+ Odpowiedz w tym wątku
Strona 1 z 5 1 2 3 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 63

Wątek: REGULAMIN EWIDENCJI ZAWODNIKÓW I ZMIANY BARW KLUBOWYCH

 1. #1

  REGULAMIN EWIDENCJI ZAWODNIKÓW I ZMIANY BARW KLUBOWYCH

  PZSzach pracuje nad nowym regulaminem ewidencji i zmian klubowych.
  Projekt Pawła Suwarskiego po naniesieniu zmian i korekt wygląda mniej wiecej tak:


  REGULAMIN EWIDENCJI ZAWODNIKÓW I ZMIANY BARW KLUBOWYCH

  1. Ewidencja zawodników

  1.1. Ewidencję zawodników, czyli Centralną Kartotekę (rejestr) zawodników, należących do klubów będących członkami Polskiego Związku Szachowego (PZSzach), prowadzi Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach (KEKiR). Ewidencjonowanie zawodników obejmuje wszystkie czynności rejestracyjne, które muszą być dokonane przez zawodnika, kluby, Wojewódzkie Związki Szachowe (WZSzach) i PZSzach.

  1.2. Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik nie zrzeszony lub jako członek klubu, względnie wojewódzkiego związku szachowego zarejestrowanego w Polskim Związku Szachowym.

  2. Rejestracja zawodnika

  2.1. Zawodnik zgłaszający się do klubu, względnie WZSzach, wypełnia deklarację. zwaną dalej „kartą zawodnika” w formie pisemnej lub elektronicznej. Deklarację należy wypełnić za pomocą komputera lub czytelnym „drukowanym” pismem z podaniem wszystkich wymaganych danych. Niekompletne „karty zawodnika” zostaną anulowane i zwrócone zgłaszającym w celu uzupełnienia danych.

  2.2. Zawodnik potwierdza swoim podpisem dane zawarte w „Karcie zawodnika".

  2.3. Zgłoszenie zawodnika do lat 18 wymaga zgody rodziców lub ustawowych przedstawicieli, którzy poświadczają to podpisem w odpowiedniej rubryce.

  2.4. Zawodnik nie mający polskiego obywatelstwa figuruje w rejestracji z dopiskiem „zawodnik zagraniczny”, z zaznaczeniem kraju, którego jest obywatelem.

  2.5. Upoważniony członek władz klubu, po sprawdzeniu zgodności zapisu na karcie zawodnika, z dowodem osobistym, paszportem, legitymacją szkolną lub metryką urodzenia, potwierdza zgłoszenie zawodnika przez klub swoim podpisem i pieczęcią klubową, a następnie przesyła „Kartę zawodnika” do potwierdzenia przez WZSzach. Odpowiednia procedura powinna być zachowana także przy elektronicznej rejestracji.

  2.6. WZSzach sprawdza dane zawarte w „Karcie zawodnika”. Po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia wpisuje zawodnika do rejestru WZSzach i nadaje mu kolejny numer ewidencyjny. Następnie na „Karcie zawodnika” potwierdza zgłoszenie zawodnika do klubu i drogą elektroniczną rejestruje zawodnika w Centralnej Kartotece PZSzach, jako członka danego klubu i WZSzach. Do kartoteki WZSzach zostaje włączony jeden egzemplarz karty. Po potwierdzeniu pozostałe zostają zwrócone do klubu.

  2.7. PZSzach sprawdza dane zawarte w „Karcie zawodnika” i po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia potwierdza elektronicznie zawodnika w rejestrze PZSzach, jako członka klubu i WZSzach.

  2.8. PZSzach, WZSzach i klub są zobowiązani przechowywać w elektronicznych rejestrach lub w kartotece potwierdzone odcinki „Karty zawodnika” stanowiące dokument przynależności klubowej zawodnika.

  2.9. Zawodnik (ustawowi przedstawiciele) i klub ponoszą pełną odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z ewentualnego wpisania w „Karcie zawodnika” nieprawdziwych danych personalnych zawodnika oraz innych informacji, zwłaszcza, jeżeli na skutek tego nastąpiło potwierdzenie zawodnika wbrew obowiązującym przepisom.

  2.10. Klub zgłaszający zawodnika powinien określić, odpowiednią umową, prawa i obowiązki klubu i zawodnika, a w szczególności dokładne warunki zwolnienia zawodnika z klubu.

