05.2010, podczas którego Komisja Rewizyjna w składzie: Ks. Sławomir Fundowicz – przewodniczący, Marian Kanarek – wiceprzewodniczący, Janusz Ziemacki – sekretarz, Bogdan Obrochta – członek Komisji Rewizyjnej, przy nieobecności Zbigniewa Urbana – członka Komisji Rewizyjnej, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Polskiego Związku Szachowego za rok 2009 i nie wniosła do niego zastrzeżeń.

  UCHWAŁA NR 18/05/2010
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził bilans za rok 2009.

  b) wykonanie preliminarza za I kw. 2010 r. (B. Dańczak)

  Bogdan Jeżak zwrócił uwagę na niewystarczającą liczbę lokat w I kwartale 2010 roku.
  Tomasz Delega poprosił o przedstawienie sprawy przychodów za reklamy na stronie internetowej PZSzach. Wojciech Przybylski przedstawił sprawę umów na reklamy. Część reklam na stronie PZSzach, emitowanych w roku bieżącym, została zaksięgowana już w roku ubiegłym, stąd w zestawieniu figurują mniejsze niż zakładano wpływy z reklam na rok 2010. Na stronie PZszach ukazują się także reklamy imprez własnych lub partnerskich, wskutek czego brakuje miejsca na reklamy płatne. Postanowiono przyspieszyć sprawę modernizacji strony w celu zwiększenia powierzchni reklamowej.
  Tomasz Sielicki zobowiązał się do znalezienia sponsorów programu Dariusza Świercza.
  Zarząd przyjął wykonanie preliminarza do 15.05.2010.

  c) informacja nt. windykacji należności PZSzach (B. Jeżak)
  Bogdan Jeżak wyjaśnił powody błędnego naliczenia zaległości – najczęściej były to turnieje podwójnie naliczone oraz turnieje opłacone, ale niezaksięgowane z powodu złego opisu wpłaty. Z powodu niemożności przybycia na zebranie Wojewódzkich Związków Szachowych w dniu 30.05.2010 pozostawił pisma wyjaśniające dla organizatorów, których dotyczą sytuacje sporne.
  Zbigniew Pyda wezwał PZSzach do uważnej weryfikacji wezwań do zapłaty, aby uniknąć sytuacji, gdy organizatorzy dostają wezwanie do zapłaty za turniej, który był zwolniony z opłat lub za który opłaty zostały już wniesione.
  Tomasz Delega zauważył, że nie da się jedną uchwałą ustawą załatwić wszystkich przypadków wierzytelności i postawił postulat rozpatrywania każdego przypadku indywidualnie.

  Tomasz Sielicki postawił wniosek, aby każdą sprawę rozpatrywał indywidualnie zespół w składzie Bogdan Jeżak, Barbara Szenborn-Dańczak i Dorota Rzepecka.
  Zarząd postanowił, że wnioski o umorzenie mają być kierowane na adres biura PZSzach. Zaległości za 2009 nie ulegają umorzeniu. Starsze zaległości rozpatruje komisja w składzie Bogdan Jeżak, Barbara Szenborn-Dańczak i Dorota Rzepecka.
  Bogdan Jeżak przedstawił stan windykacji zaległości za kategorie centralne.
  Zenon Chojnicki postawił pytanie, czy zawodnik, który zdobył tytuł międzynarodowy, a nie opłacił kategorii centralnej, ma prawo uzyskać tytuł, czy też będzie on wstrzymany do czasu zapłaty za zaległą kategorię.
  Zarząd zdecydował, że osoby, które zdobyły nowy tytuł i za niego zapłaciły, otrzymają nowy tytuł.

  9. Promocja
  a) powołanie członków Komisji ds. Promocji (W.Przybylski)
  Wojciech Przybylski przedstawił kandydatów do Komisji ds. Promocji:
  - dr Paweł Lesiak - wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
  - Małgorzata Wojciechowska - członek najwyższego kierownictwa banku Citi Handlowy, Warszawa
  - Adam Dzwonkowski – Microsoft, Warszawa
  - Magdalena Judek – sędzia szachowy, Poznań
  Tomasz Sielicki zaakcentował, że komisja ta powinna być jak największa i zachęcił członków Zarządu do zgłaszania kandydatur. Wojciech Przybylski zgłosił postulat zwrócenia uwagi, aby do komisji włączać osoby z całej Polski, nie tylko z Mazowsza.

  UCHWAŁA NR 19/05/2010
  Zarząd jednogłośnie przyjął Pawła Lesiaka, Małgorzatę Wojciechowską, Adama Dzwonkowskiego oraz Magdalenę Judek w poczet Komisji ds. Promocji. Jednocześnie wyraził poparcie dla przedstawionego przez Wojciecha Przybylskiego postulatu, aby do komisji włączać osoby z całej Polski, nie tylko z Mazowsza.

  b) pośrednictwo w marketingu usług (W. Przybylski)
  Wojciech Przybylski przedstawił Regulamin Pośrednictwa w Marketingu Usług (Załącznik 2) dotyczący pośrednictwa w marketingu usług pomiędzy zawodnikami, szczególnie członkami kadry narodowej, a podmiotami zewnętrznymi. Jako usługa traktowany jest udział zawodników w pokazach gry jednoczesnej i innych imprezach o charakterze promocyjnym.
  PZSzach będzie za pośrednictwo pobierał prowizję w wysokości 15% wartości zamówienia. Ponieważ rozpiętość stawek za symultany jest bardzo duża i waha się od 600 zł do 2200 zł, aby uregulować kwestie płatności, według regulaminu za jednodniową symultanę zawodnik powinien otrzymać nie mniej niż 1200,00 brutto, a za udział w imprezie firmowej w charakterze gościa specjalnego nie mniej niż 600,00 brutto.

  UCHWAŁA NR 20/05/2010
  Zarząd jednogłośnie przyjął Regulamin Pośrednictwa w Marketingu Usług.

  c) powołanie Rady Przyjaciół Szachów przy PZSzach (W. Przybylski)
  Wojciech Przybylski przedstawił koncepcję powołania Rady Przyjaciół przy PZSzach. W skład rady maja wchodzić wybitni uczeni, artyści, sportowcy, politycy i biznesmeni. Celem powołania rady jest budowanie pozytywnych relacji z elitami, przyciągniecie uwagi mediów oraz ułatwienie pozyskiwanie patronów i partnerów szachowych imprez. Rada zapewnia obustronny prestiż.

  Rada Przyjaciół Szachów przy PZSzach zbierałaby się raz w roku. PZSzach wspierałby radę organizując dla członków grających w szachy turniej lub symultanę. Kandydatury wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać członkowie Zarządu PZSzach, prezesi Wojewódzkich Związków Szachowych oraz pracownicy biura PZSzach. Kandydatury zatwierdza Prezydium Zarządu PZSzach. Oficjalne zaproszenie do przystąpienia do Rady Przyjaciół Szachów wręcza Prezes PZSzach.
  Działalność Rady Przyjaciół przy PZSzach reguluje Regulamin Rady Przyjaciół przy PZSzach (Załącznik 3).

  UCHWAŁA NR 21/05/10
  Zarząd jednogłośnie powołał Radę Przyjaciół przy PZSzach i zatwierdził Regulamin Rady Przyjaciół przy PZSzach.

  d) nadawanie „Hetmanów” (W. Przybylski)
  Wojciech Przybylski przedstawił Regulamin Przyznawania Hetmanów (załącznik nr 4).– nagród mających honorować najlepszych zawodników, trenerów, sędziów i działaczy szachowych (w sumie 9 kategorii).
  Nagrody będą wręczane podczas ważnych imprez rozgrywanych na przełomie roku, np. w trakcie Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn lub grudniowych Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
  Postanowiono, że Zarząd lub Kapituła opublikują listę kategorii, w których będą wręczane statuetki w danym roku.

  UCHWAŁA NR 22/05/10
  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Przyznawania Hetmanów.

  e) newsletter PZSzach – kontynuacja (W. Przybylski i W. Gryciuk)
  Tomasz Delega zaproponował, aby członkowie zarządu publikowali w newsletterze PZSzach wyjaśnienia dotyczące decyzji zarządu, np. zmian w regulaminach.
  Postanowiono, że newsletter będzie ukazywał się co dwa miesiące lub częściej.
  f) regulamin przyznawania nagród im. Z. Czajki dla najlepszych polskich klubów (P. Zieliński)
  Piotr Zieliński zaprezentował puchary im. Zbigniewa Czajki, które zostaną wręczone ośmiu najlepszym polskim klubom w tym roku. Puchary będą wręczane corocznie, na podstawie punktacji ministerialnej. Regulamin przyznawania pucharów nie jest konieczny, gdyż kryteria przyznawania są jasne i całkowicie oparte na podstawie niezależnej punktacji ministerialnej.
  g) wynagradzanie działaczy za całokształt działalności (W. Gryciuk)
  Zarząd postanowił, że wynagradzanie działaczy za całokształt działalności będzie miało miejsce w ramach przyznawania Hetmanów.
  10. Inne wnioski
  • Na wniosek Bogdana Jeżaka zdecydowano, że organizatorzy Turnieju Pierwszej i Ostatniej Szansy oraz eliminacji międzywojewódzkich otrzymują 25% opłaty klasyfikacyjno-rankingowej.
  • Jan Kusina przedstawił wniosek Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków do Małopolskiego Związku Szachowego dotyczący wydania karty zawodnika Radosława Barskiego.
  Zarząd zobowiązał Małopolski Związek Szachowy do wyjaśnienia sprawy w trybie pilnym i ze szczególnym uwzględnieniem dobra młodego zawodnika. .
  • Zenon Chojnicki zgłosił wniosek o nagrodę dla Bolesława Ziółkowskiego.
  Tomasz Sielicki zobowiązał się do napisania listu gratulacyjnego i zaproponował zgłoszenie kandydatury Bolesława Ziółkowskiego do nagrody Hetmana.

  11. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.
  Potwierdzono ustalony termin następnego zebrania zarządu, które odbędzie się 2.08.2010 w Chotowej.

  12. Zakończenie posiedzenia i udanie się na do Zamku Królewskiego na wieczorną część spotkania.

  Protokolant
  /-/
  Dorota Rzepecka

  Załącznik 1: Regulamin MP w szachach błyskawicznych na rok 2010
  Załącznik 2: Regulamin Pośrednictwa w Marketingu Usług
  Załącznik 3: Regulamin Rady Przyjaciół przy PZSzach
  Załącznik 4: Regulamin Przyznawania Hetmanów

 12. #42
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ

  Z ZEBRANIA KOLEGIUM PREZESÓW
  WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW SZACHOWYCH

  Warszawa, 30 maja 2010 r., godz. 11-15

  Obecni na zebraniu:
  - Jan Kusina (Małopolski Zw. Szach.) – przewodniczący Kolegium
  - Zenon Chojnicki (Podkarpacki Zw. Szach.)
  - Andrzej Dobrowolski (Mazowiecki Zw. Szach)
  - Marian Kanarek (Zachodniopomorski Zw. Szach.)
  - Krystian Klimczok (Śląski Zw. Szach.)
  - Dominik Kulaś (Dolnośląski Zw. Szach.)
  - Andrzej Michalski (Kujawsko-Pomorski Zw. Szach.)
  - Grzegorz Miśta (Warmińsko-Mazurski Zw. Szach.)
  - Zbigniew Pyda (Lubelski Zw. Szach.)
  - Tomasz Stefaniak (Świętokrzyski Zw. Szach.)
  - Marek Zboroń (Wielkopolski Zw. Szach)
  - Piotr Zieliński (Podlaski Zw. Szach.)
  oraz
  - Tomasz Sielicki (prezes Polskiego Zw. Szach.)
  - Wojciech Gryciuk (dyrektor Biura PZSzach).

  Nieobecni przedstawiciele:
  - Lubuskiego Zw. Szach.
  - Łódzkiego Zw. Szach.
  - Opolskiego Zw. Szach.
  - Pomorskiego Zw. Szach.

  1. Wprowadzenie.
  Zebranie otworzył przewodniczący Kolegium, Jan Kusina, który powitał uczestników spotkania oraz przedstawił zakres tematów do omówienia. Następnie uzupełniono, przegłosowano i zatwierdzono porządek obrad. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 na 16 działających Wojewódzkich Związków Szachowych.

  2. Finansowanie regionalnych związków szachowych.
  Temat referował Tomasz Sielicki. Poinformował o zmniejszeniu dotacji ministerialnych w 2010 r. na sport kwalifikowany z 720 tys. zł do 600 tys. zł. Dodatkowe środki można pozyskać na trzy sposoby: od sponsorów, władz regionalnych i samych zawodników. Od 1 stycznia 2010 r. PZSzach jest płatnikiem VAT, dzięki czemu możliwe stało się wystawianie sponsorom faktur VAT, na czym im szczególnie zależy.
  - Sponsorzy.
  Pierwsze efekty nowego podejścia do sponsorów już są widoczne. Tylko na styczniowe MP PZSzach pozyskał 255 tys. zł. Od lutego 2010 r. został na stałe zatrudniony w PZSzach Wojciech Przybylski, specjalista ds. reklamy i marketingu. Od tego czasu doprowadzono do zawarcia umów z wieloma firmami i instytucjami, m.in. Fundacją BRE, dr Eris i Zamkiem Królewskim. W toku jest przygotowanie umów z CityBankiem i Microsoftem. Sponsorów trzeba jednak szukać także lokalnie i duża rola w pozyskiwaniu patronatów medialnych spada na WZSzachy. PZSzach może im pomóc np. w opracowaniu ofert.
  - Współpraca z samorządami.
  Większość samorządów ma środki na rozwój, ale wnioski na nie trzeba składać z dużym wyprzedzeniem i dobrze je umotywować. Zbyszek Pyda organizuje turnieje międzynarodowe wykorzystując środki z programu „Stolica Kultury 2016”. Podobnie z budżetu miasta przez wiele lat pozyskiwała środki na szachy Polanica, które jednak nie były w całości wykorzystywane na naszą dyscyplinę sportu. Warto walczyć też o środki UE.
  - Składki członkowskie.
  PZSzach zastanawia się nad wprowadzeniem rocznych składek członkowskich dla zawodników, które obowiązują w większości krajów UE. Wymagałoby to jednak zmiany statutu, co jest możliwe tylko w trakcie na Walnego Posiedzenia PZSzach. Związek planuje je zorganizować do końca br.
  Po krótkiej dyskusji, jaka się w tym miejscu wywiązała Jan Kusina podsumował ją stwierdzeniem, że opodatkowanie członków na rzecz PZSzach trzeba wprowadzić, ale że powinno to być zrobione bardzo ostrożnie i w przemyślany sposób.

  3. Organizatorzy turniejów.
  Ten temat też zreferował Tomasz Sielicki. W ostatnim okresie coraz częściej się zdarza, że organizatorzy, którzy wygrali przetargi na organizację imprez szachowych nie wywiązują się z zobowiązań. Jednym z powodów tej sytuacji jest to, że do dziś przy wyborze zwycięzcy przetargu obowiązuje cena, a nie jakość usług. Problem ten można rozwiązać na 3 sposoby: organizować turnieje o zróżnicowanej jakości, licencjonować organizatorów oraz organizować część, a może nawet wszystkie imprezy rangi mistrzowskiej siłami Związku. Tak robi np. Turecki Związek Szachowy, który wynajął trzech ludzi i ciężarówkę do organizacji wszystkich imprez na terenie kraju.
  Konieczne jest też precyzyjne określenie wymagań jakościowych, a cena nie powinna być jedynym kryterium w przetargu. Dzięki temu jest szansa, że zawodnicy będą mieszkać w lepszych warunkach, chociaż drożej. Ważne jest także zróżnicowanie oferty przy jednoczesnej likwidacji obowiązku zakwaterowania w hotelach wskazanych przez organizatora. Nie bez znaczenia jest też oferta uzupełniająca dla szachistów w czasie wolnym. Problem transparentności można rozwiązać wprowadzając dość wysoką opłatę organizacyjną dla zawodników, oferując im jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie po promocyjnych cenach. Konieczne jest także zachęcanie działaczy mających doświadczenie w organizacji imprez lokalnych do podejmowania się organizacji imprez centralnych. Jeśli do organizacji jakiejś imprezy nikt się nie zgłosi, będzie musiał to wziąć na siebie PZSzach, tak jak to się stało w tym roku z indywidualnymi MP.

  4. Zmiana regulaminu Ekstraligi Juniorów.
  Temat referował Piotr Zieliński, przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZSzach. Na skutek wysłania drużyny Stilonu Gorzów na Turniej im. Dvorkovicha w Moskwie drużyna ta nie może startować w Ekstralidze, chociaż jest mistrzem z ub.r. Żeby mogła w niej zagrać za rok, konieczna była zmiana regulaminu Ekstraligi dotyczącą liczby drużyn, które w tym roku z niej spadną (z 2 do 3), co przegłosował Zarząd PZSzach. Było to najmniejsze zło, ale pojawiła się propozycja, która zyskała aprobatę kilku prezesów, żeby zawodnicy będący w kadrze narodowej juniorów oraz w Akademii Szachowej mieli bezwzględny obowiązek reprezentowania Polski na imprezach międzynarodowych, bo wtedy nie trzeba by było wysyłać na zawody drużyny klubowej.

  5. Rozliczenia WZSzach z PZSzach.
  Temat referowała Basia Dańczak, główna księgowa PZSZach. Porządkowanie rozliczeń rozpoczęło się od opracowania tabeli w Excelu z informacją, kto i za co zalega, która jest aktualizowana na stronie PZSzach. Dopiero od niedawna rozliczenia są prowadzone na podstawie dokumentów księgowych (wcześniej na podstawie jedynie komunikatu organizacyjnego), co prowadzi do zwiększenia przejrzystości. W przypadku organizacji turniejów faktura proforma idzie do organizatora już w dniu rozpoczęcia turnieju, żeby mógł on uiścić w terminie opłaty za zgłoszenie zawodów do ELO. W ostatnim czasie pojawiło się w zestawieniach sporo błędów, ale PZSzach zaczyna coraz lepiej panować nad zawartymi w nich danymi. Amnestii nie będzie, więc WZSzachy muszą rozliczyć się z zaległości za lata 2006-2009 r., chociaż płatności PZSzach może im podzielić na raty. Na przyszłość ważne też jest, by na przelewach pisać, czego one dotyczą, co znacznie ułatwi ich księgowanie.

  6. Turnieje kołowe: Legnica, Memoriał Rubinsteina w Polanicy, Memoriał Najdorfa w Warszawie.
  W Polsce rozgrywa się coraz mniej turniejów kołowych. Pytanie, czy nadal warto je organizować. Zdaniem Z. Pydy lepiej robić silne openy, chociaż na świecie są takie turnieje, jak Corus, w ramach którego organizuje się wyłącznie turnieje kołowe. Kołowy sprawdza się tylko wtedy, gdy ma dobrze wypromowaną stronę internetową i gdy wchodzi na nią w trakcie turnieju kilka tysięcy osób dziennie, a w prasie ukazują się artykuły.
  Kołówka w Legnicy odbywa się od 25 lat dlatego, że jej sponsorem jest KGHM. Turniej w Polanicy jest dotowany przez Urząd Miejski i bank PKO BP, ale coraz więcej pieniędzy trafia zamiast do szachów, to do Miejskiego Centrum Kultury. Memoriał Najdorfa stracił w tym roku dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i organizacja turnieju międzynarodowego stoi pod dużym znakiem zapytania.

  7. Organizacja MŚ Szkół i Kongresu FIDE przez MZSzach.
  Temat referował Jan Kusina, który był pomysłodawcą organizacji obu imprez przez MZSzach. MŚ Szkół odbędą się w dniach 29.04-8.05.2011, a Kongres FIDE w dniach 15-22.2011. Ponieważ termin organizacji MŚ Szkół koliduje z finałami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM), MZSzach zwrócił się z prośbą do Federacji Sportu o zmianę terminu OOM. Obie imprezy będą finansowane przez samorząd lokalny i nie obciążą kosztami PZSzach. Doświadczenia z pozyskania organizacji obu imprez można wykorzystać przy staraniu się o organizację innych planowanych przez FIDE i ECU. Najwięcej splendoru przynosi organizacja Olimpiady Szachowej i dlatego PZSzach planuje starać się o jej pozyskanie w roku 2018 r., kiedy to przypada 100. rocznica uzyskania niepodległości przez Polskę.
  8. Ocena i wnioski z imprez zleconych przez PZSzach na 2010 r.
  Organizatorów MP 16-18 i MP 10-12 ukarano pomniejszeniem opłaty organizacyjnej odpowiednio o 10% i 20% (1 tys. zł i 2 tys. zł odpowiednio). W przyszłości są planowane bardziej dotkliwe kary, np. zakaz organizacji imprez szachowych przez rok od niewywiązania się z zobowiązań.
  Pod dyskusję poddano też incydent z MP do 10 lat, kiedy to 2 młodocianych zawodników ukarano zweryfikowaniem ich partii na 0:1 za prowadzenie rozmów w toalecie. Zasugerowano, że w przypadku młodych zawodników bardziej celowe byłoby stopniowanie kar w postaci publicznie dostępnych ostrzeżeń z informowaniem o nich ich opiekunów.
  9. Wzmocnienie prestiżu drużynowych MP w grze błyskawicznej.
  Małe zainteresowanie drużynowymi MP w blitza skłania do zastanowienia się, czy nie warto byłoby organizować ich przy okazji dużych imprez w szachy klasyczne, np. w trakcie półfinałów MP, przeznaczając na nie dzień wolny od gry.

  10. Wolne wnioski.
  - Propozycja organizacji konferencji nt. „Marketing w szachach”. Organizatorem powinien być PZSzach w porozumieniu np. ze Szkołą Marketingu i Zarządzania. Spotkanie takie można zorganizować w trakcie np. lipcowych MPJ w blitza w Warszawie.
  - Propozycja włączenia się w projekt EURO 2012. Warto byłoby przykładowo zorganizować turnieje szachowe w miastach, w których będą odbywać się ME w piłce nożnej.
  - Książki szachowe.
  Referował Wojciech Gryciuk. W ramach dotacji z MSiT jest planowanie wydanie dwóch książek szachowych dla początkujących. Jedną z nich byłby podręcznik Anatolija Karpowa, drugą – książka rekomendowana przez Tomasza Stefaniaka. Wielkość nakładu i wybór wydawcy ma być przeprowadzony do końca lipca 2010 r. Obie książki będą rekomendowane na stronie internetowej PZSzach.
  11. Wybór przewodniczącego Kolegium na okres 1 lipiec 2010 – 31 grudnia 2010 r.
  Zgłoszono 2 kandydatów: Krystiana Klimczoka i Zbyszka Pyda. Ostatecznie nowym przewodniczącym Kolegium na najbliższe pół roku został Zbygniew Pyda.

  Protokołował: Wojciech Gryciuk

 13. #43
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZSZACH

  Czarna, 2 sierpnia 2010 r.

  Obecni na zebraniu:

  Członkowie: Tomasz Sielicki, Tomasz Stefaniak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła, Włodzimierz Schmidt.

  Pracownicy biura: Wojciech Gryciuk.

  Zaproszeni goście: Zbigniew Pyda, Przewodniczący Kolegium Prezesów WZSzach.

  Punkt 1. Powitanie, stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  Prezes Tomasz Sielicki po przywitaniu wszystkich obecnych, stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd przy obecności 5 członków Zarządu.

  Punkt 2. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
  a) Porządek Obrad zatwierdzono jednogłośnie.
  b) Ustalenie terminu następnego spotkania.

  Termin następnego zebrania ustalono na 18 września 2010 r. w biurze PZSzach w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 11.00.

  Punkt 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu z 29 maja 2010 r.
  Jedyna poprawka, jaką naniesiono, dotyczyła domeny internetowej „szachy w szkole”, którą zarejestrował Adam Dzwonkowski z firmy Microsoft, a nie firma Microsoft.
  Po wprowadzeniu zmian, protokół zatwierdzono jednogłośnie.

  Punkt 4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.
  Wojciech Gryciuk zapoznał zebranych z wynikami sześciu głosowań przeprowadzonych drogą elektroniczną po ostatnim Zebraniu Zarządu. W ich wyniku podjęto następujące uchwały:

  UCHWAŁA NR 1/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin Ekstraligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.

  UCHWAŁA NR 2/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin I Ligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.

  UCHWAŁA NR 3/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin II Ligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 9 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.

  UCHWAŁA NR 4/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta powołanie Marcina Sieciechowicza do Kadry Juniorów. Uchwała została przejęta jednogłośnie.

  UCHWAŁA NR 5/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta powołanie Rafała Antoniewskiego do Kadry Seniorów. W głosowaniu wzięło udział 8 uprawnionych. Wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  UCHWAŁA NR 6/06/2010
  Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził nową koncepcję Konkursu Ofert, zgodnie z którą organizatorem imprez centralnych jest PZSzach, który do ich realizacji szuka podwykonawców. W głosowaniu wzięło udział 7 uprawnionych, 6 było za, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta.

  5. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

  a) Powołanie Komisji Statutowej (prot. 5a) i konieczności zmiany statutu PZSzach do 2012 r. w związku z nową Ustawą o Sporcie, która wchodzi w życie 7.10.2010.

  Temat referował T. Sielicki. Przypomniał, że proponowany skład Komisji miał liczyć 5 osób. Na razie kandydatury są jednak tylko trzy: Janusz Woda, Sławomir Fundowicz i Mirosław Gnieciak. T. Sielicki zobowiązał się do przedstawienia pełnego składu Komisji na następnym zebraniu Zarządu. Co do zmiany statutu, zgodnie z nową Ustawą o Sporcie PZSzach będzie miał na to 2 lata.

  b) Powołanie Komisji ds. szachów w szkole.

  Temat referował, pod nieobecność Piotra Zielińskiego, W. Gryciuk. Poinformował, że do powołania Komisji zobowiązał się Piotr Zieliński, ale na razie nie rozpoczęła ona jeszcze swojej działalności. Zarząd zobowiązał dyrektora Biura, by wraz z Piotrem Zielińskim zaproponowali jej skład na następnym posiedzeniu Zarządu. Dyrektor Biura wyraził chęć wzięcia udziału w pracach tej Komisji.

  c) stan prac nad realizacją projektu „Szachy w szkole” w ramach portalu „Partnerstwo dla Przyszłości”.

  Ten temat też referował W. Gryciuk. „Partnerstwo dla przyszłości” to program firmy Microsoft, na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, który jest jednocześnie realizowany w ponad 100 krajach i którego celem jest stworzenie szkołom możliwości uzyskania legalnego oprogramowania i promowanie wśród nauczycieli i uczniów stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się, upowszechnianie ciekawych rozwiązań i kontakty miedzy szkołami w różnych krajach. W jego ramy wchodzi bezpłatne udostępnienie platformy do popularyzacji wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców różnych obszarów wiedzy, np. przedmiotów szkolnych, ale także bezpieczeństwa w internecie itp. W Polsce, dzięki inicjatywie Adama Dzwonkowskiego z Microsoft, w ramach programu znajdzie się także miejsce dla tematyki związanej z szachami szkolnymi. „Projekt szachowy”, realizowany na mocy porozumienia pomiędzy PZSzach i Microsoft z dnia 1 lipca 2010 r., oficjalnie startuje 1 września 2010 r. i będzie trwał do roku 2013, kiedy to kończy się aktualna faza programu „Partnerstwo dla Przyszłości”. Zobowiązaniem PZSzach jest zachęcenie w ciągu pierwszego roku działania „Partnerstwa...” min. 500 nauczycieli szachów i 1000 uczniów-szachistów do założenia indywidualnych kont na portalu tematycznym związanym z szachami szkolnymi. W tym celu konieczne jest zatrudnienie Kierownika Programu, który pełniłby role przede wszystkim moderatora portalu tematycznego. Wybór padł na Pana Krzysztofa Mrozka ze Śląska, który ma duże doświadczenie w edukacji szachowej dzieci i prowadzi nawet portal o podobnej tematyce. Na II poł. sierpnia 2010 r. jest planowane przeszkolenie Pana Mrozka (a awaryjnie także Miłosza Rudnickiego, instruktora szachowego i informatyka, który chce się zaangażować w realizację projektu w ramach wolontariatu oraz jednego z pracowników Biura PZSzach) w zakresie korzystania z platformy w katowickiej firmie 2Business for IT Solutions, będącej partnerem firmy Microsoft przy realizacji tego projektu. Moderowanie strony będzie się odbywało odpłatnie, przy czym miesięczne wynagrodzenie miałoby wynosić 500-600 zł. Zarząd podkreślił jednak, że ewentualne zatrudnienie Pana Mrozka wymaga konsultacji z Piotrem Zielińskim.
  Ponieważ kluczowe będzie pozyskiwanie odpowiedniej treści, w trakcie dyskusji wymieniono nazwiska osób, które mogłyby pomóc w tym zakresie: Andrzej Modzelan, Andrzej Michalski, Darek Mikrut (e-learning), Czesław Spisak.
  Włodzimierz Schmidt zasugerował, by wykorzystać materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom Akademii Szachowej na zakończenie obozów szkoleniowych. Do kontaktu w tej sprawie z Markiem Matlakiem zobowiązał się Wojciech Gryciuk.
  T. Sielicki podkreślił, że projekt ten jest niezwykle ważny dla PZSzach, bo gdyby się powiódł, byłby sygnałem dla Microsoft, że jesteśmy dla niego wiarygodnym partnerem i byłby okazją do kontynuowania współpracy także w innych obszarach działalności PZSzach. Ponieważ projekt ten jest realizowany przez Microsoft łącznie z MEN, byłaby to też świetna okazja, by na stałe wejść z szachami do szkół.

  d) prezentacja przez poszczególne piony planów dotyczących konkursów ministerialnych na 2011 rok.

  Temat referował T. Sielicki. Na początku podkreślił, że rok temu plany w tym zakresie były robione w ostatniej chwili i że w tym trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem we współpracy z poszczególnymi pionami PZSzach. W wyniku dyskusji podjęto następujące zobowiązania:
  1. Biuro prześle do szefów poszczególnych pionów PZSzach wykaz konkursów, w których PZSzach wziął udział w tym roku, co byłoby podstawą do ułożenia planów na 2011 rok;
  2. propozycje zmian będą pochodzić ze strony Biura oraz członków zarządu;
  3. konkursy ministerialne i unijne są monitorowane przez Biuro, a wszelkie informacje o nich przesyłane do szefów poszczególnych pionów PZSzach;
  4. Agnieszka Fornal przygotuje i prześle do pozostałych członków Zarządu przed następnym posiedzeniem Zarządu raport z działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej, zawierający informacje nt: skali i metod działania MAW, a także jej perspektyw i zagrożeń oraz plany na 2011 r. Będzie to jednym z tematów zebrania Zarządu 18 września.

  6. Ocena imprez:

  a) Szachowy Turniej Gwiazd, Warszawa, pałac pod Blachą, 25-30.05

  Referował W. Gryciuk. Trzy mecze treningowe przez wrześniową olimpiadą szachową zostały zorganizowane w salach wystawowych Pałacu pod Blachą, należącego do kompleksu Zamku Królewskiego. Władimir Małachow pokonał Mateusza Bartla 5-1, Bartłomiej Macieja Monikę Soćko – 3,5-0,5, a Aleksander Sznapik – Iwetę Rajlich. Impreza była sponsorowana przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście (20 700 zł) oraz Polimex Mostostal (2 500 zł). Koszty wyniosły łącznie 31 500 zł, z czego same honoraria dla zawodników 20 200 zł. PZSzach dołożył więc do tej imprezy ok. 7 300 zł, ale dzięki niej kontynuował kontakty z Zamkiem, który w przyszłości chce organizować kolejne imprezy szachowe. Najbliższą będą wrześniowe mistrzostwa samorządowców z Warszawy.

  b) IMP w szachach błyskawicznych, Myślibórz, 29-30.05
  Zarząd nie mógł się zapoznać z kompletną oceną imprezy, bo nie było na niej delegata PZSzach. Zawody nie cieszyły się jednak zbyt dużą frekwencją, być może ze względu na niskie nagrody. Interesująco zabrzmiała propozycja Z. Pydy, który zaproponował, żeby zawody tego typu organizować w dniu wolnym jakiegoś turnieju odbywającego się tempem klasycznym. T. Stefaniak zaproponował, by postarać się nadać odpowiednią oprawę drużynowym MP, które są jedną z najlepszych form promocji szachów.

  c) Piknik Olimpijski, Warszawa, 12.06
  Referował W. Gryciuk. PZSzach po raz kolejny wziął udział w Pikniku Olimpijskim, jednej z największych stołecznych imprez rekreacyjno-sportowych, zorganizowanych przez PKOL. Stoisko szachowe cieszyło się dużą popularnością, a w przyszłym roku warto Piknik jeszcze lepiej przygotować i wykorzystać możliwości promocji szachów jako sportu uzupełniającego dla Polskich Olimpijczyków. Z żalem trzeba odnotować, małą obecność, mimo zaproszeń, naszych kadrowiczów.

  d) Trójmecz Polska–Niemcy–Szwecja do 14 lat „Vattenfall Cup”, Schiele, 27.06-
  Referował W. Gryciuk. Turniej sponsorowany był przez koncern energetyczny Vattenfall, który zaprosił przedstawicieli krajów, w których od kilku lat ekspansywnie rozwija swoją działalność. Zawody były świetnie zorganizowane. Wygrały Niemcy - 24 pkt., przed Polską - 22,5 pkt. i Szwecją - 7,5 pkt. Na końcowe wyniki duży wpływ miał jednak podział drużyn na A i B oraz skojarzenie drużyny Niemiec A z drużynami B pozostałych krajów; Polska A i Szwecja musiały natomiast grać ze sobą. Skład polskiej drużyny: Polska I - Kaczmarek, Delekta, Lachowicz; Polska II - Drozdowski, Nasuta, Rykała. W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie czwórmeczu, przy dodatkowym udziale Holandii.

  e) Turniej I szansy, Łazy, 27.06-3.07 (do 9, 11, 13 i 15 lat)
  Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania Piotra Murdzi, który wizytował zawody. Po zapoznaniu się z jego bardzo pozytywną oceną imprezy, Zarząd zasugerował podjęcie następujących działań:
  - zestandaryzowanie oceny imprez,
  - rozdawanie uczestnikom ankiet ewaluujących na początku imprezy, a zbieranie ich na koniec,
  - delegowanie na imprezę jednej osoby z Zarządu lub Biura, a w przypadku większej ich ilości, weryfikowanie wniosków, tak by nie były one sprzeczne.

  f) Turniej im. Dvorkovitcha – Moskwa, 30.06-9.07
  Referował W. Gryciuk. Bardzo słaby wynik reprezentacji (ostatnie miejsce), ale odpowiadający poziomowi młodej ekipy (drużyna Stilonu Gorzów). Zmiany na przyszłość omówione w sprawach sportowych w p. 8.3.

  g) Microsoft Imagine Cup, Pułtusk, 6.07
  Referował W.Gryciuk. Na prośbę firmy Microsoft oraz na bazie Umowy Sponsoringowej PZSzach zorganizował Klub Szachowy na pikniku dla uczestników Imagine Cup (drużynowych mistrzostw świata w programowaniu), który odbywał się w Pułtusku, a w którym wzięło udział 700 osób z ponad 70 krajów. Stoisko cieszyło się ogromną popularnością, a w symultanie Darka Świercza wzięło udział ponad 50 osób z różnych krajów. Dodatkowo Piotr Murdzia poprowadził konkurs rozwiązywania zadań szachowych, a cały zespół PZSzach udzielał konsultacji szachowych uczestnikom Imagine Cup. Klub Szachowy został bardzo wysoko oceniony przez dyrekcję firmy Microsoft, której reprezentanci aktywnie w nim uczestniczyli.

  e) Ligi Juniorów (6-14.07).

  e1) Ekstraliga, Ustroń (10 drużyn):
  Referował W.Schmidt. Zarząd po zapoznaniu się z jego sprawozdaniem postanowił zobowiązać dyrektora Biura do wysłania relacji do organizatora oraz wystosowania do niego listu z informacją, że Zarząd postanowił udzielić mu upomnienia za:
  - zróżnicowanie jakości pokoi,
  - brak internetu w pokojach wbrew ofercie;
  - nieprzygotowanie techniczne do transmisji internetowej partii
  - zamieszczenie w Internecie partii z błędami, a partii z ostatniej rundy dopiero 9 dni po zawodach.
  Zarząd wyraził przy tym przekonanie, że niekompletne partie w internecie zostaną skorygowane i że podobnych incydentów uda się uniknąć w trakcie Ligi Seniorów, którą organizuje ten sam organizatorów.

  Jednocześnie Zarząd rozpatrzył skargę 9 klubów biorących udział w Ekstralidze Juniorów, złożoną 13 lipca 2010 r., a dotyczącą zmiany jej regulaminu z powodu udziału drużyny Stilon Gorzów w Turnieju Dvorkovitcha. Zarząd uznał, że decyzja o zmianie regulaminu, mimo ważnych przesłanek, które legły u jej podstaw, wprowadziła niepotrzebną dezorganizację systemu rozgrywek. Przyznając rację protestującym klubom, zarząd nie zdecydował się jednak na spełnienie postulatu dotyczącego zmiany liczby drużyn spadających z Ekstraligi w 2010 r., gdyż byłaby to próba naprawiania jednego błędu kolejnym i przedłużałaby chaos na kolejną edycję rozgrywek.
  Zarząd zobowiązał się przy tym do ścisłego respektowania ustaleń regulaminów w przyszłości. Pomoże w tym powołanie Komisji Regulaminowej, której zadaniem jest opracowanie jednolitej wersji regulaminów dla wszystkich rodzajów rozgrywek, wskutek czego zostanie zapewniona wieloletnia ich stabilizacja. Do opracowanie treści odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej PZSzach, Zarząd zobowiązał dyr. Biura.

  e2) I Liga, Suchedniów (10 drużyn).
  Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania D. Rzepeckiej, która wizytowała zawody. Do organizatora nie było żadnych zastrzeżeń (ŚZSzach), co więcej realizacja większości ustaleń została zrealizowana lepiej niż w ofercie. Zarząd, zapoznając się ze sprawozdaniem, zobowiązał jednocześnie dyrektora Biura do zestandaryzowania sprawozdań z wizytacji, a w szczególności o dołączanie za każdym razem informacji o dacie i miejscu rozgrywek o nazwie organizatora.

  e3) II Liga Juniorów, Chełm (29 drużyn)
  Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania D. Rzepeckiej, która wizytowała zawody. Z jej relacji wynika, że generalnie impreza pozostawiła po sobie pozytywne wrażenie i została zorganizowana zgodnie z ofertą, a głównym zastrzeżeniem był, zdaniem wizytatora, niewystarczający wystrój sali (brak wizytówek i sukna na stołach, a także stan stołów, na których odbywały się rozgrywki). T.Stefaniak zwrócił także uwagę na to, że organizator nie zapewnił uczestnikom bezpłatnego transportu na zawody, a chociaż zobowiązał się do pokrycia kosztów dojazdu komunikacją miejską, to nie poinformował o tym uczestników w wystarczająco klarowny sposób, w wyniku czego nikt z tej możliwości nie skorzystał. Z. Pyda wyjaśnił, że cena hotelu została obniżona o 6 zł za osobodzień do oferty złożonej, ponadto uczestnicy zostali w najtańszej wersji 69 zł przeniesieni do wyższego standardu po 80 zł bez żadnych dopłat.

  f) Drużynowe Mistrzostwa Europy do 18 lat, Pardubice 15-21.07
  Referował W. Gryciuk. Polska zdobyła złote medale zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. Chłopcy (8 drużyn) zapewnili sobie zwycięstwo na 2 rundy przed końcem, dziewczęta (11 drużyn) w ostatniej rundzie. Składy: chłopcy - Sieciechowicz, Kanarek, Dragun, Strzemiecki; dziewczęta: Lach, Adamowicz.
  Zarząd składa gratulacje w/w zawodnikom oraz trenerom: Piotrowi Mickiewiczowi i Piotrowi Murdzi.

  g) Memoriał im. Najdorfa, Warszawa 17-25.07
  Referował W.Gryciuk. Ponieważ w tym roku mija 100. rocznica urodzin Mieczysława Najdorfa, PZSzach postanowił wydać jego biografię autorstwa prof. Wolszy. Sponsorem wydania była Fundacja BRE Banku. Książka w planowanym nakładzie 1000 egz. ukazała się w trakcie tegorocznej edycji Memoriału im. Najdorfa, a towarzyszyła jej wystawa zaprojektowana przez Tomasza Lissowskiego. Wystawa trafiła następnie na MPJ w blitzu i szachach szybkich, a następnie na MŚ do Chotowej.

  h) MPJ w Blitzu i Szachach Szybkich, Warszawa, 26-28.07
  Referował T. Stefaniak. Impreza, zorganizowana przez Komisję Młodzieżową i Biuro PZSzach okazała się imprezą udaną, dużą (największą w Polsce), masową (ponad 800 uczestników), zorganizowaną we właściwym miejscu i we właściwych warunkach. Dyrektorem Turnieju był P.Zieliński, wiceprezes PZSzach. Głównym sponsorem zawodów był Citi Handlowy oraz Microsoft, którym należą się szczególne słowa podziękowania. Zawarcie stosownych umów nie udałoby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie w projekt Małgorzaty Wojciechowskiej z Citi Handlowy oraz Adama Dzwonkowskiego z firmy Microsoft.