  2.11. Zawodnik podpisując „Kartę zawodnika” określa czas reprezentowania klubu. Czas członkostwa może być nieokreślony lub określony według zawartej umowy z klubem.

  2.12. Na „Karcie zawodnika” wpisuje się fakt zawarcia umowy zawodnika z klubem dotyczącej warunków reprezentowania klubu.

  2.13. Zmiana nazwiska zawodnika lub miejsca stałego zamieszkania powoduje konieczność pilnej wymiany „Karty zawodnika” na nową.

  2.14. Zawodnik może zostać zgłoszony do klubu na czas określony, po którym automatycznie przestaje być członkiem klubu. Przedłużenie przynależności klubowej wymaga wypełnienia nowej „Karty zawodnika”.

  2.15. Zawodnik niezrzeszony w rubryce przeznaczonej na potwierdzenie klubu wpisuje „Zawodnik niezrzeszony”, ale powinien być zarejestrowany w odpowiednim WZSzach.

  2.16. Zawodnik nie mający obywatelstwa polskiego zgłasza się wyłącznie na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po okresie 12 miesięcy lub po okresie, na jaki był zgłoszony zawodnik musi być ponownie zarejestrowany.

  2.17. Każdy WZSzach ma odrębne oznakowanie „Kart zawodnika”, składające się z symboli literowych oraz numeru porządkowego WZSzach, np. PK–102.

  2.18. Numer ewidencyjny, zajęty przez zawodnika, nie może być nadany innemu zawodnikowi w przypadku przejścia tego zawodnika do klubu w innym WZSzach lub zaprzestania uprawiania gry w szachy. Zawodnik utrzymuje posiadany numer ewidencyjny w przypadku zmiany barw klubowych w ramach tego samego województwa. Jedynie zmiana przynależności klubowej do innego województwa powoduje zmianę numeru ewidencyjnego zawodnika na kolejny numer w nowym WZSzach.

  2.19. PZSzach nadaje zawodnikom kolejne numery identyfikacyjne. Numer zostaje przyznany na stałe i nie ulega zmianie podczas zmiany barw klubowych.

  2.20. PZSzach i WZSzach prowadzą:
  Kartoteki „Kart zawodnika”,
  Rejestry zawodników.
  Kartoteki powinny być prowadzone alfabetycznie, a rejestry według kolejności zgłoszeń.

  2.21. Rejestr zawodników powinien obejmować następujące dane:
  kolejny numer ewidencyjny,
  nazwisko i imię zawodnika,
  data i miejsce urodzenia,
  adres zawodnika wraz z kodem pocztowym,
  data potwierdzenia do klubu,
  nazwa klubu, do którego zawodnik został potwierdzony,
  czas, na jaki został potwierdzony
  nazwa klubu, do którego zawodnik należał poprzednio,
  zmiany przynależności klubowej.

  2.22. Karta zawodnika, zawiera następujące dane:
  imię i nazwisko
  data i miejsce urodzenia
  adres zameldowania
  kontakt e-mail; telefoniczny
  nazwę klubu i jego numer w ewidencji PZSzach
  poprzedni klub (w przypadku zmiany barw klubowych)
  okres reprezentowania klubu (czas nieokreślony, określony według uzgodnień z klubem)
  informację o zawarciu umowy z klubem.

  2.23. Dokumentem stwierdzającym przynależność klubową zawodnika jest wyłącznie „Karta zawodnika”.

  2.24. Jeżeli zawodnik wypełnił jakąkolwiek kategorię szachową, to WZSzach jest zobowiązany do bezzwłocznego wprowadzenia nowych danych do Centralnej Ewidencji PZSzach.

  2.25. W przypadku odmowy rejestracji zawodnika przez WZSzach, zawodnikowi lub klubowi przysługuje prawo odwołania się do KEKiR PZSzach w ciągu 30 dni od decyzji WZSzach. Od decyzji Komisji PZSzach przysługuje prawo odwołania w ciągu 30 dni do Zarządu PZSzach.

  2.26. Do „Karty zawodnika” należy dołączyć kopie dowodu opłaty zgodnej z „Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach”.

  2.27. Obowiązek elektronicznej rejestracji Polskim Związku Szachowym obejmuje wszystkich zawodników zrzeszonych i nie zrzeszonych.