  Główne niedociągnięcia to:
  – kiepska jakość wyżywania, spowodowana brakiem zawarcia stosownych umów,
  – niewystarczający wystrój sali (brak nagłośnienia, podium dla sponsorów itd.),
  – brak ustalenia minimalnej opłaty organizacyjnej związanej z noclegami,
  – zakup przez organizatorów zawodów zbył małej liczby nagród, w tym pucharów,
  – niski poziom sędziowania, prowadzący do incydentów.

  Włodzimierz Schmidt zauważył przy okazji, że w komunikacie organizacyjnym MPJ w blitzu napisano, że warunkiem udziału jest posiadanie licencji, co było nadinterpretacją, bo w regulaminie, zatwierdzonym przez Zarząd PZSzach, nie ma takiego wymogu.
  Zdaniem T. Sielickiego, PZSzach pozyskał sponsora oraz włożono w organizację dużo serca i sił, zatem można było oczekiwać albo imprezy z większym przepychem albo lepszego wyniku finansowego.

  j) Europejski Festiwal Szachowy w Lublinie 2010
  Referował Z. Pyda. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów, w tym także PZSzach, Lubelskiemu Związkowi Szachowemu udało się zorganizować super silny międzynarodowy turniej kołowy, w którym ostatecznie zwyciężył Bartłomiej Macieja.

  7. Imprezy planowane:

  a) MŚ Juniorów do 20 lat, Chotowa, 2-17.08
  Referował W. Gryciuk, przestawiając wyniki starań w MSiT w zakresie pozyskania dofinansowania tej imprezy. Dotację udało się uzyskać mimo trudnej sytuacji finansowej i zmian w strategii MSiT. Dofinansowanie ostatecznie uzyskało 16 polskich zawodników. W zawodach wzięli udział przedstawiciele 57 federacji, co jest dowodem sukcesu organizatorów, którzy ściągnęli do Chotowej wielką liczbę zawodników z całego świata. Oczywiście, ocenić imprezę będzie można dopiero po jej zakończeniu.
  PZSzach uzyskał od organizatora pewne preferencje dla polskich zawodników. Ze swojej strony, PZSzach wsparł organizatora dotacjami oraz wypożyczając bez opłat sprzęt szachowy do transmisji elektronicznej.
  Z 16 zawodników polskich objętych dofinansowaniem 1 osoba zamieszkała poza ośrodkiem (Dariusz Świercz). Zarząd zdecydował o dofinansowaniu pobytu Dariusza Świercza, który wraz z trenerem O.Sulypą wybrał zakwaterowanie indywidualne, w wysokości kosztów, jakie PZSzach poniósł za zakwaterowanie pozostałych polskich zawodników.

  b) MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych, Sielpia, 4-13.08
  Tomasz Stefaniak przedstawił kwestie finansowe związane z organizacją MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych oraz niską w nich frekwencję.

  UCHWAŁA NR 1/08/2010
  Zarząd PZSzach zdecydował o obniżeniu funduszu nagród w stosunku do deklarowanego w ofercie z 14 tys. zł do 7 tys. zł ze względu na niską frekwencję w zawodach. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, 4 było za, 1 się wstrzymał. Uchwała została przyjęta.

  c) Wakacje z Szachami, Dąbki, 14-28.08 (El-tur Bogatynia)
  Referował W.Gryciuk, przedstawiając wyjaśnienia organizatora „Wakacji z szachami” (El-tur Bogatynia) w związku z pismem PZSzach, żądającym przywrócenia niższej stawki udziału w zawodach, która została podana w ofercie przetargowej. Ponieważ organizator nie ustosunkował się jednak do zarzutów, Zarząd nie ma pewności, czy dostosuje się on do wymagań PZSzach oraz do oferty, którą złożył wcześniej. Jeśli się nie dostosuje, Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie po zakończeniu imprezy, Zarząd zobowiązał Biuro do przeprowadzenia wizytacji i przedstawienia sprawozdania na następnym posiedzeniu Zarządu.

  d) Ekstraliga Seniorów, Katowice, 4-14.09
  i
  e) II Liga Seniorów, Mrzeżyno, 4-14.09
  Na wniosek W. Schmidta, Zarząd zobowiązał Biuro do przedstawienia na stronie PZSzach przypomnienia, jakie warunki w jakich terminach są zobowiązane spełnić drużyny chcące wziąć udział w Ligach Seniorów.

  f) ME Juniorów 8-18, Batumi, 19-30.09
  Referował W.Gryciuk. Na zawody jedzie 17 polskich zawodników i 14 osób towarzyszących. Ponieważ Piotr Zieliński nie może podjąć się funkcji kierownika ekipy, Zarząd podjął decyzję, aby kierownictwo ekipy objął Sławomir Choremski, Raimondo Eggink bądź inny rodzic, a dopiero w sytuacji, gdy żadna osoba nie będzie w stanie podjąć się roli kierownika ekipy, kierownictwo ma objąć pracownik biura PZSzach (Dorota Rzepecka).

  UCHWAŁA NR 2/08/2010
  Zarząd zatwierdził Artura Jakubca i Piotra Mickiewicza jako trenerów ekipy na MEJ w Batumi. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.

  g) Olimpiada Szachowa 2010, Chanty Mansijsk, 19.09-4.10
  Referował W. Gryciuk. Największym problemem było zorganizowanie przelotu polskiej ekipy na zawody i z powrotem. Strona rosyjska zorganizowała charter z Monachium do Chanty Mansijska i nawet wystawiła fakturę, ale gdy Biuro wykupiło już bilety do Monachium, niespodziewanie zostaliśmy przesunięci na wcześniejszy charter. Dzięki interwencji u organizatorów olimpiady udało się przesunąć termin wylotów z Monachium, jednak w tym momencie nie zgadza się czarter powrotny z Monachium, gdyż przesuwając termin wylotów organizatorzy przesunęli też terminy powrotów.
  Jednocześnie postanowiono, że w przypadku wyjazdów grupowych, bilety będą wykupywane dopiero w momencie ostatecznego potwierdzenia przez organizatora wszelkich terminów.

  h) Przetarg na DME 2013 do ECU.
  Referował T.Sielicki. Oprócz Polski ofertę złożyły jeszcze 4 federacje: Andorra, Bukareszt (Rumunia), Courmayeur lub St. Vincent (Włochy) i Maribor (Słowenia). Decyzja zostanie podjęta po zwizytowaniu każdego z krajów. Wojciech Gryciuk zwrócił uwagę, że nawet w przypadku odrzucenia oferty w tym roku, jej złożenie zwiększa szanse PZSzach w wygraniu konkursu w roku następnym. Grecja otrzymała organizację przyszłorocznych DME bez przetargu z powodów politycznych, nawet bez zagwarantowania funduszu nagród. Mocnym atutem polskiej oferty jest wysoki fundusz nagród, o 50% przewyższający fundusz nagród w tych rozgrywkach z zeszłego roku. Polska ma szanse, mimo że na te imprezę wpłynęło wiele zgłoszeń (więcej ofert zostało złożonych tylko na organizację Indywidualnych Mistrzostw Europy).

  8. Sprawy bieżące:

  8.1. Organizacyjne:
  a) Konkurs Ofert – ocena systemu i zmiany na rok 2011.
  Tomasz Stefaniak przedstawił projekt zmian mających ulepszyć procedurę Konkursu Ofert oraz podnieść poziom przyszłorocznych imprez z Kalendarza Centralnego PZSzach. Polski Związek Szachowy powinien samodzielnie zorganizować kilka imprez, wyłączając je z Konkursu Ofert. PZSzach powinien także przygotować alternatywne oferty do Konkursu Ofert, aby w przypadku, gdy na daną imprezę nie wpłyną oferty spełniające oczekiwania, PZSzach był przygotowany, aby samodzielnie taką imprezę przygotować. Taka oferta pełniłaby rolę oferty wagowej i byłaby miernikiem dla innych ofert. Rozumiejąc zalety takiego podejścia, Zarząd go nie przyjął, obawiając się że organizatorzy mogli by postrzegać, że PZSzach de facto startuje we własnych konkursach.
  T.Stefaniak przedstawił konieczność ustalenia wag dla każdej imprezy indywidualnie, gdyż dla każdej trzeba oddzielnie określić, co jest najważniejsze, czy będą to niskie koszta, czy bogactwo imprez towarzyszących itd. Ze względu na swój odmienny charakter różne imprezy muszą mieć różne, w miarę precyzyjnie określone oczekiwania. Komisja ofertowa ma zostać powiększona z większym udziałem Zarządu PZSzach. Należy określić, które imprezy PZSzach wyłącza z Konkursu Ofert, aby PZSzach przeprowadził je samodzielnie.
  Ze względu na dużą liczbę kwestii do ustalenia i konieczność podjęcia decyzji przez cały Zarząd, Zarząd podjął decyzję o dokończeniu dyskusji na temat Konkursu Ofert 2011 r. i przeprowadzeniu głosowania elektronicznego w terminie późniejszym.

  b) powołanie Komisji Regulaminowej.

  UCHWAŁA NR 3/08/2010
  Zarząd na wniosek W. Schmidta powołał Komisję Regulaminową PZSzach w składzie:
  - Witalis Sapis - przewodniczący (Komisja Sportowa, Kolegium Sędziów),
  - Bartłomiej Macieja, (Komisja Sportowa, przewodniczący Rady Zawodników),
  - Waldemar Taboła - przewodniczący Komisji Młodzieżowej.
  W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.

  Stałymi konsultantami zostali: Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński,
  Tomasz Delega oraz Marek Matlak.

  c) Publikacje szachowe z dotacji MSiT:
  Referowali T.Stefaniak i W.Gryciuk. T.Stefaniak zaproponował, żeby w ramach dotacji wydać podręcznik nauki do gry w szachy dla dzieci autorstwa Magdaleny Zielińskiej, córki Piotra Zielińskiego, wiceprezesa PZSzach. Zarząd zobowiązał dyrektora Biura do:
  - merytorycznej akceptacji wniosku,
  - ustalenia kosztów honorarium autorskiego oraz składu i druku, a także opracowanie biznesplanu,
  - uzasadnienia, że właśnie ta książka powinna być wydana z dotacji MSiT oraz zlecenia Tomaszowi Deledze przeprowadzenia głosowania elektronicznego wśród członków zarządu, czy zgadzają się z tą argumentacją, z pominięciem Piotra Zielińskiego.

  Jako drugą książkę, której druk miałby być sfinansowany przez MSiT w ramach „Ucz się z mistrzem”, wytypowano pozycję Aagaarda pt. „Gra pozycyjna”. Dyrektora Biura zobowiązano do sprawdzenia czy:
  - w ramach dotacji można wydać książkę już wydaną i autora obcej narodowości;
  - możliwa jest zmiana tytułu w stosunku do wniosku z ubiegłego roku.
  Alternatywnym rozwiązaniem ma być wydanie VI części materiałów dydaktycznych na bazie materiałów udostępnianych członkom Młodzieżowej Akademii Szachowej.

  Co do podręcznika Karpowa dla początkujących, T.Stefaniak przedstawił ofertę masowego wydawcy i dystrybutora z Kielc, który zaproponował odkupienie licencji od Wydawnictwa Penelopa i wydrukowanie jej w nakładzie 60 tys. Książka byłaby sprzedawana razem z kompletami szachów. Warunkiem jego wejścia ten biznes jest to, że PZSzach zobowiąże się odkupić część nie sprzedanego nakładu, ale nie mniej niż 10 tys. egz. w cenie 2,40 zł za egz. (wydanie dwuczęściowe po 1,20 zł). Pomysł wygląda ciekawie, ale z powodu braku kworum decyzja nie została podjęta.

  d) Szachy korespondencyjne
  Referował T. Stefaniak. Zarząd przyjął do wiadomości, że kadrę finału 16 Olimpiady ICCF stanowią: Rafael Pierzak, Marek Sądowski, Antoni Schön i Adam Zmokły, przy czym kapitanem drużyny jest Marek Sądowski.

  UCHWAŁA NR 4/08/2010
  Zarząd powierzył:
  - Tomaszowi Stefaniakowi pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego (KSzGK PZSzach) z zadaniem opracowania struktury organizacyjnej i składu personalnego zarządu KSzGK, jak również przygotowania regulaminu zatwierdzanego przez WZ PZSzach;
  - Marcie Orłowskiej pełnienie obowiązków sekretarza KSzGK;
  - Mariuszowi Wojnarowi pełnienie obowiązków delegata PZSzach do ICCF, w związku ze złożoną rezygnacją z tej funkcji przez Józefa Lubasa
  Zarząd PZSzach składa Józefowi Lubasowi serdeczne podziękowanie za ogromny wkład w rozwój szachów korespondencyjnych w Polsce i dotychczasową wzorową pracę.

  W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

  UCHWAŁA NR 5/08/2010

  Zarząd zatwierdził delegację na Kongres ICCF, który ma się odbyć w Antalyi (Turcja) w terminie 1-10.10.2010 w składzie Tomasz Stefaniak oraz Mariusz Wojnar, pod warunkiem że wyjazd zostanie sfinansowany z budżetu KSzGk PZSzach przyznanego na 2010 r. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.


  UCHWAŁA NR 6/08/2010

  Zarząd powierzył Zenonowi Chojnickiemu, Tomaszowi Stefaniakowi i Markowi Szymanowiczowi obowiązek unormowania sposobu nadawania, publikowania i opłacania kategorii szachowych w grze korespondencyjnej od 1.01.2011. Dotyczy kategorii centralnych, lokalnych i umieszczania informacji w CR. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.

  e) Działania PZSzach w sprawie pozyskania nowego lokalu dla Biura
  Referował T. Sielicki. Szukając nowego lokalu dla Biura PZSzach, mogącego być jednocześnie miejscem na cykliczne turnieje szachowe a także kawiarnię szachową, udało się znaleźć lokal na ul. Andersa. Niestety, koszt jego remontu, to ponad 100 tys. zł, którego nie uda się przeprowadzić bez pozyskania sponsora.

  f) zmiany w Centralnym Rejestrze PZSzach

  Referował W.Gryciuk. W związku z nowym systemem sprawozdawczości turniejowej, Centralny Rejestr został tak zmodyfikowany, by można było rejestrować wszystkie turnieje za pośrednictwem KKiR PZSzach. Wszystkie normy na kategorie (wraz z okręgowymi) automatycznie zostaną zarejestrowane w systemie. Niemniej normy na kategorie okręgowe powinny być zatwierdzane przez KKiR Wojewódzkich Związków Szachowych (Administratorów CR) dlatego na liście zmian turniejowych, będą widniały przyciski do zatwierdzenia normy, które będą widoczne tylko dla uprawnionych administratorów. Ponadto wszystkie kategorie do zatwierdzenia przez Administratora WZSzach znajdują się w nowym Panelu "Kategorie do zatwierdzenia".

  Nowy system w znaczący sposób powinien usprawnić proces rozliczania turniejów i nadawania norm na kategorie (w szczególności kategorie okręgowe), gdyż zaniedbania pod tym względem w niektórych województwach doprowadziły do znacznych niezgodności bazy CR ze stanem faktycznym.

  8.2 Finansowe:
  a) Wykonanie planu za I półrocze:
  Zarząd przyjął do wiadomości, że plan za I półrocze udało się zrealizować z niewielką nadwyżką.

  b) zmiany opłat do FIDE
  i
  c) wprowadzenie trzech rodzajów opłat do PZSzach:
  Zarząd postanowił przenieść dyskusję nt tematy na następne posiedzenie PZSzach.

  8.3 Sportowe:
  a) Reforma systemu rozgrywek drużynowych Ekstraligi 2011:
  Zarząd zobowiązał W. Schmidta do nieformalnego zebrania opinii o wprowadzeniu w życie od 2011 Ekstraligi Dojazdowej i przedstawienie ich na kolejnym posiedzeniu PZSzach wraz ze wszelkimi za (możliwości promocji szachów), jak i przeciw (wyższe koszty, możliwość walkowerów).

  b) Działania związane ze słabym wynikiem reprezentacji Polski w Memoriale Dworkowicza:
  b1) na wniosek Adama Iwanowa rozważenie stałego przeniesienia lig juniorskich na I tydzień po zakończeniu szkoły;
  b2) wpisanie obowiązku startu w reprezentacji Polski do zobowiązań wszystkich członków Młodzieżowej Akademii Szachowej.
  b3) rekompensowanie klubom, których zawodnicy zostali powołani do reprezentacji Polski, prawem uzupełnienia składu w zawodach, które kolidują z występami w reprezentacji, o dodatkowych zawodników.

  9. Promocja.

  a) Wnioski o przyznanie odznaczeń:
  T. Sielicki zaproponował przeniesienie wniosku na następne posiedzenie Zarządu po zaopiniowaniu go przez Komisję Dyscypliny i Wyróżnień.

  10. Zakończenie posiedzenia i udanie się na otwarcie MŚ do 20 lat.
  Protokół z posiedzenia Zarządu PZSzach z dnia 18 września 2010 roku.

  Ad. 1. Na posiedzenie przybyli:

  Członkowie Zarządu: Tomasz Sielicki, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński, Tomasz Delega, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła

  Członkowie Komisji Rewizyjnej: Sławomir Fundowicz, Zbigniew Urban, Bogdan Obrochta, Marian Kanarek

  Przewodniczący Kolegium Prezesów: Zbigniew Pyda

  Przewodniczący Rady Zawodników: Bartłomiej Macieja

  Trener koordynator Akademii: Marek Matlak

  Pracownicy biura: Dorota Rzepecka i Wojciech Przybylski

  Zaproszony: Adam Dzwonkowski

  Prezes Tomasz Sielicki powitał wszystkich zebranych.

  Ad. 2. Prezes stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

  Ad. 2.a) Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:
  1. Powitanie
  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał
  2.a) Zatwierdzenie Porządku Obrad
  3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 2 sierpnia 2010 r.
  4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – T. Delega
  a) 10.08.2010 konkurs ofert 2011 (brak quorum)
  b) 18.08.2010 zatwierdzenie kierowników ekip na MEJ i MŚJ
  c) 18.08.2010 zasady zatwierdzania zawodników zagranicznych (brak quorum)
  d) 18.08.2010 konkurs ofert 2011 – pakiet 1 (imprez do organizacji przez PZSzach)
  e) 18.08.2010 konkurs ofert 2011 – pakiet 2 (zasady Konkursu Ofert)
  f) 19.08.2010 zatwierdzenie reprezentacji na MŚ w Solvingu
  g) 29.08.2010 zmiany na stanowisku Dyrektora Biura PZSzach
  h) 1.09.2010 kalendarz imprez 2011
  i) 3.09.2010 powołanie Marcina Krzyżanowskiego do kadry juniorów
  5. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu
  a) powołanie Komisji Statutowej – T. Sielicki
  b) powołanie komisji ds. szachów w szkole – P. Zieliński, P. Murdzia
  c) konkursy ministerialne – W. Schmidt, P. Zieliński, T. Delega
  d) Ekstraliga dojazdowa – konsultacje W. Schmidt
  6. Ocena imprez, wizytacje
  a) Ekstraliga i I liga seniorów – W. Schmidt
  b) II liga seniorów – T. Sielicki, D. Rzepecka
  c) MŚ do lat 20 – Z. Chojnicki, W. Schmidt
  d) MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych – T. Stefaniak
  e) Wakacje z Szachami – T. Delega
  7. Konkurs Ofert 2011 – regulaminy T. Stefaniak
  8. Akademia Szachowa – referat A. Fornal-Urban, M. Matlak
  9. Sprawy bieżące
  a) zmiany w Zarządzie, wynagrodzenia za projekty, nowy lokal – T. Sielicki
  b) kluby – przyjęcia i skreślenia – Z. Chojnicki, D.Rzepecka
  c) sprawa Pomorskiego Związku Szachowego – T. Sielicki
  d) zasady zatwierdzania zawodników zagranicznych, KOF 2011 i windykacja – B. Jeżak
  e) konsultacje ministerialne – P. Zieliński
  f) wydawnictwa PZSzach – T. Stefaniak
  g) wybory w FIDE i ECU, aplikacja na DME 2013 – T. Sielicki
  h) informacja Hetmany 2010 – T. Delega
  i) Rada Przyjaciół Szachów – T. Sielicki
  j) odznaki honorowe PZSzach – T. Delega
  k) realizacja budżetu – T. Sielicki, B. Jeżak
  l) zatwierdzenie Regulaminów DMPK i MPA
  m) zatwierdzenie obsady trenerskiej na MŚJ 2010
  n) powołania do kadry juniorów
  10. Wolne wnioski
  11. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu
  12. Zakończenie


  Ad. 3. Piotr Zieliński zgłosił jedną poprawkę do protokółu z poprzedniego zebrania - pkt. 6.h). (MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych). Zarząd przyjął poprawkę i zmieniono zapis: „niski poziom sędziowania, prowadzący do incydentów” na „nierówny poziom sędziowania”.

  Następnie P. Zieliński zgłosił Votum Separatum do zapisów w pkt. 6.e) (zmiany regulaminu Ekstraligi Juniorów z powodu udziału drużyny Stilon Gorzów w Turnieju Dvorkovitcha) – jego zdaniem decyzja była trudna ale słuszna. Prezes zgodził się z opinią P. Zielińskiego.

  Protokół przyjęto jednogłośnie z powyższymi uwagami.

  Ad. 4. Tomasz Delega przedstawił informację o uchwałach podjętych drogą elektroniczną:
  a) 10.08.2010 konkurs ofert 2011 (brak quorum)
  Wniosek o przyjęcie Koncepcji Konkursu ofert na rok 2011 – głosowało jedynie czterech członków Zarządu, brak quorum
  b) 18.08.2010 zatwierdzenie kierowników ekip na MEJ i MŚJ
  1. Powołanie Pana Winicjusza Drozdowskiego na kierownika Reprezentacji Polski na MŚJ 2010 – Chalkidiki. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  2. Powołanie Pani Joanny Kiołbasy na kierownika Reprezentacji Polski na MEJ 2010 – Batumi. Uchwałę przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących.
  c) 18.08.2010 zasady zatwierdzania zawodników zagranicznych (brak quorum)
  Wniosek o przyjęcie Zasad reprezentowania klubu przez zawodników zagranicznych w rozgrywkach ligowych - głosowało jedynie czterech członków Zarządu, brak quorum
  d) 18.08.2010 konkurs ofert 2011 – pakiet 1 (imprez do organizacji przez PZSzach)
  1. Czy jesteś za tym aby PZSzach organizował wybrane centralne imprezy szachowe, a pozostałe będą przedmiotem otwartego konkursu ofert? Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  2. W kolejnym głosowaniu ustalono większością głosów, że PZSzach zorganizuje następujące imprezy: MP i MPK, MPJ P-30, P-5, MP Blitz i DMP Blitz, Ekstraligę Seniorów, Ekstraligę i I ligę Juniorów i Wakacje z Szachami
  e) 18.08.2010 konkurs ofert 2011 – pakiet 2 (zasady Konkursu Ofert)
  1. Przyjęto jednogłośnie uchwałę o wytycznych organizacji Konkursu Ofert – patrz dalej regulaminy KO pkt. 7
  2. Przyjęto jednogłośnie uchwałę o zasadach organizacji imprez przez PZSzach:
  - Zarząd PZSzach w głosowaniu mianuje Dyrektora Turnieju, którym może być członek Zarządu, pracownik biura, osoba rekomendowana przez członka zarządu, zwycięzca konkursu na Dyrektora Turnieju
  - Prawo do zgłaszania do przegłosowania kandydata na Dyrektora Turnieju ma Sekretarz Generalny lub Wiceprezes d/s Sportowych (przy rozgrywkach seniorów) lub Wiceprezes d/s Młodzieżowych (przy rozgrywkach juniorów), na podstawie opinii i rekomendacji jak wyżej
  - Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z zasadami rynkowymi (obecna propozycja: 1.5k brutto/miesiąc, przez okres zależny od rangi imprezy: 3-6 miesięcy)
  - Komisja składająca się z: Dyrektora Turnieju, wytypowanego pracownika biura, wybranego członka Zarządu, oraz wytypowanego członka Komisji Organizacyjnej wybiera lokalizację imprezy w formie konkurencyjnych negocjacji lub konkursu ofert na ośrodek/hotel
  - rozliczenie imprez odbywa się przez konto PZSzach
  - Dyrektor Turnieju przedstawia budżet imprezy wraz z propozycjami obsady osobowej (organizatorzy, sędziowie), który podlega zatwierdzeniu przez Skarbnika, Główną Księgową oraz Sekretarza Generalnego lub Prezesa. Budżet jest zawsze dostępny dla każdego członka Zarządu
  - imprezy organizowane przez PZSzach mają, po uwzględnieniu wszelkich kosztów, przynosić dochód, który będzie przeznaczony na działalność statutową i projekty PZSzach
  - rozliczenie imprez organizowanych przez PZSzach jest publikowane na stronie PZSzach.
  f) 19.08.2010 zatwierdzenie reprezentacji na MŚ w Solvingu
  Wniosek o zatwierdzenie reprezentacji na MŚ w Solvingu w składzie: Piotr Murdzia, Piotr Górski, Kacper Piorun. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  g) 29.08.2010 zmiany na stanowisku Dyrektora Biura PZSzach
  Z dniem 4 września 2010 roku, odwołuje się ze stanowiska Dyrektora Biura Pana Wojciecha Gryciuka. Od dnia 5 września 2010 roku obowiązki Dyrektora Biur powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZSzach Tomaszowi Deledze. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – nie głosował Tomasz Delega
  h) 1.09.2010 kalendarz imprez 2011
  Zatwierdzono jednogłośnie kalendarz imprez na 2011 rok (załącznik nr 1)
  i) 3.09.2010 powołanie Marcina Krzyżanowskiego do kadry juniorów – uchwałę przyjęto jednogłośnie
  Ad. 5.

  a) Zarząd powołał jednogłośnie Komisję Statutową w składzie: Janusz Woda, Sławomir Fundowicz i Tomasz Delega i pozostawił komisji prawo do dokooptowania dwóch osób oraz ukonstytuowania się. Komisja ma przedstawić pierwszą wersję nowego statutu do 31 marca 2011 roku.

  b) Zarząd powołał jednogłośnie Komisję ds. Szachów w Szkole w składzie: Adam Dzwonkowski, Wojciech Gryciuk, Magdalena Zielińska-Akram, Miłosz Rudnicki, Krzysztof Mrozek i Piotr Zieliński. Jednym z podstawowych zadań komisji będzie uruchomienie portalu „szachy w szkole”.
  c) T. Delega przypomniał, że zbliżają się terminy ogłoszenia konkursów ministerialnych na rok 2011 i poprosił szefów pionów o zgłaszanie pomysłów do realizacji. Prezes poprosił wszystkich o mobilizację i przedstawienie propozycji w ciągu najbliższego tygodnia.

  c1) Po za porządkiem obrad o głos poprosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Fundowicz, który poinformował że:

  - komisja przyjęła Regulamin Działania
  - komisja chce przeprowadzać wyrywkowo własne wizytacje imprez dlatego też prosi, aby nie nominować członków komisji na wizytatorów z ramienia Zarządu, tym bardziej, że zamierza ocenić ich pracę
  - komisja zamierza ocenić wszystkie konkursy ofert organizowane przez PZSzach
  - komisja prosi o przesyłanie wszelkich skarg, które trafiają do biura PZSzach

  d) W. Schmidt przedstawił wyniki konsultacji w sprawie Ekstraligi w „systemie trzech zjazdów” – za były 3 kluby Ekstraligi. B. Macieja zwrócił uwagę, że proponowany termin pierwszego zjazdu pokrywa się sesją na uczelniach i wnioskował o zmianę terminu. Marek Matlak dodał, że termin ten pokrywa się z tradycyjnym terminem sesji akademii. Ostatecznie Zarząd (7 ZA, 2 WSTRZYMUJACE) przyjął koncepcję rozgrywania Ekstraligi w roku 2011 w systemie „trzech zjazdów” i zobowiązał Szefa Wyszkolenia Piorta Murdzię do przeprowadzenia z Radą Zawodników konsultacji w zakresie terminu pierwszego zjazdu.

  Ad. 6.

  a) W. Schmidt przedstawił ocenę Ekstraligi i I Ligi Seniorów: świetna lokalizacja, dobra organizacja, bardzo dobre warunki gry i zakwaterowania, ciekawe imprezy towarzyszące m.in. mecz piłkarski, reklama na Spodku. Na minus należy organizatorowi zaliczyć słabą stronę internetową oraz nienajlepszą transmisję partii a także braki w zapisach partii w plikach pgn. Zwrócono także uwagę, że organizator zatrudnił sędziego z klasą FA zamiast IA.

  Zarząd postanowił:

  - podziękować organizatorowi za dobrą organizację imprezy
  - udzielić organizatorowi upomnienia za zatrudnienie sędziego z niższą klasą sędziowską
  - wymierzyć symboliczną karę finansową (5% sumy opłaty organizacyjnej) za słabą transmisję oraz brak kompletnych zapisów w partii w plikach pgn oraz wezwać organizatora do uzupełnienia w terminie 7 dni braków w zapisach partii na stronie internetowej

  Zarząd zapoznał się także z publicznym wystąpieniem GM Davida Navary, który zasugerował „ustawienie meczu” swojej drużyny podczas ostatniej rundy. Do Zarządu nie wpłynął w tej sprawie żaden formalny wniosek, jednakże ze względu na potencjalną „wysoką szkodliwość społeczną” czynu Zarząd z własnej inicjatywy zwróci się do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny z prośbą o zbadanie sprawy.

  Dyskutowano także o problemie nieregulaminowych remisów przed 30 posunięciem oraz o pracy arbitrów, którzy w dwóch końcowych rundach zweryfikowali trzy wyniki partii na 0:0. Stwierdzono, że decyzja Sędziego Głównego w takim przypadku jest ostateczna i Zarząd nie ma prawa jej zmieniać. Ustalono, że Zarząd poprosi Kolegium Sędziów o wydanie zaleceń dotyczących sposobów postępowania dla sędziów w takich przypadkach.

  b) D. Rzepecka oraz T. Sielicki przedstawili ocenę II Ligi Seniorów: dobre jedzenie, dobry ośrodek i miła obsługa, transmisja bez zarzutów, darmowy bufet kawowy dla zawodników podczas każdej rundy. Na minus należy zaliczyć dosyć ciasne pokoje trzyosobowe, niedostateczną poziomą izolację akustyczną (słychać było rozmowy z sąsiednich pokojów), a także brak wystarczającej liczby toalet (dwie męskie i jedna damska).

  Zarząd postanowił:
  - upomnieć organizatora za brak odpowiedniej liczby toalet
  - upomnieć wizytatora z ramienia PZSzach, który podczas wizytacji nie zwrócił uwagi na ten problem

  c) W. Schmidt ocenił, że MŚ do lat 20 zostały bardzo dobrze zorganizowane, a na szczególną uwagę zasługuje piękne otwarcie mistrzostw. Świetna organizacja to głównie zasługa Wójta Józefa Chudego, którego osobiste zaangażowanie było widać na każdym kroku.

  Od strony sportowej świetnie wypadli nasi zawodnicy (brązowy medal GM Dariusza Świercza), a trochę słabiej spisały się zawodniczki.

  d) T. Stefaniak przedstawił informację o MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych. W sumie zgłosiło się jedynie 35 osób i oba turnieje zostały połączone w jeden. Organizator został zmuszony do szukania oszczędności na każdym kroku, bo informację o przyznaniu dotacji ministerialnej na imprezę otrzymał dwa tygodnie po imprezie. Nie było transmisji, bo cały sprzęt „poszedł” na MŚ do lat 20. Na przyszłość, ze względu na specyfikę obu środowisk, dobrze byłoby rozgrywać te imprezy osobno.

  e) Z. Urban ocenił, że była to fajna impreza i że akcja Wakacje z Szachami osiągnęła swój cel. Będąc na miejscu przeprowadził m.in. ankiety wśród dzieci, które pochlebnie oceniły organizatora. T. Sielicki przypomniał, że organizator, po wezwaniu ze strony PZSzach, obniżył cenę do przedstawionej w ofercie, a dodatkowo wprowadził opłaty fakultatywne, co jego zdaniem jest dopuszczalne.

  Ad. 9. (z uwagi na zaplanowaną przerwę w obradach postanowiono przed przerwą nie rozpoczynać pkt. 7 porządku tylko rozpatrzyć kilka spraw bieżących)

  a) P. Zieliński poinformował, że jego stan zdrowia (przyjmowane leki) ograniczają jego aktywność i że zastanawia się czy podoła wszystkim obowiązkom wynikającym z funkcji Wiceprezesa ds. Młodzieżowych. T. Sielicki zaproponował, żeby P. Zieliński zmienił sposób zarządzania Pionem i delegował cześć obowiązków na Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej. Ustalono, że P. Zieliński z W. Taboła zaproponują najlepsze rozwiązanie w tej sprawie na kolejnym zebraniu Zarządu.

  T. Stefaniak poprosił Zarząd o przyjęcie jego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej. Pojawiły się zarzuty, że jego osoba sprzyja korzystnym rozwiązaniom w konkursie ofert dla ŚZSzach. Mimo iż nie ma sobie nic do zarzucenia postanowił zrezygnować aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń w kolejnych konkursach. T. Sielicki wyraził przekonanie, że T. Stefaniak działał obiektywnie i dodał, że jego zdaniem zarzuty stronniczości są bezpodstawne, ale rzeczywiście jest lepiej żeby Przewodniczący Komisji Organizacyjnej nie startował w konkursach na organizację imprez i w związku z tym poprosił, aby Zarząd przyjął rezygnację T. Stefaniaka. Następnie Prezes zaproponował, żeby T. Stefaniak objął funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji i Promocji, bo w chwili obecnej, po rezygnacji Wojciecha Zawadzkiego i śmierci Zbigniewa Tyszkiewicza, pion promocji trzeba zbudować od nowa, a T. Stefaniak ma, jako biznesmen i wydawca, odpowiednie ku temu kwalifikacje.

  Zarząd jednogłośnie przyjął rezygnację T. Stefaniaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej i jednocześnie powołał do na stanowisko Wiceprezesa ds. Komunikacji i Promocji (T. Stefaniak nie brał udziału w głosowaniu).

  Ustalono, że T. Delega zaproponuje osobę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej.

  T. Sielicki zaproponował również, żeby wzmocnić pion ds. Współpracy z Partnerami i zaproponował, żeby dokooptować do zarządu Adama Dzwonkowskiego i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Partnerami. Rekomendację dla A. Dzwonkowskiego przedstawił P. Zieliński. A. Dzwonkowski jest pracownikiem firmy Microsoft i od początku tej kadencji współpracuje z Zarządem PZSzach przy różnych przedsięwzięciach, m.in. projekt Dariusz Świercz, Partnerstwo dla Przyszłości, Konferencja Trenerów i Instruktorów, MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych. Dzięki jego staraniom związek pozyskał w tym roku kilkadziesiąt tysięcy złotych.

  Zarząd jednogłośnie dokooptował A. Dzwonkowskiego do grona Członków Zarządu i powierzył mu funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Partnerami.

  A. Dzwonkowski podziękował za zaufanie i powiedział, że jest to dla niego duże wyzwanie któremu postara się sprostać.

  Następnie T. Sielicki przedstawił koncepcję wynagradzania, w szczególnych przypadkach, Członków Zarządu za pracochłonne projekty. Prezes przypomniał, że zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach nie można pobierać wynagrodzenia za pracę w Zarządzie i PZSzach takiego wynagrodzenia wypłacał nie będzie. Szczegółowa propozycja wynagradzania za projekty zostanie przedstawiona przez Prezesa i Sekretarza Generalnego na następnym posiedzeniu Zarządu.

  Prezes poinformował także zebranych, że po półrocznych staraniach udało się znaleźć odpowiedni nowy lokal dla PZSzach. Lokal jest położony w Al. Jerozolimskich w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego, ma 130 m2 i dużą 120 m2 piwnicę, dwa wejścia, w tym jedno bezpośrednio od ulicy i doskonale nadaje się nie tylko na biuro, ale także do promocji szachów. Planowane jest uruchomienie tam mini kawiarni szachowej. Koszty czynszu będą nieco większe od obecnych, a dodatkowo trzeba będzie przeznaczyć pewną kwotę na koszty remontu lokalu (planujemy około 70.000 zł), ale możliwości promocji szachów oraz możliwości wsparcia przez sponsorów, z naddatkiem rekompensują ponoszone koszty.

  Zarząd jednogłośnie (10 głosów ZA, po raz pierwszy głosował A. Dzwonkowski) upoważnił T. Sielickiego oraz T. Delegę do rozwiązania umowy najmu dotychczasowego lokalu przy ul. Czerniakowskiej i podpisania nowej umowy najmu dla lokalu w Al. Jerozolimskich.

  b) D. Rzepecka przedstawiła wnioski klubów o przyjęcie w poczet członków PZSzach:

  1. Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Vęgoria” 729/WM
  2. TKKF Leskowiec-Wieża Wadowice 730/MP
  3. UKS „Roszada” w Mietkowie 732/DS.
  4. UKS – Sokołowskie Towarzystwo Szachowe 733/MA
  5. Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Ełku 734/WM
  6. Miejski Klub Szachowy GRYF Dębica 735/PK

  oraz jeden wniosek o wyrejestrowanie:

  1. UKS „Hetman” Jasło 644/PK

  T. Stefaniak poprosił o uzupełnienie listy o jeden klub z Województwa Świętokrzyskiego, ale nie dotarły do biura w tej sprawie dokumenty.

  Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe kluby w poczet członków PZSzach oraz wykreślił z ewidencji UKS „Hetman” Jasło.

  Ustalono, że wniosek T. Stefaniaka zostanie przegłosowany elektronicznie.

  Ad. 7. T. Stefaniak przedstawił komplet dokumentów dotyczących konkursu ofert 2011 (załączniki od 2 do 5). W. Taboła zaproponował wykreślenie patronatów jako ocenianego kryterium. Zarząd w głosowaniu odrzucił wniosek W. Taboły (5 ZA, 5 PRZECIW, zadecydował głos Prezesa). Przy okazji prac nad harmonogramem konkursu ofert ustalono termin i miejsce następnego zebrania Zarządu (13 listopada godz. 11.00 w Biurze PZSzach). Zarząd przyjął (9 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY) dokumenty przedstawione przez T. Stefaniaka.

  Marian Kanarek zgłosił wątpliwości związane z przesunięciem lig juniorskich na termin bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego. Argumentował, że zawodnicy i kluby chcieliby jeszcze przed ligami „sprawdzić się” w jakimś turnieju. Zwracał uwagę na „niestabilność” tego terminu w kolejnych latach. Postawił wniosek o przywrócenie dotychczas obowiązujących terminów lig juniorskich. Zdaniem T. Sielickiego termin „bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego” jest jednoznaczny i zawodnicy, kluby i rodzice zawsze będą wiedzieli, że ligi rozpoczynają się bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego. Ewentualne „przetarcie” może nastąpić w turniejach lokalnych pod koniec roku szkolnego, gdy jest już mniej obowiązków szkolnych. Zarząd stosunkiem głosów 3 ZA, 7 WSTRZYMUJĄCYCH podtrzymał swoją pierwotną propozycję (bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego).