  3. Zmiany barw klubowych

  3.1. Zawodnik może wystąpić o zwolnienie z klubu w dowolnym terminie.

  3.2. W celu uzyskania zwolnienia z klubu zawodnik składa pisemny wniosek do klubu. (w sekretariacie klubu lub np. pocztą za potwierdzeniem odbioru).

  3.3. W przypadku braku (lub wygaśnięcia) umowy pomiędzy klubem, a zawodnikiem, członkostwo w klubie ustaje z dniem złożenia wniosku. Klub musi wydać kartę potwierdzającą zwolnienie zawodnika w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

  3.4. Jeśli minął termin członkostwa w klubie określony na karcie zgłoszenia zawodnika to zawodnik automatycznie staje się „zawodnikiem nie zrzeszonym” i może zgłosić się do nowego klubu.

  3.5. W przypadku członkostwa na czas określony lub przypadku, gdy istnieje umowa pomiędzy zawodnikiem, a klubem, a zawodnik składa wniosek o zwolnienie przed wygaśnięciem umowy lub terminu członkostwa, to klub rozpatruje go w ciągu 30 dni od daty otrzymania (data wpływu wniosku do klubu lub data na potwierdzeniu odbioru). Wniosek musi zawierać proponowany termin rozwiązania członkostwa, przyczyny złożenia wniosku o zwolnienie z klubu oraz nazwę klubu, do którego zawodnik zamierza się zarejestrować.

  3.5.1. W przypadku odmowy klubu, zawodnik musi reprezentować klub do czasu wygaśnięcia umowy. W przypadku zgody klubu, członkostwo ustaje z dniem decyzji klubu.

  3.5.2. W przypadku odmowy klubu, której zasadność jest kwestionowana, zawodnik może odwołać się w ciągu 30 dni (data odbioru pisma) od odpowiedzi klubu do właściwego WZSzach, którego członkiem jest klub, a następnie do PZSzach. Do odwołania należy dołączyć treść umowy zawodnika z klubem.

  3.5.3. Klub może przedstawić warunki, na których zgodzi się odstąpić od umowy. Nie przyjęcie warunków przez wnioskującego skutkuje kontynuowaniem członkostwa w klubie.

  3.5.4. Zawodnik automatycznie uzyskuje zwolnienie z klubu, który został wykreślony z Ewidencji Członków PZSzach, lub któremu odebrano, ewentualnie zawieszono, licencję prawomocną decyzją. Taki zawodnik staje się zawodnikiem nie zrzeszonym.

  3.6. Kartę zawodnika wydaje się zawodnikowi, który w ciągu 30 dni nie zgłosi się do nowego klubu. Taki zawodnik ma obowiązek wypełnienia kartę zgłoszenia zawodnika nie zrzeszonego.

  3.7. W przypadku rozwiązania umowy przez klub z winy zawodnika, obowiązuje go 6 miesięczna karencja.

  3.8. W przypadku nie odebrania przez klub pisma przesłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, należy ponownie przesłać pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do pisma należy dołączyć kserokopię potwierdzenia nadania pierwszego pisma. Brak odpowiedzi przez klub na drugie pismo w terminie 30 dni od daty nadania pisma, uznaje się za zgodę na zwolnienie zawodnika.

  4. Wypożyczenie zawodnika

  4.1. Klub może wypożyczyć zawodnika na czas określony do innego klubu. Okres wypożyczenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.

  4.3. Kartę należy przesłać do macierzystego WZSzach celem potwierdzenia, a także do wiadomości do Centralnej Ewidencji PZSzach. Potwierdzona karta zostaje zwrócona do klubu, który zawodnik będzie okresowo reprezentował. Klub ma obowiązek dostarczenia kopii karty do WZSzach na terenie, którego działa.

  4.4. Do karty należy załączyć kopie dowodu opłaty zgodnej z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

  4.5. Po upływie okresu wypożyczenia zawodnik automatycznie reprezentuje klub macierzysty.

  4.6. Potwierdzoną kartę wypożyczenia należy obowiązkowo przedstawiać na zawodach jako dowód okresowego wypożyczenia zawodnika.

  5. Legitymacja szachowa

  5.1. Legitymacja szachowa jest osobistym dokumentem zawodnika zrzeszonego w klubie będącym członkiem PZSzach, stwierdzającym posiadaną przez niego kategorię szachową i klasę sędziowską.

  5.2. W legitymacji szachowej wpisywana jest przynależność klubowa oraz adnotacja ewidencyjna WZSzach. Adnotacje te mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącego dokumentu przynależności klubowej, którym jest wyłącznie „Karta zgłoszenia zawodnika”.

  5.3. Zawodnik jest zobowiązany posiadać legitymację szachową i przedstawiać ją na każde żądanie PZSzach, WZSzach oraz kierownika zawodów i sędziego głównego turnieju, w którym uczestniczy.

  5.4. Posiadacz legitymacji szachowej powinien we własnym interesie dbać o aktualność wpisów i poświadczeń w legitymacji.

  5.5. Legitymację szachową wystawia WZSzach wyłącznie na podstawie potwierdzonej „Karty zgłoszenia zawodnika” do klubu.

  5.6. WZSzach, po wklejeniu zdjęcia zawodnika i wpisaniu jego imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu z kodem, dokonuje wpisu o przynależności zawodnika do WZSzach.

  5.7. Legitymacja bez zdjęcia zawodnika nie jest ważna.

  5.8. Po sprawdzeniu prawidłowości zapisów w legitymacji z „Kartą zawodnika”, należy przyłożyć pieczęć okrągłą WZSzach na prawym dolnym rogu zdjęcia zawodnika, dokonać wpisu numeru ewidencyjnego zawodnika i po podpisaniu przez członka Komisji Ewidencji WZSzach, przekazać ją do klubu.

  5.9. Wpisu o przynależności klubowej zawodnika dokonuje upoważniony przedstawiciel klubu.

  5.10. WZSzach jest upoważniony do wpisywania w legitymacji:
  – zdobytych przez zawodnika kategorii V, IV, III i II,
  uzyskanych uprawnień sędziego szachowego klasy młodzieżowej, III i II.

  5.11. Wpisy w legitymacji szachowej o zdobyciu kategorii centralnych (od I wzwyż) dokonuje wyłącznie Komisja Ewidencji PZSzach, ale tylko tym zawodnikom, których karty zgłoszenia znajdują się w centralnej kartotece PZSzach. Nie dokonuje się wpisów wypełnionych norm na kategorie i tytuły szachowe.

  5.12. Wpisy w legitymacji szachowej o uzyskaniu uprawnień sędziego szachowego klasy centralnej (od I wzwyż) dokonuje wyłącznie Kolegium Sędziów PZSzach.

  5.13. Legitymacja szachowa jest ważna na terenie całego kraju i nie zachodzi potrzeba jej wymiany przy zmianie barw klubowych lub WZSzach. Przy zmianie barw klubowych wymagane jest dokonanie przez kluby i Wojewódzkie Związki Szachowe odpowiednich adnotacji ewidencyjnych.

  6. Postanowienia końcowe

  6.1. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu w dniu .............. r. Regulamin obowiązuje z dniem ................. r.

  6.2. Traci moc „Regulamin ewidencyjny i zmiany barw klubowych (gra bezpośrednia) w PZSzach" z dnia 12 listopada 1999 r.

  6.3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Odwołania od interpretacji KEKiR należy składać do Zarządu PZSzach.

  6.4. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie na mocy uchwały Zarządu PZSzach.

  6.5. O upływie określonych w regulaminie terminów decyduje data stempla pocztowego.

  6.6. W sprawach ewidencji, zmiany barw klubowych, karencji i ekwiwalentów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wojewódzkiego Związku Szachowego w ciągu 30 dni do Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Z kolei, od decyzji Komisji Ewidencji PZSzach przysługuje prawo odwołania w ciągu 30 dni do Zarządu PZSzach. Decyzje Zarządu PZSzach są ostateczne.

  6.7. Terminy rejestracji uprawniające zawodników do startu w rozgrywkach drużynowych są określone przez regulaminy zawodów.

  6.8. Wysokości opłat związanych z rejestracją zawodnika, zmianą barw klubowych lub wypożyczeniem określa „Komunikat Organizacyjno-Finansowy” PZSzach. Kopia dowodu opłaty musi być załączona do karty zgłoszeniowej.

 2. #2
  2.13. Zmiana {...} lub miejsca stałego zamieszkania {...}
  2.22. Karta zawodnika, zawiera {...} adres zameldowania {...}

  Czy miejsce zamieszkania i adres stałego zameldowania to to samo? Gdyż są osoby bez stałego (a nawet czasowego) zameldowania (zajmował się tym Rzecznik Praw Obywatelskich)

  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.
  A w przypadku zawodników pełnoletnich są oni pozbawieni praw decydowania o swoim losie? Dlaczego na „Karcie wypożyczenia zawodnika” nie ma bezwzględnie koniecznej zgody ZAWODNIKA lub JEGO ustawowych przedstawicieli.