  Ad. 8. Marek Matlak i Agnieszka Fornal-Urban przedstawili zagadnienia związane z pracą i rozliczeniami Młodzieżowej Akademii Szachowej. Szczegóły w załącznikach (załączniki od 6-10).

  Ustalono że:

  - warto nawiązać współpracę międzynarodową z równorzędnym partnerem zagranicznym
  - warto opracować dyplomy, które będą nobilitacją dla absolwentów i rodziców
  - należałoby wprowadzić system kontroli postępów w realizacji zadań na linii słuchacz-trener (platformy e-learningowe, infrastruktura PDP)
  - należałoby wprowadzić system oceny jakości wykładów
  - istnieje potrzeba zadbania o prawa PZSzach do wykładów, tak aby można było je publikować w wydawnictwach czy w formie elektronicznej (we współpracy z Wiceprezesem ds. Promocji)

  M. Kanarek zgłosił problem brązowych medalistów MP i innych zasłużonych zawodników, którzy, zgodnie z regulaminem, nie mogą zostać słuchaczami Akademii i liczyć na dofinansowanie startów. Zaproponowano kompromisowe rozwiązanie dofinansowania juniorów za wynik w nadchodzących MŚJ i MEJ ze środków własnych PZSzach: za miejsca 4-6 - 1.000 zł, za miejsca 7-8 – 500 zł (medaliści, jeśli jechali na własny koszt otrzymują całkowity zwrot za start zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami). Powyższą propozycję Zarząd przyjął jednogłośnie.

  Ad. 9.

  c) T. Sielicki i Z. Urban przedstawili problemy z funkcjonowaniem Związku na Pomorzu. Związkiem rządzi kurator i nie widać jakichkolwiek szans na spłatę przez ten związek zaległości wobec PZSzach. Zarząd jednogłośnie postanowił o cofnięciu Pomorskiemu Związkowi Szachowemu licencji PZSzach. Jednocześnie Zarząd podejmie działania zmierzające do weryfikacji członkostwa Pomorskiego Związku Szachowego w PZSzach.

  d) B. Jeżak przedstawił propozycję uchwały dotyczącej udziału zawodników zagranicznych w rozgrywkach ligowych seniorów. Wprowadzono jedną poprawkę – ustalono, że za datę początkową przyjmie się dzień wstąpienia Polski do UE. Ostatecznie Zarząd jednogłośnie zatwierdził uchwałę w poniższym brzmieniu:

  Zasady reprezentowania klubu przez zawodników zagranicznych w rozgrywkach ligowych:
  a) z poza Unii Europejskiej :
  - obowiązuje cały czas opłat coroczna , po dokonaniu minimum 3 opłat istnieje możliwość zatwierdzenia zawodnika do klubu na stałe po złożeniu wniosku
  b) z krajów Unii Eropejskiej :
  - jeżeli w okresie od 1 maja 2004 roku do grudnia 2009 dokonano opłaty jak za zawodnika polskiego zawodnik uzyskał prawo stałego zatwierdzenia do klubu
  - opłaty dokonane wcześniej były ważne tylko na jeden rok więc wobec zawodników za których nie dokonano wpłat w okresie od 1 maja 2004 roku do grudnia 2009 i nowo pozyskiwanych obowiązują zasady z KOF 2010 - czyli zatwierdzenie na stałe po dokonaniu minimum 3 rocznych opłat.

  l) (z uwagi na odjeżdżające pociągi rozpatrzono nagły wniosek W. Schmidta aby sprawę regulaminów DMPK i MPA pion sportowy ustalił w porozumieniu z Komisją Sportową).

  Zarząd jednogłośnie upoważnił W. Schmidta do zatwierdzenia regulaminów DMPK i MPA po konsultacji z Komisją Sportową.

  d) c.d. B. Jeżak przedstawił również informację nt. wpływów z windykacji należności PZSzach z lat ubiegłych. Odzyskano ok. 20.000 złotych. Trwają rozmowy z pozostałymi dłużnikami. W przypadku braku porozumienia z końcem września dłużnicy zostaną umieszczeni na liście dłużników publikowanej na stronie PZSzach. Przyjęto propozycję, aby w konkursie ofert wszyscy dłużnicy, w punkcie wiarygodność, otrzymywali zero punktów.

  Sprawy związane z KOF przesunięto na następne Zebranie i zobowiązano B. Jeżaka do przedstawienia projektu KOF 2011.

  e) P. Zieliński przedstawił wnioski z konsultacji.

  W dniach 06-10.09.2010 w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbywały się konsultacje z polskimi związkami sportowymi uczestniczącymi w systemie sportu młodzieżowego. Ich celem było podsumowanie i ocena roku 2009 w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, centralnego i wojewódzkiego, ocena działalności sportowej i organizacyjnej związków oraz plany na rok 2011.

  W dniu 09.09 wyznaczono godzinę dla Polskiego Związku Szachowego.
  Delegacji ministerialnej przewodniczył wicedyrektor Departamentu Sportu Młodzieżowego i Kwalifikowanego Jerzy Eljasz, a ze strony Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego Dyrektor Biura Dariusz Piotrowski.

  Polski Związek Szachowy reprezentowali:

  Tomasz Delega – Sekretarz Generalny,
  Piotr Zieliński – Wiceprezes do spraw młodzieżowych, prowadzący negocjacje,
  Waldemar Taboła – Przewodniczący Komisji Młodzieżowej,
  Krzysztof Góra – członek Komisji Młodzieżowej, przedstawiciel wojewódzkich koordynatorów kadr.

  Pozytywnie oceniono działalność młodzieżową PZSzach oraz kadr wojewódzkich w zakresie szkolenia, wyników sportowych, jak i organizacyjnym. Zwrócono uwagę na potrzebę:

  - opracowania regulaminu i wdrożenia w naszej dyscyplinie młodzieżowej klasy sportowej, tak by była dostępna dla młodzików,

  - dalszego zwiększania ilości licencji – zawodników, sędziów i szkoleniowców, ich liczba mimo że duża jest ciągle nieadekwatna do liczby zawodników i szkoleniowców w naszej dyscyplinie,
  - wcześniejszego zgłaszania miejsc i terminów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i eliminacji międzywojewódzkich.

  Związek przedstawił 3 postulaty dotyczące roku 2011:

  - tradycyjny dotyczący możliwości umieszczania w kadrach młodzika juniorów młodszych (szczególnie istotny w województwach nie posiadających kadr juniorów), wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
  - zwiększenia punktacji centralnej dla szachów poprzez wprowadzenie dla juniorów (grupy do lat 16 i 18) punktacji za trzecią konkurencję, szachy błyskawiczne, wniosek został rozpatrzony pozytywnie,
  - powrotu do finansowania z budżetu państwa reprezentantów Polski na mistrzostwa Europy i Świata juniorów w grupach do lat 10 i 12, wniosek został rozpatrzony negatywnie, jednak PZSzach ma możliwość w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wybitnymi wynikami sportowymi zwracać się z indywidualnym wnioskiem o takie finansowanie. Uzyskaliśmy obietnicę pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku na Mistrzostwa Świata Juniorów 2010 dla Jana Krzysztofa Dudy.

  Zatwierdzono termin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2011. Zwróciliśmy się o przesunięcie tradycyjnego terminu ze względu na prośbę Jana Kusiny organizującego w dniach 01-08.2011 Szkolne Mistrzostwa Świata w Krakowie. Nasz wniosek został przyjęty i wspólnie uzgodniono termin OOM 2011 na 13 (przyjazdy) – 21 kwietnia 2011.

  Ministerstwo potwierdziło również prawidłowość interpretacji przez PZSzach regulaminów młodzieżowych dotyczącą możliwości udziału w polskich rozgrywkach mistrzowskich obywateli polskich mieszkających za granicą (V.Gazikowa). Zwrócono nam również uwagę na konieczność umieszczenia w regulaminach sportowych możliwości startu w tych zawodach obywateli państw UE zamieszkujących w Polsce.

  Na zakończenie P. Zieliński dodał, że bardzo dobrze oceniono również Młodzieżową Akademię Szachową.

  f) Na wniosek T. Stefaniaka Zarząd postanowił (8 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY, P. Zieliński nie głosował) o wydaniu, zgodnie z warunkami konkursów ministerialnych, dwóch książek:

  1. Książka do nauczania początkowego – Magdaleny Zielińskiej-Akram
  2. VI tom wybranych zagadnień – Praca Zbiorowa

  Zarząd upoważnił T. Stefaniaka do ustalenia warunków współpracy w tej sprawie z Wojciechem Gryciukiem.

  g) T. Sielicki poinformował o szansach polskiego wniosku na organizację DME 2013. Głównym przeciwnikiem jest Bukareszt, choć ECU próbuje pozaregulaminowo dopuścić do głosowania Andorę.

  W wyborach do FIDE „walka na noże”. W szranki obecną ekipą Kirsana Ilumzhinova stanie były mistrz świata Anatoly Karpov ze swoimi zwolennikami. T. Sielicki wybiera się w najbliższych dniach do Kijowa na spotkanie z Garrym Kasparowem (popierającym Karpowa).

  W wyborach do ECU staną do walki ekipy Alego Nihat-Yazici, Silvio Danailova (w którego „tickecie” jest nasz Prezes) oraz Roberta K. Frhr. von Weizsackera. Kluczową sprawą dla Silvio wydaje się być wejście do drugiej tury.

  h) T. Delega przedstawił wniosek uruchomienia procedury przyznawania dorocznych nagród „Hetmanów”. Nagrody za rok 2010 watro byłoby wręczyć podczas otwarcia MP w lutym przyszłego roku, dlatego też nie powinno się w tym zwlekać, bo cała procedura zajmie ok. czterech miesięcy. Zarząd jednogłośnie upoważnił Wojciecha Przybylskiego do podjęcia działań w tym zakresie.

  i) Sprawę powołania Rady Przyjaciół Szachów przesunięto na następne posiedzenie. T. Sielicki i A. Dzwonkowski przedstawią propozycję w tym zakresie.

  j) Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią Przewodniczącego Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Jana Nogala, przyznał jednogłośnie srebrne odznaki PZSzach dla pieciu osób: Tomasza Masłowskiego, Kazimierza Herby, Wiesława Jankowskiego, Marka Lewandowskiego i Stanisława Mazura.

  k) T. Sielicki i B. Jeżak przedstawili realizację preliminarza budżetowego za 8 miesięcy. Wynki, prawie 200.000 na plus, to przede wszystkim efekt dwóch imprez (MP i MPJ szybkie i błyskawiczne), które dzięki sponsorom zostały zorganizowane efektywnie, większych wpływów z opłat turniejowych oraz windykacji należności. Zarząd wyraził uznanie dla Skarbnika i Głównej Księgowej za sukcesy w ściąganiu zaległych należności PZSzach.

  T. Delega wyjaśnił na wniosek M. Kanarka sprawę zakupu i sprzedaży gadżetów reklamowych na MPJ szybkie i błyskawiczne. Na gadżety wydano około 6.000 zł, wpływy z ich sprzedaży to tylko 600 zł (zostaną przekazane do PZSzach przez sprzedawcę jako darowizna). Większą część gadżetów rozdano na nagrody na MPJsib, część pozostała do dyspozycji biura PZSzach. Trzeba to rozliczyć i w przyszłości zadbać o lepsze ewidencjonowanie.

  T. Sielicki poruszył sprawę rozliczenia zobowiązań wobec SGGW. P. Zieliński obiecał, że w ciągu tygodnia wyjaśni sprawę ostatecznie.

  m) Zarząd zatwierdził trenerów na MŚJ: Aleksander Maksymienko, Piotr Mickiewicz i Artur Jakubiec.

  M. Kanarek zwrócił się z prośbą o objęcie opieką trenerską trzech jego zawodników (Marcela Kanarka, Kingi Zakościelnej oraz Pawła Wejcholda). Ustalono (6 ZA, 3 WSTRZYMUJĄCE), że M.Kanarek zapłaci za 1/3 trenera, a za to opieką zostaną objęci Marcel Kanarek (trener Artur Jakubiec) oraz Kinga Zakościelna (trener Piotr Mickiewicz). Zarobione w ten sposób pieniądze Zarząd zwróci rodzicom Marii Leks (za trenera Marka Matlaka). Dodatkowo Zarząd postanowił zwrócić ze środków własnych 1/3 kosztów trenera dla Kacpra Drozdowskiego.

  n) Zarząd zatwierdził (8 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY) powołania uzupełniające do kadry juniorów dotyczące Mistrzów i Wicemistrzów Polski Juniorów. P. Zieliński przedstawi nominacje w najbliższym czasie.

  Ad. 10.

  M. Kanarek poruszył kwestię zakończenia współpracy z trenerem kadry mężczyzn A. Jakubcem. Zarząd wyraża podziękowania Arturowi Jakubcowi za pracę w charakterze trenera kadry mężczyzn i liczy na współpracę w przyszłości w innym charakterze.

  A. Dzwonkowski przypomniał, że istnieje możliwość otrzymania dla celów niekomercyjnych pakietów MS Office, po kosztach wysyłki nośników licencyjnych. Z tej oferty może skorzystać zarówno PZSzach jak i związki Wojewódzkie.

  Ad. 11. Termin kolejnego zebrania ustalono w punkcie 7 (13 listopada 2010 r. w biurze PZSzach o godz. 11.00)

  Ad. 12. T. Sielicki zakończył zebranie i podziękował zebranym za wytrwałość.  Protokółował T. Delega

 14. #44
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ
  z zebrania Zarządu PZSzach w dn. 13.11.2010
  Warszawa, Czerniakowska 126a, 13 listopada 2010, godz. 11.00-18.00

  1. Powitanie.
  Na posiedzenie przybyli:
  Członkowie Zarządu: Tomasz Sielicki, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Włodzimierz Schmidt, Tomasz Delega, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła
  Członek Komisji Rewizyjnej: Marian Kanarek
  Przewodniczący Kolegium Prezesów: Zbigniew Pyda
  Pracownicy biura: Dorota Rzepecka i Barbara Dańczak
  Prezes PZSzach Tomasz Sielicki przywitał zgromadzonych.
  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  Prezes stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.
  2 a. Zatwierdzenie porządku obrad.
  Porządek obrad uzupełniono o punkty:
  5.f. DMP 2010
  5.g. Pion Młodzieżowy
  5.h. Pomorski Związek Szachowy
  5.i. Nowe biuro PZSzach
  7.k. Propozycja zmiany w naliczaniu kategorii centralnych i okręgowych
  7.l. Młodzieżowe klasy sportowe.
  Treść punktu 7.b zmieniono na:
  7.b. Komunikat Organizacyjno-Finansowy 2011 oraz informacja o zaległościach
  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.
  3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu z 18 września 2010 r.
  Protokół zatwierdzono jednogłośnie.
  4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – T. Delega
  4.a. 07.10.2010 – powołanie do kadry juniorów Anny Warakomskiej i Kacpra Drozdowskiego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  4.b. 11.10.2010 – przyjęcie klubów UKS Kiks w Kielcach, UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce. Szkoła Szachowa Szachmistrz Kalisz w poczet członków PZSzach oraz skreślenie UKS Łozanie Chełmża z listy członków PZSzach. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  4.c. 14.10.2010 – przyjęcie klubu MKS Chełmża w poczet członków PZSzach. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  4.d. 04.11.2010 – powołanie Doroty Rzepeckiej na Dyrektora MP i MPK. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  5. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:
  5.a. Rada Przyjaciół Szachów – T. Sielicki
  T. Sielicki zobowiązał się do przesłania drogą elektroniczną listy kandydatów do Rady Przyjaciół Szachów.
  5.b. Komisja Organizacyjna – T. Delega
  T. Delega poinformował, że z powodu krótkiego odstępu czasu między zebraniem a posiedzeniem Komisji Ofertowej, nie znalazł nikogo na stanowisko Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej i w związku z tym wziął na siebie te obowiązki. T. Sielicki podkreślił trudność w znalezieniu osoby bezstronnej i niezaangażowanej w organizację imprez, a jednocześnie chcącej poświęcić czas na prace komisji. Zarząd wyraził nadzieję, że uda się znaleźć godną zaufania osobę na to stanowisko.
  5.c. Wynagrodzenie za projekty – T. Sielicki, T. Delega
  T. Sielicki przedstawił przygotowane przez T. Delegę „Zasady wynagradzania Członków Zarządu PZSzach”. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, lecz wykonują też obowiązki niezwiązane z ich obowiązkami w zarządzie, wynikające z tytułu stanowisk stałych (Dyrektor Biura, Dyrektor Akademii, Administrator Rankingu FIDE itd.) oraz czasowych (Dyrektor Turnieju, Sędzia Turnieju, Kierownik Ekipy, Trener, Wykładowca, Autor Publikacji). Ujednolicone zasady będą sprzyjały jasności i przejrzystości działań PZSzach.
  T. Sielicki zobowiązał się uwzględnić uwagi Zarządu oraz gości i przesłać drogą elektroniczną poprawiony projekt.
  5.d. Konkursy Ministerialne 2011 – T. Delega
  T. Delega zapowiedział, że natychmiast po ogłoszeniu przez MSiT konkursów na 2011 r. zarząd zostanie poinformowany o tym fakcie. Wedle informacji uzyskanych w MSiT, ogłoszenie konkursów nastąpi prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia.
  5.e. Termin I zjazdu ekstraligi – W. Schmidt
  W. Schmidt przedstawił uzgodniony z Przewodniczącym Rady Zawodniczej Bartłomiejem Macieją termin I zjazdu Ekstraligi: 6-8.05.2011.
  Zarząd przyjął termin jednogłośnie.
  5.f. DMP 2010
  T. Sielicki odczytał protest Joanny Worek, podpisany także przez innych zawodników, domagających się anulowania decyzji sędziego, który zweryfikował wyniki ich partii na 0-0 z powodu zakończenia partii remisem przed 30 posunięciem. Przedstawił także stanowisko Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach Andrzeja Filipowicza, który potwierdził, że decyzja sędziego głównego o wpisaniu wyniku 0-0 była prawidłowa, problemem był brak natychmiastowej reakcji na łamiące regulamin remisy. Zarząd postanowił odpowiedzieć odmownie Joannie Worek.
  Zarząd postanowił, że w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości, trzeba zapewnić dwuinstancyjność na zawodach. W regulaminach zawodów będzie wprowadzony system dwuinstancyjny zgłaszania reklamacji przez obowiązek zgłoszenia się najpierw do sędziego rundowego, po którym kolejną instancją będzie sędzia główny. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje odwołanie, ale na pracę sędziego głównego można złożyć zażalenie do Kolegium Sędziów.
  Zarząd ponownie omówił sprawę publicznej wypowiedzi GM Davida Navary w sprawie ustawionego meczu na Ekstralidze. Z. Pyda zgłosił dodatkowo do omówienia sprawę zapisów partii, które nie zgadzają się z zapisami partii w Internecie.
  Komisja Wyróżnień i Dyscypliny, której Zarząd na poprzednim zebraniu zlecił zajęcie się sprawą podejrzenia o ustawianie meczów w Ekstralidze, nie podjęła się powyższych tematów, gdyż nie zebrała się regulaminowa liczba osób w Komisji gotowych zając się powyższą sprawą. Ponieważ w tego typu sprawach postępowanie musi być dwustopniowe, zarząd powoła specjalną komisję do zbadania tej sprawy.
  Jan Nogal zaproponował utworzenie Komisji Dyscypliny Specjalnej w ramach Komisji Dyscyplinarnej i dokooptowanie do niej osoby z rady zawodniczej i kolegium sędziów.
  Zarząd powołał Komisję Specjalną, która będzie działać na rzecz Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, do wyjaśnienia sprawy podejrzenia o ustawienie wyników meczowych w ostatniej rundzie Ekstraligi 2011. W skład komisji wchodzić będą: Jolanta Toma - Komisja Wyróżnień i Dyscypliny, przedstawiciel Rady Zawodników i przedstawiciel Kolegium Sędziów. Komisja przedstawi swoją opinię w tej sprawie poprzez Komisję Wyróżnień i Dyscypliny. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  5.g. Pion Młodzieżowy – T. Sielicki
  Z powodu dobrego stanu zdrowia P. Zielińskiego nie ma potrzeby wprowadzania zmian w Pionie Młodzieżowym.
  5.h. Pomorski Związek Szachowy – T. Sielicki
  Sprawa zostanie zamknięta na przyszłym Zarządzie, gdyż jeszcze nie upłynęły stosowne terminy.
  5.i. Nowe biuro PZSzach – T. Delega
  Nowa umowa najmu została już podpisana. Prace budowlane rozpoczną się w następnym tygodniu. Prowadzone są rozmowy z partnerami, którzy chcieliby sfinansować koszty remontu. Planowane otwarcie nowego biura to koniec stycznia 2011. Ostateczny termin wyprowadzki z biura przy Czerniakowskiej to 5.02.2011.
  6. Ocena imprez i startów
  6.a. MEJ Batumi i MŚJ Chalkidiki – W. Taboła
  W. Taboła przedstawił ocenę wyników MEJ i MŚJ. Liczba medali jest porównywalna jak w zeszłym roku. Na szczególną uwagę zasługuje świetny wynik Polaków w MŚJ w prestiżowej i silnej grupie juniorów do lat 16 w Grecji (medal Kamila Draguna i Daniela Sadzikowskiego, ósme miejsce Marcina Krzyżanowskiego, który przez cały turniej liczył się w walce o medale). Trzeba jednakże przyznać, że w MŚJ klęskę poniosły juniorki.
  Zarząd podkreślił, że do obowiązków opiekuna i trenera należy także zadbanie o przestrzeganie ciszy nocnej i sprawdzenie, czy juniorzy są w pokojach po 22.00.
  Zarząd podkreślił wzorowe wywiązanie się z obowiązków i postawę p. Winicjusza Drozdowskiego, kierownika ekipy na Mistrzostwach Świata Juniorów w Grecji.
  M. Kanarek zaproponował napisanie protestu do FIDE w sprawie złej organizacji tegorocznych MŚJ - brak nagród dla medalistów i fatalne warunki zamieszkania.
  Zarząd postanowił wprowadzić zapis o obowiązku reprezentowania kraju na imprezach wskazanych przez PZSzach dla słuchaczy Akademii i zawodników finansowanych.
  6.b. Olimpiada Szachowa – W. Schmidt, A. Fornal-Urban, T. Sielicki
  W. Schmidt ocenił, że nasze drużyny uzyskały wynik optymalny. Drużyna kobieca, osłabiona absencją Iwety Rajlich, osiągnęła najlepszy możliwy wynik. Drużyna męska zrobiła również bardzo dobry wynik. W. Schmidt pozytywnie ocenił decyzję M. Krasenkowa o wystawieniu w ostatniej rundzie B. Maciei zamiast B. Soćko. Była to decyzja uzasadniona, mimo że skutki nie okazały się pozytywne.
  A. Fornal-Urban, pełniąca podczas Olimpiady funkcję kierownika ekipy, podkreśliła wspaniałą atmosferę panującą wśród zawodniczek i zawodników. Wszyscy wyrażali chęć gry, niezależnie od przypadającego koloru. Olimpiada w Chanty-Mansyjsku była w powszechnej opinii jedną z najlepiej zorganizowanych Olimpiad w ostatnich latach. Organizatorzy chcieli pokazać się z najlepszej strony. Ceremonia otwarcia była piękna, warunki w hotelu i wyżywienie znakomite. Dodatkowo każda reprezentacja miała swojego opiekuna. Jedyny minus to zakaz wstępu do sali gry, obowiązujący nawet kierowników ekip. Sprawy organizacyjne (zmiany dat czarterów) udało się załatwić na początku pobytu.
  T. Sielicki poinformował, że FIDE zwróciła PZSzach 6,5 tys. EURO za dodatkowe bilety lotnicze, spowodowane zmianą dat czarterów. Podkreślił świetną atmosferę, będącą zasługą zawodników, trenerów i kierownika ekipy.
  6.c. MŚ w Solvingu – T. Delega
  Podczas Mistrzostw Świata w solvingu, rozegranych w dniach 19-20 października w Hersonissos na Krecie, polscy solverowcy ponownie dowiedli, że są najlepszymi zawodnikami świata. Najwyższy stopień podium został wywalczony po bardzo zaciętej i emocjonującej walce, w której uczestniczyło 18 drużyn. To drugie drużynowe złoto Polaków w historii. Piotr Murdzia zdobył indywidualny srebrny medal. Godny uwagi jest znakomity wynik Kacpra Pioruna, który po pierwszym dniu rozgrywek był liderem, a ostatecznie zajął bardzo dobre IX miejsce.
  T. Sielicki przedstawił podział stypendiów za tytuł Drużynowego Mistrza Świata w solvingu.
  6.d. Olimpiada w Szachach Korespondencyjnych – T. Stefaniak
  Godny odnotowania są świetne wyniki polskich szachistów korespondencyjnych. Polska reprezentacja męska w składzie: Ryszard Skrobek, Maciej Jędrzejowski, Wojciech Krzyżanowski, Dariusz Szczepankiewicz, Tadeusz Szafraniec, Waldemar Kozłowski wywalczyła brązowy medal w XIII Olimpiadzie Korespondencyjnej. Jest to największy sukces polskiej męskiej reprezentacji w historii Olimpiad Korespondencyjnych. Z kolei polska reprezentacja kobieca w składzie: Barbara Skonieczna, Alicja Szczepaniak, śp. Bronisława Lubas, Bożena Wójcik-Wojtkowiak zdobyła złoto w VIII Olimpiadzie ICCF.
  Zarząd podkreślił wagę tych osiągnięć i wyraził zgodę na zorganizowanie w 2011 roku równolegle z kongresem FIDE kongresu ICCF w Katowicach.
  7. Sprawy bieżące
  7.a. Konkurs Ofert 2011, przydział imprez – T. Delega
  7 a.1 Imprezy podlegające Konkursowi Ofert – T. Delega, D. Rzepecka
  Zarząd Polskiego Związku Szachowego na zebraniu zarządu w dn. 13.11.2010 zdecydował o przyznaniu imprez na 2011 rok następującym oferentom:

  L.p. Nazwa imprezy Organizator Wynik głosowania
  1 Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat UKS SP 8 Chrzanów • 8 głosów za
  • 1 głos wstrzymujący
  2 Mistrzostwa Polski Juniorów do 10 i 12 lat AKSz „Hetman” Politechnika Koszalińska • 6 głosów za
  • 1 wstrzymujący
  • 2 głosy przeciw
  3 Mistrzostwa Polski Przedszkolaków i Puchar Polski do lat 8 Świętokrzyski Związek Szachowy • 8 głosów za
  • 1 osoba wyłączona z głosowania
  4 Turniej Kadry „Pierwsza Szansa” Juniorów MOSiR Brzozów • 8 głosów za
  • 1 osoba wyłączona z głosowania
  5 II Liga Juniorów Świętokrzyski Związek Szachowy • 5 głosów za
  • 2 głosy wstrzymujące
  • 1 głos przeciw
  • 1 osoba wyłączona z głosowania
  6 I Liga Seniorów Agencja 64 Plus • 8 głosów za
  • 1 głos wstrzymujący
  7 II Liga Seniorów Agencja 64 Plus • 8 głosów za
  • 1 głos wstrzymujący
  8 Turniej Ostatniej Szansy Opolski Związek Szachowy • 8 głosów za
  • 1 osoba wyłączona z głosowania
  9 Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet UKS SP3 EL-TUR Bogatynia • 8 głosów za
  • 1 głos wstrzymujący

  W przypadku Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat, Mistrzostw Polski Przedszkolaków i Pucharu Polski do lat 8 oraz II Ligi Seniorów przyznano imprezy oferentom, którzy zostali najwyżej ocenieni przez Komisję Ofertową na zebraniu w dn. 28.10.2010 r.
  W przypadku II Ligi Juniorów, Turnieju Kadry „Pierwsza Szansa” Juniorów oraz Turnieju Ostatniej Szansy zarząd wybrał jedną z dwóch ofert zarekomendowanych równorzędnie przez Komisję Ofertową na każdą z tych imprez.
  Imprezy, na które wpłynęło tylko po 1 ofercie, tj. I Ligę Seniorów oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet, zarząd przyznał oferentom.
  W przypadku Mistrzostw Polski Juniorów do 10 i 12 lat postanowiono przyznać imprezę jednemu z oferentów, którzy podzielili II-III miejsce w punktacji Komisji Ofertowej, aby nie przyznawać dwóch podobnych imprez oferentowi, który po raz pierwszy będzie organizował imprezę z kalendarza PZSzach.
  Zarząd postanowił ogłosić dodatkowy konkurs na cztery imprezy, na które nie wpłynęły w terminie oferty:
  1) Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań
  2) Mistrzostwa Polski Weteranów
  3) Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
  4) Mistrzostwa Polski Amatorów
  Zarząd wyraził zadowolenie, że w stosunku do zeszłego roku zwiększyła się różnorodność oferentów. W Konkursie Ofert wzięły udział nowe podmioty, co pokazuje, że na mapie Polski pojawiają się nowi organizatorzy.
  Jednocześnie ustalono, że warunkiem zorganizowania imprezy jest wywiązanie się ze wszystkich zaległych płatności wobec PZSzach.
  Termin składania odwołań od postanowień zarządu w sprawie przyznania imprez na 2011 upływa 22.11.2010 r.
  Omówiono pismo organizatorów MP Amatorów, którzy zrezygnowali z organizacji tegorocznej imprezy. T. Delega wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniami pomysłodawcy imprez mają przez trzy lata prawo pierwszeństwa w organizacji imprez. Dotychczasowi organizatorzy MP Amatorów i DMP Kobiet 2011 nie złożyli ofert na następny rok, tym samym rezygnując z ich organizacji.
  7.a.2 Imprezy organizowane przez PZSzach – T. Delega
  7.a.2.a Ekstraliga Juniorów i I Liga Juniorów
  M. Kanarek zaproponował, że może podjąć się z ramienia PZSzach organizacji I Ligi i Ekstraligi Juniorów. T. Stefaniak zaproponował połączenie Ekstraligi, I Ligi i II Ligi juniorów w jedną dużą juniorską imprezę w Darłówku.
  Decyzja o organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów została wstrzymana do czasu przedstawienia stanowiska Pionu Młodzieżowego.
  7.a.2.b. MPJ w szachach szybkich – W. Taboła, T. Delega
  W. Taboła w imieniu Pionu Młodzieżowego zaproponował, że P. Zieliński podejmie się funkcji dyrektora zawodów w następnym roku, natomiast przy większym wkładzie pracy biura i osób z Warszawy.
  T. Delega przedstawił stan rozliczeń za MPJ w szachach szybkich. Po uzyskaniu wyjaśnień, Zarząd zaakceptował rozliczenie.
  7.a.2.c. Wakacje z Szachami – T. Delega
  T. Delega przedstawił informację o Turniejach Mikołajkowych. Została już uruchomiona strona internetowa. Wpisowe z turniejów zostanie przekazane na organizację przyszłorocznych Wakacji z Szachami. Udział w Wakacjach z Szachami ma kosztować 300 zł, a dla dzieci z obszarów dotkniętych powodzią ma być bezpłatny.
  Uczestnicy z obszarów poszkodowanych przez powódź będą typowani do udziału w Wakacjach z Szachami przez Wojewódzkie Związki Szachowe.
  7.a.2.d. Ekstraliga Seniorów
  Aktualnie dwie drużyny z grona medalistów tegorocznej Ekstraligi potwierdziły gotowość do zorganizowania zjazdów. Należy przygotować warunki brzegowe i podpisać umowy z organizatorami. Konieczne jest wybranie dyrektora turnieju, który zajmie się formalnościami.
  Postanowiono, że należy zorganizować trzeci (ostatni) zjazd Ekstraligi w Warszawie, aby przyciągnąć media i kibiców na ceremonię zakończenia rozgrywek. A. Fornal-Urban zaproponowała, aby zrobić turniej w Centrum Olimpijskim.
  Zarząd postanowił, że I i II zjazd zostaną zorganizowane przez Klub Szachowy Polonia Wrocław i Ludowy Klub Sportowy „Pasjonat*” w Dankowicach, a III zjazd (7-9.10.2011 r.) odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
  Zarząd zobowiązał T. Delegę do ogłoszenia konkursów na dyrektorów rozgrywek Ekstraligi oraz MPJ P-30 – P-5 w trybie pilnym na stronie PZSzach.
  7.a.2.e Zmiana terminu MPJ 10-12 i MPJ 16-18 lat
  PZSzach już po ustaleniu terminów na następny rok otrzymał zaproszenie na coroczny turniej Capelle la Grande, której termin w 2011 r. pokrywa się z rozgrywkami MPJ do lat 16 i 18. Zarząd przeanalizował wszystkie możliwości przesunięcia terminu finału MPJ w najstarszych grupach. Inne możliwe terminy MPJ 16-18 kolidują z Mistrzostwami Europy lub z finałem MPJ w grupach 10-12.
  Z powyższych względów Zarząd postanowił zachować termin MPJ do lat 16 i 18 zaplanowany w kalendarzu imprez na 2011 rok.
  7.b. Komunikat Organizacyjno-Finansowy 2011 oraz informacja o zaległościach – B. Jeżak
  7.b.1. KOF 2011 (B. Jeżak)
  W. Taboła zaproponował zmianę proporcji składek członkowskich z 60:40 dla PZSzach do 50:50 pomiędzy PZSzach i WZSzach.
  Zarząd omówił możliwości obniżenia OKR za turnieje w przyszłym roku. Zróżnicowanie OKR miałoby wynikać z liczby rund i nie zależeć od rangi turnieju.
  Postanowiono uzupełnić przyszłoroczny KOF o zapisy dotyczące turniejów o innej liczbie rund oraz wprowadzić jednoznaczność w zapisie dotyczącym OKR w rozgrywkach ligowych - czy płaci się za zgłoszonych, czy za rzeczywiście grających zawodników.
  Zarząd zobowiązał B. Jeżaka do przygotowania KOF na 2011 rok w terminie do 20.11.2010. Po 4-dniowej konsultacji zarząd przystąpi do głosowania elektronicznego, tak aby do końca listopada przedstawić KOF.
  T. Delega przypomniał o włączeniu do KOF na 2011 rok informacji o wysokości składek za przystąpienie do Klubu Biznesu.
  7.b.2 Informacja o zaległościach (B. Jeżak)
  Udało się odzyskać 29,838.98 zł zaległych opłat.
  Podmiotom, które odpowiedziały na wezwania do zapłaty z prośbą o anulowanie części należności, zaległości za 2006 i starszy został anulowane, zaległości za 2007 i 2008 zostały zredukowane do 50%, reszta zaległości została bez zmian.
  Część podmiotów zakwestionowała wezwania do zapłaty. B. Jeżak przedstawił listę dłużników PZSzach, którzy odmówili wpłaty należności lub nie odpowiedzieli na wezwania do zapłaty.
  Zarząd zobowiązał B. Jeżaka do sporządzenia zestawienia, na podstawie którego biuro wystawi faktury pro forma.
  T.Delega podkreślił, że dzięki nowemu systemowi faktur proforma za turnieje w Polsce usprawnił się system opłat za turnieje, dzięki czemu nie przyrastają nowe zaległości.
  T. Sielicki podkreślił, że PZSzach nie może zlecać organizacji imprez podmiotom mającym zaległości wobec PZSzach.
  7.c. Procedura organizacji wyjazdów na MEJ i MŚJ – D. Rzepecka
  Zarząd zobowiązał biuro do przesłania poprawionej wersji procedury organizacji wyjazdów na ME i MŚ Juniorów, uwzględniającej uwagi Zarządu i postanowił, że zatwierdzi je do końca miesiąca.
  7.d. Obowiązki kierownika ekipy – D. Rzepecka
  Lista obowiązków kierownika ekipy została uzupełniona o obowiązek przesyłania codziennie do biura PZSzach zdjęć i relacji z rozgrywek.
  Zarząd przyjął jednogłośnie.
  7.e. Uzupełnienie KNJ o Daniela Sadzikowskiego
  Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu Daniela Sadzikowskiego do Kadry Narodowej Juniorów.
  7.f. ME w Solvingu- Łowicz 2011 – informacja – T. Delega
  Podczas ostatniego Kongresu Kompozycji Szachowej w Grecji Polsce przyznano organizację przyszłorocznych Mistrzostw Europy w solvingu. Polski wniosek wygrał z ofertą z Izraela. Propozycja organizacji ME wyszła od władz miasta Łowicza, które przeprowadziły w roku bieżącym Mistrzostwa Polski, które były wielkim sukcesem organizacyjnym. Termin ME został już ustalony na 1-3 kwietnia 2011 w Łowiczu. Pozostaje jeszcze kwestia udziału finansowego Polskiego Związku Szachowego.
  Szczegóły dotyczące wzajemnego porozumienia z Łowiczem przedstawi P. Murdzia na kolejnym zebraniu Zarządu.
  7.g. Kąciki Szachowe w prasie – T. Stefaniak
  T. Stefaniak zaproponował utworzenie Centralnej Biblioteki Szachowej, chroniącej zbiory o tematyce szachowej. Nierzadko prywatne biblioteki szachowe ulegają zniszczeniu po śmierci właścicieli z wielka szkodą dla polskich szachów. Biblioteka taka zapewniłaby ochronę dla zbiorów.
  T. Stefaniak zgłosił także pomysł zlecenia profesjonalnej firmie opracowania kompleksowej strategii promocji PZSzach. Zarząd zgodził się, że taki projekt byłby bardzo przydatny, jednak zdecydował, że ze względu na ograniczone środki budżetowe nie może na ten cel przeznaczyć kwoty większej niż 5.000 zł.
  Zarząd zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia kącików szachowych, przeznaczając na ten cel kwotę 1.000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2011 r.
  7.h. Wydawnictwa Szachowe, „Mat” – T. Sielicki, T. Stefaniak
  M. Bartel zwrócił się do PZSzach z propozycją włączenia się do wydawania czasopisma MAT. Ustalono, że PZSzach nie dysponuje zasobami ludzkimi ani finansowymi do podjęcia się tego zadania.
  7.i. Pakiet dla sponsorów – A. Fornal-Urban
  Przygotowany został pakiet dla potencjalnych sponsorów. Zawiera on 22 propozycje, które mogą być sprzedawane potencjalnym sponsorom. Pakiet zawiera ponadto 27 rodzajów promocji, w zależności od rangi i zasięgu danej imprezy oraz rodzaju sponsorów (tytularny, główny, itd.). Opracowana została tabela zestawiająca wszystkie możliwości.
  Ustalono, że A. Fornal-Urban poda termin konsultacji pakietu dla sponsorów z zarządem po spotkaniu z A. Dzwonkowskim.
  7.j. Stypendium Ganta i Impreza Ganta – T. Sielicki
  T. Sielicki przedstawił informacje o planowanej współpracy z firmą Gant. Gant planuje ufundować stypendia dla młodych zdolnych zawodników – najpierw jedno, a od kolejnego roku 2 stypendia równolegle.
  Grzegorz Antkowiak, członek zarządu Gant, chciałby także zorganizować imprezę w szachach szybkich. Ponieważ nie odbywają się obecnie Mistrzostwa Świata w szachach szybkich, być może PZSzach powinien zainteresować się tą imprezą.
  7.k. Propozycja zmiany w naliczaniu kategorii centralnych i okręgowych – B. Jeżak
  B. Jeżak zaproponował, aby do kategorii centralnych i okręgowych liczyć ranking stały wynikający z posiadanych kategorii okręgowych lub centralnych, a nie ranking ELO. W obecnym systemie ranking międzynarodowy ma pierwszeństwo przed rankingiem krajowym, a ponieważ wielu zawodników ma ranking ELO dużo niższy, niż ranking krajowy wynikający z posiadanej kategorii, coraz trudniej jest zawodnikom zdobywać kategorie.
  Zarząd zobowiązał B. Jeżaka, aby w porozumieniu z Z. Chojnickim przygotował projekt zmian naliczania kategorii centralnych okręgowych.
  Zarząd zobowiązał ponadto B. Jeżaka i Z. Chojnickiego do przygotowania projektu zmian w przydzielaniu kategorii za miejsca w rozgrywkach.
  7.l. Młodzieżowe klasy sportowe – Z. Chojnicki, W. Taboła
  Z. Chojnicki, P. Zieliński, W. Taboła zostali zobowiązani przez Zarząd do przygotowania propozycji uchwały o wprowadzeniu młodzieżowych klas sportowych.
  8. Wolne wnioski
  Z Pyda: przedstawił zarządowi potrzebę zorganizowania konferencji dla kandydatów na FA w Polsce. T. Sielicki wyraził w imieniu PZSzach zainteresowanie organizacją takiej konferencji. T. Delega powiedział, że decyzja o organizacji takiej konferencji leży w gestii Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
  9. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu
  Termin następnego posiedzenia zarządu ustalono na 13.02.2010 na godz. 10.00.
  T. Stefaniak zaproponował zorganizowanie na początku przyszłego roku spotkania kolegium prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych. Ustalono termin i miejsce zebrania na 12.02.2011 na godz.10.00 w nowym biurze PZSzach w Warszawie. Pierwsze spotkanie prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych w 2011 odbędzie się na koszt PZSzach. Prezesi po zebraniu wezmą udział w uroczystościach rozpoczęcia Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Kobiet.
  10. Zakończenie
  Prezes podziękował zebranym za wytrwałość i zakończył posiedzenie Zarządu.