 3. #3
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  2.13. Zmiana {...} lub miejsca stałego zamieszkania {...}
  2.22. Karta zawodnika, zawiera {...} adres zameldowania {...}

  Czy miejsce zamieszkania i adres stałego zameldowania to to samo? Gdyż są osoby bez stałego (a nawet czasowego) zameldowania (zajmował się tym Rzecznik Praw Obywatelskich)
  Pewnie wystarczyłoby adres zamieszkania zamiast zameldowania.
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.
  A w przypadku zawodników pełnoletnich są oni pozbawieni praw decydowania o swoim losie? Dlaczego na „Karcie wypożyczenia zawodnika” nie ma bezwzględnie koniecznej zgody ZAWODNIKA lub JEGO ustawowych przedstawicieli.
  A jak wyobrażasz sobie grę w klubie zawodnika, który tego nie chce?
  To moim zdaniem kwestia podstawowa. Jak zawodnik nie zechce to żadna karta go do gry nie zmusi.
  Karta ma stworzyć prawną możliwość gry w klubie.
  Witalis

 4. #4
  Cytat Zamieszczone przez hal
  .2. Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik nie zrzeszony

  NO wreszcie! A jak on biedny będzie uczestniczył we wspólzawodnictwie, jak on licencji nie może sobie wyrobić (chyba, że tam też coś zostanie/zostało (?) zmienione)

  A jakieś przepisy przejściowe? Co z zawodnikami obecnie należącymi do klubów? Jesli kluby nie podpiszą z nimi umów, to pierwszego dnia obowiązywania Regulaminu na wyścigi mogą złożyć rezygnację i za darmo przenieść się do innego klubu?

  Pozdrawiam
  tp

 5. #5
  Cytat Zamieszczone przez hal
  A jak wyobrażasz sobie grę w klubie zawodnika, który tego nie chce?
  Nie pisałem o GRZE lecz bycia członkiem innego klubu (tymczasowo). Zawodnik może nie chcieć ale ... działacze mogą więcej bo regulamin pozwala. A jak klubowi (działacze wiedzą lepiej) się to opłaca ...

 6. #6
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  Cytat Zamieszczone przez hal
  A jak wyobrażasz sobie grę w klubie zawodnika, który tego nie chce?
  Nie pisałem o GRZE lecz bycia członkiem innego klubu (tymczasowo). Zawodnik może nie chcieć ale ... działacze mogą więcej bo regulamin pozwala. A jak klubowi (działacze wiedzą lepiej) się to opłaca ...
  Hmmm
  Nie sądzę by pozwalał. W karcie ( także obecnej) jest rubryka deklaracja zawodnika. Jak nie podpisze karta jest nieważna.
  Witalis

 7. Cytat Zamieszczone przez nasztata
  Cytat Zamieszczone przez hal
  .2. Zawodnik może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik nie zrzeszony

  NO wreszcie! A jak on biedny będzie uczestniczył we wspólzawodnictwie, jak on licencji nie może sobie wyrobić (chyba, że tam też coś zostanie/zostało (?) zmienione)

  A jakieś przepisy przejściowe? Co z zawodnikami obecnie należącymi do klubów? Jesli kluby nie podpiszą z nimi umów, to pierwszego dnia obowiązywania Regulaminu na wyścigi mogą złożyć rezygnację i za darmo przenieść się do innego klubu?

  Pozdrawiam
  tp
  Ja tam rozumiem, ze nierzeszony i tak bedzie musiał byc zrzeszonym tymczasowo w jakims zwiazku wojewódzim (tylko ktorym i jak to rozstrzygac - miejsce zamieszkania, ostatnia przynależnosc klubowa) aby mógł uczestniczyc we współzawodnictwie.
  pozdrawiam AG

 8. #8
  Cytat Zamieszczone przez zulu
  Ja tam rozumiem, ze nierzeszony i tak bedzie musiał byc zrzeszonym tymczasowo w jakims zwiazku wojewódzim (tylko ktorym i jak to rozstrzygac - miejsce zamieszkania, ostatnia przynależnosc klubowa) aby mógł uczestniczyc we współzawodnictwie.
  Moim zdaniem będzie się mógł zarejestrować w dowolnym WZSzachu, takim, który mu będzie pasował.
  Witalis

 9. #9
  Cytat Zamieszczone przez hal
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  Cytat Zamieszczone przez hal
  A jak wyobrażasz sobie grę w klubie zawodnika, który tego nie chce?
  Nie pisałem o GRZE lecz bycia członkiem innego klubu (tymczasowo). Zawodnik może nie chcieć ale ... działacze mogą więcej bo regulamin pozwala. A jak klubowi (działacze wiedzą lepiej) się to opłaca ...
  Hmmm
  Nie sądzę by pozwalał. W karcie ( także obecnej) jest rubryka deklaracja zawodnika. Jak nie podpisze karta jest nieważna.
  Witalis
  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.

  Dlatego po co wytłuszczony fragment?
  Po co dopisywać zgodę do lat 18 na karcie wypożyczenia, jak i tak musi być zgoda na karcie zawodnika?

 10. #10
  Cytat Zamieszczone przez hal
  Moim zdaniem będzie się mógł zarejestrować w dowolnym WZSzachu, takim, który mu będzie pasował.
  Będzie mógł, ale czy będzie musiał?
  Poza tym to chyba nie rozwiązuje problemu licencji, bo z tego co pamietam o licencję występuje klub

  Pozdrawiam
  tp

 11. #11
  Cytat Zamieszczone przez nasztata
  Poza tym to chyba nie rozwiązuje problemu licencji, bo z tego co pamietam o licencję występuje klub
  Czy to znaczy, że zawodnik niezrzeszony nie będzie mógł być Mistrzem Polski? Ale może mieć najwyższy ranking elo? (i nie może wtedy być też w kadrze)

  Cytat Zamieszczone przez hal
  „Zawodnik nie zrzeszony”
  Zgodnie z regułą z 1998 roku wprowadzoną przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, zaakceptowaną przez Ministra Edukacji Narodowej, napisałbym łącznie (Zawodnik niezrzeszony).

 12. #12
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.

  Dlatego po co wytłuszczony fragment?
  Po co dopisywać zgodę do lat 18 na karcie wypożyczenia, jak i tak musi być zgoda na karcie zawodnika?
  Hmmm
  Ja to rozumiem tak:
  Kartę zawodnika wypełnia się przy wstąpieniu do klubu, a kartę wypożyczenia przy ewentualnym przejściu. Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku zgodę musi wyrazić zawodnik, a w przypadku nieletniego również jego rodziców.
  Witalis

 13. #13
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  Cytat Zamieszczone przez hal
  „Zawodnik nie zrzeszony”
  Zgodnie z regułą z 1998 roku wprowadzoną przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, zaakceptowaną przez Ministra Edukacji Narodowej, napisałbym łącznie (Zawodnik niezrzeszony).
  Podejrzewam, że napisałbyś dobrze. Przed uchwaleniem regulaminu wszystkie błędy zapewne będą poprawione
  Witalis

 14. #14
  Cytat Zamieszczone przez hal
  Cytat Zamieszczone przez Tomasz P.
  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.

  Dlatego po co wytłuszczony fragment?
  Po co dopisywać zgodę do lat 18 na karcie wypożyczenia, jak i tak musi być zgoda na karcie zawodnika?
  Hmmm
  Ja to rozumiem tak:
  Kartę zawodnika wypełnia się przy wstąpieniu do klubu, a kartę wypożyczenia przy ewentualnym przejściu. Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku zgodę musi wyrazić zawodnik, a w przypadku nieletniego również jego rodziców.
  Witalis
  Też tak rozumuję, dlatego dopisałbym:
  4.2. Macierzysty klub zawodnika wypełnia „Kartę wypożyczenia zawodnika”. Na karcie musi być podpis upoważnionego przedstawiciela macierzystego klubu wypożyczanego zawodnika oraz zainteresowanego zawodnika. W przypadku wypożyczenia zawodnika do lat 18 bezwzględnie konieczna jest zgoda rodziców lub ustawowych przedstawicieli.

 15. #15
  Wspomniana reguła Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w szczególnych przypadkach zezwala stosować (dla podkreślenia czasownikowego znaczenia imiesłowu przymiotnikowego) rozłączną pisownię "nie" z imiesłowem. Czyli "starą" zasadę ortografii.

+ Odpowiedz w tym wątku

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów

Dependable company international car shipping from USA