  Protokolant
  Dorota Rzepecka

 15. #45
  Dołączył
  Aug 2011
  Mieszka w
  Warszawa
  Posty
  267
  PROTOKÓŁ
  z zebrania Zarządu PZSzach w dn. 13 lutego 2011 r.

  Warszawa, Hotel Novotel Centrum, Marszałkowska 94/98, godz. 10.00-19.00

  1. Powitanie.

  Prezes PZSzach Tomasz Sielicki otworzył posiedzenie i przywitał zgromadzonych.

  Na posiedzenie przybyli:
  Członkowie Zarządu: Tomasz Sielicki, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński, Tomasz Delega, Bogdan Jeżak, Zenon Chojnicki.

  Członek Komisji Rewizyjnej: Marian Kanarek

  Pracownicy biura: Piotr Murdzia, Wojciech Przybylski, Piotr Wajszczyk, Dorota Rzepecka.

  2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

  Prezes stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad

  Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu z 13 listopada 2010 r.

  Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 13.11.2010 r. zatwierdzono jednogłośnie.

  5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – T. Delega

  5.a

  Uchwała z dn. 1.12.2010


  Zarząd przegłosował możliwość uzyskiwania tytułów i kategorii krajowych w oparciu o ranking krajowy. Głosowało ośmiu członków Zarządu, siedem głosów za, jeden głos przeciw.

  5.b

  Uchwała z dn. 1.12.2010

  Zarząd przegłosował obniżenie rankingu (z 2300 do 2250 dla mistrza krajowego, z 2200 do 2100 dla kandydata na mistrza (analogicznie dla kobiet), po osiągnięciu którego (na liście rankingowej) zawodnik mający normy może otrzymać tytuł, zgodnie z tabelą (zał. 1 do protokołu). Głosowało ośmiu członków Zarządu. Pięć głosów za, trzy głosy przeciw.

  Tomasz Delega zgłosił votum separatum wobec postanowienia Zarządu o obniżeniu progu rankingowego, po osiągnięciu którego zawodnik mający normy może otrzymać tytuł z uzasadnieniem, że jednoczesne dwukrotne ułatwienie zawodnikom zdobywania tytułów kandydata i mistrza deprecjonuje wartość tych tytułów.


  5.c
  Uchwała z dn. 3.12.2010
  2. KOF 2011 (3 grudnia 2010)
  Zarząd PZSzach jednogłośnie zatwierdził Komunikat Organizacyjno-Finansowy na 2011 rok. W głosowaniu wzięło udział dziesięciu członków Zarządu.

  Włodzimierz Schmidt zaproponował, aby prace nad KOF rozpoczynać we wrześniu. Postanowiono, że od bieżącego roku prace nad KOF będą podejmowane wcześniej.

  5.d

  Uchwała z dn. 10.12.2010

  Zarząd zdecydował o przejęciu czasopisma „MAT”. W głosowaniu brało udział dziesięciu członków Zarządu, dziewięć głosów za, jeden głos przeciw.

  5.e
  Uchwała z dn. 10.12.2010

  Zarząd PZSzach jednogłośnie zdecydował o przyznaniu Złotych i Srebrnych Odznak PZSzach. W głosowaniu wzięło udział ośmiu członków Zarządu.

  Odznaki Złote przyznano następującym osobom:

  1. ks. Jerzy Gondek
  2. Ivan Dzuris
  3. Jan Nogal
  4. Józef Białkowski

  Odznaki Srebrne przyznano następującym osobom:

  1. Józef Kocisko
  2. Jan Cupe
  3. Kazimierz Sterkowicz
  4. Piotr Kretowicz
  5. Halina Mrówka
  6. Katarzyna Chromicz
  7. Maria Markowska
  8. Stanisław Mazur

  5.f
  Uchwała z dn. 14.12.2010

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o przyznaniu złotych odznak PZSzach Tomaszowi Deledze, Agnieszce Fornal-Urban i Marii Maciei. Osoby nominowane do odznak nie uczestniczyły w części głosowania dotyczącej ich kandydatur.


  5.g
  Uchwała z dn. 21.12.2010

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o wyrażeniu zgody na organizację w Łowiczu Mistrzostw Europy w Solvingu.
  Zarząd zdecydował o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł. Głosowało dziesięciu członków Zarządu, dziewięć głosów za, jeden głos przeciw.

  5.h
  Uchwała z dn. 27.12.2010

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 2011.

  5.i
  UCHWAŁA NR 1/01/2011
  z dnia 3.01.2011


  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Kadrę Narodową Seniorów. Głosowało 9 członków Zarządu.

  Kadra Narodowa Kobiet

  Imię i Nazwisko Tytuł Ranking Podstawa
  1 Monika Soćko GM 2489 p.II.1.a, p.II.1.c
  2 Iweta Rajlich IM 2446 p.II.1.c
  3 Jolanta Zawadzka WGM 2371 p.II.1.d
  4 Joanna Majdan-Gajewska WGM 2359 p.II.1.d
  5 Joanna Dworakowska IM 2334 p.II.1.d
  6 Beata Kądziołka WGM 2278 p.II.1.d
  7 Klaudia Kulon WFM 2220 p.II.1.e


  Kadra Narodowa Mężczyzn

  Imię i Nazwisko Tytuł Ranking Podstawa
  1 Radosław Wojtaszek GM 2726 p.II.1.c
  2 Bartosz Soćko GM 2660 p.II.1.d
  3 Bartłomiej Macieja GM 2636 p.II.1.d
  4 Tomasz Markowski GM 2625 p.II.1.d
  5 Michał Krasenkow GM 2621 p.II.1.d
  6 Mateusz Bartel GM 2617 p.II.1.c
  7 Dariusz Świercz GM 2540 p.II.1.a
  8 Kacper Piorun IM 2513 p.II.1.e


  5.j
  UCHWAŁA NR 2/01/2011
  z dnia 4.01.2011


  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Kadrę Narodową Juniorów. Głosowało 8 członków Zarządu.


  a) KADRA NARODOWA JUNIORÓW MŁODSZYCH

  1. Oliwia Kiołbasa D12
  2. Jan Krzysztof Duda C14

  Kadra zostanie uzupełniona o Mistrzynie, Mistrzów, Wicemistrzynie i Wicemistrzów Polski Juniorów 2011, zdobywczynie i zdobywców złotych i srebrnych medali Pucharu Polski do lat 10, juniorki i juniorów powołanych do Reprezentacji Polski.

  b) KADRA NARODOWA JUNIORÓW

  1. Aleksandra Lach D16
  2. Kamil Dragun C16
  3. Daniel Sadzikowski C18

  Kadra zostanie uzupełniona o Mistrzynie, Mistrzów, Wicemistrzynie i Wicemistrzów Polski Juniorów 2011, juniorki i juniorów powołanych do Reprezentacji Polski.
  5.k

  UCHWAŁA NR 3/01/2011
  z dnia 5.01.2011


  Zarząd PZSzach jednogłośnie zatwierdził Regulamin Powołań Młodzieżowej Akademii Szachowej na 2011 rok. Głosowało 7 członków Zarządu.

  5.l
  UCHWAŁA NR 4/01/2011
  z dnia7.01.2011


  Zarząd Polskiego Związku Szachowego jednogłośnie zatwierdził Kadrę Narodową w Solvingu. W głosowaniu wzięło udział 9 członków zarządu.

  Kadra Narodowa w Solvingu
  Imię i nazwisko Tytuł Ranking Podstawa
  1 Piotr Murdzia GM 2800 p.III.11.a; p.III.11.b
  2 Kacper Piorun IM 2550 p.III.11.b
  3 Piotr Górski IM 2422 p.III.11.b


  5.m

  UCHWAŁA NR 5/01/2011
  z dnia 10.01.2011

  Zarząd zdecydował o pozostawieniu w Regulaminach Młodzieżowych zapisu o telefonach komórkowych. Za usunięciem zapisu głosowała 1 osoba, przeciw usunięciu zapisu 7 osób, 1 głos wstrzymujący, 1 osoba nie głosowała.

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulaminy Młodzieżowe. Głosowało 9 członków Zarządu.

  5.n
  UCHWAŁA NR 6/01/2011
  z dnia 21.01.2011

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Kadry w Szachach Korespondencyjnych. Głosowało 9 członków Zarządu.

  5.o
  UCHWAŁA NR 7/02/2011
  z dnia 2.02.2011

  Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu Hetmanów 2010 . W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu.

  Hetmany 2010 otrzymują:

  1. Zawodnik - Wojtaszek Radosław
  2. Zawodniczka - Monika Soćko
  3. Sponsor - Microsoft
  4. Organizator - Józef Chudy
  5. Klub - Wasko Szopienice
  6. Dziennikarz - Janusz Kalinowski
  7. Całokształt - Jan Macieja

  5.p
  UCHWAŁA NR 8/02/2011
  z dnia 10.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o przyznaniu Hetmana 2010 w kategorii nagroda specjalna dla Bronisławy Lubas. Głosowało 9 członków Zarządu.

  5.r
  UCHWAŁA NR 9/02/2011
  z dnia 10.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu do Kadry narodowej Seniorów Kamila Mitonia. Głosowało 10 członków Zarządu.


  6. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

  6.a Rada Przyjaciół Szachów – T. Sielicki

  Tomasz Sielicki przedstawił listę kandydatów do Rady Przyjaciół Szachów z prośbą o uzupełnienie listy.

  Zarząd postanowił rozszerzyć listę kandydatów do Rady Przyjaciół Szachów o znanych sportowców, rektorów wyższych uczelni oraz o osoby związane z mediami.


  6.b Komisja Organizacyjna – T. Delega

  Nie ma osoby chętnej do przejęcia komisji organizacyjnej. Tomasz Delega podejmie rozmowy z osobami godnymi zaufania, które mogłyby się podjąć tego zadania.

  6.c Wynagrodzenie za projekty – T. Sielicki

  Tomasz Sielicki przypomniał, że członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie dostają za nie wynagrodzenia. Wynagrodzenie mogą uzyskać tylko za obowiązki dodatkowe, niezwiązane z zajmowanym stanowiskiem.

  T. Sielicki przypomniał, że w ramach nowych zasad członek Zarządu, który zdobędzie dla PZSzach dodatkowe środki, ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 5% od uzyskanej kwoty i jednocześnie zaznaczył, że sam nie zamierza z tego punktu korzystać, tak więc pozyskane przez niego środki są w całości przeznaczone na PZSzach.


  UCHWAŁA NR 10/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zasady wynagradzania za projekty (zał. 2 do protokołu) przyjęto jednogłośnie.

  6.d Sprawozdanie Komisji Specjalnej w sprawie Navary – T. Sielicki

  Zgodnie z postanowieniem poprzedniego zebrania Zarządu, do zbadania sprawy została powołana Komisja Specjalna w składzie: Ulrich Jahr, Agnieszka Brustman i Katarzyna Toma. Tomasz Sielicki odczytał orzeczenie Komisji Specjalnej. Arcymistrz Dawid Navara, którego opis wydarzeń dotyczących ustalenia z góry wyniku meczu ostatniej rundy Ekstraligi był podstawą do wszczęcia działań przez PZSzach, wycofał się z oskarżeń i oznajmił, że napisał nieprawdę.

  W związku z powyższym Zarząd postanowił umorzyć sprawę Ekstraligi 2010, ale wyraził swoje zaniepokojenie tą sytuacją.

  Zarząd postanowił zwrócić się do Kolegium Sędziów o wytyczne dla sędziów na przyszłość, w celu uniknięcia podobnych sytuacji.


  UCHWAŁA NR 11/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zobowiązał Prezesa PZSzach do zwrócenia się do Kolegium Sędziów,z pisemną prośbą, aby sędzia zawodów miał prawo podjąć decyzję o ukaraniu zawodników bez posiadania dowodów w przypadku uzasadnionego podejrzenia umówienia wyniku partii. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

  6.e Pomorski Związek Szachowy – T. Sielicki

  PZSzach nie otrzymał odpowiedzi na wysłane listy polecone. Pomorski Związek Szachowy nie funkcjonuje od półtora roku. W związku z powyższym Pomorski Związek Szachowy powinien zostać wykreślony.

  Ponieważ trzeba zorganizować eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Pucharu Polski Juniorów, a Pomorski Związek Szachowy zostanie wykreślony z rejestru członków PZSzach, Tomasz Sielicki zaproponował, aby upoważnić Wiceprezesa ds. Młodzieżowych do podjęcia decyzji o organizacji eliminacji do MPJ i PPJ w woj. pomorskim.

  UCHWAŁA NR 12/02/2011
  z dnia 13.02.2011


  Zarząd jednogłośnie zdecydował o wykreśleniu Pomorskiego Związku Szachowego i upoważnieniu Wiceprezesa ds. Młodzieżowych do organizacji zawodów związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży do czasu utworzenia nowej organizacji na terenie woj. pomorskiego, która będzie w stanie takie zawody zorganizować.


  6.f Nowe Biuro – T. Delega

  Prace remontowe i aranżacyjne mają zakończyć się do dnia 28 lutego 2011 r. Przeprowadzka biura PZSzach planowana jest na weekend 5-6 marca. Nie ma jeszcze sponsora remontu nowego biura, trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami.

  6.g Kąciki Szachowe – T. Stefaniak

  T. Stefaniak przypomniał, że decyzją Zarządu z poprzedniego posiedzenia PZSzach miał dofinansować projekt kącików szachowych kwotą 6.000 na pół roku. Propozycja utworzenia kącika szachowego została złożona siedemnastu gazetom, z których odpowiedziała jedna. Przeprowadzenie projektu kącików szachowych jest niemożliwe do zrealizowania w ramach ustalonej kwoty ze względu na niskie zainteresowanie mediów. Potrzebne jest wsparcie marketingowe i większe zaangażowanie biura.

  Wyjściem jest znalezienie sponsora lub sponsorów kącików szachowych. Być może firmy lokalne będą zainteresowane tego typu promocją.

  Zarząd postanowił, że wiceprezes ds. promocji, dyrektor biura PZSzach i specjalista ds. marketingu wspólnie wypracują model współpracy.

  Postanowiono także opracować pomysł na obecność szachów w mediach drukowanych.

  6.h Regulamin Przyznawania Kategorii za miejsca – Z. Chojnicki, B. Jeżak

  Zenon Chojnicki przypomniał, że Komisja Młodzieżowa i Klasyfikacji i Ewidencji postanowiła o zniesieniu w 2007 roku kategorii za miejsca na wniosek przedstawicieli Wojewódzkich Związków Szachowych.

  Wiceprezes Piotr Zieliński zgłosił uwagę, że z powodu wprowadzenia jednego ułatwienia zdobywania kategorii (liczenie rankingu według rankingu krajowego, nie ELO FIDE), drugie ułatwienie nie jest już konieczne i złożył wniosek o odrzucenie regulaminu przyznawania kategorii za miejsca. Zenon Chojnicki zgodził się z Piotrem Zielińskim.

  Bogdan Jeżak zgłosił propozycję uchwały, aby jedynie za I miejsce w grupie młodzików (9-10 lat) w rozgrywkach międzywojewódzkich wprowadzić nadanie kategorii II+. Piotr Zieliński poparł wniosek jako sprzyjający większej frekwencji w rozgrywkach.

  UCHWAŁA NR 13/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd zdecydował o nadaniu kategorii II+ za zdobycie I miejsca w grupie młodzików (9-10 lat) w rozgrywkach międzywojewódzkich. Sześciu członków Zarządu głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu.

  6.i Młodzieżowe Klasy Sportowe – P. Zieliński, W. Taboła, Z. Chojnicki


  UCHWAŁA NR 14/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie przyjął nowy Regulamin Nadawania Młodzieżowych Klas Sportowych (zał. 3 do protokołu).

  6.j Ekstraliga Seniorów – T. Delega, W. Schmidt

  Tomasz Delega przedstawił ustalenia ze spotkania organizatorów Ekstraligi 2011 w dniu 13 stycznia 2011 r. w Katowicach.

  Zarząd przychylił się do pomysłu uczestników spotkania organizacyjnego Ekstraligi, aby utworzyć stronę internetową www.ligaszachowa.pl wspólną dla wszystkich szachowych rozgrywek ligowych.

  Ustalono, że co najmniej czterech przedstawicieli każdego klubu powinno być obecnych na zakończeniu każdego zjazdu.

  UCHWAŁA NR 15/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o wyborze Doroty Rzepeckiej na dyrektora Ekstraligi 2011.


  Postanowiono, że należy pilnie opracować komunikat organizacyjny Ekstraligi oraz zawrzeć umowy z organizatorami poszczególnych zjazdów. Zarząd zobowiązał Dorote Rzepecką do przygotowania komunikatu organizacyjnego zaraz po opublikowaniu przez Komisję Regulaminową Regulaminu Ekstraligi 2011.

  Włodzimierz Schmidt przedstawił stan prac nad Regulaminem Ekstraligi. Będzie on gotowy do zatwierdzenia przez Zarząd zaraz po Mistrzostwach :Polski, w dniu 25 lutego.

  Regulamin Ekstraligi ureguluje kwestię dołączania do składu zawodników w trakcie Ekstraligi.

  7. Ocena imprez i startów

  7. a MŚ Kobiet – P. Murdzia

  Piotr Murdzia ocenił występ naszych reprezentantek jako nieudany. Obydwie zawodniczki odpadły z zawodów po przegranej dogrywce, rozgrywanej tempem przyspieszonym. Zawodniczki pojechały na zawody bez nastawienia psychicznego na sukces, czego dowodem była decyzja o wykupieniu biletów powrotnych po II rundzie, bez wiary w awans do dalszych rozgrywek. Zabrakło także przygotowania pod konkretne przeciwniczki, mimo iż specyfika rozgrywek była taka, że zawodniczki znając z góry przeciwniczki w kolejnych rundach mogły zrobić to z wyprzedzeniem przed zawodami.

  7.b ME Rapid i Blitz – P. Murdzia (ocena sportowa), A. Fornal-Urban (ocena organizacyjna)

  Piotr Murdzia przedstawił ocenę występu Polaków w grudniowych ME w szachach szybkich i błyskawicznych. Duże nadzieje wiązaliśmy z występem Radosława Wojtaszka, któremu jednak nie udało się powtórzyć sukcesu sprzed roku. Rewelacyjny występ zanotował nasz utalentowany junior Jan Krzysztof-Duda, który wyprzedził wielu arcymistrzów.

  Piotr Murdzia przedstawił prośbę zawodników o wystawianie certyfikatów lub dyplomów dla juniorów, którzy zajęli 1, 2 lub 3 miejsce w kategorii juniorów podczas ME w szachach szybkich i błyskawicznych. Zarząd zdecydował, że PZSzach nie będzie wystawiał takich dyplomów, natomiast szef wyszkolenia może wystawiać zaświadczenia o zajętym miejscu w danej kategorii.

  Agnieszka Fornal-Urban przedstawiła ocenę organizacyjną Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich oraz rozegranych po raz pierwszy w Warszawie Mistrzostw Europy w Szachach Błyskawicznych. Mistrzostwa świetnie się sprzedały i główny sponsor Amplico Life już potwierdził, że w przyszłym roku rozszerzy sponsoring. Wiceprezes PZSzach zaproponowała, aby w tym roku ME w Blitzu rozegrać w ciągu dwóch dni zamiast jednego.

  Prezes Tomasz Sielicki poinformował, że w komunikacie ECU zawarta jest informacja o opłacie na rzecz ECU. W 2011 roku w komunikacie organizacyjnym ME w Szachach Szybkich i Błyskawicznych będzie zapis w informacji o wpisowym, że zostaje zwiększone o 1 lub 2 EUR opłaty na rzecz ECU, która otrzyma kwotę ok. 2000-3000 EUR z tej imprezy.

  7.c Tata Steel, Moskwa, Cracovia – P. Murdzia, W. Przybylski

  7.c.1 Tata Steel

  Piotr Murdzia przedstawił ocenę występu dwóch Polaków: Radosława Wojtaszka i Dariusza Świercza, którzy wystąpili w prestiżowych 14-osobowych kołówkach. Miejsca dla nich są zasługą prezesa Tomasza Sielickiego, który porozumiał się z głównym organizatorem, zapewniając R. Wojtaszkowi udział w turnieju jeszcze przed jego skokiem rankingowym. Dariusz Świercz utorował sobie drogę do turnieju C wygraną w turnieju Cultural Village.

  W ocenie szefa wyszkolenia R. Wojtaszek mógł zagrać lepiej, ale ósme miejsce i uzyskany ranking 2653 to dla wielu czołowych polskich arcymistrzów wynik, o którym marzą.

  Darek Świercz przez pierwszą część turnieju prezentował się słabo, natomiast świetnie finiszował. Gdyby udało mu się zwyciężyć w ostatniej partii, w której miał wygraną pozycję, to zająłby miejsce 3-4. Występu nie można więc oceniać negatywnie.

  7.c.2. Moscow Open

  Jolanta Zawadzka wystąpiła w prestiżowym turnieju kołowym. Występ był przeciętny, pierwsza cześć turnieju była zdecydowanie nieudana, druga była już lepsza, ale nie wystarczyła do uznania wyniku za udany. Ostatecznie zawodniczka zajęła 6 miejsce z dorobkiem 4 z 9.

  Wojciech Przybylski przedstawił wrażenia z turnieju w Moskwie, na którym był obecny jako uczestnik, podkreślając wzorową organizację: uroczyste rozpoczęcie ze specjalnie przygotowanym występem baletowym i z udziałem sławnych gości, m.in. byłego mistrza świata A. Karpowa.

  7.c.3. Cracovia

  Piotr Murdzia podkreślił kolejny świetny wynik Jana Krzysztofa-Dudy, który zajął 8 miejsce i wygrał dwie partie z arcymistrzami. Jest to kolejny dowód na wielki talent Jasia, który odnosi sukcesy nie tylko w juniorskich szachach.
  Awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski w turnieju Cracovia wywalczył Marcin Sieciechowicz, który jednak zrezygnował z udziału w IMP, gdyż wcześniej opłacił wpisowe do turnieju Aeroflot w Moskwie.

  Wśród kobiet awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski wywalczyła w Krakowie WIM Katarzyna Toma, która oprócz awansu do IMPK wywalczyła trzecią i ostatnią już normę na tytuł arcymistrzyni.

  7.d Finał akcji „Szachiści Grają dla Powodzian” – W. Przybylski

  Koordynatorami finału akcji byli Adam Dzwonkowski i Wojciech Przybylski. Akcja wzbudziła duże zainteresowanie w mediach. Patronem finału był Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, który spotkał się z dziećmi podczas zwiedzania Sejmu. Zwycięzcy mikołajkowych turniejów zwiedzili Sejm RP, zjedli obiad w restauracji sejmowej „U Hawełki”, a potem rozegrali turniej z przedstawicielami Sejmu, Senatu i sponsorów.

  Prezes PZSzach podziękował nieobecnemu na zebraniu Adamowi Dzwonkowskiemu za wspaniały pomysł i pracę włożoną w koordynację przedsięwzięcia. Złożył także postulat, aby w przyszłości organizować podobne akcje w bliższej współpracy z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi.

  8. Sprawy bieżące

  8.a Konkurs Ofert – dogrywka – D. Rzepecka

  Zarówno w I, jak i w II terminie Konkursu Ofert nie wpłynęły żadne oferty na imprezy zaplanowane w kalendarzu centralnym:
  - Mistrzostwa Polski Weteranów
  - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
  - Mistrzostwa Polski w Solvingu
  - Mistrzostwa Polski Amatorów

  8.a.1 – MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych
  Już po zakończeniu I tury Konkursu Ofert, ale przed ogłoszeniem dogrywki MOSiR w Brzozowie złożył ofertę na organizację MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych w terminie 19-27 września, gdyż termin w kalendarzu (3-11.09.2011) pokrywa się z rozgrywkami I i II Ligi, co spowodowałoby obniżenie frekwencji w zawodach. MOSiR Brzozów zaproponował ośrodek „Jawor”, w którym będzie organizował Turniej Juniorów „Pierwsza Szansa” w kwocie 75 zł/osobodzień. Ośrodek był już wizytowany przez A. Fornal-Urban.

  Bogdan Jeżak złożył postulat, aby uzgodnić termin zawodów tak, aby nie kolidował z rozgrywkami „Senior games”, które będzie organizował Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy.

  UCHWAŁA NR 16/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd zdecydował jednogłośnie o przydzieleniu imprezy MOSiR Brzozów, pod warunkiem uzgodnienia terminu rozgrywek tak, aby nie kolidował z rozgrywkami „Senior games”.

  8.a.2 – MP w Solvingu

  P. Murdzia przedstawił nieformalną propozycję R. Królikowskiego zorganizowania MP w Solvingu w terminie listopadowym. A. Fornal-Urban zaoponowała, że rozgrywki MP nie mogą odbywać się na jesieni. P. Murdzia przedstawił propozycję, aby Otwarte Mistrzostwa Słowacji zostały potraktowane jako turniej eliminacyjny do ME w Solvingu. P. Murdzia i K. Piorun mają już miejsca w finale, pozostaje kwestia obsady dwóch miejsc.

  UCHWAŁA NR 17/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  W tym roku nie odbędą się MP w Solvingu, chyba że znajdzie się organizator.


  8.a.3 – MP Amatorów
  UCHWAŁA NR 18/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  W tym roku nie odbędą się MP Amatorów, chyba że znajdzie się organizator.

  8.b Imprezy organizowane przez PZSzach – T. Delega, W. Schmidt, P. Zieliński

  8.b.1 Ekstraliga

  Organizację Ekstraligi 2011 omówiono w punkcie 6.j porządku obrad.

  8.b.2. MP w Szachach Szybkich i Błyskawicznych

  MP w Szachach Błyskawicznych indywidualne i drużynowe zorganizuje PZSzach we współpracy z Tadeuszem Szafrańcem i klubem HetMaN Szopienice w Katowicach. Salę gry wizytowali Tomasz Delega i Dorota Rzepecka. Obiekt jest reprezentacyjny i zapewnia odpowiednie warunki do organizacji tej imprezy. Tadeusz Szafraniec musi zapewnić fundusz nagród. Termin rozgrywek to 28-29 maja 2011.

  Marian Kanarek podtrzymał propozycję współorganizacji Mistrzostw Polski w Szachach Aktywnych połączonych z Memoriałem Kochana.

  W. Przybylski został zobowiązany do podjęcia działań w celu znalezienia sponsora na Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, aby zwiększyć fundusz nagród.

  UCHWAŁA NR 19/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd zdecydował jednogłośnie, że w 2011 r. Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych zostaną rozegrane oddzielnie. Zarząd rekomenduje, aby od 2012 roku Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych były połączone w ramach jednej imprezy.

  UCHWAŁA NR 20/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd postanowił powierzyć współorganizację Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych oraz Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych Tadeuszowi Szafrańcowi z klubu HetMaN Szopienice w Katowicach. Siedmiu członków Zarządu głosowało za, jeden głos wstrzymujący.

  UCHWAŁA NR 21/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie postanowił powierzyć współorganizację Mistrzostw Polski w Szachach Aktywnych Marianowi Kanarkowi z klubu AKSz „Hetman-Politechnika Koszalińska” Koszalin organizację, pod warunkiem wywiązania się ze spłaty zaległości wobec PZSzach w terminie do końca marca.

  Zarząd zobowiązał M. Kanarka do podjęcia działań w celu znalezienia sponsora we współpracy z biurem PZSzach.

  8.b.3 Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych

  Piotr Zieliński we współpracy z Bogdanem Jeżakiem zamierza zorganizować MPJ poprawiając błędy z zeszłego roku związane z zakwaterowaniem. P. Zieliński złożył już preliminarz. Termin rozgrywek MPJ zapisany w kalendarzu PZSzach trzeba poprawić, zawody będą o jeden dzień krótsze i potrwają od 30 lipca do 1 sierpnia. Zarząd zobowiązał biuro PZSzach do zmiany terminu w kalendarzu na stronie internetowej.

  Podczas zawodów będzie można wykupić noclegi bez wyżywienia. P. Zieliński poczyni starania w celu zapewnienia lepszego wyżywienia.

  Zarząd zobowiązał P. Zielińskiego do poprawy strony promocyjnej imprezy – należy zapewnić lepsze nagłośnienie, podium dla zwycięzców, więcej pucharów i nagród dla dzieci. Należy poczynić kroki w celu znalezienia większej liczby sponsorów nagród, np. z producentami zabawek dla dzieci.

  UCHWAŁA NR 22/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie powierzył Piotrowi Zielińskiemu funkcję dyrektora Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 2011.


  UCHWAŁA NR 23/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zdecydował o przeprowadzeniu Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie.


  UCHWAŁA NR 24/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd zdecydował o przyznaniu wynagrodzenia na dwa miesiące w wysokości 1500 zł dla dyrektora Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych oraz 1000 zł dla kwatermistrza. Sześciu członków Zarządu głosowało za, dwóch nie brało udziału w głosowaniu.

  8.b.4 Ekstraliga i I Liga Juniorów 2011

  Piotr Zieliński przedstawił wniosek Waldemara Taboły w sprawie organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów wraz z propozycją zatrudnienia pani Edyty Szczepanik ze Śląskiego Związku Szachowego jako dyrektora turnieju. Liga zostałaby zorganizowana w rejonie Ustronia-Szczyrku.

  Zarząd postanowił poczekać na ofertę organizacji i wtedy podjąć decyzję.

  8.b.5 Wakacje z szachami

  Jeśli w ciągu tygodnia nie spłynie żadna propozycja od któregoś z członków zarządu, PZSzach ogłosi konkurs na dyrektora Wakacji z szachami, który podejmie się organizacji imprezy. Wakacje mają trwać 2 tygodnie. Koszt na osobę nie może przekroczyć 900 zł.

  8.c Turniej Kołowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – P. Murdzia

  Turniej kołowy odbędzie się w Warszawie. P. Murdzia przedstawił koszty turnieju, które oscylują pomiędzy 50.000 a 60.000. Zaraz po zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski W. Przybylski podejmie starania o znalezienie sponsora na ten turniej. Po zapowiedzi turnieju na stronie internetowej PZSzach wpłynęło do biura pismo od panów Mirosława Gnieciaka i Włodzimierza Niwińskiego z propozycją nazwania turnieju imieniem Krystyny Hołuj-Radzikowskiej.

  A. Fornal-Urban zgłosiła postulat o nazwanie turnieju „Arcymistrzowskim Turniejem Kobiet”.

  Turniej zostanie ogłoszony przed finałami MPJ do lat 16 i 18, bez ogłaszania, że jest to turniej z normą WGM. Ranga turnieju będzie zależała od pozyskanych na turniej środków.


  8.d Procedura organizacji wyjazdów na MEJ i MŚJ – D. Rzepecka

  UCHWAŁA NR 25/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie przyjął Procedurę organizacji wyjazdów na MEJ i MŚJ (zał. 4 do protokołu), uzupełnionego o zapis o obowiązku dostarczenia dokumentu o wzięciu odpowiedzialności za zawodników przez opiekuna jadącego z zawodnikami na własny koszt i podróżującego na zawody we własnym zakresie.


  8.e Przygotowania do ME w Solvingu – P. Murdzia

  P. Murdzia przedstawił stan przygotowań do Mistrzostw Europy w Solvingu. Przygotowania idą bardzo dobrze, podpisane są już umowy, organizatorzy wystąpili o patronat honorowy do Prezydenta Miasta Łodzi.

  8.f Wydawnictwa Szachowe, „Mat” – T. Sielicki, T. Stefaniak

  Pierwszy numer „Mata” wydawanego przez PZSzach ukaże się w trakcie Mistrzostw Polski. Postanowiono, że nowi prenumeratorzy dostaną w prezencie jedną z książek wydanych przez PZSzach.

  8.g Trener Kardy Kobiet – P. Murdzia

  P. Murdzia przedstawił podział zadań między trenerów kadry kobiet. Aleksander Miśta będzie odpowiedzialny za przygotowanie debiutowe jako trener współpracujący. Marek Matlak pozostaje trenerem kadry kobiet i będzie współpracował przy organizacji wyjazdów i treningów kobiet.

  UCHWAŁA NR 26/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Trenerzy Kadry Kobiet nie są różnicowani na I i II trenera kobiet. M. Matlak otrzyma minimalnie wyższe wynagrodzenie ze względu na staż pracy.

  8.h Podsumowanie Gali Hetmany 2010 – W. Przybylski

  Gala Hetmanów odbyła się podczas uroczystego otwarcia indywidualnych Mistrzostw Polski w Szachach. Sponsorem statuetek Hetmanów była firma Isolution. Lista laureatów została ogłoszona w Gazecie Stołecznej oraz na stronie interentowej PZSzach.

  8.i Preliminarz Budżetowy 2011 – B. Jeżak


  UCHWAŁA NR 27/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie przyjął budżet z deficytem 79.000 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z 2010 r. Pozostała część nadwyżki zostanie przeznaczona na remont nowego lokalu PZSzach.

  8.j Konkursy MSiT – T. Delega

  8.j.1 Sport kwalifikowany

  T. Delega przedstawił informacje o stanie dofinansowania w zakresie sportu wyczynowego. We wtorek skorygowany wniosek zostanie złożony w MSiT. Uwagi można przekazywać najpóźniej jutro do Piotra Murdzi.

  Mimo zapowiedzi Ministra zawodnicy w grupach poniżej 14 roku życia nadal nie będą mogli być finansowani na wyjazdy na MŚJ i MEJ z puli MSiT. Ponadto będzie potrzebne zezwolenie MSiT na wyjazd na MŚJ do Brazylii, gdyż impreza odbywa się na innym kontynencie.

  PZSzach wprowadził obowiązek przeprowadzania konsultacji w COS-ach – spowodowane jest to m.in. prośbą z MSiT o maksymalne wykorzystanie baz COS-u. Umożliwi to także większą kontrolę PZSzach nad konsultacjami zawodników z trenerami.

  8.j.2 Sport powszechny i dziecięcy

  PZSzach złożył ponadto wnioski na sport dziecięcy i powszechny oraz oddzielny wniosek na kampanię społeczną.

  8.k Wnioski z zebrania Prezesów WZSzach – T. Stefaniak

  Tomasz Stefaniak przedstawił Zarządowi wnioski z zebrania Prezesów Wojewódzkich Związków szachowych, które odbyło sie w dniu 12.02.2011 r.

  8.k.1 Współpraca przy organizacji akcji szachowych

  Prezesi chcieliby, aby Wojewódzkie Związki Szachowe koordynowały imprezy typu „Szachiści grają dla powodzian”.

  8.k.2 Konkurs Ofert

  Prezesi WZSzachów zgłosili zastrzeżenia do obiektywności wyboru ofert:
  1) przydzielenie tylko jednej imprezy M. Sadzikowskiemu zamiast dwóch
  2) uwaga Z. Pydy – ocena wiarygodności oferentów, którzy zapłacili/nie zapłacili kar

  8.k.3 Likwidacja szachów z OOM

  Prezesi WZSzachów zarzucili bezczynność wobec perspektywy wyrzucenia szachów z OOM.

  8.k.4 Nietransparentność „dzikich kart”

  Prezesi WZSzachów zgłosili wątpliwości dotyczące kryteriów przyznawania tzw. dzikich kart na Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Juniorów.

  8.k.5 Wpisanie szachów do sportów wczesnoszkolnych

  Prezesi WZSzachów zwrócili się do PZSzach z wnioskiem o wpisanie gry w szachy do sportów wczesnoszkolnych.


  8.k.6 Senor Games 12-19 września 2011

  Prezesi WZSzachów zwrócili się do PZSzach z wnioskiem o opłacenie udziału w Senor Games dla 1 uczestniku z każdego województwa.

  8.k.7 Termin następnego zebrania
  Następne zebranie Prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych odbędzie się 9 kwietnia 2011 r.

  8.l Przyjęcie nowych klubów – P. Wajszczyk

  UCHWAŁA NR 28/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd przyjął w poczet członków Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:

   Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy Gambit w Międzyrzeczu Podlaskim
   Uczniowski Klub Szachowy „REFLEKS” Gościno
   Rudzki Klub Sportowy „MAT”
   Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Szachowy


  8.m Dłużnicy PZSzach na stronie internetowej – B. Jeżak

  Biuro PZSzach zamieści na stronie internetowej listę dłużników wraz z kwotami zbiorczymi zaległości. Dłużnicy, którzy spłacają choćby częściowo zaległości, nie będą umieszczani na stronie internetowej.

  8.n Regulaminy Juniorskie – P. Zieliński

  Postanowiono, że zawodnicy do lat 8 i 10 muszą posiadać licencje zawodnicze. Ministerstwo Sportu i Turystyki uznaje tylko licencjonowanych zawodników.


  UCHWAŁA NR 29/02/2011
  z dnia 13.02.2011

  Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin Mistrzostw Polski do 12, 14, 16 i 18 lat oraz Regulamin Pucharu Polski do 10 i 8 lat.


  8.o Sprawozdanie z realizacji projektu PdP – P. Zieliński

  Projekt „Platforma dla Przyszłości” został zawieszony przez Microsoft, w związku z czym PZSzach nie może prowadzić prac z nim związanych.

  P. Zieliński nie wie o żadnych zobowiązaniach PZSzach z tytułu tworzenia PdP.

  8.p Odznaki PZSzach – W. Przybylski

  Zarząd przegłosuje odznaki w drodze głosowania elektronicznego.

  9. Wolne wnioski

  9.a Fundusze unijne – A. Fornal-Urban

  Agnieszka Fornal-Urban: należy zatrudnić zawodowego koordynatora, który jako wynagrodzenie za pomoc w przygotowaniu projektu unijnego otrzyma prowizję od przyznanych środków.
  Zarząd poczyni starania w celu uzyskania funduszy unijnych.

  9.b Publikacja uchwał na stronie internetowej

  Zarząd podjął decyzję o publikowaniu na stronie internetowej PZSzach poszczególnych uchwał, zarówno z zebrań Zarządu, jak i uchwał podjętych w trybie głosowania elektronicznego. W przypadku uchwał elektronicznych członek Zarządu wnioskujący o wszczęcie głosowania powinien zakończyć procedurę i przesłać do biura PZSzach materiały do publikacji na stronie internetowej.

  9.c Kadra korespondencyjna

  Nie została przegłosowana kadra korespondencyjna. Zarząd zdecydował, że zostanie ona zatwierdzona w trybie głosowania elektronicznego.

  10. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu

  Następne zebranie Zarządu odbędzie się 10 kwietnia o 10.00 w nowym biurze PZSzach

  11. Zakończenie

  Prezes PZSzach Tomasz Sielicki podziękował zgromadzonym za wytrwałość i zakończył posiedzenie Zarządu.

  Protokolant

  /-/
  Dorota Rzepecka

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA